Nariadenie vlády č. 283/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa zdomáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-283

(v znení č. r4/c169/2003 Z. z.)

Čiastka 138/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 12 ods. 4 a 5 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Znenie 01.05.2004

283

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky týkajúce sa výmeny1) čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov medzi členskými štátmi2) na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia

a) mäso sú všetky časti tela zvierat, ktorými sú domáci hovädzí dobytok, ošípané, domáce ovce, kozy a domáce nepárnokopytníky a ktoré sú vhodné na výživu ľudí,

b) čerstvé mäso je mäso, ktoré nebolo podrobené žiadnemu ošetreniu; aj chladené a mrazené mäso sa považuje za čerstvé mäso,

c) úradný veterinárny lekár je veterinárny lekár, ktorý je vymenovaný3) príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky alebo príslušným ústredným orgánom členského štátu,

d) vyvážajúca krajina je Slovenská republika, z ktorej je čerstvé mäso odosielané do členského štátu, alebo členský štát, z ktorého je čerstvé mäso odosielané do Slovenskej republiky,

e) krajina určenia je Slovenská republika, do ktorej je čerstvé mäso zasielané z členského štátu, alebo členský štát, do ktorého je čerstvé mäso zasielané zo Slovenskej republiky.

Požiadavky na odosielané čerstvé mäso

§ 3

(1) Čerstvé mäso môže byť odoslané z územia vyvážajúcej krajiny, len ak spĺňa tieto požiadavky:

a) pochádza z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov a živé zviera bolo najmenej počas 21 dní pred zabitím na území vyvážajúcej krajiny alebo bolo na území vyvážajúcej krajiny od svojho narodenia, ak ide o zviera mladšie ako 21 dní; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 1,

b) nepochádza zo zvieraťa, ktoré je z chovu alebo z regiónu, na ktorý sa vzťahuje zákaz v záujme ochrany zdravia zvierat podľa osobitných predpisov4) v dôsledku výskytu chorôb v nich, na ktoré sú uvedené druhy zvierat vnímavé, a to slintačka a krívačka, klasický mor ošípaných, vezikulárna choroba ošípaných a nákazlivá obrna ošípaných (Tešínska choroba),

c) nie je z bitúnku, na ktorom bol zaznamenaný výskyt slintačky a krívačky, klasického moru ošípaných, vezikulárnej choroby ošípaných alebo nákazlivej obrny ošípaných (Tešínska choroba); ak sa vyskytne čo len jedno z týchto ochorení, je mäso vždy podozrivé z kontaminácie, a preto nesmie byť predmetom výmeny,

d) nevzťahujú sa naň obmedzujúce opatrenia, ktoré sa týkajú zdravia zvierat podľa osobitného predpisu.5)

(2) Opatrenie vyvážajúcej krajiny vzťahujúce sa na odoslanie čerstvého mäsa podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na súvisiace materiály, na jeho obaly, na prepravu, skladovanie, manipuláciu s ním, spracovanie, na odstraňovanie obalov a zvyškov po jeho spracovaní spôsobom, ktorý vylúči vznik akéhokoľvek rizika ohrozenia zdravia ľudí a zvierat.

§ 4

(1) Čerstvé mäso z ošípaných, z domácich oviec a kôz sa nesmie odoslať z vyvážajúcej krajiny, ak bolo získané zo zvierat, ktoré pochádzajú z chovu vo vyvážajúcej krajine, na ktorý sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia zo zdravotných dôvodov v dôsledku výskytu brucelózy ošípaných, oviec a kôz; tým nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 1 písm. b).

(2) Zákaz podľa odseku 1 platí najmenej šesť týždňov odvtedy, odkedy bol potvrdený úradným veterinárnym lekárom posledný prípad výskytu brucelózy ošípaných, oviec a kôz na území vyvážajúcej krajiny.

§ 5

Označovanie čerstvého mäsa

(1) Čerstvé mäso, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, nesmie sa označiť značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu6) okrem prípadu podľa odseku 2.

(2) Čerstvé mäso, ak nie je určené na výmenu a nespĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, možno označovať značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu6) len vtedy, ak sa súčasne táto značka prepečiatkuje a prekryje osobitnou značkou, ktorá je uvedená v prílohe č. 2. Toto čerstvé mäso sa získava, rozrába, prepravuje a skladuje priestorovo a časovo oddelene od mäsa určeného na výmenu.

