Zákon č. 465/2003 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-465

(v znení č. 270/2018 Z. z.)

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.11.2018
Aktuálne znenie 01.11.2018

465

ZÁKON

z 23. októbra 2003

o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

1. Zriaďuje sa verejná vysoká škola1) s názvom Univerzita J. Selyeho.

2. Sídlo Univerzity J. Selyeho je Komárno.

3. Na Univerzite J. Selyeho sa zriaďujú:

a) ekonomická fakulta,

b) pedagogická fakulta,

c) reformovaná teologická fakulta.

§ 2

Vyučovacími jazykmi Univerzity J. Selyeho sú maďarský jazyk, slovenský jazyk a iné jazyky.


Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z. a zákona č. 442/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Univerzita J. Selyeho“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1)
§ 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.