Nariadenie vlády č. 279/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-279
Čiastka 136/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť. s výnimkou ustanovení § 9, 28, 30, 31, 33 a 36, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Znenie 01.08.2003

279

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, nariaďuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje nariadenie Európskeho spoločenstva uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky týkajúce sa zdravia ľudí a zdravia zvierat, a to na

a) zber, dopravu, skladovanie, manipuláciu, spracovanie a používanie alebo likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov s cieľom zabrániť ohrozeniu zdravia ľudí alebo zdravia zvierat,

b) uvádzanie na trh a v niektorých špecifických prípadoch na vývoz a tranzit živočíšnych vedľajších produktov a výrobkov z nich uvedených v prílohách č. 8 a 9.

(2) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na

a) surové krmivo pre domáce zvieratá pochádzajúce z maloobchodných predajní alebo z priestorov susediacich s predajnými miestami, kde sa rozrábka a skladovanie vykonáva výlučne na účely zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste,

b) tekuté mlieko a mledzivo predávané alebo používané na farme pôvodu,

c) celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat, u ktorých neexistuje podozrenie, že sú nakazené chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá s výnimkou rýb chytených a dopravených na breh na komerčné účely a tiel alebo častí voľne žijúcich zvierat používaných na výrobu loveckých trofejí,

d) surové krmivo pre domáce zvieratá, ktoré pochádza zo zvierat zabitých na farme pôvodu, určené iba na použitie na mieste príslušným farmárom a jeho rodinou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

e) kuchynský odpad, ak

1. nepochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave,

2. nie je určený na kŕmenie zvierat, alebo

3. nie je určený na použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,

f) vajíčka, embryá a spermie určené na chovné účely a tranzit po mori alebo vzduchom.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté právne predpisy vo veterinárnej oblasti, ktoré upravujú ozdravenie a kontrolu niektorých chorôb.

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) živočíšnymi vedľajšími produktmi celé telá alebo časti zvierat alebo výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v § 5 až 7, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane vajíčok, embryí a spermií,

b) materiálom kategórie 1 živočíšne vedľajšie produkty uvedené v § 5,

c) materiálom kategórie 2 živočíšne vedľajšie produkty uvedené v § 6,

d) materiálom kategórie 3 živočíšne vedľajšie produkty uvedené v § 7,

e) zvieraťom každý stavovec alebo bezstavovec (vrátane rýb, plazov a obojživelníkov),

f) hospodárskym zvieraťom každé zviera, ktoré je chované, držané alebo kŕmené ľuďmi a používané na výrobu potravín (vrátane mäsa, mlieka a vajec), vlny, kožušín, peria, surových koží alebo iných výrobkov živočíšneho pôvodu,

g) voľne žijúcim zvieraťom každé zviera, ktoré nie je chované ľuďmi,

h) domácim zvieraťom každé zviera neurčené na konzumovanie, ktoré patrí k druhom bežne chovaným alebo držaným ľuďmi na iné ako hospodárske účely,

i) príslušným orgánom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) podľa osobitného predpisu,1) ktorá má zabezpečiť splnenie požiadaviek tohto nariadenia, alebo iný orgán,2) na ktorý tento ústredný orgán preniesol právomoc, najmä na kontrolu krmív; v prípade potreby príslušný orgán tretej krajiny,

j) uvádzaním na trh každá činnosť, cieľom ktorej je predať živočíšne vedľajšie produkty alebo výrobky z nich, uvedené v tomto nariadení, tretej strane v Európskom spoločenstve alebo iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky tejto tretej strane, alebo skladovanie v súvislosti s dodávkou tejto tretej strane,

k) obchodom obchod s tovarmi medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou,

l) tranzitom presun cez územie Slovenskej republiky z jednej tretej krajiny do druhej,

m) výrobcom každá osoba, ktorej činnosť vytvára živočíšne vedľajšie produkty,

n) transmisívnymi spongiformnými encefalopatiami (ďalej len „TSE“) všetky prenosné spongiformné encefalopatie okrem tých, ktoré sa vyskytujú u ľudí,

o) špecifikovaným rizikovým materiálom materiál uvedený v osobitnom predpise.3)

(2) Ostatné špecifické pojmy na účely tohto nariadenia sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Všeobecné povinnosti

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a výrobky z nich sa musia zbierať, prepravovať, skladovať, manipulovať, spracúvať, likvidovať, uvádzať na trh, vyvážať, prevážať a používať v súlade s týmto nariadením.

(2) Slovenská republika môže regulovať dovoz a uvádzanie výrobkov na trh, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 8 a 9, až do prijatia rozhodnutia v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. O využití tejto možnosti bude okamžite informovať Európsku komisiu.

(3) Slovenská republika zabezpečí vhodné postupy a dostatočnú infraštruktúru, aby bola splnená požiadavka v odseku 1.

DRUHÁ ČASŤ

KATEGORIZÁCIA, ZBER, PREPRAVA, LIKVIDÁCIA, SPRACOVANIE, POUŽÍVANIE A DOČASNÉ SKLADOVANIE ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV

§ 5

Materiál kategórie 1

(1) Materiál kategórie 1 zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty alebo každý materiál obsahujúci tieto vedľajšie produkty:

a) všetky časti tiel vrátane surových koží a usní, ak ide o

1. zvieratá podozrivé z nákazy TSE v súlade s osobitným predpisom4) alebo u ktorých bola úradne potvrdená prítomnosť TSE,

2. zvieratá zabité v rámci opatrení na eradikáciu TSE,

3. zvieratá okrem chovaných voľne žijúcich zvierat a voľne žijúcich zvierat, najmä vrátane domácich zvierat, zvierat zo zoologických záhrad a zvierat z cirkusov,

4. pokusné zvieratá určené podľa osobitného predpisu,5)

5. voľne žijúce zvieratá, ak sú podozrivé z nákazy chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá,

b) špecifikovaný rizikový materiál, a ak špecifický rizikový materiál nebol odstránený v čase likvidácie, celé telá uhynutých zvierat obsahujúce špecifický rizikový materiál,

c) výrobky pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané látky zakázané podľa osobitného predpisu6) a výrobky živočíšneho pôvodu obsahujúce reziduá látok znečisťujúcich životné prostredie a iných látok zahrnutých do skupiny B 3 podľa osobitného predpisu,7) ak tieto presiahnu povolenú úroveň určenú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

d) všetok živočíšny materiál získaný pri čistení odpadových vôd zo spracovateľských zariadení kategórie 1 a z iných priestorov, v ktorých sa odstraňuje špecifikovaný materiál vrátane odpadu z triedenia, materiálov z odpieskovacích, tukových a olejových zmesí, kalu a materiálov odstránených z odtokových potrubí z týchto priestorov, iba ak by taký materiál neobsahoval žiaden špecifikovaný rizikový materiál alebo časti tohto materiálu,

e) kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave,

f) zmesi materiálu kategórie 1 s materiálom kategórie 2 alebo s materiálom kategórie 3, alebo s oboma typmi materiálov vrátane všetkých materiálov určených na spracovanie v spracovateľskom zariadení kategórie 1.

(2) Materiál kategórie 1 musí byť získaný, prepravený a označený bez meškania podľa § 8, ak nie je uvedené inak v § 24 a 25, a musí byť

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej podľa § 13,

b) spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom podľa § 14 pomocou ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 uvedených v prílohe č. 6 časti C, alebo ak to vyžaduje príslušný orgán,1) pomocou spracovateľskej metódy 1; v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou, v súlade s prílohou č. 7 časťou A, a nakoniec zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo spoločnej spaľovni schválenej v súlade s § 13,

c) s výnimkou materiálu uvedeného v odseku 1 písm. a) bodoch 1 a 2 spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom v súlade s § 14 pomocou spracovateľskej metódy 1; v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou, v súlade s prílohou č. 7 časťou A, a nakoniec zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej podľa osobitného predpisu,8)

d) v prípade kuchynského odpadu uvedeného v odseku 1 písm. e) zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej podľa osobitného predpisu,8) alebo

e) zlikvidovaný inými prostriedkami, ktoré sú schválené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. po konzultácii s príslušným vedeckým výborom podľa vedeckých poznatkov; tieto prostriedky môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky uvedené v písmenách a) až d).

(3) Predbežné spracovanie alebo dočasné skladovanie materiálu kategórie 1 sa uskutoční iba v zariadeniach na predbežné spracovanie materiálu kategórie 1 schválených v súlade s § 11.

(4) Materiál kategórie 1 sa nesmie dovážať alebo vyvážať s výnimkou materiálu, ktorý je v súlade s týmto nariadením alebo s pravidlami určenými v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Dovoz a vývoz špecifikovaného rizikového materiálu sa uskutoční iba v súlade s osobitným predpisom.9)

§ 6

Materiál kategórie 2

(1) Materiál kategórie 2 zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty alebo každý materiál obsahujúci tieto vedľajšie produkty:

a) hnoj a obsah tráviaceho traktu,

b) všetky živočíšne materiály získané pri spracovaní odpadových vôd z bitúnkov, okrem bitúnkov uvedených v § 5 ods.1 písm. d), alebo zo spracovateľských závodov kategórie 2 vrátane odpadu z triedenia, materiálov z odpieskovacích, tukových a olejových zmesí, kalu a materiálov odstránených z odtokových potrubí z týchto priestorov,

c) produkty živočíšneho pôvodu obsahujúce rezíduá veterinárnych liekov a znečisťujúcich látok zahrnutých do skupiny B 1 a 2 osobitného predpisu,7) ak tieto rezíduá prekročia povolenú úroveň určenú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

d) produkty živočíšneho pôvodu okrem materiálu kategórie 1, ktoré sú dovezené z nečlenských krajín v priebehu kontrol ustanovených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a nespĺňajú veterinárne požiadavky na ich dovoz do Slovenskej republiky, pokiaľ nie sú vrátené, alebo ak ich dovoz nie je povolený podľa obmedzení ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,

e) zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v § 5, ktoré uhynú inak než zabitím na ľudskú spotrebu vrátane zvierat zabitých na účely eradikácie nákazlivej choroby,

f) zmesi materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3 vrátane všetkých materiálov určených na spracovanie v spracovateľskom závode kategórie 2, a

g) živočíšne vedľajšie produkty okrem materiálu kategórie 1 alebo materiálu kategórie 3.

(2) Materiál kategórie 2 musí byť získaný, prepravený a označený bez zbytočného odkladu podľa § 8, a ak nie je uvedené inak v § 24 a 25, musí byť

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej v súlade s § 13,

b) spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom podľa § 14 pomocou ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 uvedených v prílohe č. 6 časti C, alebo ak to vyžaduje príslušný orgán1), pomocou spracovateľskej metódy 1; v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou č. 7 časťou A, a

1. zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo v spoločnej spaľovni schválenej podľa § 13, alebo

2. ak ide o kafilerické tuky, ďalej spracovaný na deriváty tuku na použitie v organických hnojivách alebo v tzv. zúrodňujúcich látkach, alebo na iné technické použitia, okrem kozmetických prostriedkov, liekov a zdravotných pomôcok, v zariadení na spracovanie tukov kategórie 2 schválenom podľa § 15,

c) spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom v súlade s § 14 spracovateľskou metódou 1, v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností známkou v súlade s prílohou č. 7 časťou A, a

1. ak ide o výsledný bielkovinový materiál používaný ako organické hnojivo alebo tzv. zúrodňujúca látka v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva,

2. transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu schválenom podľa § 16, alebo

3. zlikvidovaný ako odpad zakopaním na skládke schválenej podľa osobitného predpisu,8)

d) ak ide o materiál rybieho pôvodu, silážovaný alebo kompostovaný v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva,

e) ak ide o hnoj, obsah tráviaceho traktu oddelený od tráviaceho traktu, mlieko a mledzivo, ak ich príslušný orgán1) nepovažuje za materiály predstavujúce riziko šírenia závažných prenosných chorôb,

1. použitý bez spracovania ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, schválenom podľa § 16, alebo spracovaný v technickom závode schválenom na tento účel podľa § 19,

2. aplikovaný do pôdy podľa tohto nariadenia, alebo

3. transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade so zásadami upravenými podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva,

f) ak ide o celé telá alebo časti divých zvierat, u ktorých neexistuje podozrenie z nákazy chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá, použitý na výrobu loveckých trofejí v technickom závode schválenom na tento účel podľa § 19, alebo

g) zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi, v súlade so zásadami upravenými podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva, po konzultácii s príslušným vedeckým výborom; tieto prostriedky alebo spôsoby môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy uvedené v písmenách a) až f).

(3) Predbežné spracovanie alebo dočasné uskladnenie materiálu kategórie 2 okrem hnoja sa uskutoční iba v zariadeniach na predbežné spracovanie schválených podľa § 11.

(4) Materiál kategórie 2 nebude uvedený na trh ani vyvezený, ak to nebude v súlade s týmto nariadením alebo s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 7

Materiál kategórie 3

(1) Materiál kategórie 3 zahŕňa živočíšne vedľajšie produkty s nasledujúcou charakteristikou alebo všetky materiály obsahujúce tieto vedľajšie produkty:

a) časti zabitých zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov,

b) časti zabitých zvierat, ktoré sú uznané ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú postihnuté žiadnymi príznakmi chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá a pochádzajú z jatočných zvierat, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c) surové kože a usne, kopytá a rohy, štetiny a perie pochádzajúce zo zvierat, ktoré boli zabité na bitúnku po tom, ako boli podrobené prehliadke ante mortem a na základe tejto prehliadky uznané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vhodnými na zabitie na ľudskú spotrebu,

d) krv získaná zo zvierat okrem prežúvavcov, ktoré boli zabité na bitúnku po tom, ako boli podrobené prehliadke ante mortem a na základe tejto kontroly uznané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu,

e) živočíšne vedľajšie produkty pochádzajúce z výroby výrobkov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov,

f) bývalé potraviny živočíšneho pôvodu alebo bývalé potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, okrem kuchynského odpadu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov alebo v dôsledku problémov s výrobnými alebo baliacimi chybami alebo inými chybami, ktoré nepredstavujú žiadne ohrozenie pre ľudí ani pre zvieratá,

g) surové mlieko pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavia klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá,

h) ryby alebo iné morské živočíchy, okrem morských cicavcov, ulovené na otvorenom mori na účely výroby rybej múčky,

i) čerstvé vedľajšie produkty z rýb pochádzajúcich zo zariadení na výrobu rybích výrobkov na ľudskú spotrebu,

j) škrupiny, vedľajšie produkty z liahní a vedľajšie produkty z rozbitých vajec, pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavili klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá,

k) krv, surové kože a usne, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce zo zvierat, ktoré nejavili klinické príznaky žiadnej choroby prenosnej prostredníctvom tohto výrobku na ľudí alebo zvieratá, a

l) kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v § 5 ods.1 písm. e).

(2) Materiál kategórie 3 musí byť získaný, prepravený a označený bezodkladne v súlade s § 8, a ak nie je uvedené inak v § 24 a 25, a musí byť

a) priamo zlikvidovaný ako odpad spálením v spaľovni schválenej podľa § 13,

b) spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom podľa § 14 ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 uvedených v prílohe č. 6 časti C, alebo ak to vyžaduje príslušný orgán,1) spracovateľskou metódou 1; v tom prípade výsledný materiál bude trvalo označený podľa technických možností značkou, v súlade s prílohou č. 7 časťou A, a zlikvidovaný ako odpad spálením alebo spoluspálením v spaľovni alebo spoločnej spaľovni schválenej podľa § 13 alebo na skládke schválenej podľa osobitného predpisu,8)

c) spracovaný v spracovateľskom zariadení schválenom podľa § 18,

d) transformovaný v technickej prevádzkarni schválenej podľa § 19,

e) použitý ako surovina v továrni na výrobu krmiva pre domáce zvieratá schválenej podľa § 19,

f) transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu schválenom podľa § 16,

g) v prípade kuchynského odpadu uvedeného v odseku 1 písm. l, transformovaný v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostovaný v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

h) v prípade materiálu rybieho pôvodu, silážovaného alebo kompostovaného v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva,

i) zlikvidovaný inými prostriedkami alebo použitý inými spôsobmi v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva po konzultácii s príslušným vedeckým výborom; tieto prostriedky alebo spôsoby môžu doplniť alebo nahradiť prostriedky alebo postupy uvedené v písmenách a) až h).

(3) Predbežné spracovanie alebo dočasné skladovanie materiálu kategórie 3 sa môže uskutočniť iba v zariadeniach na predbežné spracovanie kategórie 3 schválených podľa § 11.

§ 8

Získavanie, preprava a skladovanie

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky, okrem kuchynských odpadov kategórie 3, musia byť získané, prepravené a označené v súlade s prílohou č. 3.