(3) Na držanie a používanie označovacích pomôcok sa primerane vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.7)

Opatrenia krajiny určenia

§ 6

(1) Ak krajina určenia zistí, že čerstvé mäso nespĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, môže zakázať vstup čerstvého mäsa na svoje územie.

(2) Ak krajina určenia zakázala vstup čerstvého mäsa na svoje územie podľa odseku 1, vráti späť celú zásielku čerstvého mäsa odosielateľovi alebo poverenému zástupcovi, ak o to požiadal a jej vrátenie nie je v rozpore so zdravotnými požiadavkami. Ak vyvážajúca krajina alebo krajina tranzitu nesúhlasí s jej vrátením, príslušný orgán krajiny určenia nariadi zničenie zásielky čerstvého mäsa.

(3) Na uplatnenie opatrení podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú príslušné požiadavky podľa osobitného predpisu.8)

§ 7

(1) Proti rozhodnutiu príslušného orgánu veterinárnej správy9) podľa tohto nariadenia je možné odvolať sa, ak je to prípustné podľa osobitného predpisu.10)

(2) Každý vývozca, na ktorého čerstvé mäso sa vzťahuje zákaz vstupu do krajiny určenia podľa § 6 ods. 1, má právo požiadať nezávislého veterinárneho odborníka o stanovisko, či podmienky zákazu vstupu podľa § 6 ods. 1 boli v danom prípade splnené. Krajina určenia, ktorá vydala zákaz vstupu podľa § 6 ods. 1, je povinná vždy predtým, ako príslušný orgán krajiny určenia prijme ďalšie opatrenia podľa § 6 ods. 2, zabezpečiť možnosť preveriť si splnenie podmienok zákazu vstupu podľa § 6 ods. 1 veterinárnym odborníkom, ktorý nesmie byť štátnym príslušníkom vyvážajúcej krajiny a ani krajiny určenia.

§ 8

Všeobecné povolenie alebo jednorazové povolenie vydané krajinou určenia

(1) Krajina určenia môže vydať jednej vyvážajúcej krajine alebo viacerým vyvážajúcim krajinám všeobecné povolenie alebo jednorazové povolenie na vstup čerstvého mäsa na svoje územie aj vtedy, ak čerstvé mäso nespĺňa požiadavku podľa § 3 ods. 1 písm. a) a živé zviera pred svojím zabitím nebolo najmenej počas 21 dní na území niektorého členského štátu alebo na území Slovenskej republiky alebo ak ide o zviera mladšie ako 21 dní, nebolo na území niektorého členského štátu alebo na území Slovenskej republiky od svojho narodenia.

(2) Ak Slovenská republika ako krajina určenia vydala všeobecné povolenie na vstup čerstvého mäsa na svoje územie podľa odseku 1, bez zbytočného odkladu to oznámi členským štátom a Európskej komisii.

(3) Ak krajina určenia vydala povolenie na vstup podľa odseku 1, také povolenie vydá aj krajina tranzitu, cez ktorú sa tranzit zásielky vykonáva.

§ 9

Opatrenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

(1) Ak je nebezpečenstvo, že ochorenie zvierat sa môže na území Slovenskej republiky šíriť vstupom čerstvého mäsa z územia členského štátu, a pritom spĺňa požiadavky na vstup na územie Slovenskej republiky podľa § 3 a 4 alebo § 7, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup mäsa na územie Slovenskej republiky

a) z postihnutého regiónu členského štátu, v ktorom sa nákaza ochorenia zvierat vyskytla, alebo

b) z celého územia členského štátu, ak sa ochorenie zvierat veľmi šíri alebo ak sa vyskytne ďalšie vážne nákazlivé alebo infekčné ochorenie zvierat; pri výskyte afrického moru ošípaných sa postupuje podľa § 10.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa bez zbytočného odkladu oznámi členským štátom a Európskej komisii každý výskyt ochorenia zvierat podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky, prijaté opatrenia na jeho kontrolu vrátane uvedenia dôvodov ich prijatia, zrušenie opatrení a zánik ochorenia.

Opatrenia pri výskyte afrického moru ošípaných

§ 10

(1) Ak sa na území Slovenskej republiky v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov zaznamenal výskyt ochorenia zvieraťa na africký mor ošípaných, nesmie sa čerstvé bravčové mäso vyvážať zo Slovenskej republiky na územie členských štátov.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť, že opatrenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na jeden alebo viac regiónov územia Slovenskej republiky (ďalej len „časť územia“), pričom na vymedzenie časti územia na tento účel sa postupuje podľa § 11 ods. 1. Pri opätovnom výskyte jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných na časti tohto územia sa môže postupovať podľa § 7.

