Vyhláška č. 34/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-34
Čiastka 19/2003
Platnosť od 11.02.2003 do31.12.2006
Účinnosť od 15.02.2003 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.
Znenie 15.02.2003

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. januára 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 6 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 znejú:

„§ 1

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi (ďalej len „obchodník“) predkladá podľa § 77 ods. 6 zákona Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh výkazy, hlásenia alebo prehľady z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie takto:

Označenie Názov Termín predkladania
Súvaha Úč B 1-01 Súvaha k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho roka
Výsledovka Úč B 2-01 Výkaz ziskov a strát k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho roka
P (OCP) 1-01 Ročný prehľad akcionárov k 31. decembru do 31. marca nasledujúceho roka
P (OCP) 2-04 Štvrťročný prehľad o poskytovaných investičných službách do 25 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka

§ 2

(1) Obchodník predkladá podľa § 77 ods. 7 zákona Úradu pre finančný trh výkazy, hlásenia a iné správy takto:

Označenie Názov Termín predkladania
H (OCP) 3-00 Hlásenie o zmenách v pravidlách činnosti do piatich dní po schválení zmien príslušným orgánom
H (OCP) 4-00 Denné hlásenie o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch najneskôr nasledujúci pracovný deň
H (OCP) 5-04 Štvrťročné hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientov do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 6-01 Ročné hlásenie o skupinách s úzkymi väzbami do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
H (OCP) 7-00 Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch do troch pracovných dní po uskutočnení zmeny
H (OCP) 8-04 Štvrťročné hlásenie o konaniach voči ohlasovateľovi do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-02 Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka
H (OCP) 9-04 Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-12 Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 10-12 Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 12-04 Štvrťročné hlásenie o neplnení povinností zmluvných strán pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
V (OCP) 13-02 Polročný výkaz o poplatkoch účtovaných klientom do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka

(2) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa nepredkladajú, ak ide o obchodníka, ktorý je bankou a predkladá obdobné hlásenia podľa osobitných predpisov1) a v termínoch podľa osobitných predpisov.2)

(3) Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa predkladajú takto:

a) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 11 zákona,

b) Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 12 zákona,

c) Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 13 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 32 písm. a) a b) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).
§ 6 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

2) § 34 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).
§ 6 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach a Ročný prehľad akcionárov k 31. decembru sa za pobočku zahraničného obchodníka nepredkladajú.“.

3. V § 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „v plnom rozsahu“ a slová „Štvrťročné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach“ sa nahrádzajú slovami „Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach“.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.

5. V prílohe č. 4 poznámke 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bol obchod uzavretý ako mimoburzový, čas uzavretia obchodu sa neuvádza.“.

6. Prílohy č. 9 až 12 sa nahrádzajú prílohami č. 2 až 5 k tejto vyhláške.

7. Príloha č. 13 sa vypúšťa.

8. V prílohe č. 14 sa na konci pripája tento text:

„Vysvetlivky:

Údaje sa uvádzajú len v prípade porušenia povinností alebo neplnenia záväzkov protistrany obchodníka pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov.“.

9. V prílohe č. 15 sa na konci pripája tento text:

„Poznámky:

Uvádzajú sa len poplatky účtované klientom za vykonané investičné služby.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor

Príloha č. 3 k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor

Príloha č. 4 k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor

Príloha č. 5 k vyhláške č. 34/2003 Z. z.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor