Oznámenie č. 437/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Ukrajiny k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-437
Čiastka 190/2003
Platnosť od 12.11.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 22. decembra 2003.

Pôvodný predpis 12.11.2003

437

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Ukrajina pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) s účinnosťou od 22. decembra 2003 a depozitárovi dohovoru oznámila svoje príslušné orgány podľa článku 6 dohovoru.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Ukrajina

1. Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi

2. Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy

3. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny