Oznámenie č. 50/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-50
Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

Pôvodný predpis 19.02.2003

50

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 1995 bola na Konferencii zmluvných strán prijatá Zmena článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.) na základe článku 50 ods. 1 dohovoru.

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

Na základe prijatej zmeny v článku 43 ods. 2 sa slovo „desať" nahrádza slovom „osemnásť".