(2) Živočíšne vedľajšie produkty alebo spracované výrobky počas prepravy sprevádza obchodný doklad alebo, ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárne osvedčenia. Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia musia spĺňať požiadavky a musia byť uschovávané počas obdobia uvedeného v prílohe č. 3, musia obsahovať informácie týkajúce sa množstva a opis príslušného materiálu a jeho označenie.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí potrebné postupy, ktoré zaručia, aby bol materiál kategórie 1 a 2 získaný a prepravený v súlade s prílohou č. 3.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa prijme v súlade s osobitným predpisom8) potrebné opatrenia, aby bol kuchynský odpad kategórie 3 získaný, prepravený a zlikvidovaný bez ohrozenia ľudského zdravia a bez poškodzovania životného prostredia.

(5) Skladovanie spracovaných výrobkov sa uskutoční iba v skladoch schválených podľa § 12.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa môže rozhodnúť, že sa nepoužijú tieto ustanovenia pre hnoj prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami a užívateľmi nachádzajúcimi sa v Slovenskej republike.

§ 9

Odosielanie živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov do iných členských štátov

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky môžu byť odoslané do iných členských štátov, iba ak budú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 6.

(2) Členský štát určenia musí povoliť prijatie materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2, spracovaných výrobkov pochádzajúcich z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 a spracovaných živočíšnych bielkovín. Členské štáty môžu podmieniť toto povolenie použitím spracovateľskej metódy 1 pred odoslaním materiálu.

(3) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky uvedené v odseku 2 budú

a) sprevádzané obchodným dokladom, alebo ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárnym osvedčením, a

b) dopravené priamo do závodu určenia, ktorý musí byť schválený v súlade s týmto nariadením.

(4) Ak členské štáty posielajú materiál kategórie 1, materiál kategórie 2, spracované výrobky pochádzajúce z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 a spracovanú živočíšnu bielkovinu do iných členských štátov, príslušný orgán miesta pôvodu bude informovať príslušný orgán miesta určenia o každej zásielke prostredníctvom systému ANIMO alebo inou metódou podľa vzájomnej dohody. Správa musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 3 časti A ods. 2.

(5) Po informovaní o jeho odoslaní v súlade s odsekom 4 príslušný orgán miesta určenia musí informovať príslušný orgán miesta pôvodu o príchode každej zásielky prostredníctvom systému ANIMO alebo inou vhodnou metódou podľa vzájomnej dohody.

(6) Členské štáty určenia zabezpečia prostredníctvom pravidelných kontrol, aby určené závody na ich území použili zásielky iba na povolené účely a viedli úplné záznamy v súlade s týmto nariadením.

§ 10

Záznamy

(1) Každá osoba, ktorá posiela, prepravuje alebo prijíma živočíšne vedľajšie produkty, vedie záznamy o zásielkach. Záznamy obsahujú informácie a sú vedené počas obdobia ustanoveného v prílohe č. 3.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú pre hnoj prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami a užívateľmi nachádzajúcimi sa v Slovenskej republike.

TRETIA ČASŤ

SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ NA PREDBEŽNÉ SPRACOVANIE, SKLADOV, SPAĽOVNÍ A SPOLUSPAĽOVNÍ, SPRACOVATEĽSKÝCH ZARIADENÍ KATEGÓRIE 1 A KATEGÓRIE 2, ZARIADENÍ NA SPRACOVANIE TUKOV, ZARIADENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTU KATEGÓRIE 2 A KATEGÓRIE 3

§ 11

Schvaľovanie zariadení na predbežné spracovanie

(1) Zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 1 až 3 podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby mohli byť schválené, zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 1 a 2 musia

a) spĺňať požiadavky v súlade s prílohou č. 4 časťou A,

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s prílohou č. 4 časťou B II,

c) podrobiť sa vlastným kontrolám zariadenia ustanoveným v § 26, a

d) byť kontrolované príslušným10) orgánom podľa § 27.

(3) Aby mohli byť schválené, zariadenia na predbežné spracovanie kategórie 3 musia

a) spĺňať požiadavky v súlade s prílohou č. 4 časťou A,

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 3 v súlade s prílohou č. 4 časťou B I,

c) podrobiť sa vlastným kontrolám zariadenia ustanoveným v § 26, a

d) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27.

§ 12

Schvaľovanie skladov

(1) Sklady podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby mohli byť sklady schválené, musia

a) spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 4 časti C, a

b) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27.

§ 13

Schvaľovanie spaľovní a spoluspaľovní

(1) Spaľovanie a spoluspaľovanie spracovaných výrobkov sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.8) Spaľovanie a spoluspaľovanie živočíšnych vedľajších produktov sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu,8) ak sa nepoužijú ustanovenia tohto nariadenia. Spaľovne a spoluspaľovne budú schválené podľa tohto nariadenia alebo v súlade s odsekom 2 alebo 3.

(2) Aby mohla byť vysokokapacitná spaľovňa alebo spoluspaľovňa, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis,8) schválená príslušným orgánom na účel likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, musí spĺňať

a) všeobecné podmienky ustanovené v prílohe č. 5 časti A,

b) prevádzkové podmienky ustanovené v prílohe č. 5 časti B,

c) požiadavky ustanovené v prílohe č. 5 časti C, týkajúce sa vypúšťania (odpadových) vôd,

d) požiadavky ustanovené v prílohe č. 5 časti D, týkajúce sa splodín,

e) požiadavky na meranie teploty ustanovené v prílohe č. 5 časti E, a

f) podmienky týkajúce sa osobitnej prevádzky ustanovené v prílohe č. 5 časti F.

(3) Aby mohla byť nízkokapacitná spaľovňa alebo spoluspaľovňa, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis,8) schválená príslušným orgánom9) na účel likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, musí

a) byť používaná iba na likvidáciu uhynutých domácich zvierat alebo materiálu kategórie 2 a kategórie 3,

b) byť používaná, ak sa nachádza na hospodárstve, iba na likvidáciu materiálu z tohto hospodárstva,

c) spĺňať všeobecné podmienky ustanovené v prílohe č. 5 časti A,

d) spĺňať použiteľné prevádzkové podmienky ustanovené v prílohe č. 5 časti B,

e) spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe č. 5 časti D, týkajúce sa splodín,

f) spĺňať použiteľné požiadavky na meranie teploty ustanovené v prílohe č. 5 časti E, a

g) spĺňať podmienky týkajúce sa osobitnej prevádzky ustanovené v prílohe č. 5 časti F.

(4) Schválenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

(5) Požiadavky odsekov 2 a 3 môžu byť zmenené po konzultácii s príslušným vedeckým výborom na základe vedeckých poznatkov v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 14

Schvaľovanie spracovateľských zariadení kategórie 1 a kategórie 2

(1) Spracovateľské zariadenia kategórie 1 a kategórie 2 podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby mohli byť spracovateľské zariadenia kategórie 1 a kategórie 2 schválené, musia

a) spĺňať požiadavky prílohy č. 6,

b) spracúvať a skladovať materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 v súlade s prílohou č. 6 časťou B a s prílohou č. 7 časťou A,

c) byť potvrdené príslušným orgánom v súlade s prílohou č. 6 časťou E,

d) podrobiť sa vlastným kontrolám závodu ustanoveným v § 26,

e) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27, a

f) zabezpečiť, aby výrobky po spracovaní spĺňali požiadavky prílohy č. 7 časti A.

(3) Schválenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

§ 15

Schvaľovanie zariadení na spracúvanie tukov kategórie 2 a kategórie 3

(1) Prevádzkarne na spracúvanie tukov podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby mohli byť prevádzkarne na spracúvanie tukov kategórie 2 schválené, musia

a) spracúvať kafilerické tuky pochádzajúce z materiálu kategórie 2 v súlade s normami stanovenými v prílohe č. 7 časti C,

b) určovať a implementovať metódy na monitorovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov na základe použitého procesu,

c) evidovať informácie získané podľa písmena b) na účel ich predloženia príslušnému orgánu,10)

d) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27.

(3) Aby prevádzkarne na spracovávanie tukov kategórie 3 mohli byť schválené, musia spracúvať kafilerické tuky pochádzajúce iba z materiálu kategórie 3 a spĺňať príslušné požiadavky uvedené v odseku 2.

(4) Schválenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

§ 16

Schvaľovanie zariadení na výrobu bioplynu a kompostu

(1) Zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu mohli byť schválené, musia

a) spĺňať požiadavky prílohy č. 7 časti B II,

b) spracúvať a transformovať živočíšne vedľajšie produkty v súlade s prílohou č. 7 časťou B II a III,

c) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27,

d) určovať a implementovať metódy na monitorovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov, a

e) zabezpečiť, aby zvyšky obsahu, resp. kompost spĺňali mikrobiologické normy určené v prílohe č. 7 časti B IV.

(3) Povolenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

ŠTVRTÁ ČASŤ

UVEDENIE NA TRH A POUŽÍVANIE SPRACOVANÝCH ŽIVOČÍŠNYCH BIELKOVÍN A INÝCH SPRACOVANÝCH VÝROBKOV, KTORÉ BY SA MOHLI POUŽIŤ AKO KRMIVO, KRMIVO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ, ŽUVAČKY PRE PSOV A TECHNICKÉ VÝROBKY A SCHVAĽOVANIE PRÍSLUŠNÝCH ZARIADENÍ

§ 17

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa zdravia zvierat

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby zaručila, že živočíšne vedľajšie produkty a z nich pochádzajúce výrobky uvedené v prílohách č. 8 a 9 neboli odoslané z chovu nachádzajúceho sa v zóne, pre ktorú platia obmedzenia pre výskyt choroby, na ktorú sú druhy, z ktorých príslušný výrobok pochádza, vnímavé, alebo zo zariadenia, alebo zóny, z ktorých by presun alebo obchod ohrozil zdravotný stav zvierat, ak výrobky nie sú spracované v súlade s týmto nariadením.

(2) Opatreniami uvedenými v odseku 1 sa zabezpečí, že výrobky sú získané zo zvierat, ktoré

a) pochádzajú z hospodárstva, územia alebo časti územia, alebo v prípade produktov vodného hospodárstva z farmy, zóny alebo časti zóny, pre ktorú neplatia veterinárne obmedzenia použiteľné na tieto zvieratá a výrobky, najmä obmedzenia v zmysle opatrení na kontrolu chorôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo z dôvodu závažnej prenosnej choroby uvedenej v osobitnom predpise,11) ktorým sa zavádzajú všeobecné opatreni na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných,

b) neboli zabité v zariadení, kde sa nachádzajú zvieratá nakazené alebo podozrivé z nákazy jednou z chorôb, na ktoré sa vzťahujú predpisy uvedené v písmene a).

(3) S výnimkou splnenia opatrení na kontrolu chorôb uvedených v odseku 2 písm. a) uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a z nich pochádzajúcich výrobkov, uvedených v prílohách č. 8 a 9, ktoré pochádzajú z územia alebo časti územia, pre ktoré platia veterinárne obmedzenia, ale ktoré nie sú nakazené alebo podozrivé z nákazy, bude povolené, ak tieto výrobky

a) budú získané, spracované, prepravované a skladované oddelene alebo v inom čase než výrobky spĺňajúce všetky veterinárne podmienky,

b) boli podrobené dostatočnému spracovaniu na odstránenie príslušného zdravotného problému zvieraťa, v súlade s týmto nariadením, v zariadení schválenom na tento účel,

c) budú riadne označené,

d) spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 8 a 9 alebo podrobné predpisy, ktoré sa ustanovia v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(4) V špecifických prípadoch môžu byť určené ďalšie podmienky k tým, ktoré sú uvedené v písmene a) prostredníctvom rozhodnutí prijatých v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Tieto rozhodnutia budú brať do úvahy všetky opatrenia týkajúce sa zvierat alebo skúšok, ktoré sa na nich vykonajú, a špecifické charakteristiky choroby u príslušných druhov a budú špecifikovať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia zvierat.

§ 18

Schvaľovanie spracovateľských zariadení kategórie 3

(1) Spracovateľské závody kategórie 3 podliehajú schváleniu príslušným orgánom.9)

(2) Aby mohli byť spracovateľské závody kategórie 3 schválené, musia

a) spĺňať požiadavky prílohy č. 6 časti A a prílohy č. 8 časti A,

b) spracúvať a skladovať iba materiál kategórie 3 v súlade s prílohou č. 6 časťou B a prílohou č. 8,

c) byť potvrdené príslušným orgánom v súlade s prílohou č. 6 časťou E,

d) podrobiť sa vlastným kontrolám závodu ustanoveným v § 26,

e) byť kontrolované príslušným orgánom10) v súlade s § 27, a

f) zabezpečiť, aby výrobky po spracovaní spĺňali požiadavky prílohy č. 8 časti A.

(3) Povolenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

§ 19

Schvaľovanie zariadení na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technických závodov

(1) Prevádzkarne na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technické prevádzkarne podliehajú schváleniu príslušným orgánom.12)

(2) Aby mohla byť prevádzkareň na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo technická prevádzkareň schválená, musí

a) sa zaviazať na základe špecifických požiadaviek ustanovených v prílohe č. 9 za výrobky, ktoré vyrába, že

1. splní špecifické výrobné požiadavky uvedené v tomto nariadení,

2. ustanoví a zavedie metódy na sledovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov podľa používaného postupu,

3. bude odoberať, v závislosti od výrobkov, vzorky na analýzy v laboratóriu uznanom príslušným orgánom13) na účely kontroly dodržiavania noriem určených týmto nariadením,

4. bude evidovať informácie získané podľa bodov 1 a 3 na účel ich predloženia príslušnému orgánu;10) výsledky kontrol a skúšok sa budú uchovávať aspoň počas dvoch rokov,

5. bude informovať príslušný orgán, ak výsledok laboratórneho skúšania uvedeného v bode 3 alebo iné informácie, ktoré získa, dokážu existenciu vážneho ohrozenia pre zdravie zvierat alebo ľudí,

b) byť kontrolované príslušným orgánom10) podľa § 27.

(3) Povolenie sa okamžite pozastaví, ak sa neplnia podmienky, za ktorých bolo udelené.

§ 20

Uvádzanie na trh a vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín a iných spracovaných produktov, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo

Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby spracované živočíšne bielkoviny a iné spracované produkty, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak

a) boli pripravené v spracovateľskom závode kategórie 3, schválenom a kontrolovanom v súlade s § 18,

b) boli pripravené výlučne z materiálu kategórie 3, stanoveného v prílohe č. 8,

c) boli spracované, skladované a prepravené v súlade s prílohou č. 8 a spôsobom zabezpečujúcim súlad s § 23, a

d) spĺňajú špecifické požiadavky ustanovené v prílohe č. 8.

§ 21

Uvádzanie na trh a vývoz krmiva pre domáce zvieratá, žuvačiek pre psov a technických výrobkov

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby krmivo pre domáce zvieratá, žuvačky pre psov a technické výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3 a živočíšnych vedľajších produktov uvedených v prílohe č. 9, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak

a) spĺňajú

1. špecifické požiadavky ustanovené v prílohe č. 9, alebo

2. ak by sa výrobok mohol použiť ako technický výrobok aj ako krmivo, a ak príloha č. 9 neobsahuje žiadne špecifické požiadavky podľa prílohy č. 8, a

b) pochádzajú zo zariadení schválených a kontrolovaných podľa § 19 alebo v prípade živočíšnych vedľajších produktov ustanovených v prílohe č. 9 z iných zariadení schválených v súlade s veterinárnymi požiadavkami.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby organické hnojivá a zúrodňujúce látky vyrobené zo spracovaných produktov okrem tých, ktoré boli vyrobené z hnoja a z obsahu tráviaceho traktu, boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak spĺňajú požiadavky určené v súlade požiadavkami Európskeho spoločenstva, po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby deriváty tuku vyrobené z materiálu kategórie 2 boli uvedené na trh alebo vyvezené, iba ak

a) boli pripravené v prevádzkarni na spracovanie tukov kategórie 2, schválenom v súlade s § 15, z rozpustených tukov, ktoré sú výsledkom spracovania materiálu kategórie 2 v spracovateľskom závode, schválenom v súlade s § 14, po použití niektorej zo spracovateľských metód 1 až 5 uvedených v prílohe č. 6 časti C,

b) boli spracované, skladované a prepravené v súlade s prílohou č. 7, a

c) spĺňajú všetky špecifické požiadavky ustanovené v prílohe č. 9.

§ 22

Ochranné opatrenia

Pre produkty, na ktoré sa vzťahujú prílohy č. 8 a 9, platí osobitný predpis.14)

§ 23

Obmedzenie použitia

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované produkty sa nesmú používať na

a) kŕmenie určitého druhu zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu,

b) kŕmenie chovaných zvierat, okrem kožušinových zvierat, kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim alebo pochádzajúcim z kuchynského odpadu, a

c) používanie organických hnojív a tzv. zúrodňujúcich látok pre pastviny okrem hnoja.

(2) Opatrenia na vykonanie tohto ustanovenia vrátane predpisov týkajúcich sa kontrolných opatrení budú prijaté v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Výnimky z odseku 1 písm. a) môžu byť udelené vo vzťahu k rybám a kožušinovým zvieratám na základe rovnakého postupu po konzultácii s príslušným vedeckým výborom.

PIATA ČASŤ

VÝNIMKY

§ 24

Výnimky týkajúce sa používania živočíšnych vedľajších produktov

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť pod dohľadom príslušného orgánu2)

a) používanie živočíšnych vedľajších produktov na diagnostické, vzdelávacie a výskumné účely,

b) používanie živočíšnych vedľajších produktov na účely preparácie v technických zariadeniach schválených na tento účel podľa § 19.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť aj používanie živočíšnych vedľajších produktov uvedených v písmene a) na kŕmenie zvierat určených v písmene b) pod dohľadom príslušných orgánov2) a v súlade so zásadami určenými v prílohe č. 10, ak

a) živočíšne vedľajšie produkty uvedené v písmene a) tvorí

1. materiál kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli zabité alebo neuhynuli v dôsledku prítomnosti choroby alebo podozrenia z prítomnosti choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá,

2. materiál kategórie 3 uvedený v § 7 ods.1 písm. a) až j), s výnimkou § 23, a v § 7 ods.1 písm. l),

b) zvieratá uvedené v písmene a) sú

1. zvieratá v zoologických záhradách,

2. zvieratá v cirkusoch,

3. plazy a dravé vtáky okrem zvierat v zoologických záhradách alebo cirkusoch,

4. kožušinové zvieratá,

5. voľne žijúce zvieratá, ktorých mäso nie je určené na ľudskú spotrebu,

6. psy z uznaných chovateľských staníc alebo psích svoriek, a

7. červy slúžiace ako návnada pri rybolove.

c) Štátna veterinárna a potravinová správa môže pod dohľadom príslušných orgánov povoliť používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v § 5 ods.1 písm. b) bode 2 na kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými zvieratami v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva a po konzultácii s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa bude informovať Európsku komisiu o

a) použití výnimiek uvedených v odseku 2, a

b) kontrolných postupoch, ktoré boli zavedené s cieľom zabezpečiť, aby príslušné živočíšne vedľajšie produkty sa používali iba na povolené účely.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje zoznam užívateľov a zberných stredísk, schválených a registrovaných podľa odseku 2 písm. c) bodov 4, 6 a 7, na svojom území. Každému užívateľovi a zbernému stredisku bude pridelené úradné číslo na kontrolné účely, aby bolo možné zistiť pôvod príslušných produktov.

(5) Príslušný orgán2) kontroluje priestory užívateľov a zberných stredísk uvedených v odseku 4 a bude mať kedykoľvek voľný prístup do všetkých častí týchto priestorov, aby zabezpečil splnenie požiadaviek uvedených v odseku 2.

(6) Ak tieto kontroly ukážu, že sa tieto podmienky neplnia, príslušný orgán prijme potrebné opatrenia.

(5) Podrobné zásady týkajúce sa kontrolných opatrení môžu byť prijaté v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 25

Výnimky týkajúce sa likvidácie živočíšnych vedľajších produktov

(1) Regionálna veterinárna a potravinová správa môže, ak je to potrebné, rozhodnúť, že

a) uhynuté domáce zvieratá môžu byť zlikvidované priamo ako odpad zakopaním,

b) nasledujúce živočíšne vedľajšie produkty pochádzajúce zo vzdialených oblastí môžu byť zlikvidované ako odpad spálením alebo zakopaním na mieste:

1. materiál kategórie 1 uvedený v § 5 ods. 1 písm. b) bode 2,

2. materiál kategórie 2, a

3. materiál kategórie 3, a

c) živočíšne vedľajšie produkty môžu byť zlikvidované ako odpad spálením alebo zakopaním na mieste v prípade vypuknutia choroby uvedenej na zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE), ak príslušný orgán odmietne prepravu do najbližšej spaľovne alebo spracovateľského zariadenia z dôvodu hrozby šírenia zdravotných rizík alebo rozsiahleho prepuknutia nákazy v dôsledku nedostatku kapacít v týchto zariadeniach.

(2) Pre materiál kategórie 1 uvedený v § 5 ods. 1 písm. a) bode 1 nemôže byť udelená žiadna výnimka.

(3) V prípade materiálu kategórie 1, uvedeného v § 5 ods. 1 písm. b) bode 2, spálenie alebo zakopanie môže byť vykonané v súlade s odsekom 1 písm. b) alebo c), iba ak príslušný orgán povolí a skontroluje použitú metódu a presvedčí sa, že vylučuje všetky riziká prenosu TSE.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa bude informovať Európsku komisiu o

a) využití možností poskytnutých v odseku 1 písm. b) pre materiál kategórie 1 a kategórie 2, a

b) oblastiach, ktoré zaraďuje medzi vzdialené oblasti na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) a o dôvodoch tohto zaradenia.

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa prijme opatrenia potrebné

a) na zabezpečenie toho, aby spálenie alebo zakopanie živočíšnych vedľajších produktov neohrozilo zdravie zvierat alebo ľudí, a

b) na zabránenie opustenia, uloženia na skládku alebo nekontrolovanej likvidácie živočíšnych vedľajších produktov.

(6) Podrobné zásady na vykonanie tohto ustanovenia môžu byť určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLY A INŠPEKCIE

§ 26

Vlastné kontroly zariadení

(1) Prevádzkovatelia a majitelia zariadení na predbežné spracovanie a spracovateľských zariadení alebo ich zástupcovia prijmú všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Vytvoria, zavedú a budú udržiavať trvalý postup vyvinutý v súlade so zásadami systému analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Musia najmä

a) identifikovať a kontrolovať kritické kontrolné body v zariadeniach,

b) určiť a implementovať metódy na sledovanie a kontrolu týchto kritických kontrolných bodov,

c) v prípade spracovateľských zariadení odobrať reprezentatívne vzorky, aby skontrolovali

1. či každá spracovaná dávka spĺňa normy pre produkty určené týmto nariadením, a

2. dodržanie maximálnych povolených hladín fyzikálno-chemických rezíduí určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,

d) zaznamenať výsledky kontrol a skúšok uvedených v písmenách b) a c) a uchovávať ich aspoň počas dvoch rokov na účel predloženia kompetentným orgánom,

e) zaviesť systém, ktorý zabezpečí možnosť sledovania každej vyrobenej dávky a odoslanej dávky.

(2) Ak výsledky skúšky na vzorkách odobratých podľa odseku 1 písm. c) nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, prevádzkovateľ spracovateľského zariadenia je povinný

a) okamžite oznámiť príslušnému orgánu2) úplné údaje o type vzorky a dávke, z ktorej bola získaná,

b) určiť príčiny nezhody,

c) znovu spracovať alebo zlikvidovať kontaminovanú dávku pod dohľadom príslušného orgánu,2)

d) zabezpečiť, aby žiaden materiál, pri ktorom existuje podozrenie alebo o ktorom sa vie, že bol kontaminovaný, neopustil zariadenie pred ďalším spracovaním pod dohľadom príslušného orgánu2) a pred ďalším úradným odberom vzoriek, zameraným na splnenie noriem určených v tomto nariadení, ak nie je určený na likvidáciu,

e) zvýšiť frekvenciu odberu vzoriek a skúšok produkcie,

f) preskúmať záznamy o živočíšnych vedľajších produktoch týkajúcich sa hotovej vzorky, a

g) začať vhodné dekontaminačné a čistiace postupy v rámci prevádzkarne.

(3) Podrobné zásady na vykonanie tohto ustanovenia vrátane predpisov, týkajúcich sa frekvencie kontrol a referenčných metód na mikrobiologické analýzy, môžu byť určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 27

Úradné kontroly a zoznamy schválených zariadení

(1) Regionálna veterinárna a potravinová správa10) vykonáva v pravidelných intervaloch inšpekcie a kontroly v zariadeniach schválených v súlade s týmto nariadením. Inšpekcie a kontroly spracovateľských závodov sa uskutočňujú v súlade s prílohou č. 6 časťou D.

(2) Frekvencia inšpekcií a kontrol závisí od veľkosti zariadenia, typu vyrábaných produktov, hodnotenia rizík a záruk poskytnutých v súlade so zásadami systému analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP).

(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa2) prijme potrebné opatrenia, ak sa vykonanou inšpekciou zistí nesplnenie jednej alebo viacerých požiadaviek tohto nariadenia.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje zoznam zariadení schválených v súlade s týmto nariadením na svojom území. Každému zariadeniu pridelí úradné číslo, ktoré identifikuje zariadenie, pokiaľ ide o charakter jeho činností, a zašle kópiu tohto zoznamu a jeho aktualizovaných verzií Európskej komisii a ostatným členským štátom.

(5) Podrobné zásady na vykonanie tohto ustanovenia, vrátane predpisov týkajúcich sa frekvencie kontrol a referenčných metód na mikrobiologické analýzy, môžu byť určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

SIEDMA ČASŤ

KONTROLY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

§ 28

Kontroly Európskej komisie

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskeho spoločenstva uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy15) kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(2) Opatrenia na vykonanie tohto ustanovenia, najmä tie, ktoré upravujú postup pri spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, budú určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

ÔSMA ČASŤ

USTANOVENIA POUŽITEĽNÉ NA DOVOZ A TRANZIT NIEKTORÝCH ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A VÝROBKOV VYROBENÝCH Z TÝCHTO PRODUKTOV

§ 29

Všeobecné ustanovenia

Ustanovenia používané na dovoz produktov, uvedených v prílohách č. 8 a 9, z nečlenských krajín nebudú výhodnejšie alebo nevýhodnejšie ako tie, ktoré sa používajú na výrobu a predaj týchto produktov v Slovenskej republike. Dovoz krmiva pre domáce zvieratá a surovín na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, pochádzajúcich zo zvierat, ktoré boli ošetrené určitými látkami zakázanými v súlade s osobitným predpisom,6) z tretích krajín bude povolený pod podmienkou, že tieto suroviny budú trvalo označené, a za špecifických podmienok určených v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 30

Zákazy a súlad s predpismi Európskeho spoločenstva

(1) Dovoz a tranzit živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov je zakázaný, ak nie je v súlade s týmto nariadením.

(2) Dovoz a tranzit výrobkov uvedených v prílohách č. 8 a 9 do Slovenskej republiky alebo cez Slovenskú republiku sa môže uskutočniť, iba ak tieto výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 6.

(3) Výrobky uvedené v odseku 2, ak nie je uvedené inak, musia pochádzať z tretej krajiny alebo z častí tretích krajín uvedených v zozname, ktorý bude vypracovaný a aktualizovaný v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

Tento zoznam môže byť kombinovaný s inými zoznamami vypracovanými na zdravotné a veterinárne účely.

Pri vypracúvaní zoznamu sa berie do úvahy

a) legislatíva tretej krajiny,

b) organizácia príslušného orgánu a jeho kontrolných služieb v tretej krajine, právomoci týchto služieb, dozor, ktorému podliehajú, a ich oprávnenie efektívne monitorovať uplatňovanie ich legislatívy,

c) aktuálne zdravotné podmienky uplatňované pri výrobe, spracovaní, skladovaní a expedícii výrobkov živočíšneho pôvodu určených pre Európske spoločenstvo,

d) záruky, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o splnenie platných zdravotných podmienok,

e) skúsenosti s predajom výrobku z tretej krajiny a výsledky vykonaných dovozných kontrol,

f) výsledok všetkých inšpekcií Európského spoločenstva v tretej krajine,

g) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcej zveri v tretej krajine, berúc do úvahy najmä exotické choroby zvierat a všetky aspekty všeobecnej zdravotnej situácie v krajine, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat v Európskom spoločenstve,

h) pravidelnosť a rýchlosť, s akými tretia krajina poskytuje informácie o existencii infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat na svojom území, najmä chorôb uvedených v zoznamoch A a B OIE alebo v prípade chorôb zvierat vodného hospodárstva, chorôb podliehajúcich hláseniu uvedených v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE,

i) predpisy o prevencii a kontrole infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat platné v tretej krajine a ich vykonanie vrátane predpisov na dovoz z iných krajín.

(4) Výrobky uvedené v prílohách č. 8 a 9, okrem technických výrobkov, musia pochádzať z prevádzkarní uvedených v zozname Európskeho spoločenstva vypracovanom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva na základe oznámenia kompetentných orgánov tretej krajiny Európskej komisii, že príslušné zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva a podlieha dozoru úradnej inšpekčnej službe v tretej krajine.

(5) Schválené zoznamy budú zmenené takto:

a) Európska komisia bude informovať členské štáty o zmenách navrhnutých príslušnou treťou stranou v zoznamoch zariadení do piatich pracovných dní od prijatia navrhovaných zmien,

b) členské štáty budú mať sedem pracovných dní od prijatia zmien v zoznamoch zariadení, uvedených v písmene a) na odoslanie písomných pripomienok Európskej komisii,

c) ak aspoň jeden členský štát predloží písomné pripomienky, Európska komisia bude o tom informovať členské štáty do piatich pracovných dní a zaradí tento bod do programu nasledujúcej schôdze Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na rozhodnutie v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva,

d) ak Európska komisia neprijme od členských štátov žiadne pripomienky v lehote uvedenej v písmene b), bude predpokladať, že členské štáty prijali zmeny v zozname; Európska komisia bude informovať členské štáty do piatich pracovných dní a dovoz z týchto zariadení bude povolený po piatich pracovných dňoch od prijatia tejto informácie členskými štátmi.

(6) Technické výrobky uvedené v prílohe č. 9 musia pochádzať zo zariadení, ktoré príslušné orgány tretích krajín schválili a zaregistrovali.

(7) Ak nie je uvedené inak v prílohách č. 8 a 9, zásielky výrobkov uvedených v týchto prílohách musí sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru určenému v prílohe č. 11, ktorý potvrdí, že výrobky spĺňajú podmienky uvedené v týchto prílohách a pochádzajú zo zariadení poskytujúcich tieto podmienky.

(8) Až do vyhotovenia zoznamu uvedeného v odseku 4 a prijatia vzorových osvedčení uvedených v odseku 7 členské štáty môžu ponechať v platnosti kontroly povolené v osobitnom predpise16) a osvedčenia povolené podľa existujúcich vnútroštátnych predpisov.

§ 31

Rovnocennosť

(1) V súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva môže byť prijaté rozhodnutie, ktorým sa uzná, že zdravotné opatrenia uplatňované treťou krajinou, skupinou tretích krajín alebo regiónom tretej krajiny pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave jednej alebo niekoľkých skupín výrobkov, uvedených v prílohách č. 8 a 9, poskytujú záruky rovnocenné s tými, ktoré sa uplatňujú v Európskom spoločenstve, ak tretia krajina predloží objektívny dôkaz.

(2) Rozhodnutie určí podmienky, ktorými sa bude riadiť dovoz a/alebo tranzit živočíšnych vedľajších produktov z tohto regiónu, z tejto krajiny alebo z tejto skupiny krajín.

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 zahŕňajú

a) typ a obsah veterinárneho osvedčenia, ktoré musí sprevádzať výrobok,

b) špecifické zdravotné požiadavky použiteľné na dovoz do Európskeho spoločenstva alebo tranzit cez Európske spoločenstvo, a

c) v prípade potreby postupy na vypracovanie a zmenu zoznamov regiónov alebo zariadení, z ktorých je povolený dovoz alebo tranzit.

(4) Podrobné zásady na uplatňovanie tohto ustanovenia budú určené podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva.

§ 32

Inšpekcie a kontroly odborníkmi Európskej komisie

(1) Odborníci Európskej komisie v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy15) môžu vykonávať kontroly na mieste s cieľom

a) vypracovať zoznam tretích krajín alebo ich častí a určiť podmienky na dovoz alebo tranzit,

b) overiť splnenie

1. podmienok na zaradenie tretích krajín do zoznamu Európskeho spoločenstva,

2. dovozných a/alebo tranzitných podmienok,

3. podmienok na uznanie rovnocennosti opatrení,

4. núdzových opatrení uplatňovaných v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva.

(2) Kontroly uvedené v odseku 1 budú vykonané v mene Európskej komisie, ktorá uhradí vzniknuté náklady.

(3) Frekvencia a postup kontrol uvedených v odseku 1 môžu byť špecifikované v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(4) Ak kontrola uvedená v odseku 1 zistí vážne porušenie zdravotných predpisov, Európska komisia okamžite požiada tretiu krajinu, aby prijala potrebné opatrenia, alebo pozastaví zásielky výrobkov a okamžite bude o tom informovať členské štáty.

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33

Regulačný postup

(1) Európskej komisii bude pomáhať Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(2) Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

§ 34

Konzultácie s vedeckými výbormi

S príslušnými vedeckými výbormi sa konzultujú všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.

§ 35

Vnútroštátne ustanovenia

(1) Slovenská republika oznámi Európskej komisii znenie každého vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý prijme v oblasti pôsobenia tohto nariadenia.

(2) Slovenská republika bude informovať Európsku komisiu najmä o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť splnenie tohto nariadenia do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na základe prijatých informácií Európska komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskej rade správu.