(3) Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne africký mor ošípaných a v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacoch nebol výskyt tohto ochorenia na jeho území zaznamenaný, môže štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť, že opatrenie podľa odseku 1 sa vzťahuje len na určitú časť územia Slovenskej republiky. Do vydania tohto rozhodnutia štátna veterinárna a potravinová správa okamžite zakáže vývoz čerstvého mäsa do členských štátov z časti územia, na ktorom sa ochorenie zaznamenalo. Na určenie časti územia platia podmienky ustanovené v § 11 ods. 2.

(4) Jeden alebo viac prípadov výskytu afrického moru ošípaných na časti územia, ktoré nie je geograficky spojené s prevažnou väčšinou územia Slovenskej republiky, je dôvodom na uplatnenie opatrenia podľa odseku 1.

(5) Podmienky na prijatie opatrenia podľa odseku 1 sú splnené, ak

a) zistené ohnisko alebo ohniská výskytu afrického moru ošípaných podľa odseku 3 boli zlikvidované v čo najkratšom termíne,

b) ďalšie nové ohnisko, ktoré je predmetom rozhodnutia podľa odseku 3, nie je epidemiologicky spojené s ohniskom alebo ohniskami podľa písmena a).

§ 11

(1) Na účely vymedzenia častí územia podľa § 10 ods. 2 štátna veterinárna a potravinová správa prihliada najmä na

a) metódy použité na kontrolu a eradikáciu afrického moru ošípaných,

b) neprítomnosť afrického moru ošípaných v posledných 12 mesiacoch, ktorý sa zisťuje všetkými diagnostickými metódami vrátane sérologického prieskumu,

c) povrch častí územia a ich administratívne a geografické hranice,

d) ochranné opatrenia prijaté na prevenciu kontaminácie alebo rekontaminácie stád ošípaných,

e) opatrenia na kontrolu premiestňovania ošípaných.

(2) Na účely vymedzenia častí územia podľa § 10 ods. 3 až 5 štátna veterinárna a potravinová správa prihliada najmä na

a) metódy boja proti nákaze, najmä na odstránenie ošípaných z chovov, ktoré sú nakazené, kontaminované alebo podozrivé z kontaminácie,

b) povrch častí územia a ich administratívne a geografické hranice,

c) incidenciu nákazy a jej snahu šíriť sa,

d) prijaté opatrenia na prevenciu šírenia nákazy,

e) opatrenia prijaté na obmedzenie a kontrolu premiestňovania ošípaných do časti príslušného územia alebo z nej.

§ 12

Požiadavky na čerstvé bravčové mäso pri vstupe na územie Slovenskej republiky

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa povolí vstup čerstvého bravčového mäsa na územie Slovenskej republiky z členského štátu, ak územie Slovenskej republiky je úradne bez výskytu klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných a ak bolo mäso získané

a) z ošípaných spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu,11) alebo

b) z nevakcinovaných ošípaných, chovaných v chovoch klasifikovaných bez výskytu klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných, ktoré sú umiestnené na časti územia členského štátu zloženého z jedného alebo z viacerých susediacich oblastí bez klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných a zabitých v tejto časti územia.

(2) Pri splnení príslušných požiadaviek podľa osobitného predpisu12) alebo v prípade splnenia požiadavky podľa odseku 1 písm. b) štátna veterinárna a potravinová správa povolí vstup čerstvého bravčového mäsa na územie Slovenskej republiky z členského štátu, ak mäso pochádza z ošípaných zabitých na bitúnkoch, na ktorých neboli v predchádzajúcich 12 mesiacoch zabité vakcinované ošípané a ak boli zabité, tak zvieratá boli zabité inde a inokedy a ich mäso sa uskladňovalo oddelene.

(3) Ak štátna veterinárna a potravinová správa zistí výskyt ohniska klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných na svojom území, oznámi to členským štátom a Európskej komisii na účel pozastavenia účinnosti štatútu Slovenskej republiky alebo časti jej územia ako krajiny alebo územia bez klasického moru ošípaných a afrického moru ošípaných (ďalej len „štatút“) a v tej súvislosti vykoná príslušné opatrenia.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa zruší svoje opatrenia o pozastavení štatútu podľa odseku 3 do 30 dní po eradikácii posledného ohniska nákazy, ak nebola vykonávaná vakcinácia, alebo do 90 dní po eradikácii posledného ohniska nákazy, ak bola vykonaná vakcinácia. Oznámi to aj členským štátom a Európskej komisii. Ak od vzniku prvého ohniska a od vzniku posledného ohniska uplynulo viac času ako dva mesiace, štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.

