Opatrenie č. 443/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-443
Čiastka 191/2003
Platnosť od 13.11.2003
Účinnosť od 15.11.2003 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.
Znenie 15.11.2003

443

OPATRENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. októbra 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva podľa § 8a ods. 3 zákona, ktorými na účely tohto opatrenia sú:

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) zriadené ministerstvom,

b) generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže2) a

c) ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.2)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy zbraní a munície, okrem prevodu medzi správcami uvedenými v § 1 písm. b) a c), sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu

(k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú zbrane a muníciu iným správcom, ako sú uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,

a) ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia,

b) ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo zbraní a munície.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu

(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,

a) ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,

b) ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia výmenou dávajú zbrane a muníciu.

§ 7

Nájom nehnuteľných vecí štátu

(k § 13 ods. 6 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 306/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 9

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.


Daniel Lipšic v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z.