(3) Slovenská republika môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré obmedzujú používanie organických hnojív a tzv. zúrodňujúcich látok dlhšie, než je uvedené v tomto nariadení, až do prijatia právnych predpisov Európskeho spoločenstva na ich používanie v súlade s § 21 ods. 2.

(4) Slovenská republika môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy obmedzujúce používanie derivátov tuku vyrobených z materiálu kategórie 2 dlhšie, než je uvedené v tomto nariadení, až do doplnenia prílohy č. 9 o predpisy Európskeho spoločenstva.

§ 36

Finančné zdroje

Európska komisia vypracuje správu o finančných zdrojoch v členských štátoch na spracovanie, zber, skladovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov.

§ 37

Prechodné ustanovenie

Zákaz kŕmenia kuchynským odpadom uvedeným v § 23 sa neuplatňuje počas štyroch rokov od 1. novembra 2002, ak existuje kontrolný systém a ak budú prijaté kontrolné opatrenia v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva na zabránenie používania niektorých typov tohto odpadu, ktoré zabezpečia, aby neexistovalo zbytočné ohrozenie zdravia ľudí alebo zdravia zvierat.

§ 38

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o zdravotných požiadavkách na živočíšne vedľajšie produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.


§ 39

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003, s výnimkou ustanovení § 9, 28, 30, 31, 33 a 36, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Týmto nariadením sa transponuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 273, 3. 10. 2002, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu možno nahliadnuť na Centrálnej prekladateľskej jednotke v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

ŠPECIFICKÉ DEFINÍCIE

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) včelárskymi výrobkami med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ používaný vo včelárstve;

b) dávkou výrobná jednotka vyrobená v jednej prevádzkarni pomocou jednotných výrobných parametrov, alebo niekoľko takýchto jednotiek, ak sú skladované spolu, a ktorá môže byť označená na účely stiahnutia z obehu, opätovného spracovania alebo likvidácie, ak skúšky ukážu, že je to potrebné;

c) zariadením na výrobu bioplynu zariadenie, v ktorom prebieha biologické odbúravanie výrobkov živočíšneho pôvodu v anaeróbnych podmienkach na účely výroby a získania bioplynu;

d) krvnými produktmi výrobky pochádzajúce z krvi alebo z fragmentov krvi okrem krvnej múčky; patrí sem sušená/zmrazená/tekutá plazma, sušená celá krv, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi;

e) krvou čerstvá celá krv;

f) krvnou múčkou výrobok získaný tepelným spracovaním krvi v súlade s prílohou č. 8 časťou B, určený na živočíšnu spotrebu alebo organické hnojivá;

g) konzervovaným krmivom pre domáce zvieratá tepelne spracované krmivo pre domáce zvieratá, nachádzajúce sa v hermeticky uzavretej nádobe;

h) zariadením na predbežné spracovanie kategórie 1 alebo kategórie 2 zariadenie, v ktorom sa spracúva a/alebo dočasne skladuje nespracovaný materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 na účely ďalšej prepravy na jeho konečné miesto určenia a kde môžu prebiehať niektoré predbežné činnosti, napr. odstraňovanie koží a usní a vykonávanie vyšetrení po zabití;

i) spracovateľským zariadením kategórie 1 zariadenie, v ktorom sa spracúva materiál kategórie 1 pred konečnou likvidáciou;

j) zariadením na spracovanie tukov kategórie 2 zariadenie spracúvajúce kafilerické tuky, pochádzajúce z materiálu kategórie 2, za podmienok určených v prílohe č. 7 časti C;

k) spracovateľským zariadením kategórie 2 zariadenie, v ktorom sa spracúva materiál kategórie 2 pred konečnou likvidáciou, ďalšou transformáciou alebo použitím;

l) spracovateľským zariadením kategórie 3 zariadenie, v ktorom sa triedi, rozrába, chladí alebo hlboko zmrazuje do blokov alebo dočasne skladuje nespracovaný materiál kategórie 3 na účely ďalšej prepravy na konečné miesto určenia;

m) zariadením na spracovanie tukov kategórie 2 zariadenie spracúvajúce kafilerické tuky, pochádzajúce z materiálu kategórie 2;

n) spracovateľským zariadením na spracovanie tukov kategórie 3 zariadenie, v ktorom sa materiál kategórie 3 spracúva na živočíšnu bielkovinu a iné spracované výrobky, ktoré by sa mohli použiť ako krmivo;

o) kuchynským odpadom všetok potravinársky odpad pochádzajúci z reštaurácií, stravovacích zariadení a kuchýň vrátane centrálnych kuchýň a kuchýň v domácnostiach;

p) spoločnou spaľovňou miesto likvidácie definované v osobitnom predpise;1)

r) spoluspaľovaním likvidácia živočíšnych vedľajších produktov alebo výrobkov z nich v spoločnej spaľovni;

s) zbernými strediskami priestory zbierajúce a spracúvajúce niektoré živočíšne vedľajšie produkty určené na použitie na kŕmenie zvierat uvedených v § 24 ods. 2 písm. c);

t) zariadením na výrobu kompostu zariadenie, v ktorom prebieha biologické odbúravanie výrobkov živočíšneho pôvodu v aeróbnych podmienkach;

u) zvyškami trávenia zvyšky pochádzajúce z transformácie živočíšnych vedľajších produktov v zariadení na bioplyn;

v) obsahom tráviaceho traktu obsah tráviaceho traktu cicavcov a bežcov oddelený alebo neoddelený od tráviaceho traktu;

z) psími žuvačkami nekonzervované výrobky pre domáce zvieratá určené na žutie, vyrobené zo surových koží a usní kopytníkov alebo iného živočíšneho materiálu;

aa) krmivom krmivo podľa osobitného predpisu,2) ktoré je živočíšneho pôvodu, vrátane spracovaných živočíšnych bielkovín, krvných produktov, kafilerických tukov, rybieho oleja, derivátov tuku, želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, fosforečnanu vápenného, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva;

ab) rybou múčkou spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z morských živočíchov okrem morských cicavcov;

ac) kožušinovým zvieraťom zviera držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužíva na ľudskú spotrebu;

ad) želatínou prírodná rozpustná bielkovina, želatinujúca alebo neželatinujúca, získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, surových koží a šliach zvierat (vrátane rýb a hydiny);

ae) oškvarkom bielkovina obsahujúce zvyšky vyškvarenia po čiastočnom oddelení tuku a vody;

af) hermeticky uzavretou nádobou nádoba, ktorá je vyrobená a zabezpečená pred vstupom mikroorganizmov;

ag) surovými kožami a usňami všetky kožné a podkožné tkanivá;

ah) vysokokapacitnou spaľovňou spaľovňa iná než nízkokapacitná spaľovňa;

ai) hydrolyzovanými bielkovinami polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a ich zmesi získané hydrolýzou živočíšnych vedľajších produktov;

aj) spaľovňou miesto likvidácie definované v osobitnom predpise;1)

ak) spaľovaním likvidácia živočíšnych vedľajších produktov alebo výrobkov z nich v spaľovni;

al) laboratórny reagens balený výrobok pripravený na použitie konečným užívateľom, obsahujúci krvný produkt a určený na laboratórne použitie ako reagens alebo reagensový produkt, používaný samostatne alebo v kombinácii;

am) skládkou miesto likvidácie definované v osobitnom predpise;3)

an) nízkokapacitnou spaľovňou spaľovňa s kapacitou nižšou ako 50 kg živočíšnych vedľajších produktov za hodinu;

ao) hnojom každý exkrement alebo moč hospodárskych zvierat so stelivom alebo bez steliva, a guáno;

ap) organickými hnojivami a tzv. zúrodňujúcimi látkami materiály živočíšneho pôvodu používané na zachovanie alebo zlepšenie výživy rastlín a fyzických a chemických vlastností a biologickej aktivity pôdy, buď samostatne alebo spolu; môže sem patriť hnoj, obsah tráviaceho traktu, kompost a zvyšky trávenia;

ar) pastvina pôda pokrytá trávou alebo iným porastom a spásaná hospodárskymi zvieratami;

as) prevádzkarňou na výrobu krmiva pre domáce zvieratá zariadenie vyrábajúce krmivo pre domáce zvieratá alebo „psie žuvačky“, v ktorom sa používajú niektoré živočíšne vedľajšie produkty pri príprave tohto krmiva pre domáce zvieratá alebo „psie žuvačky“;

at) krmivom pre domáce zvieratá krmivo pre domáce zvieratá obsahujúce materiál kategórie 3;

au) spracovanou živočíšnou bielkovinou živočíšne bielkoviny pochádzajúce výlučne z materiálu kategórie 3, ktoré boli spracované v súlade s týmto nariadením tak, aby boli vhodné na priame použitie ako krmivo alebo iné použitie v krmivách vrátane krmiva pre domáce zvieratá, alebo na použitie v organických hnojivách alebo tzv. „zúrodňujúcich látkach“; nepatria sem krvné produkty, mlieko, mliečne výrobky, mledzivo, želatína, hydrolyzované bielkoviny a fosforečnan vápenatý;

av) spracovaným krmivom pre domáce zvieratá krmivo pre domáce zvieratá okrem surového krmiva pre domáce zvieratá, ktoré bolo spracované v súlade s požiadavkami prílohy č. 8;

az) spracovanými výrobkami živočíšne vedľajšie produkty, ktoré boli podrobené jednej z metód spracovania alebo inému spracovaniu požadovanému v prílohe č. 8 alebo v prílohe č. 9,

ba) metódami spracovania metódy uvedené v prílohe č. 6 časti C;

bc) spracovateľským zariadením zariadenie na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov;

bd) výrobkom používaným na diagnostiku in vitro balený výrobok, pripravený na použitie konečným užívateľom, obsahujúci krvný produkt a používaný ako reagens, reagensový produkt, kalibračný prístroj, súprava alebo iný systém, samostatne alebo v kombinácii, určený na použitie in vitro pri skúmaní vzoriek ľudského alebo živočíšneho pôvodu, s výnimkou darovaných orgánov alebo krvi, výlučne alebo prevažne na diagnostikovanie fyziologického stavu, zdravotného stavu, choroby alebo genetickej anomálie, alebo na určenie bezpečnosti a zlučiteľnosti s reagensmi;

bd) surovým krmivom pre domáce zvieratá krmivo pre domáce zvieratá, ktoré neprešlo konzervačným procesom iným než chladenie, zmrazenie alebo rýchle zmrazenie, aby sa zabezpečila jeho konzervácia;

be) vzdialenými oblasťami oblasti, kde je živočíšna populácia taká malá a kde sa zariadenia nachádzajú tak ďaleko, že prípravy potrebné na zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov by boli nevhodne zložité v porovnaní s miestnou likvidáciou;

bf) kafilerickými tukmi tuky pochádzajúce zo spracovania materiálu kategórie 2 alebo materiálu kategórie 3;

bg) skladom zariadenie okrem zariadení a medziskladov zahrnutých v osobitnom predpise,4) v ktorom sa spracované výrobky dočasne uskladnia pred konečným použitím alebo likvidáciou;

bh) činením vytvrdzovanie koží pomocou rastlinných tvrdidiel, solí chrómu alebo iných látok, napr. solí hliníka, železitých solí, kremičitých solí, aldehydov a chinónov alebo iných syntetických vytvrdzovacích činidiel;

bi) technickým zariadením zariadenie, v ktorom sa živočíšne vedľajšie produkty používajú na výrobu technických výrobkov;

bj) technickými výrobkami výrobky priamo získané z niektorých živočíšnych vedľajších produktov, určené na iné účely ako na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu vrátane činených a spracovaných koží a usní, loveckých trofejí, spracovanej vlny, srsti, štetín, peria a častí peria, séra koňovitých, krvných produktov, liečiv, lekárskych prístrojov, kozmetických prípravkov, kostných produktov na porcelán, želatínu a glej, organické hnojivá, tzv. zúrodňujúce látky, deriváty tukov, spracovaný hnoj a mlieko a mliečne výrobky;

bk) nespracovaným perím a časťami peria perie a časti peria, ktoré neboli spracované prúdom pary alebo inou metódou zabraňujúcou prenosu patogénov;

bl) nespracovanou vlnou ovčia vlna, ktorá neprešla priemyselným praním v zariadení, ani nebola získaná činením;

bm) nespracovanou srsťou srsť prežúvavcov, ktorá neprešla praním v prevádzkarni, ani nebola získaná činením;

bn) nespracovanými štetinami ošípaných štetiny ošípaných, ktoré neprešli priemyselným praním v zariadení, ani neboli získané činením.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZBER A PREPRAVU ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A SPRACOVANÝCH VÝROBKOV

ČASŤ A

Označenie

(1) Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby

a) materiály kategórie 1, kategórie 2 a kategórie 3 boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas zberu a prepravy,

b) spracované výrobky boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas prepravy.

(2) Počas prepravy etiketa umiestnená na dopravnom prostriedku, nádobe, kartóne alebo inom obalovom materiále musí jasne uvádzať

a) kategóriu živočíšnych vedľajších produktov alebo v prípade spracovaných výrobkov kategóriu živočíšnych vedľajších produktov, z ktorých spracované výrobky pochádzajú, a

b)

ba) v prípade materiálu kategórie 3 slová „nie sú určené na ľudskú spotrebu“,

ba) v prípade materiálu kategórie 2, okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu, slová „nie sú určené na živočíšnu spotrebu“, alebo

bb) v prípade materiálu kategórie 1 a spracovaných výrobkov pochádzajúcich z tohto materiálu slová „určené iba na likvidáciu“.

ČASŤ B

Dopravné prostriedky a nádoby

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky musia byť zbierané a prepravované v novom zapečatenom obale alebo v zakrytých nepriepustných nádobách, alebo dopravných prostriedkoch.

(2) Dopravné prostriedky a znovu použité nádoby a všetky znovu použité časti zariadení alebo prostriedkov, ktoré prichádzajú do kontaktu so živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo spracovanými výrobkami, musia byť

a) vyčistené, umyté a dezinfikované po každom použití;

b) udržiavané v čistom stave; a

c) čisté a suché pred použitím.

(3) Znovu použité nádoby musia byť vyhradené na prepravu konkrétneho výrobku v rozsahu potrebnom na zabránenie krížovej kontaminácii.

ČASŤ C

Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia

(1) Živočíšne vedľajšie produkty a spracované výrobky musia byť počas prepravy sprevádzané obchodným dokladom alebo, ak to vyžaduje toto nariadenie, veterinárnym osvedčením.

(2) Obchodné doklady musia uvádzať

a) deň prevzatia materiálu z priestorov,

b) opis materiálu vrátane informácií uvedených v časti A, živočíšny druh pre materiál kategórie 3 a spracované výrobky pochádzajúce z tohto materiálu, ktoré sú určené na použitie ako krmivo, a podľa možnosti číslo štítka na uchu zvieraťa,

c) množstvo materiálu,

d) miesto pôvodu materiálu,

e) meno a adresu prepravcu,

f) meno a adresu príjemcu a podľa možnosti číslo jeho povolenia, a

g) v prípade potreby

ga) číslo povolenia zariadenia pôvodu, a

gb) typ a metódy spracovania.

(3) Obchodný doklad musí byť aspoň v troch vyhotoveniach (v jednom origináli a dvoch kópiách). Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia. Ponechá si ho príjemca. Jednu z kópií si musí ponechať výrobca a druhú prepravca.

(4) Vzor obchodného dokladu môže byť určený v rámci postupu uvedeného v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(5) Veterinárne osvedčenia musia byť vydané a podpísané príslušným orgánom.

ČASŤ D

Záznamy

Záznamy uvedené v § 9 musia obsahovať informácie uvedené v časti C ods. 2 takto:

Musia obsahovať

a) informácie uvedené v písmenách b) a c); a

b) v prípade záznamov vedených každou osobou posielajúcou živočíšne vedľajšie produkty informácie uvedené v písmenách a), e) a, ak sú známe, f); alebo

c) v prípade záznamov vedených každou osobou prepravujúcou živočíšne vedľajšie produkty informácie uvedené v písmenách a), d) a f); alebo

d) v prípade záznamov vedených každou osobou prijímajúcou živočíšne vedľajšie produkty dátum prijatia a informácie uvedené v písmenách d) a e).

ČASŤ E

Uchovávanie dokladov

Obchodný doklad a veterinárne osvedčenie uvedené v časti C a záznamy uvedené v časti D musia byť uchovávané aspoň počas obdobia dvoch rokov na účely predloženia kompetentnému orgánu.

ČASŤ F

Teplotné podmienky

(1) Preprava živočíšnych vedľajších produktov sa musí uskutočňovať pri vhodnej teplote, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu zdravia zvieraťa alebo zdravia ľudí.

(2) Nespracovaný materiál kategórie 3 určený na výrobu krmiva alebo krmiva pre domáce zvieratá musí sa prepravovať chladený alebo zmrazený, ak nebude spracovaný do 24 hodín po odoslaní.

(3) Konštrukcia dopravných prostriedkov používaných na mraziarenskú dopravu, musí zabezpečovať zachovanie vhodnej teploty počas celej prepravy.

