Zákon č. 426/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-426

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 183/2003
Platnosť od 23.10.2003
Účinnosť od 01.04.2005
Aktuálne znenie 01.04.2005

426

ZÁKON

z 19. septembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a zákona č. 670/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.4b) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.5)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 5 znejú:

4b) Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na návrh predsedu súdu, na ktorý má byť sudca dočasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí“.

4. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slová „štátnej správy súdov“ vkladá čiarka a slová „v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky“.

5. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „O stáži sudcu v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra.“.

6. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Preložiť sudcu možno iba na voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného zákona.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 36 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.“.

7. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na súd nižšieho stupňa súdna rada sudcu preloží na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu.“.

8. V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“.

9. V § 21 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak bolo disciplinárne konanie zastavené z dôvodu vzdania sa funkcie sudcu“.

10. V § 22 odseky 2 a 3 znejú:

(2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje

a) súdna rada, ak ide o predsedu najvyššieho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a sudcu najvyššieho súdu,

b) minister v ostatných prípadoch.

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 písm. b) môže súdna rada na návrh dotknutého sudcu zrušiť do 30 dní od oznámenia rozhodnutia.“.

11. V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Výkon funkcie predsedu najvyššieho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a sudcu najvyššieho súdu sa dočasne pozastavuje, ak minister podá súdnej rade návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie predsedu najvyššieho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a sudcu najvyššieho súdu a súdna rada do 30 dní odo dňa doručenia návrhu ministra nerozhodne, že s dočasným pozastavením výkonu funkcie predsedu najvyššieho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a sudcu najvyššieho súdu nesúhlasí.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

12. V § 24 ods. 7 sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.

13. V § 24 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo na súde, na ktorý bol pridelený súdnou radou podľa zásad uvedených v ustanovení § 11 na voľné miesto sudcu.“.

14. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:

c) na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania (§ 120 ods. 2),“.

15. V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) stanoviska predsedu kolégia a predsedu senátu.“.

16. V § 28 odsek 1 znie:

(1) Predseda súdu, na ktorom je zriadená sudcovská rada, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu určeného ministrom podľa osobitného zákona.7)“.

17. V § 29 ods. 1 druhá veta znie: „Členov výberovej komisie vymenúva predseda súdu vždy po vyhlásení výberového konania; predseda súdu vymenúva troch členov výberovej komisie na návrh príslušnej sudcovskej rady, jedného člena výberovej komisie na návrh súdnej rady a jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva.“.

18. § 30 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Sudca je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona;11aa) na účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa sudca posudzuje ako zamestnanec.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“.

19. § 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Vyhlásenie podľa § 31 ods. 1, oznámenie podľa § 31 ods. 3 a majetkové priznanie zverejňuje ministerstvo na voľne prístupnej internetovej stránke v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

20. V § 34 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Každý sudca má za rovnakých podmienok rovnaké práva a povinnosti. Sudca nemôže byť zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní alebo pre jeho názory a postoje sudcu, člena sudcovskej rady alebo člena súdnej rady.“.

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

21. V § 34 ods. 3 sa nad slovo „práce“ umiestňuje odkaz 14b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 17, 26 a 27 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 41 ods. 1 sa na konci tretej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o žiadosti v tejto lehote nerozhodne, považuje sa za schválenú.“.

23. V nadpise tretej časti sa vypúšťa slovo „sudcov“.

24. § 116 vrátane nadpisu znie:

㤠116

Disciplinárne previnenie

(1) Disciplinárnym previnením je

a) zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností sudcu,

b) správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcu voči účastníkom konania a o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo a bez zbytočných prieťahov,

c) nepreukázanie požadovaných výsledkov podľa zásad hodnotenia sudcov schválených podľa osobitného predpisu28a) na základe hodnotenia práce sudcu,

d) nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa § 33 ods. 1 alebo nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov,

e) porušenie povinností pri výkone štátnej správy súdu podľa osobitného predpisu.28aa)

(2) Závažným disciplinárnym previnením je

a) vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato,

b) konanie uvedené v odseku 1 okrem konania uvedeného v písmenách c) a d), ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti je jeho škodlivosť zvýšená,

c) opakované porušenie povinností pri výkone štátnej správy súdu podľa osobitného predpisu,28aa) pokračovanie v porušovaní povinností súdneho funkcionára napriek výzve na jeho odstránenie alebo také porušenie povinností súdneho funkcionára, ktoré vážne ohrozuje dôveryhodnosť a chod súdnictva,

d) opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa § 33 ods. 1, úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa § 32 alebo opakovaná nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj svojich majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov,

e) zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní,

f) svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

g) zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní.

