Opatrenie č. 393/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-393
Čiastka 170/2003
Platnosť od 26.09.2003
Účinnosť od 01.10.2003
Aktuálne znenie 01.10.2003

393

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 12. septembra 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými na účely tohto opatrenia sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na hnuteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk, ak ide o

a) prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje,

b) motorové vozidlá a člny,

c) zdravotnícku a veterinárnu techniku a materiál a

d) techniku a materiál na ochranu a obranu objektov a osôb.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú

a) hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona,

b) iné hnuteľné veci štátu, ktorými sú

1. zbrane,

2. munícia,

3. pozorovacie prístroje na denné a nočné videnie,

4. náhradné diely pre zbrane,

5. trhaviny a ostré rozbušky a roznecovače,

6. chemická munícia,

7. dozimetrické prístroje,

8. laboratórne prístroje obsahujúce rádioaktívny žiarič,

9. poľné proviantné výstroje,

10. výstrojné súčiastky služobnej, pracovnej a poľnej rovnošaty príslušníka Železničnej polície a ich doplnkov,

11. balistické a ochranné poriadkové prilby,

12. nepriestrelné vesty,

13. ochranné štíty Železničnej polície a služobných cestných vozidiel a člnov.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú tento majetok štátu do nájmu na čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia, sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 8

Výpožička hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 9 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.


Pavol Prokopovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.