ČASŤ G

Špecifické predpisy pre tranzit

Preprava živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov tranzitom musí spĺňať požiadavky častí A až D.

ČASŤ H

Kontrolné opatrenia

Príslušný orgán musí prijať nevyhnutné opatrenia na kontrolu zberu, prepravy, použitia a likvidácie živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných výrobkov vrátane kontroly vedenia požadovaných záznamov a dokumentácie, a ak to vyžaduje toto nariadenie, alebo ak to považuje za potrebné príslušný orgán, zapečatenie. Ak kompetentný orgán umiestni pečať na zásielku živočíšnych vedľajších produktov alebo spracovaných výrobkov, musí o tom informovať príslušný orgán miesta určenia.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA PREDBEŽNÉ SPRACOVANIE A SKLADY

ČASŤ A

Požiadavky na schvaľovanie zariadení na predbežné spracovanie

(1) Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky:

a) Priestory musia byť dostatočne oddelené od verejnej komunikácie a ostatných priestorov, napr. bitúnkov. Dispozičné riešenie zariadení musí zabezpečovať úplné oddelenie materiálu kategórie 1 a kategórie 2 od materiálu kategórie 3, od prijatia až po odoslanie.

b) Zariadenie musí mať krytý priestor na príjem živočíšnych vedľajších produktov.

c) Zariadenie musí byť vybudované tak, aby sa dalo ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín.

d) Zariadenia musia mať vyhovujúce toalety, šatne a umývadlá pre zamestnancov.

e) Zariadenie musí mať vhodné mechanické zábrany na ochranu proti škodcom, napríklad hmyzu, hlodavcom a vtákom.

f) Zariadenie musí mať systém na vypúšťanie odpadových vôd, ktorý spĺňa hygienické požiadavky.

g) Podľa ustanovení tohto nariadenia zariadenia musia mať vhodné sklady s regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou pre uchovávanie živočíšnych vedľajších produktov pri vhodných teplotách navrhnuté tak, aby umožňovali monitorovanie a zaznamenávanie týchto teplôt.

(2) Zariadenie musí mať vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú živočíšne vedľajšie produkty, a dopravné prostriedky okrem lodí, v ktorých sa prepravujú. Musia byť poskytnuté vhodné prostriedky na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov.

ČASŤ B

Všeobecné hygienické požiadavky

I. Zariadenie na predbežné spracovanie materiálu kategórie 3

(1) Zariadenie nesmie vykonávať iné činnosti ako dovoz, zber, triedenie, rozrábku, chladenie, zmrazovanie do blokov, prechodné skladovanie a odosielanie materiálu kategórie 3.

(2) Triedenie materiálu kategórie 3 sa musí vykonať spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia chorôb zvierat.

(3) Počas celého triedenia alebo skladovania musí byť materiál kategórie 3 spracúvaný a skladovaný oddelene od tovarov, ktoré nie sú materiálmi kategórie 3 tak, aby sa zabránilo šíreniu patogénov, a aby sa zabezpečil súlad s § 23.

(4) Materiál kategórie 3 musí sa riadne skladovať a v prípade potreby chladiť alebo zmraziť až do ďalšieho odoslania.

(5) Obalový materiál musí byť spálený alebo zlikvidovaný inými prostriedkami v súlade s pokynmi príslušného orgánu.

II. Zariadenia na predbežné spracovanie materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2

(1) Zariadenie nesmie vykonávať iné činnosti okrem zberu, spracovania, dočasného skladovania a odosielania materiálu kategórie 1 a kategórie 2.

(2) Triedenie materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 musí sa vykonať tak, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku šírenia chorôb zvierat.

(4) Počas celého obdobia skladovania materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 musí byť spracúvaný a skladovaný oddelene od ostatných tovarov tak, aby sa zabránilo šíreniu patogénov.

(5) Materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 musí byť riadne skladovaný vrátane skladovania za vhodných teplotných podmienok až do ďalšieho odoslania.

(6) Obalový materiál musí byť spálený alebo zlikvidovaný inými prostriedkami v súlade s pokynmi príslušného orgánu.

(7) Odpadové vody musia byť spracované tak, aby sa zabezpečilo, pokiaľ to bude možné, že v nich nezostanú žiadne patogény. Špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo zariadení na predbežné spracovanie materiálu kategórie 1 a kategórie 2 musia byť určené v súlade s postupom uvedeným v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

ČASŤ C

Požiadavky na schvaľovanie skladov

Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň nasledujúce požiadavky:

(1) Priestory slúžiace na skladovanie spracovaných výrobkov získaných z materiálu kategórie 3 nesmú byť súčasne priestormi, ktoré slúžia na skladovanie výrobkov získaných z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, pokiaľ sa nenachádzajú v celkom oddelenej budove.

(2) Sklad musí

a) mať krytý priestor na príjem výrobkov,

b) byť postavený tak, aby ho bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať; dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie kvapalín,

c) mať vhodné umyvárne, šatne a umývadlá pre zamestnancov, a

d) mať vhodné mechanické zábrany na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom.

(3) Sklad musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú výrobky, a dopravné prostriedky okrem lodí, v ktorých sa tieto výrobky prepravujú. Musia byť zabezpečené vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov.

(4) Výrobky sa musia riadne skladovať až do ďalšieho odoslania.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE A SPOLOČNÉ SPAĽOVNE, PRE KTORÉ NEPLATÍ OSOBITNÝ PREDPIS

ČASŤ A

Všeobecné podmienky

(1) Spaľovne alebo spoločné spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené a prevádzkované tak, aby spĺňali požiadavky tohto nariadenia.

(2) Prevádzkovateľ spaľovne alebo spoločnej spaľovne musí prijať všetky potrebné preventívne opatrenia týkajúce sa príjmu živočíšnych vedľajších produktov, aby zabránil alebo obmedzil, pokiaľ to je možné, priame riziká pre zdravie ľudí alebo zvierat.

ČASŤ B

Prevádzkové podmienky

(1) Spaľovne alebo spoločné spaľovne musia byť navrhnuté, vybavené, postavené a prevádzkované tak, aby plyn vznikajúci v procese unikal kontrolovane a rovnomerne aj za najnepriaznivejších podmienok počas dvoch sekúnd až na teplotu 850 oC nameranú v blízkosti vnútornej steny alebo v inom reprezentatívnom bode spaľovacej komory povolenej príslušným orgánom.

(2) Každá linka vysokokapacitných spaľovní musí byť vybavená aspoň jedným pomocným horákom. Tento horák sa musí automaticky zapnúť, keď teplota dymových splodín po poslednom vstreknutí spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 oC. Musí sa používať aj počas operácií spúšťania a odstavovania zariadenia, aby sa zabezpečilo zachovanie teploty 850 oC počas trvania týchto operácií, kým sa v spaľovacej komore bude nachádzať nespálený materiál.

(3) Vysokokapacitné spaľovne alebo spoločné spaľovne musia mať a používať automatický systém, ktorý zabraňuje prísunu živočíšnych vedľajších produktov

a) pri spustení, kým sa nedosiahne teplota 850 oC, a

b) vždy, ak sa neudrží teplota 850 oC.

(4) Živočíšne vedľajšie produkty by mali byť, ak je to možné, umiestnené do pece bez priamej manipulácie.

ČASŤ C

Vypúšťanie vody

(1) Priestory spaľovní alebo spoločných spaľovní vrátane pomocných skladov na živočíšne vedľajšie produkty musia byť navrhnuté tak, aby zabránili neoprávnenému a náhodnému uvoľneniu znečisťujúcich látok do pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Okrem toho musí byť zabezpečená skladovacia kapacita na odtok kontaminovanej dažďovej vody z priestorov spaľovne alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo požiarnických činnostiach.

(2) Skladovacia kapacita musí byť dostatočná, aby umožňovala skúšky a spracovanie týchto vôd pred vypustením, ak to bude potrebné.

ČASŤ D

Splodiny

(1) Na účely tejto časti „splodiny znamenajú všetky kvapalné alebo tuhé materiály, ktoré vznikli v procese spaľovania alebo spoluspaľovania, spracovania odpadových vôd alebo v iných procesoch v rámci spaľovne alebo spoločnej spaľovne. Patrí sem popol a struska z dna (pece), popolček a prach z kotla.

(2) Splodiny vznikajúce pri prevádzke spaľovne alebo spoločnej spaľovne musia byť minimalizované čo do množstva a škodlivosti. Splodiny musia byť recyklované podľa potreby priamo v spaľovni alebo mimo nej v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

(3) Preprava a dočasné skladovanie suchých splodín vo forme prachu musia byť vykonané tak, aby zabránili ich rozptylu v prostredí (napr. v uzatvorených nádobách).

ČASŤ E

Meranie teploty

(1) Musia sa použiť postupy na monitorovanie parametrov a podmienok týkajúcich sa procesu spaľovania alebo spoluspaľovania. Vysokokapacitné spaľovne alebo spoločné spaľovne musia mať a používať zariadenie na meranie teploty.

(2) Schválenie vydané príslušným orgánom alebo podmienky s ním spojené musia určiť požiadavky na meranie teploty.

(3) Riadna inštalácia a fungovanie každého automatického monitorovacieho zariadenia musí podliehať kontrole a ročnej skúške dozoru. Kalibrácia musí byť vykonaná prostredníctvom paralelných meraní pomocou referenčných metód aspoň raz za tri roky.

(4) Výsledky meraní teploty musia byť zaznamenané a prezentované vhodným spôsobom, aby umožnili príslušnému orgánu overiť splnenie povolených prevádzkových podmienok, určených v tomto nariadení v súlade s postupmi, o ktorých rozhodne tento orgán.

ČASŤ F

Osobitná prevádzka

(1) V prípade poruchy alebo osobitných prevádzkových podmienok prevádzkovateľ musí obmedziť alebo skončiť činnosti až do okamihu, keď bude možné pokračovať v normálnej prevádzke.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE MATERIÁLU KATEGÓRIE 1, 2 A 3

ČASŤ A

Všeobecné požiadavky na schvaľovanie prevádzkarní na spracovanie materiálu kategórie 1, 2 a 3

(1) Priestory a zariadenia musia spĺňať aspoň tieto požiadavky:

a) Priestory na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov nesmú byť na rovnakom mieste ako bitúnky, ak sa nenachádzajú v celkom oddelenej budove. Neoprávnené osoby a zvieratá nesmú mať prístup k spracovateľskému závodu.

b) Spracovateľské zariadenie musí mať čistú a nečistú časť, ktoré musia byť vhodne oddelené. Nečistá časť musí mať kryté miesto na príjem živočíšnych vedľajších produktov a musí byť riešená tak, aby sa dala ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín. Spracovateľské zariadenie musí mať vhodné umyvárne, šatne a umývadlá pre zamestnancov.

c) Spracovateľské zariadenie musí mať dostatočnú výrobnú kapacitu pre teplú vodu a paru na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.

d) Nečistá časť musí podľa potreby obsahovať zariadenie na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov a zariadenie na nakladanie rozdrvených vedľajších produktov do výrobnej jednotky.

e) Všetky zariadenia, v ktorých sa spracúvajú živočíšne vedľajšie produkty, musia pracovať v súlade s požiadavkami časti B. Ak je potrebné tepelné spracovanie, všetky zariadenia musia byť vybavené:

ea) meracím zariadením na monitorovanie teploty a času a v prípade potreby tlaku v kritických bodoch,

eb) registračnými prístrojmi slúžiacimi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní,

ec) vhodným bezpečnostným systémom, ktorý zabraňuje nedostatočnému ohrievaniu.

f) Aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii hotového výrobku prichádzajúcimi živočíšnymi vedľajšími produktmi, je potrebné jasne oddeliť časť závodu, kde sa vykladá materiál prichádzajúci na spracovanie od oblastí vyhradených na spracovanie tohto produktu a skladovanie spracovaného výrobku.

(2) Spracovateľské zariadenie musí mať vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu nádob alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú živočíšne vedľajšie produkty, a dopravné prostriedky okrem lodí, v ktorých sa prepravujú.

(3) Musia byť zabezpečené vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies dopravných prostriedkov pri odchode z nečistej časti spracovateľského závodu.

(4) Všetky spracovateľské zariadenia musia mať systém na vypúšťanie odpadových vôd, spĺňajúci požiadavky kompetentného orgánu.

(5) Spracovateľské zariadenie musí mať vlastné laboratórium alebo používať služby externého laboratória. Laboratórium musí byť vybavené zariadením nevyhnutným na vykonávanie potrebných analýz a schválené príslušným orgánom.

ČASŤ B

Všeobecné hygienické požiadavky

(1) Živočíšne vedľajšie produkty musia byť spracované čo najskôr po ich príchode. Až do spracovania musia byť riadne uskladnené.

(2) Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu nespracovaných materiálov musia byť vyčistené v určených priestoroch. Tieto priestory musia byť situované alebo navrhnuté tak, aby zabraňovali riziku kontaminácie spracovaných výrobkov.

(3) Osoby pracujúce v nečistej časti nesmú vstúpiť do čistej časti bez toho, aby sa prezliekli do pracovného odevu a obuvi, alebo bez toho, aby si dezinfikovali obuv. Zariadenia a pomôcky sa nesmú prenášať z nečistej časti do čistej časti bez predchádzajúceho vyčistenia a dezinfekcie. Musia byť vypracované postupy pohybu zamestnancov, ktoré umožnia kontrolovať presun zamestnancov medzi časťami a predpísať riadne používanie dezinfekčných roztokov na obuv a kolesá vozidiel.

(4) Odpadové vody vznikajúce v nečistej časti musia byť spracované tak, ak je to prakticky možné, aby v nich nezostali žiadne patogény. Špecifické požiadavky na spracovanie odpadových vôd zo spracovateľských prevádzkarní môžu byť určené v rámci postupu uvedeného v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(5) Musia sa systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom. Na tento účel sa musí použiť doložený program kontroly škodcov.

(6) Pre všetky časti priestorov musia byť určené a doložené čistiace postupy. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

(7) Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a zariadení. Plány a výsledky inšpekcií musia byť doložené a uchovávané aspoň počas dvoch rokov.

(8) Zariadenia a vybavenia sa musia udržiavať v dobrom stave a meracie prístroje sa musia pravidelne kalibrovať.

(9) Spracované výrobky sa musia premiestňovať a skladovať v spracovateľskej prevádzkarni tak, aby sa vylúčila možnosť ich opakovanej kontaminácie.

ČASŤ C

Metódy spracovania

Metóda 1

Drvenie

(1) Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 50 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 50 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 50 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

(2) Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 133 oC aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri minimálnom (absolútnom) tlaku 3 barov, vyvinutom nasýtenou parou;1) tepelné spracovanie sa môže použiť ako jediný proces alebo ako proces predchádzajúci alebo nasledujúci po sterilizačnej fáze.

(3) Spracovanie možno vykonať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

Metóda 2

Drvenie

(1) Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 150 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 150 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 150 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

(2) Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu vyššiu než 100 oC v strede hmoty aspoň počas 125 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 oC aspoň počas 120 minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 oC aspoň počas 50 minút.

(3) Spracovanie sa musí vykonať systémom dávok.

(4) Živočíšne vedľajšie produkty sa musia variť tak, aby sa časové a teplotné požiadavky dosiahli súčasne.

Metóda 3

Drvenie

(1) Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 30 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

(2) Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 oC aspoň počas 95 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 oC aspoň počas 55 minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 oC aspoň počas 13 minút.

(3) Spracovanie možno vykonať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

(4) Živočíšne vedľajšie produkty sa môžu variť tak, aby sa časové a teplotné požiadavky dosiahli súčasne.

Metóda 4

Drvenie

(1) Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 30 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

(2) Po drvení živočíšne vedľajšie produkty musia byť umiestnené do nádoby s pridaným tukom a zohrievané na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 oC aspoň počas 16 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 110 oC aspoň počas 13 minút, teplotu v strede hmoty vyššiu než 120 oC aspoň počas ôsmich minút a teplotu v strede hmoty vyššiu než 130 oC aspoň počas troch minút.

(3) Spracovanie možno vykonať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

(4) Živočíšne vedľajšie produkty sa môžu variť tak, aby sa časové a teplotné požiadavky dosiahli súčasne.

Metóda 5

Drvenie

(1) Ak veľkosť častíc živočíšnych vedľajších produktov, ktoré majú byť spracované, je väčšia ako 20 milimetrov, živočíšne vedľajšie produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 20 milimetrov. Každý deň je potrebné kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 20 milimetrov, je potrebné zastaviť proces a pred jeho obnovením vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

(2) Po drvení sa živočíšne vedľajšie produkty musia zohrievať až do koagulácie a potom stlačiť, aby sa z bielkovinového materiálu odstránil tuk a voda. Bielkovinový materiál sa musí potom zohrievať na teplotu v strede hmoty vyššiu než 80 oC aspoň počas 120 minút a na teplotu v strede hmoty vyššiu než 100 oC aspoň počas 60 minút.

