Zákon č. 455/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-455
Čiastka 198/2003
Platnosť od 21.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003
Aktuálne znenie 01.12.2003

455

ZÁKON

zo 4. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Oprávnenou osobou je občan Slovenskej republiky, ktorý bol aspoň tri mesiace väznený a bol rehabilitovaný podľa osobitného predpisu.1)“.

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak podľa osobitného predpisu1) došlo k rehabilitácii osoby, ktorá bola väznená aspoň tri mesiace a počas väznenia zomrela, nárok na príspevok má vdova alebo vdovec, aj keď uzavreli nové manželstvo, a ak ich niet, deti. Ustanovenia o poskytnutí jednorazového odškodnenia podľa osobitného predpisu1a) nie sú dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 27 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

3. V § 2 ods. 4 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „a 3“.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „31. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „31. júla 2004“ a slová „30. júna 2004“ sa nahrádzajú slovami „30. decembra 2004“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Výška príspevku osôb uvedených v § 2 ods. 3, ktoré majú nárok na príspevok po rehabilitovaných osobách väznených aspoň tri mesiace, je 40 000 Sk a po väznených aspoň jeden rok je 80 000 Sk. Ak majú nárok viaceré osoby, rozdelí sa príspevok medzi ne rovnakým dielom.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.