(5) Štatút pre dotknutú časť územia alebo pre celé územie Slovenskej republiky môže byť opäť vydaný

a) tri mesiace po eradikácii posledného ohniska, ak nebola vykonaná vakcinácia, alebo

b) šesť mesiacov po eradikácii posledného ohniska, ak bola vykonávaná vakcinácia.

Spoločné ustanovenia

§ 13

Pravidlá určené podľa osobitného predpisu13) sa vzťahujú najmä na kontroly v mieste pôvodu, na organizáciu a výsledky kontrol vykonávaných krajinami určenia a na ochranné opatrenia, ktoré majú byť zavedené.

§ 14

Opatrenia podľa § 3 až 6 a § 8 až 11 sa primerane vzťahujú aj na uvádzanie čerstvého mäsa na trh v Slovenskej republike.


§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem ustanovení § 12 ods. 4 a 5 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 283/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom vo vnútri Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 302, 31. 12. 1972, s. 24) v znení

smernice Rady 73/358/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 326, 27. 11. 1973, s. 17),

smernice Rady 75/379/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 172, 3. 7. 1975, s. 17),

smernice Rady 77/98/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 26, 31. 1. 1977, s. 81),

smernice Rady 80/213/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 47, 21. 2. 1980, s. 1),

smernice Rady 80/1099/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 325, 1. 12. 1980, s. 14),

smernice Rady 81/476/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 186, 8. 7. 1981, s. 20),

smernice Rady 82/893/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 378, 31. 12. 1982, s. 57),

smernice Rady 84/336/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 177, 4. 7. 1984, s. 22),

smernice Rady 84/643/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 339, 27. 12. 1984, s. 27),

smernice Rady 85/322/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 26. 6. 1985, s. 41),

nariadenia Rady 85/3768/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 31. 12. 1985, s. 8),

rozhodnutia Rady 87/231/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 99, 11. 4. 1987, s. 18),

smernice Rady 87/489/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 280, 3. 10. 1987, s. 28),

smernice Rady 89/662/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1973, s. 13),

smernice Rady 91/266/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 134, 29. 5. 1991, s. 45),

smernice Rady 91/687/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 377, 31. 12. 1991, s. 16),

smernice Rady 92/118/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 62, 15. 3. 1993, s. 49).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 283/2003 Z. z.

OZNAČOVANIE MÄSA URČENÉHO NA INÉ POUŽITIE AKO NA VÝMENU ČERSTVÉHO MÄSA

1. Oprava pečiatky musí byť urobená tak, aby oválna pečiatka zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu6) bola prekrytá krížom tvoreným dvoma na seba kolmými čiarami a umiestneným v pravom uhle tak, aby sa ich priesečník nachádzal v strede pečiatky a aby údaje, ktoré sa na nej nachádzajú, zostali čitateľné.

2. Znaky uvedené v bode 1 môžu byť umiestnené aj pomocou jednej pečiatky, ktorá bude mať tvar oválnej pečiatky s dĺžkou 6,5 cm a výškou 4,5 cm; na pečiatke musia byť uvedené čitateľne nasledujúce údaje:

a) v hornej časti názov odosielajúcej krajiny veľkými písmenami,

b) v strede číslo veterinárneho povolenia bitúnku,

c) v dolnej časti jeden zo znakov: CEE - EWG - EOF - EEC - EEG alebo skratku SK, ak ide o Slovenskú republiku,

d) dve na seba kolmé čiary križujúce pečiatku v pravom uhle, ktorých priesečník je umiestnený v strede, a uložené tak, aby bolo možné prečítať údaje.

Písmená musia mať výšku 0,8 cm pre písmená a 1 cm pre číslice.

Odtlačok pečiatky musí obsahovať údaje umožňujúce určiť veterinárneho lekára, ktorý vykonal veterinárnu prehliadku mäsa.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/ 2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/ 2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.

6) Časť I prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

7) Bod 3 časti I prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

9) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 46 zákona č. 488/2002 Z. z.

11) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

12) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/ 2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany <+>zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.