(3) Spracovanie možno vykonať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

(4) Živočíšne vedľajšie produkty možno variť tak, aby sa časové a teplotné požiadavky dosiahli súčasne.

Metóda 6

(Iba pre živočíšne vedľajšie produkty rybieho pôvodu)

Drvenie

(1) Živočíšne vedľajšie produkty sa musia rozdrviť na ... milimetrov. Potom sa musia zmiešať s kyselinou mravčou, aby sa pH znížilo na ... Zmes sa musí skladovať počas ... hodín až do ďalšieho spracovania.

(2) Potom sa zmes musí vložiť do tepelného konvertora a zohrievať na teplotu v strede hmoty ... oC aspoň počas ... minút. Pohyb produktu cez tepelný konvertor musí byť kontrolovaný pomocou mechanických príkazov, ktoré obmedzia jeho presun tak, aby na konci tepelného spracovania produkt prešiel dostatočným cyklom, pokiaľ ide o čas aj teplotu.

(3) Produkt sa musí po tepelnom spracovaní rozdeliť na kvapalinu, tuk a oškvarky pomocou mechanických prostriedkov. Aby sa získal spracovaný koncentrát živočíšnej bielkoviny, kvapalná fáza sa musí prečerpať do dvoch tepelných výmenníkov, ktoré sú ohrievané parou a vybavené vákuovými komorami, aby sa v nich jeho vlhkosť odstránila formou vodnej pary. Oškvarky sa musia pred skladovaním znovu vložiť do koncentrátu bielkoviny.

Metóda 7

(1) Každá metóda spracovania, schválená príslušným orgánom, ak bol tomuto orgánu predložený dôkaz, že z konečného produktu bola odobratá vzorka každý deň počas obdobia jedného mesiaca v súlade s nasledujúcimi mikrobiologickými normami:

a) Vzorky materiálu odobraté bezprostredne po tepelnom spracovaní:

Clostridium perfringens neprítomný v 1 g produktov.

b) Vzorky materiálu odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom zariadení:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g,

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za vyhovujúci, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za nevyhovujúci, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac; a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za vyhovujúcu, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

(2) Podrobnosti o kritických kontrolných bodoch, v rámci ktorých každá spracovateľská prevádzkareň uspokojivo spĺňa mikrobiologické normy, musia byť zaznamenané a uchovávané, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca a kompetentný orgán mohli monitorovať prevádzku spracovateľskej prevádzkarne. Informácie, ktoré majú byť zaznamenané a monitorované, musia zahŕňať veľkosť častíc, kritickú teplotu a v prípade potreby absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania (prísunu) suroviny a rýchlosť recyklovania tuku.

(3) Tieto informácie sa musia poskytnúť Európskej komisii na požiadanie.

ČASŤ D

Kontrola výroby

(1) Príslušný orgán musí kontrolovať spracovateľské prevádzkarne, aby zabezpečil splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Musí najmä

a) kontrolovať

aa) všeobecné podmienky hygieny priestorov, zariadení a zamestnancov,

ab) účinnosť vlastných kontrol vykonaných prevádzkarňou v súlade s § 26, najmä prostredníctvom skúmania výsledkov a odberu vzoriek,

ac) normy výrobkov po spracovaní; analýzy a skúšky sa musia vykonať v súlade s vedecky uznávanými metódami (najmä tými, ktoré sú určené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, alebo ak neexistujú, s uznávanými medzinárodnými normami, alebo ak neexistujú, s vnútroštátnymi normami), a

ad) skladovacie podmienky,

b) odobrať všetky vzorky potrebné na laboratórne skúšky, a

c) vykonať všetky ostatné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

(2) Aby príslušný orgán mohol vykonávať svoje povinnosti podľa odseku (1), je potrebné umožniť mu kedykoľvek voľný prístup do všetkých častí spracovateľskej prevádzkarne a k záznamom, obchodným dokladom a zdravotným certifikátom.

ČASŤ E

Validačné postupy

(1) Príslušný orgán musí potvrdiť spracovateľskú prevádzkareň na základe nasledujúcich postupov a ukazovateľov:

a) opisu procesu (pomocou vývojového diagramu procesu);

b) identifikácie kritických kontrolných bodov (KKP) vrátane rýchlosti spracovania materiálu v kontinuálnych systémoch;

c) súladu so špecifickými požiadavkami procesu, určenými týmto nariadením; a

d) splnenia nasledujúcich požiadaviek

da) veľkosť častíc pre dávkové tlakové a kontinuálne procesy - definovaná pomocou otvoru mlynčeka alebo veľkosťou medzery meracieho kontaktu, a

db) teplota, tlak, čas spracovania a rýchlosť spracovania materiálu (iba pre kontinuálny systém), uvedené v odsekoch 2 a 3.

(2) V prípade dávkového tlakového systému

a) teplota musí byť monitorovaná pomocou permanentného termočlánku a zakreslená v závislosti od reálneho času;

b) tlakový stupeň musí byť monitorovaný pomocou permanentného tlakomera; tlak musí byť zakreslený v závislosti od reálneho času;

c) čas spracovania musí byť znázornený pomocou diagramu čas/teplota a čas/tlak. Termočlánok a tlakomer je potrebné aspoň raz za rok kalibrovať.

(3) V prípade kontinuálneho tlakového systému

a) teplota a tlak musia byť monitorované pomocou termočlánkov alebo infračervenej teplotnej pištole a tlakomerov používaných na určených miestach v rámci celého systému spracovania tak, aby teplota a tlak spĺňali požadované podmienky v rámci celého kontinuálneho systému alebo v jeho časti; teplota a tlak musia byť zakreslené v závislosti od reálneho času;

b) meranie minimálneho času prechodu v rámci celej relevantnej časti kontinuálneho systému, kde teplota a tlak spĺňajú požadované podmienky, musí sa poskytnúť kompetentným orgánom pomocou nerozpustných markerov (napríklad kysličníka manganičitého) alebo metódy, ktorá poskytuje rovnocenné záruky; presné meranie a kontrola rýchlosti spracovania materiálu sú dôležité a musia byť merané počas validačnej skúšky vo vzťahu ku KKP, ktoré môžu byť nepretržite monitorované, napr.

ba) počet otáčok posuvnej skrutky za minútu (ot./min.),

bb) elektrický výkon (ampéry pri danom napätí),

bc) rýchlosť odparovania/kondenzácie, alebo

bd) počet zdvihov čerpadla za jednotku času.

Všetky meracie a monitorovacie zariadenia je potrebné aspoň raz za rok kalibrovať.

(4) Príslušný orgán musí pravidelne opakovať validačné postupy, ak to považuje za potrebné, a v každom prípade pri všetkých významných zmenách procesu (napr. pri zmene strojných zariadení alebo pri zmene surovín).

(5) Validačné postupy založené na skúšobných metódach môžu byť určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE MATERIÁLU KATEGÓRIE 1 A 2 A NA ZARIADENIA NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTU

ČASŤ A

Špecifické požiadavky na spracovanie materiálu kategórie 1 a kategórie 2

Okrem všeobecných požiadaviek určených v prílohe č. 6 platia nasledujúce požiadavky:

I. Priestory

(1) Dispozičné riešenie spracovateľských zariadení kategórie 1 a kategórie 2 musí zabezpečiť úplné oddelenie materiálu kategórie 1 od materiálu kategórie 2, od prijatia suroviny až po odoslanie výsledného spracovaného výrobku.

(2) Príslušný orgán však môže povoliť dočasné používanie spracovateľskej prevádzkarne kategórie 2 na spracovanie materiálu kategórie 1, ak hromadný výskyt nákazlivej choroby alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti povedú k nedostatku kapacity spracovateľskej prevádzkarne kategórie 1.

Príslušný orgán musí znovu schváliť spracovateľskú prevádzkareň kategórie 2 v súlade s § 14 skôr, než začne znovu spracúvať materiál kategórie 2.

II. Spracovateľské normy

(1) Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracovaní, musia byť identifikované pre každú metódu spracovania uvedenú v prílohe č. 6 časti C. Kritickými kontrolnými bodmi môžu byť:

a) veľkosť častíc suroviny;

b) teplota dosiahnutá v procese tepelného spracovania;

c) tlak aplikovaný na surovinu; a

d) trvanie procesu tepelného spracovania alebo rýchlosť podávania v kontinuálnom systéme.

Minimálne spracovateľské normy musia byť špecifikované pre každý použiteľný kritický kontrolný bod.

(2) Záznamy sa musia uchovávať aspoň počas dvoch rokov, aby ukázali, že pre každý kritický kontrolný bod boli použité minimálne hodnoty spracovania.

(3) Presne kalibrované meracie/registračné prístroje musia byť použité na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania. Musia sa viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

(4) Materiál, ktorý nemohol prejsť špecifikovaným tepelným spracovaním (napr. materiál vypustený pri spustení alebo únik z beztlakových sterilizačných zariadení), sa musí znovu podrobiť tepelnému spracovaniu alebo znovu zhromaždiť a spracovať.

(5) Živočíšne vedľajšie produkty musia byť spracované v súlade s nasledujúcimi spracovateľskými normami.

a) Metóda spracovania 1 sa musí použiť v prípade

aa) materiálu kategórie 2, okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu určeného pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, alebo ktorý sa má použiť ako organické hnojivo, alebo tzv. zúrodňovač pôdy, a

ab) materiálu kategórie 1 a kategórie 2 určeného na skládku.

b) Ktorákoľvek z metód spracovania 1 až 5 sa musí použiť v prípade:

ba) materiálu kategórie 2, z ktorého výsledná bielkovina je určená na spálenie alebo spoluspálenie,

bb) materiálu kategórie 2, z ktorého kafilerický tuk je určený pre prevádzkareň na spracovanie tukov kategórie 2, a

bc) materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, ktorý je určený na spálenie alebo spoluspálenie.

Príslušný orgán však môže požadovať, aby sa metóda spracovania 1 použila v prípade materiálu kategórie 1 určeného na spálenie alebo spoluspálenie.

III. Spracované výrobky

(1) Spracované výrobky pochádzajúce z materiálov kategórie 1 alebo kategórie 2 musia byť, s výnimkou kvapalných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu, trvalo označené podľa technických možností značkou pomocou systému schváleného príslušným orgánom; podrobné predpisy na toto označenie môžu byť určené v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(2) Vzorky spracovaných výrobkov určených pre zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu alebo na skládku, odobraté bezprostredne po tepelnom spracovaní, nesmú obsahovať tepelne odolné spóry patogénnych baktérií (Clostridium perfringens neprítomný v 1 g výrobkov).

ČASŤ B

Špecifické požiadavky na schvaľovanie zariadení na výrobu bioplynu a kompostu

I. Priestory

(1) Zariadenia na výrobu bioplynu musia byť vybavené:

a) pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nie je možné obísť, s(o):

aa) zariadeniami na monitorovanie teploty v čase;

ab) registračnými prístrojmi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní; a

ac) vhodným bezpečnostným systémom zabraňujúcim nedostatočnému ohrevu; a

b) vhodnými zariadeniami na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov a nádob pri odchode zo zariadenia na výrobu bioplynu.

Pasterizačná/hygienizačná jednotka však nie je povinná pre zariadenia na výrobu bioplynu, ktoré transformujú iba živočíšne vedľajšie produkty, ktoré boli spracované pomocou metódy 1.

(2) Zariadenia na výrobu kompostu musia byť vybavené

a) zatvoreným kompostovacím reaktorom, ktorý nie je možné obísť, s(o):

aa) zariadeniami na monitorovanie teploty v čase;

ab) registračnými prístrojmi na nepretržité zaznamenávanie výsledkov týchto meraní; a

ac) vhodným bezpečnostným systémom, zabraňujúcim nedostatočnému ohrevu; a

b) vhodnými zariadeniami na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov a nádob prepravujúcich nespracované živočíšne vedľajšie produkty.

(4) Každé zariadenie na výrobu bioplynu a každé zariadenie na výrobu kompostu musí mať vlastné laboratórium alebo používať externé laboratórium. Laboratórium musí byť vybavené na vykonávanie potrebných analýz a schválené príslušným orgánom.

II. Hygienické požiadavky

(1) V zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu sa môžu transformovať iba nasledujúce živočíšne vedľajšie produkty:

a) materiál kategórie 2, ak sa metóda spracovania 1 používa v spracovateľskej prevádzkarni kategórie 2;

b) hnoj a obsah tráviaceho traktu; a

c) materiál kategórie 3.

(2) Živočíšne vedľajšie produkty uvedené v odseku 1 musia byť transformované čo najskôr po príchode. Až do spracovania musia byť riadne skladované.

(3) Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu nespracovaného materiálu sa musia vyčistiť v určených priestoroch. Tieto priestory musia byť situované alebo určené tak, aby zabránili riziku kontaminácie spracovaných produktov.

(4) Je potrebné systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom. Na tento účel sa musí používať doložený program na kontrolu škodcov.

(5) Čistiace postupy musia byť doložené a určené pre všetky časti týchto priestorov. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

(6) Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a zariadení. Plány a výsledky inšpekcií musia byť doložené.

(7) Zariadenia musia byť udržiavané v dobrom stave a meracie prístroje musia byť pravidelne kalibrované.

(8) Zvyšky trávenia musia byť premiestňované a skladované v zariadení tak, aby sa vylúčila možnosť ich opakovanej kontaminácie.

III. Spracovateľské normy

(1) Materiál kategórie 3 používaný ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu, ktorý je vybavený pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí byť podrobený nasledujúcim minimálnym požiadavkám:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;

b) minimálna teplota všetkého materiálu, ktorý sa nachádza v jednotke: 70 oC; a

c) minimálny čas strávený v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

(2) Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v zariadení na výrobu kompostu, musí byť podrobený nasledujúcim minimálnym požiadavkám:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do kompostačného reaktora: 12 mm,

b) minimálna teplota všetkého materiálu, ktorý sa nachádza v reaktore: 70 oC; a

c) minimálny čas strávený v reaktore pri teplote 70 oC (všetok materiál): 60 minút.

(3) Príslušný orgán môže však povoliť, až do prijatia predpisov v súlade s § 6 ods. 2 písm. g, ak kuchynský odpad je jediným živočíšnym vedľajším produktom, ktorý sa používa ako surovina v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, použitie iných spracovateľských noriem, než sú určené v odsekoch 1 a 2 v prípade, že zaručia rovnaký účinok, pokiaľ ide o zníženie patogénov.

IV. Zvyšky trávenia a kompost

(1) Vzorky zvyškov trávenia alebo kompostu, odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu, musia spĺňať nasledujúce normy:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g,

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za vyhovujúci, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za nevyhovujúci, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac; a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za vyhovujúcu, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

ČASŤ C

Spracovateľské normy na ďalšie spracovanie kafilerických tukov

Pri výrobe derivátov tuku z kafilerických tukov, pochádzajúcich z materiálu kategórie 2, sa môžu použiť nasledujúce procesy:

(1) transesterifikácia alebo hydrolýza pri minimálnej teplote 200 oC a pri zodpovedajúcom vhodnom tlaku počas 20 minút (glycerol, mastné kyseliny a estery); alebo

(2) saponifikácia pomocou NaOH 12M (glycerol a mydlo):

a) v dávkovom procese pri teplote 95 oC počas troch hodín; alebo

b) v kontinuálnom procese pri teplote 140 oC a tlaku 2 barov (2 000 hPa) počas ôsmich minút, alebo za rovnocenných podmienok určených v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

ŠPECIFICKÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE A UVÁDZANIE SPRACOVANEJ ŽIVOČÍŠNEJ BIELKOVINY A INÝCH SPRACOVANÝCH VÝROBKOV NA TRH, KTORÉ BY SA MOHLI POUŽIŤ AKO KRMIVO

ČASŤ A

Špecifické požiadavky na schvaľovanie spracovateľských zariadení kategórie 3

Okrem všeobecných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 6 platia nasledujúce požiadavky:

I. Priestory

(1) Priestory na spracovanie materiálu kategórie 3 nesmú byť na tom istom mieste ako priestory, kde sa spracúva materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, ak sa nenachádzajú v úplne oddelenej budove.

(2) Príslušný orgán však môže povoliť dočasné používanie spracovateľského zariadenia kategórie 3 na spracovanie materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, ak hromadný výskyt nákazlivej choroby alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti povedú k nedostatku kapacity v spracovateľskom zariadení kategórie 1 alebo kategórie 2.

Príslušný orgán musí znovu schváliť spracovateľské zariadenie kategórie 3 v súlade s § 18 skôr, ako začne znovu spracúvať materiál kategórie 3.

(3) Spracovateľské zariadenia kategórie 3 musia mať:

a) zariadenie na kontrolu prítomnosti cudzích prímesí, napr. obalov, kovových častí atď. v živočíšnych vedľajších produktoch; a

b) ak objem spracovaných výrobkov vyžaduje pravidelnú alebo trvalú prítomnosť kompetentného orgánu, vhodne vybavenú uzamykateľnú miestnosť na výlučné používanie inšpekciou.

