Vyhláška č. 577/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-577
Čiastka 236/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2004 do31.05.2005
Zrušený 210/2005 Z. z.
Znenie 01.01.2004

577

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 10, § 6 ods. 4, § 9 ods. 7, § 10 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch sa mení takto:

1. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Zálohované, opakovane použiteľné obaly1) sa označujú textom „Návratný obal".“

2. V § 6 sa slová „1. januára 2006“ nahrádzajú slovami „1. januára 2004“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


László Miklós v. r.