Oznámenie č. 475/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Miisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. M/2798/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-475
Čiastka 203/2003
Platnosť od 28.11.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Pôvodný predpis 28.11.2003

475

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. novembra 2003 č. 02760/2003-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. M/2798/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (oznámenie č. 355/2003 Z. z.).

V prílohe k opatreniu sa vykonávajú zmeny a doplnky, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 30/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.