Uznesenie č. 344/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-344
Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003
Pôvodný predpis 13.08.2003

344

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. júla 2003 č. 657

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 16. júla 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Příloha 01

Príloha

k uzneseniu vlády č. 344/2003 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov mexických a má česť oznámiť mu, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými je pripravená prijať od 1. októbra 2003 tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Spojených štátov mexických, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Spojených štátov mexických, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov odo dňa prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu návštevy, turistiky, služobných ciest alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Spojených štátov mexických.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Spojených štátov mexických, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Spojených štátov mexických ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 dva (2) mesiace vopred.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov mexických o svojej hlbokej úcte.