Oznámenie č. 592/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-592
Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003
Pôvodný predpis 30.12.2003

592

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2003 na základe vzájomnej dohody skončila sa platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou podpísanej v Ulanbátare 18. júna 1974 (vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 49/1974 Zb.).