Zákon č. 606/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-606

(v znení č. 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 247/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50 a bodu 62, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Aktuálne znenie 01.01.2012

606

ZÁKON

zo 6. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 3 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „okrem žiadosti žiadateľa podľa odseku 1 písm. b) šiesteho bodu.“.

2. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 8 alebo § 10.“.

3. V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50 a bodu 62, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.