Zákon č. 450/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-450

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 195/2003
Platnosť od 15.11.2003
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona

Aktuálne znenie 01.02.2009

450

ZÁKON

z 23. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe položka 74 písmeno a) znie:

a) na získanie vodičského oprávnenia

1. skupiny A a AM a podskupiny A1 500 Sk

2. skupiny B, B+E a T a podskupiny B1 1 000 Sk

3. skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1 1 500 Sk

4. skupiny C, C+E, D a D+E 2 000 Sk“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004, okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.