Nariadenie vlády č. 496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-496
Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.12.2003
Zrušený 292/2003 Z. z.
Pôvodný predpis 29.11.2003

496

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 písm. d) sa slová „časti I“ nahrádzajú slovami „časti K“.

2. V § 20 sa slová „§ 12 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 12 druhej vety“.

3. V prílohe č. 2 časti A bode 10 sa vypúšťajú slová „a potravinovej“.

4. V prílohe č. 2 časti B bode 2 druhá veta znie:

„Rozrábanie tiel voľne žijúcej srstnatej alebo voľne žijúcej pernatej zveri sa musí vykonávať v inom čase a pred opätovným použitím na rozrábanie mäsa z iných druhov zvierat sa rozrábkáreň musí úplne vyčistiť a vydezinfikovať.“.

5. V prílohe č. 2 časti C bode 1 písm. b) sa slová „bode 3“ nahrádzajú slovami „bode 2“.

6. V prílohe č. 2 časti C bode 2 v prvej vete sa slová „na teplotu +4 oC“ nahrádzajú slovami „na vnútornú teplotu +4 oC“.

7. V prílohe č. 2 časti C bode 2 písm. b) sa za slová „voľne žijúca zver“ vkladá čiarka a slová „ktorej vnútornosti už boli veterinárne prehliadnuté,“.

8. V prílohe č. 2 časti C bode 3 v druhej vete sa za slovo „pečeň,“ vkladá slovo „obličky,“.

9. V prílohe č. 2 časti D bode 1 sa za slovo „podľa § 7“ vkladajú slová „alebo podľa osobitného predpisu2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.“.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.

10. V prílohe č. 2 časti D bode 3 písm. b) sa slová „ak sa vykoná jej úprava“ nahrádzajú slovami „ak ju treba orezať“.

11. V prílohe č. 2 časti E bode 4 písm. d) sa slová „malá zver“ nahrádzajú slovami „malá voľne žijúca zver“.

12. V prílohe č. 2 časti G bode 2 písm. a) bod 1 znie:

1. v hornej časti plný názov alebo skratku názvu krajiny odoslania veľkými písmenami, ak ide o členské štáty Európskych spoločenstiev, podľa právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1; ak ide o Slovenskú republiku, od 1. mája 2004 písmenami SK,“.

13. V prílohe č. 2 časti G bode 2 písm. a) bod 3 znie:

3. v dolnej časti jednu zo skratiek podľa právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1, ak ide o členské štáty Európskych spoločenstiev alebo ak ide o tretiu krajinu skratku, ktorá identifikuje tretiu krajinu pôvodu zveriny; ak ide o Slovenskú republiku, od 1. mája 2004 písmenami SK; výška písmen a číslic musí zodpovedať požiadavkám pre čerstvé mäso uvedeným v osobitnom predpise,3) ak ide o veľkú voľne žijúcu zver, alebo uvedeným v osobitnom predpise,4) ak ide a malú voľne žijúcu zver.“.

Poznámky k odkazom pod čiarou 3 a 4 znejú:

3) Príloha č. 2 časť K k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

4) Príloha č. 2 časť C k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.