(3) Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je

a) výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času v priestoroch súdu pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

b) spáchanie závažného disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne previnenie uložené disciplinárne opatrenie,

c) nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platov a iných vyčíslených príjmov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

28aa) § 39a zákona č. 335/1991 Zb. v znení zákona č. 426/2003 Z. z.“.

25. V § 117 odseky 1 až 6 znejú:

(1) Za disciplinárne previnenie disciplinárny súd uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) napomenutie,

b) zníženie funkčného platu až o 15 % na obdobie najviac troch mesiacov a pri opätovnom disciplinárnom previnení, ktorého sa sudca dopustil v čase pred zahladením disciplinárneho postihu, na obdobie najviac šiestich mesiacov,

c) odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu, ak ide o previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. e),

d) vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ustanoveným spôsobom zdroj svojich majetkových prírastkov.

(2) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno uložiť predsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho súdu. Disciplinárne opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu sa uloží vždy, ak sudca spáchal disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. e). Za disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. d) disciplinárny súd uloží aj disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 1 písm. d).

(3) Za priestupok alebo za iné porušenie zákona možno uložiť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi28b) tieto disciplinárne opatrenia:

a) napomenutie,

b) pokutu vo výške ustanovenej osobitnými predpismi,28b)

c) zákaz činnosti s výnimkou výkonu funkcie sudcu na čas ustanovený osobitnými predpismi,28b)

d) prepadnutie veci.

(4) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe; napomenutie nemožno uložiť spolu s iným opatrením uvedeným v odseku 3.

(5) Za závažné disciplinárne previnenie alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu závažného disciplinárneho previnenia, disciplinárny súd uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa,

b) zníženie funkčného platu o 50 % až 70 % na obdobie troch mesiacov až jedného roka,

c) odvolanie z funkcie sudcu,

d) odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu, ak ide o závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. c), alebo

e) vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ustanoveným spôsobom zdroj svojich majetkových prírastkov, čím mohol narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno uložiť predsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho súdu. Disciplinárne opatrenia podľa odseku 5 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe. Odvolanie z funkcie sudcu, okrem závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. d), nemožno uložiť spolu s iným opatrením podľa odseku 5. Za závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. d) disciplinárny súd uloží aj disciplinárne opatrenie podľa odseku 5 písm. e). Odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu sa uloží vždy, ak sudca spáchal závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

28b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

26. V § 117 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Disciplinárnym opatrením za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je vždy odvolanie z funkcie sudcu.

(8) Disciplinárny súd pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, následok a mieru zavinenia.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11.

27. V § 119 odsek 3 znie:

(3) Sudcov disciplinárneho súdu volí súdna rada na obdobie troch rokov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom a národnou radou zo sudcov všeobecných súdov alebo z iných osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sudcovské rady, minister a národná rada navrhujú súdnej rade kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu na základe žiadosti súdnej rady. V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov súdna rada určí počet sudcov disciplinárneho súdu, ktorých bude voliť na základe návrhu jednotlivých navrhovateľov, a lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od doručenia žiadosti. Sudcovské rady, minister a národná rada predložia súdnej rade dvojnásobný počet kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu, ktorých bude súdna rada voliť. Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viacerými navrhovateľmi na sudcu disciplinárneho súdu, súdna rada si od toho, koho návrh bol doručený neskôr, bez zbytočného odkladu vyžiada nový návrh na kandidáta.“.

28. V § 119 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

(4) Za sudcu disciplinárneho súdu môže byť zvolený len sudca,

a) ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov,

b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie,

c) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

d) ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu (ďalej len „sudca disciplinárneho súdu").

(5) Sudca disciplinárneho súdu, ktorý je sudca, nemôže byť členom disciplinárneho senátu, ktorý rozhoduje o jeho osobe. Sudca môže byť zvolený za sudcu disciplinárneho súdu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Sudca disciplinárneho súdu sa môže tejto funkcie vzdať, len ak sa súčasne vzdá aj funkcie sudcu.

(6) Za sudcu disciplinárneho súdu môže byť zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá

a) spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e),

b) vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,

c) nie je členom súdnej rady.

(7) Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za sudcu disciplinárneho súdu, vykonáva funkciu sudcu disciplinárneho súdu bez nároku na odmenu; má však nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie sudcu disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu.28c) Iná osoba ako sudca môže byť zvolená za sudcu disciplinárneho súdu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

28c) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.

