Oznámenie č. 28/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-28

(v znení č. 749/2004 Z. z.)

Čiastka 15/2003
Platnosť od 01.02.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 607/2005 Z. z.
Znenie 01.01.2005

28

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/1998-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 361/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

25

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Referent: Ing. Fabová, tel.: 02/59 58 31 33

Číslo: 22 213/2002-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrob- nosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú

a) poisťovne,

b) pobočky zahraničných poisťovní,

c) zaisťovne,

d) pobočky zahraničných zaisťovní,

e) Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky podľa odseku 1 písm. a) až e) je uvedené v prílohách č. 1 až 3 a pre účtovné jednotky podľa ods. 1 písm. f) je uvedené v prílohách č. 4 až 6. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto opatrením.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky

§ 2

(1) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na

a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),

b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku oprávky,

c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie,

d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V súvahe v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 (korekcia) sa vykazujú opravné položky a oprávky za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 3 (netto) sa vykazujú aktíva ako rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2 za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazuje základňa, ktorou sú náklady alebo výnosy za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 sa vykazuje medzisúčet položiek výkazu ziskov a strát, v stĺpci 3 sa vykazuje výsledok položiek výkazu ziskov a strát a v stĺpci 4 sa vykazujú náklady alebo výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) Sumy položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

§ 3

(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2003.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/98-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 361/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21 188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 22213/2002-92

Súvaha - vzor

Príloha č. 2 k opatreniu č. 22 213/2002-92

Výkaz ziskov a strát - vzor

Príloha č. 3 k opatreniu č. 22 213/2002–92

Poznámky

Príloha č. 4 k opatreniu č. 22 213/2002-92

Súvaha - vzor

Príloha č. 5 k opatreniu č. 22 213/2002-92

Výkaz ziskov a strát - vzor

Príloha č. 6 k opatreniu č. 22 213/2002-92

Poznámky

Príloha č. 7 k opatreniu č. 22 213/2002-92

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/ES, 86/635/ES a 91/674/ES o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 693/2002 Z. z.).