Vyhláška č. 575/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-575
Čiastka 235/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.01.2006
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2006
Zrušený 25/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem Prílohy C vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 5 a Prílohy II vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Znenie 01.01.2004

575

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 15. decembra 2003

o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 25 ods. 11, 12 a 13, § 47 ods. 7, § 68 ods. 5 a § 70 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Oznámenia používané pri nadlimitných metódach verejného obstarávania

§ 1

(1) Predbežné oznámenie obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) administratívne informácie a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor predbežného oznámenia je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) administratívne informácie a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor pravidelného oznámenia bez výzvy na súťaž je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) administratívne informácie,

d) ďalšie informácie a

e) podrobné informácie o predmete obstarávania, právne, ekonomické, finančné a technické informácie, postup verejného obstarávania a ďalšie informácie; tieto informácie sa predložia, keď sú k dispozícii.

(2) Vzor pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

(1) Oznámenie o existencii kvalifikačného systému pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete kvalifikačného systému,

c) postup verejného obstarávania s uvedením administratívnych informácií a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systému pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

(1) Oznámenie o koncesii na práce pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o koncesii na práce pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 7.

§ 7

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o koncesionárovi,

b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,

c) ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 8.

§ 8

(1) Oznámenie o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) postup verejného obstarávania vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk,

d) informácie o uzavretej zmluve a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9.

(3) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uvedený v prílohe č. 10.

§ 9

(1) Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete súťaže návrhov,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie, administratívnych informácií, informácií o odmenách a porote a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 11.

§ 10

(1) Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete súťaže návrhov,

c) informácie o výsledku súťaže návrhov a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 12.

Oznámenia používané pri podlimitných metódach verejného obstarávania

§ 11

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 13.

§ 12

(1) Oznámenie o existencii kvalifikačného systému pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete kvalifikačného systému,

c) postup verejného obstarávania s uvedením administratívnych informácií a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systému pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 14.

§ 13

(1) Oznámenie o koncesii na práce pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o koncesii na práce pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 15.

§ 14

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o koncesionárovi,

b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,

c) ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 16.

§ 15

(1) Oznámenie o výsledku metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete obstarávania,

c) postup verejného obstarávania vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk,

d) informácie o uzavretej zmluve a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 17.

§ 16

(1) Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete súťaže návrhov,

c) právne, ekonomické, finančné a technické informácie,

d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie, administratívnych informácií, informácií o odmenách a porote a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 18.

§ 17

(1) Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,

b) informácie o predmete súťaže návrhov,

c) informácie o výsledku súťaže návrhov a

d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 19.


§ 18

Záverečné ustanovenia

Touto vyhláškou sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 20.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem Prílohy C vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 5 a Prílohy II vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rozália Molnárová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 18

Príloha č. 19 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Príloha 19

Príloha č. 20 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Touto vyhláškou sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o zmene a doplnení Prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, Príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, Príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení smernice 97/52/ES a Príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení smernice 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejných zmluvách). Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 285/1 uverejnený 29. októbra 2001, s. 1 – 162.

Smernica je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.