29. V § 119 ods. 9 v druhej vete sa vypúšťajú slová „vždy zo sudcov najvyššieho súdu“.

30. V § 119 odsek 10 znie:

(10) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, jeden člen z kandidátov navrhnutých národnou radou a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom. Odvolací disciplinárny senát je päťčlenný; jeden člen je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, dvaja členovia z kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia z kandidátov navrhnutých národnou radou.“.

31. V § 119 ods. 12 písm. c) sa vypúšťajú slová „sudcovskej rady alebo“.

32. V § 120 ods. 1 druhej vete sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo orgán prejednávajúci priestupok“.

33. V § 120 odsek 3 znie:

(3) Ak návrh na začatie disciplinárneho konania podáva oprávnený orgán podľa odseku 2 písm. b) až e), je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania ministrovi.“.

34. § 126 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, a orgán, ktorý návrh na začatie disciplinárneho konania podal, sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr na ústnom pojednávaní. Disciplinárny súd môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhnuté. Disciplinárny súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli sporné, ak o nich alebo o ich pravosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.“.

35. V § 129 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak rozhodnutie disciplinárneho senátu nebolo prijaté jednomyseľne, rozhodnutie obsahuje aj názor odlišný od názoru väčšiny aj s jeho stručným odôvodnením. Predseda disciplinárneho senátu doručí rozhodnutie disciplinárneho senátu súdnej rade, ktorá zabezpečí jeho zverejnenie na voľne prístupnej internetovej stránke.“.

36. V § 133 ods. 3 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

37. § 134 znie:

㤠134

(1) Disciplinárny postih za disciplinárne previnenie, priestupok alebo za iné porušenie zákona sa zahladzuje po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.

(2) Disciplinárny postih za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré nebolo uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu, sa zahladzuje po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.“.

38. V § 135 sa slová „§ 117 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 1 písm. d) a § 117 ods. 5 písm. e)“.

39. V § 148 ods. 6 sa slová „nemá nárok na plat“ nahrádzajú slovami „výkon funkcie sudcu sa mu preruší do času pridelenia sudcu na voľné miesto sudcu. Sudca je povinný najneskôr do 60 dní vyjadriť sa k prideleniu na určitý súd“.

40. Za § 151a sa vkladá § 151b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠151b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2003

(1) Sudca zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť podľa tohto zákona.

(2) Ak voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného zákona možno obsadiť justičným čakateľom, ktorý sa stal justičným čakateľom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ustanovenie § 28 ods. 1 sa nepoužije. Ak voľné miesto možno obsadiť viacerými justičnými čakateľmi, ktorí sa stali justičnými čakateľmi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, predseda súdu, na ktorom je zriadená sudcovská rada, vyhlasuje výberové konanie iba pre týchto justičných čakateľov.

(3) Sudcovia disciplinárnych súdov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov zostávajú vo funkciách až do ustanovenia sudcov disciplinárnych súdov podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Súdna rada požiada sudcovské rady, ministra a národnú radu o predloženie kandidátov za sudcov disciplinárneho súdu podľa § 119 ods. 3 do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Lehota na predloženie kandidátov na sudcov disciplinárneho senátu je 30 dní. Súdna rada zvolí členov disciplinárnych senátov podľa tohto zákona do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(5) Disciplinárne previnenia a priestupky spáchané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov.

(6) Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.

(7) Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončia v prvom stupni doterajšie disciplinárne senáty prvého stupňa. O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa podanom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona rozhodne doterajší odvolací disciplinárny senát. O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa podanom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona rozhodne odvolací disciplinárny senát podľa tohto zákona.

(8) Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, prísnejšie disciplinárne opatrenie, než aké bolo možné uložiť podľa doterajších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola za takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.1a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.1b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 26 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia vykonávať svoju funkciu dlhšie ako jeden rok“.

3. Za § 28 sa vkladá § 29, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2003.

Člen súdnej rady zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť podľa tohto zákona.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 318/1993 Z. z., zákona č. 328/1996 Z. z. a zákona č. 385/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa vypúšťa.

2. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Predsedu najvyššieho súdu v čase jeho neprítomnosti, alebo keď je funkcia predsedu najvyššieho súdu neobsadená, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda najvyššieho súdu. Predseda najvyššieho súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu najvyššieho súdu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.“.

3. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „z práva z hospodárenia s národným majetkom“ nahrádzajú slovami „zo správy s majetkom štátu“.

4. V § 12 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 20 a § 27 ods. 1 písm. a) tohto zákona“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.