II. Surovina

(1) Pri výrobe spracovaných živočíšnych bielkovín a iných krmív sa môže používať iba materiál kategórie 3 uvedený § 7 v ods. 1 písm. a) až j), ktorý bol spracovaný, skladovaný a prepravený v súlade s § 23.

(2) Pred spracovaním je potrebné skontrolovať živočíšne vedľajšie produkty na prítomnosť cudzích prímesí. Ak sú prítomné, musia sa okamžite odstrániť.

III. Spracovateľské normy

(1) Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracovaní, musia byť identifikované pre každú metódu spracovania uvedenú v prílohe č. 6 časti C. Kritické kontrolné body musia zahŕňať aspoň:

- veľkosť častíc suroviny,

- teplotu dosiahnutú v procese tepelného spracovania,

- tlak aplikovaný na surovinu, ak je vhodný, a

- trvanie procesu tepelného spracovania alebo rýchlosť pridávania do kontinuálneho systému.

Minimálne spracovateľské normy musia byť špecifikované pre každý vhodný kritický kontrolný bod.

(2) Záznamy sa musia uchovávať aspoň počas dvoch rokov, aby ukázali, že sa používajú minimálne hodnoty spracovania pre každý kritický bod.

(3) Presne kalibrované meracie/registračné prístroje sa musia používať na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania. Aspoň počas dvoch rokov sa musia viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

(4) Materiál, ktorý nemohol prejsť uvedeným tepelným spracovaním (napríklad materiál vypustený pri spustení alebo únik z beztlakových sterilizačných zariadení) musí byť znovu podrobený tepelnému spracovaniu alebo zhromaždený a znovu spracovaný.

IV. Spracované výrobky

(1) Vzorky konečných výrobkov odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom závode musia spĺňať nasledujúce normy:

5, c = 0, m = 0, M = 0,

5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g,

kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za vyhovujúci, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za nevyhovujúci, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo vyšší; a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za vyhovujúcu, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo nižší.

ČASŤ B

Špecifické požiadavky na spracovanú živočíšnu bielkovinu

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Spracovateľské normy

(1) Spracovaná živočíšna bielkovina cicavcov musí byť podrobená metóde spracovania 1.

(2) Spracovaná živočíšna bielkovina necicavcov okrem rybej múčky musí byť podrobená niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7.

(3) Rybia múčka musí byť podrobená:

a) ktorejkoľvek z metód spracovania; alebo

b) metóde a parametrom, ktoré zabezpečia, aby príslušný výrobok spĺňal mikrobiologické normy určené v časti A IV ods.1.

II. Skladovanie

(1) Spracovaná živočíšna bielkovina musí byť zabalená a skladovaná v nových alebo sterilizovaných vreciach alebo skladovaná vo vhodne postavených zásobníkoch na sypký materiál (silách).

(2) Musia byť prijaté dostatočné opatrenia, ktoré minimalizujú kondenzáciu v zásobníkoch, dopravníkoch alebo vo výťahoch.

(3) Výrobky v dopravníkoch, výťahoch a zásobníkoch musia byť chránené pred náhodnou kontamináciou.

(4) Zariadenie na manipuláciu so spracovanou živočíšnou bielkovinou sa musí udržiavať v čistom a suchom stave a malo by mať vhodné kontrolné miesta, aby bolo možné kontrolovať čistotu zariadenia. Všetky skladovacie zariadenia musia byť pravidelne vyprázdňované a čistené podľa požiadaviek výroby.

(5) Spracovaná živočíšna bielkovina musí zostať suchá. Je potrebné zabrániť únikom a kondenzácii v skladovacích priestoroch.

III. Dovoz

(1) Slovenská republika musí povoliť dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny:

a) ak pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe č.12 časti B, alebo v prípade rybej múčky, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe č.12 časti C;

b) ak pochádza zo spracovateľského zariadenia, ktorý je uvedený v zozname podľa § 30 ods. 4;

c) ak bola vyrobená v súlade s týmto nariadením;

d) ak je sprevádzaná veterinárnym osvedčením uvedeným v § 30 ods. 7.

(2) Príslušný orgán musí pred uvoľnením zásielok do voľného obehu v rámci Európskeho spoločenstva odobrať vzorky z dovezenej spracovanej živočíšnej bielkoviny na mieste hraničnej kontroly, aby zabezpečil splnenie podmienok časti A IV ods. 1. Príslušný orgán musí

a) odobrať vzorky z každej zásielky výrobkov prepravovaných ako hromadné zásielky; a

b) vykonať náhodný odber vzoriek zo zásielok výrobkov zabalených vo výrobnom zariadení pôvodu.

(3) Ak šesť po sebe nasledujúcich skúšok hromadných zásielok pochádzajúcich z danej tretej krajiny poskytne negatívny výsledok, kompetentný orgán môže vykonať náhodný odber vzoriek z nasledujúcich hromadných zásielok pochádzajúcich z tejto tretej krajiny. Ak jedna z týchto náhodných vzoriek bude pozitívna, príslušný orgán vykonávajúci odber vzoriek musí o tom informovať príslušný orgán krajiny pôvodu, aby mu umožnil prijať vhodné opatrenia na nápravu situácie. Príslušný orgán krajiny pôvodu musí na tieto opatrenia upozorniť kompetentný orgán vykonávajúci odber vzoriek. V prípade ďalšieho pozitívneho výsledku z toho istého zdroja kompetentný orgán musí odoberať vzorky zo všetkých zásielok pochádzajúcich z toho istého zdroja, kým šesť po sebe nasledujúcich skúšok znovu neposkytne negatívny výsledok.

(4) Príslušné orgány musia viesť záznamy o výsledkoch odberov vzoriek vykonaných vo všetkých zásielkach, z ktorých boli odobraté vzorky, aspoň počas dvoch rokov.

(5) Ak sa v zásielke zistí prítomnosť salmonely, musí

a) sa s ňou zaobchádzať v súlade s postupom ustanoveným v osobitnom predpise;1) alebo

b) byť znovu spracovaná v spracovateľskom zariadení schválenom podľa tohto nariadenia, alebo dekontaminovaná prostredníctvom spracovania povoleného príslušným orgánom; zoznam povolených spracovaní môže byť vypracovaný v súlade s postupom uvedeným v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Zásielka nesmie byť uvoľnená, kým nebude spracovaná, skontrolovaná na salmonelu kompetentným orgánom v súlade s časťou A IV ods. 1, a kým nebude dosiahnutý negatívny výsledok.

ČASŤ C

Špecifické požiadavky na krvné produkty

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Surovina

(1) Pri výrobe krvných produktov sa môže použiť iba krv, na ktorú sa vzťahuje § 7 odsek 1 písm. a) a b).

II. Spracovateľské normy

(1) Krvné produkty musia byť podrobené:

a) niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7; alebo

b) metóde a parametrom, ktoré zabezpečia, aby príslušný produkt splnil mikrobiologické normy určené v časti A IV ods. 1.

III. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz krvných produktov, ak

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe č. 12 časti E,

b) pochádzajú zo spracovateľského zariadenia uvedeného v zozname podľa § 30 ods. 4,

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením, a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením uvedeným v § 8 ods. 2.

ČASŤ D

Špecifické požiadavky na kafilerické tuky a rybí olej

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Spracovateľské normy

(1) Kafilerické tuky pochádzajúce z prežúvavcov musia byť vyčistené tak, aby maximálne úrovne zvyšných celkových nerozpustných nečistôt nepresahovali 0,15 % hmotnosti.

II. Dovoz kafilerických tukov

Slovenská republika povolí dovoz kafilerických tukov, ak

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe č. 12 časti D;

b) pochádzajú zo spracovateľského zariadenia uvedeného v zozname podľa § 30 ods. 4;

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením; a

d) buď

da) boli úplne alebo čiastočne vyrobené z bravčovej suroviny a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol klasický mor ošípaných a africký mor ošípaných počas predchádzajúcich 12 mesiacov; alebo

db) boli úplne alebo čiastočne vyrobené z hydinovej suroviny a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytol pseudomor hydiny a mor hydiny počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, alebo

dc) boli úplne alebo čiastočne vyrobené zo suroviny prežúvavcov a pochádzajú z krajiny alebo časti územia krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol mor hovädzieho dobytka počas predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

de) ak jedna z uvedených chorôb vypukla počas uvedeného príslušného obdobia, boli podrobené jednému z nasledujúcich procesov tepelného spracovania:

- pri minimálnej teplote 70 oC aspoň počas 30 minút, alebo

- pri minimálnej teplote 90 oC aspoň počas 15 minút,

a údaje o kritických kontrolných bodoch sú zaznamenané a uchovávané, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca, a v prípade potreby kompetentný orgán, mohli monitorovať prevádzku závodu. Informácie musia zahŕňať veľkosť častíc, kritickú teplotu a v prípade potreby absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania suroviny a rýchlosť recyklovania tuku;

e) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 30 ods. 7.

III. Dovoz rybieho oleja

(1) Slovenská republika povolí dovoz rybieho oleja, ak

a) pochádza z tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe č. 12 časti C;

b) pochádza zo spracovateľského zariadenia uvedeného v zozname podľa § 30 ods. 4;

c) bol vyrobený v súlade s týmto nariadením; a

d) je sprevádzaný zdravotným certifikátom ustanoveným v § 30 ods. 7.

IV. Hygienické požiadavky

(1) Ak rozpustený tuk alebo rybí olej je balený, musí byť zabalený v nových nádobách alebo v nádobách, ktoré boli vyčistené, a musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie jeho opakovanej kontaminácii. Potrubie, čerpadlá a nádrže alebo iné nádoby na sypké materiály, alebo autocisterna na sypké materiály, používaná na prepravu výrobkov z výrobného zariadenia buď priamo na loď, alebo do prístavných nádrží, alebo priamo do prevádzkarní, musia byť, ak sa plánuje hromadná doprava týchto produktov, skontrolované a uznané za čisté, skôr než budú použité.

ČASŤ E

Špecifické požiadavky na mlieko, mliečne výrobky a mledzivo

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Spracovateľské normy

(1) Surové mlieko a mledzivo musia byť vyrobené za podmienok poskytujúcich dostatočné záruky pre zdravie zvierat. Tieto podmienky môžu byť určené v súlade s postupom uvedeným v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(2) Mlieko alebo spracované mliečne výrobky musia byť podrobené tepelnému spracovaniu pri teplote aspoň 72 oC aspoň počas 15 sekúnd alebo ľubovoľnej kombinácii teploty a času s minimálne rovnakým tepelným účinkom a vytvárajúcou negatívnu reakciu na fosfatázovú skúšku, po ktorej bude nasledovať:

a) v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych výrobkov proces sušenia; alebo

b) v prípade okysleného mliečneho výrobku proces, ktorým sa zníži pH a aspoň počas jednej hodiny sa bude udržiavať na úrovni nižšej ako 6.

(3) Sušené mlieko alebo sušené mliečne výrobky musia okrem požiadaviek ustanovených v odseku 2 spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) po skončení procesu sušenia musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii výrobkov; a

b) konečný produkt musí byť:

ba) uložený do nových nádob, alebo

bb) v prípade hromadnej dopravy prepravený vo vozidlách alebo nádobách, ktoré boli dezinfikované pomocou výrobku schváleného kompetentným orgánom, pred naložením mlieka, mliečnych výrobkov alebo mledziva.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, ak

a) pochádzajú z tretích krajín uvedených v zozname v prílohe č. 12 časti A;

b) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v osobitnom predpise2) boli podrobené pasterizačnému spracovaniu, ktoré stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v prílohe č.11 časti B I;

c) v prípade mliečnych výrobkov s pH zníženým na menej ako 6, pochádzajúcich z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v osobitnom predpise,2) boli najprv podrobené pasterizačnému spracovaniu, ktoré stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v prílohe 11 časti B II;

d) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v osobitnom predpise2) boli najprv podrobené sterilizačnému procesu alebo dvojitému tepelnému spracovaniu, pričom každé spracovanie stačilo na vytvorenie negatívnej fosfatázovej skúšky a sú sprevádzané veterinárnym osvedčením zodpovedajúcim vzoru určenému v prílohe č.11 časti B III; a

e) pochádzajú zo spracovateľského závodu, ktorý je uvedený v zozname podľa § 30 ods. 4.

(2) Mlieko a mliečne výrobky z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v osobitnom predpise,2) kde došlo k výskytu slintačky a krívačky za posledných 12 mesiacov, alebo kde bolo vykonané očkovanie proti slintačke a krívačke za posledných 12 mesiacov, musia byť pred uvedením na územie Európskeho spoločenstva podrobené buď:

a) sterilizačnému procesu, pričom sa dosiahne hodnota Fc 3 alebo väčšia; alebo

b) počiatočnému tepelnému spracovaniu s tepelným účinkom zodpovedajúcim aspoň účinku, ktorý bol dosiahnutý pasterizačným procesom pri minimálnej teplote 72 oC aspoň počas 15 sekúnd a ktorý stačil na vytvorenie negatívnej reakcie na fosfatázovú skúšku, po ktorom bude nasledovať

ba) druhé tepelné spracovanie s tepelným účinkom zodpovedajúcim aspoň účinku, ktorý bol dosiahnutý počiatočným tepelným spracovaním a ktorý by stačil na vytvorenie negatívnej reakcie na fosfatázovú skúšku, po ktorej bude, v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych výrobkov, nasledovať proces sušenia, alebo

bb) proces okysľovania, pri ktorom pH bude udržiavaná na hodnote nižšej ako 6 aspoň počas jednej hodiny.

(2) Ak sa zistí riziko zanesenia exotickej choroby alebo iné riziko pre zdravie zvierat, môžu byť v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva určené na ochranu zdravia zvierat ďalšie podmienky.

ČASŤ F

Špecifické požiadavky na želatínu a hydrolyzovanú bielkovinu

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Spracovateľské normy pre želatínu

(1)

a) Želatína musí byť vyrobená pomocou procesu, ktorý zabezpečí, aby nespracovaný materiál kategórie 3 bol podrobený spracovaniu kyselinou alebo zásadou a následne raz alebo niekoľko ráz opláchnutý. Následne je potrebné upraviť pH. Želatína musí byť extrahovaná jednorazovým alebo opakovaným ohriatím, po ktorom bude nasledovať očistenie pomocou filtrácie a sterilizácie.

b) Keď bola želatína podrobená procesom uvedeným v písmene a), môže byť podrobená procesu sušenia a v prípade potreby procesu pulverizácie alebo laminácie.

c) Používanie konzervačných látok okrem kysličníka siričitého a peroxidu vodíka je zakázané.

(2) Želatína musí byť zabalená, skladovaná a prepravovaná za uspokojivých hygienických podmienok. Predovšetkým

a) je potrebné zabezpečiť miestnosť na skladovanie materiálov určených na balenie; a

b) balenie sa musí vykonať v miestnosti alebo na mieste určenom na tento účel; a

c) obaly obsahujúce želatínu musia byť označené slovami „želatína vhodná na živočíšnu spotrebu“.

II. Spracovateľské normy pre hydrolyzovanú bielkovinu

(1) Hydrolyzovaná bielkovina musí byť vyrobená pomocou výrobného procesu, ktorý zahŕňa potrebné opatrenia pre minimalizáciu kontaminácie suroviny kategórie 3. Po príprave suroviny kategórie 3 solením, vápnením a intenzívnym praním musí nasledovať

a) vystavenie materiálu pH vyššiemu ako 11 počas viac než troch hodín pri teplote prevyšujúcej 80 oC a následne tepelnému spracovaniu pri teplote prevyšujúcej 140 oC počas 30 minút a pri tlaku vyššom ako 3,6 baru; alebo

b) vystavenie materiálu pH od 1 do 2 a potom pH vyššiemu ako 11 a následne tepelnému spracovaniu pri teplote 140 oC počas 30 minút pri tlaku 3 barov; alebo

c) rovnocenný výrobný proces schválený v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

III. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, ak

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe č. 12 časti K;

b) pochádzajú zo spracovateľského závodu uvedeného v zozname podľa § 30 ods. 4;

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením; a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 8 ods. 2.

ČASŤ G

Špecifické požiadavky na fosforečnan vápenatý

Okrem všeobecných podmienok ustanovených v kapitole I časti A platia nasledujúce podmienky:

I. Spracovateľské normy

(1) Fosforečnan vápenatý musí byť vyrobený pomocou procesu, ktorý

a) zabezpečí, aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne pomletý a odmastený teplou vodou a vystavený pôsobeniu riedenej kyseliny chlorovodíkovej (s minimálnou koncentráciou 4 % a pH nižším ako 1,5) aspoň počas dvoch dní;

b) pokračuje pôsobením vápna na získaný fosforečný roztok, výsledkom čoho je zrazenina fosforečnanu vápenatého s pH 4 až 7; a

c) nakoniec vysuší túto zrazeninu vzduchom počas 15 minút so vstupnou teplotou od 270 do 325 oC a konečnou teplotou 60 až 65 oC, alebo rovnocenného procesu schváleného v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

II. Dovoz

Slovenská republika povolí dovoz fosforečnanu vápenatého, ak

a) pochádza z tretej krajiny uvedenej v zozname v prílohe č. 12 časti K;

b) pochádza zo spracovateľského zariadenia uvedeného v zozname podľa § 30 ods. 4;

c) bol vyrobený v súlade s týmto nariadením; a

d) je sprevádzaný veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 8 ods. 2.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

POŽIADAVKY NA UVÁDZANIE KRMIVA PRE DOMÁCE ZVIERATÁ, ŽUVAČKY PRE PSOV A TECHNICKÝCH PRODUKTOV NA TRH

ČASŤ A

Požiadavky na schvaľovanie krmiva pre domáce zvieratá a technické prevádzkarne

Zariadenia vyrábajúce krmivo pre domáce zvieratá, žuvačky pre psov a technické výrobky okrem organických hnojív, tzv. zúrodňovačov pôdy a derivátov tuku vyrobených z materiálu kategórie 2, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

(1) musia mať vhodné príslušenstvo na úplne bezpečné skladovanie a spracovanie prichádzajúceho materiálu, a

(2) musia mať vhodné príslušenstvo na likvidáciu nepoužitých živočíšnych vedľajších produktov, ktoré zostali po výrobe výrobkov v súlade s týmto nariadením, alebo poslať tento materiál do spracovateľského zariadenia alebo spaľovne, alebo spoločnej spaľovne v súlade s týmto nariadením.

ČASŤ B

Požiadavky na krmivo pre domáce zvieratá a žuvačky pre psov

I. Surovina

(1) Jediné živočíšne vedľajšie produkty, ktoré sa môžu použiť pri výrobe krmiva pre domáce zvieratá a žuvačiek pre psov, sú produkty uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až j). Surové krmivo pre domáce zvieratá však môže byť vyrobené iba zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v § 7 ods.1 písm. a).

II. Spracovateľské normy

(1) Konzervované krmivo pre domáce zvieratá musí byť podrobené tepelnému spracovaniu na minimálnu hodnotu Fc 3.

(2) Spracované krmivo pre domáce zvieratá musí byť okrem konzervovaného krmiva podrobené tepelnému spracovaniu pri minimálnej teplote 90 oC v celej hmote. Po spracovaní je potrebné prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii. Výrobok musí byť zabalený do nového obalu.

(3) Žuvačky pre psov musia byť podrobené tepelnému spracovaniu dostatočnému na zníženie patogénnych organizmov (vrátane salmonel). Po spracovaní je potrebné prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii. Výrobok musí byť zabalený do nového obalu.

(4) Surové krmivo pre domáce zvieratá musí byť zabalené do nového obalu, ktorý zabráni jeho úniku. Je potrebné prijať účinné opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu výrobku kontaminácii v rámci celého výrobného raťazca až do okamihu jeho predaja. Na obale musí byť viditeľne a čitateľne uvedené „kmivo výlučne pre domáce zvieratá".

(5) Počas výroby a/alebo skladovania (pred odoslaním) musia byť odobraté náhodné vzorky na účel overenia súladu s nasledujcimi normami:

Salmonela: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

5, c = 0, m = 0, M = 0,

kde

n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

m = prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za vyhovujúci, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M = maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za nevyhovujúci, ak počet baktérií v jednej alebo niekoľkých vzorkách je M alebo viac; a

c = počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať od m do M, pričom vzorka sa ešte považuje za vyhovujúcu, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

III. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz krmiva pre domáce zvieratá a žuvačky pre psov, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe č. 12 časti J;

b) pochádzajú zo zariadení na výrobu krmiva pre domáce zvieratá schválených príslušným orgánom tretej krajiny a spĺňajúcich špecifické podmienky určené v tomto nariadení;

c) boli vyrobené v súlade s týmto nariadením;

d) sú sprevádzané

da) v prípade konzervovaného krmiva pre domáce zvieratá osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti C I,

db) v prípade spracovaného krmiva pre domáce zvieratá okrem konzervovaného krmiva osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti C II,

dc) v prípade žuvačiek pre psov osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti C III, alebo

dd) v prípade surového krmiva pre domáce zvieratá, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti C IV.

ČASŤ C

Požiadavky na hnoj, spracovaný hnoj a výrobky zo spracovaného hnoja

A. Nespracovaný hnoj

I. Obchod

(1) Obchod s nespracovaným hnojom z iných druhov ako hydiny alebo koní je zakázaný s výnimkou obchodu s hnojom

a) pochádzajúcim z oblasti, pre ktorú neplatia obmedzenia z titulu závažnej prenosnej choroby, a

b) určeným na použitie pod dozorom príslušných orgánov do pôdy, ktorá je súčasťou jedného majetku rozprestierajúceho sa po oboch stranách hranice dvoch členských štátov.

c) Príslušný orgán však môže udeliť špecifické povolenie na vstup na svoje územie

ca) hnoju určenému na spracovanie v technickom zariadení alebo v zariadení na výrobu bioplynu alebo kompostu schválenom kompetentným orgánom v súlade s týmto nariadením na účel výroby výrobkov uvedených v časti B; príslušný orgán musí pri schvaľovaní týchto zariadení vziať do úvahy pôvod hnoja, alebo

cb) hnoju určenému na použitie do pôdy v hospodárstve; tento obchod sa môže uskutočniť iba so súhlasom príslušných orgánov členského štátu pôvodu aj členského štátu určenia; pri zvažovaní súhlasu kompetentné orgány musia vziať do úvahy najmä pôvod hnoja, jeho určenie a veterinárne a bezpečnostné aspekty.

V týchto prípadoch musí hnoj sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru ustanovenému v súlade s požiadavkami.

(2) Obchod s nespracovaným hnojom hydiny podlieha nasledujúcim podmienkam:

a) hnoj musí vzniknúť v oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia na základe pseudomoru hydiny alebo moru hydiny;

b) okrem toho nespracovaný hnoj z kŕdľov hydiny, zaočkovaných proti pseudomoru hydiny, nesmie byť odoslaný do regiónu, ktorý získal štatút neočkovania proti pseudomoru hydiny podľa osobitného predpisu;1)

c) tento hnoj musí sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru ustanovenému v rámci postupu uvedeného v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

(3) Obchod s nespracovaným konským hnojom nepodlieha žiadnym podmienkam týkajúcim sa zdravia zvierat.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz nespracovaného hnoja, ak:

a) pochádza z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe č. 12 časti I,

b) spĺňa, podľa príslušných druhov, požiadavky v bode I ods.1,

c) je sprevádzaný veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 8 ods. 2.

B. Spracovaný hnoj a výrobky zo spracovaného hnoja

I. Uvedenie na trh

(1) Uvedenie spracovaného hnoja a výrobkov zo spracovaného hnoja na trh podlieha nasledujúcim podmienkam:

a) musia pochádzať z technickej prevádzkarne, zo zariadenia na výrobu bioplynu alebo zariadenia na výrobu kompostu schváleného kompetentným orgánom v súlade s týmto nariadením;

b) musia byť podrobené procesu tepelného spracovania pri minimálnej teplote 70 oC aspoň počas 60 minút alebo rovnocennému spracovaniu v súlade so zásadami ustanovenými v súlade s postupom uvedeným v § 33 ods. 2;

c) nesmú:

ca) obsahovať salmonelu (neprítomnosť salmonely v 25 g spracovaného výrobku),

cb) obsahovať Enterobacteriaceae (na základe počtu aerobných baktérií: 1 000 cfu na gram spracovaných výrobkov), a

cc) musia byť podrobené redukcii baktérií vytvárajúcich spóry a vzniku toxických látok; a

d) musia byť skladované tak, aby sa po spracovaní vylúčila možnosť ich kontaminácie alebo sekundárnej infekcie a navlhnutia. Preto musia byť skladované v:

da) dobre utesnených a izolovaných silách, alebo

db) riadne utesnených obaloch (plastových vreciach alebo big-bagoch).

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz spracovaného hnoja a výrobkov zo spracovaného hnoja, ak:

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe č. 12 časti I;

b) pochádzajú zo zariadenia schváleného príslušným orgánom tretej krajiny, spĺňajúceho špecifické podmienky určené v tomto nariadení;

c) spĺňajú požiadavky časti B I ods. 1; a

d) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 30 ods. 6.

C. Guáno

(1) Uvedenie guána na trh nepodlieha žiadnym podmienkam týkajúcim sa zdravia zvierat.

ČASŤ D

Požiadavky na krv a krvné produkty používané na technické účely, vrátane liečiv, diagnostiky in vitro a laboratórnych reagensov, okrem konského séra

I. Uvedenie na trh

(1) Uvedenie na trh krvných produktov, ktorými sa zaoberá táto časť, podlieha požiadavkám ustanoveným v § 21.

II. Dovoz

(1) Dovoz krvi podlieha požiadavkám určeným v časti K.

(2) Členské štáty musia Slovenskej republike povoliť dovoz krvných produktov, ak

a) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe č. 12 časti F;

b) pochádzajú zo zariadenia schváleného príslušným orgánom tretej krajiny, ktoré spĺňa špecifické podmienky ustanovené v tomto nariadení; a

c) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením ustanoveným v § 8 ods. 2; a

d) pochádzajú z tretej krajiny, v ktorej nebol zaznamenaný žiaden prípad slintačky a krívačky aspoň počas 24 mesiacov a nebol zaznamenaný žiaden prípad vezikulárnej stomatitídy, vezikulárnej choroby ošípaných, moru hovädzieho dobytka, moru malých prežúvavcov, horúčky Rift Valley, modrého jazyka, africkej choroby koní, klasického moru ošípaných, pseudomoru hydiny alebo moru hydiny počas 12 mesiacov u vnímavých druhov a v ktorých očkovanie proti týmto chorobám nebolo vykonané aspoň 12 mesiacov; veterinárne osvedčenie môže byť vydané podľa druhov zvierat, z ktorých pochádzajú krvné produkty; alebo

e) v prípade krvných produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka

ea) vznikajú v oblasti tretej krajiny spĺňajúcej požiadavky písmena d), z ktorej je povolený dovoz hovädzieho dobytka, čerstvého hovädzieho mäsa alebo spermií hovädzieho dobytka v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva; krv, z ktorej sú tieto produkty vyrobené, musí pochádzať z hovädzieho dobytka z tejto oblasti tretej krajiny a musí byť získaná:

- na bitúnkoch schválených v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, alebo

- na bitúnkoch schválených a kontrolovaných kompetentným orgánom tretej krajiny; Európskej komisii a členským štátom je potrebné oznámiť adresu a číslo povolenia tohto bitúnku alebo ich musí uvádzať príslušné osvedčenie,

eb) boli podrobené jednému z nasledujúcich typov spracovania zaručujúcich neprítomnosť patogénov chorôb hovädzieho dobytka uvedených v písmene d):

- tepelnému spracovaniu pri teplote 65 oC aspoň počas troch hodín s následnou kontrolou účinnosti,

- ožiareniu 2,5 megarad alebo gamalúčmi s následnou kontrolou účinnosti,

- zmene pH na pH 5 počas dvoch hodín s následnou kontrolou účinnosti,

- tepelnému spracovaniu pri minimálnej teplote 90 oC v celej hmote s následnou kontrolou účinnosti;

- inému spracovaniu určenému v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva, alebo

ec) spĺňajú požiadavky stanovené v časti J; v tomto prípade sa obal počas skladovania nesmie otvoriť a technická prevádzkareň musí vykonať jedno zo spracovaní uvedených v eb).

(3) Špecifické podmienky týkajúce sa dovozu výrobkov určených na použitie v diagnóze in vitro a v laboratórnych reagensoch môžu byť určené, ak je to potrebné, v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

ČASŤ E

Požiadavky na konské sérum

I. Surovina

(1) Sérum musí:

a) pochádzať z koní, ktoré nejavia príznaky závažných prenosných chorôb uvedených v osobitnom predpise,2) alebo iných závažných prenosných chorôb, na ktoré sú kone náchylné; a

b) boli získané v organizáciách alebo centrách, na ktoré sa nevzťahujú zdravotné obmedzenia podľa tejto smernice.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz konského séra, ak

a) pochádza z koní, ktoré sa narodili a vyrastali v tretej krajine, z ktorej je povolený dovoz koní na zabitie;

b) bolo získané, spracované a odoslané v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

ba) pochádza z krajiny, kde nasledujúce choroby podliehajú povinnému oznámeniu: africký mor koní, žrebčia nákaza, sopľavka, konská encefalomyelitída (všetky typy vrátane VEE), infekčná anémia koní, vezikulárna stomatitída, besnota, sneť slezinná;

bb) bolo získané pod dohľadom veterinárneho lekára z koní, ktoré v čase získania nejavili klinické príznaky infekčnej choroby;

bc) bolo získané z koní, ktoré od svojho narodenia zostali na území, alebo v prípade úradnej regionalizácie podľa legislatívy Európskeho spoločenstva, v častiach územia tretej krajiny, kde:

- sa za posledné dva roky nevyskytla venezuelská konská encefalomyelitída;

- sa za posledných šesť mesiacov nevyskytla žrebčia nákaza; a

- sa za posledných šesť mesiacov nevyskytla sopľavka;

bd) bolo získané z koní, ktoré sa nikdy nenachádzali na hospodárstve, ktoré podliehalo zákazu z dôvodov zdravia zvierat, alebo ak:

- v prípade konskej encefalomyelitídy dátum, ku ktorému boli zabité všetky kone trpiace chorobou, predchádzal dátumu získania (séra) aspoň o šesť mesiacov;

- v prípade infekčnej anémie boli všetky nakazené zvieratá zabité a zvyšné zvieratá neprejavili negatívnu reakciu na dva Cogginsove testy vykonané v intervale troch mesiacov;

- v prípade vezikulárnej stomatitídy bol zákaz zrušený aspoň šesť mesiacov pred dátumom získania (séra);

- v prípade besnoty posledný zaznamenaný prípad sa vyskytol aspoň mesiac pred dátumom získania (séra);

- v prípade sneti slezinnej posledný zaznamenaný prípad sa vyskytol aspoň 15 dní pred dátumom získania (séra); alebo

- všetky zvieratá druhu vnímavého na chorobu, nachádzajúce sa na príslušnom hospodárstve, boli porazené a priestory boli dezinfikované aspoň 30 dní pred dátumom získania (séra) (alebo v prípade sneti slezinnej aspoň 15 dní pred týmto dátumom);

be) bolo podrobené všetkým preventívnym opatreniam s cieľom zabrániť kontaminácii patogénnymi látkami počas výroby, spracovania a balenia;

bf) bolo zabalené do zapečatených nepriepustných nádob, jasne označených slovami „sérum z koní“ a registračným číslom zberného zariadenia;

c) pochádza zo zariadenia schváleného príslušným orgánom tretej krajiny, ktoré spĺňa špecifické podmienky stanovené v tomto nariadení; a

d) je sprevádzané osvedčením zodpovedajúcim vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti D.

ČASŤ F

Požiadavky na surové kože a usne kopytníkov

I. Rozsah

(1) Ustanovenia tejto časti neplatia pre

a) surové kože a usne kopytníkov, ktoré spĺňajú požiadavky osobitného predpisu;3)

b) surové kože a usne kopytníkov, ktoré boli podrobené úplnému procesu činenia;

c) „wet blue“;

d) „morené holiny“; a

e) lúhované kože (spracované pomocou lúhu a ponorené v soľnom roztoku s pH 12 až 13 aspoň počas ôsmich hodín).

(2) V rozsahu definovanom v odseku 1 ustanovenia tejto časti platia pre čerstvé, chladené a spracované surové kože a usne. Na účely tejto časti „spracované surové kože“ znamenajú surové kože a usne, ktoré boli:

a) vysušené;

b) solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním;

c) solené počas siedmich dní v morskej soli s pridaním 2 % uhličitanu sodného;

d) sušené počas 42 dní pri minimálnej teplote 20 oC; alebo

e) konzervované procesom okrem činenia, ktorý bol špecifikovaný v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

II. Obchod

(1) Obchod s čerstvými alebo chladenými surovými kožami a usňami podlieha rovnakým zdravotným podmienkam, aké platia pre čerstvé mäso podľa osobitného predpisu.4)

(2) Obchod so spracovanými surovými kožami je povolený pod podmienkou, že obchodný doklad požadovaný v prílohe č. 3 časti C sprevádza každú zásielku a potvrdzuje, že:

a) surové kože a usne boli spracované v súlade s odsekom 2; a

b) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi produktmi alebo živými zvieratami, ktoré predstavujú riziko šírenia vážnej prenosnej choroby.

III. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz čerstvých alebo chladených surových koží a usní, ak

a) boli získané zo zvierat uvedených v § 7 ods.1 písm. b) alebo c);

b) pochádzajú z tretej krajiny, alebo v prípade regionalizácie v súlade s legislatívou Európskeho spoločenstva, z časti tretej krajiny, z ktorej je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa príslušných druhov a v ktorej:

ba) sa aspoň počas 12 mesiacov pred odoslaním nevyskytli nasledujúce choroby:

- klasický mor ošípaných,

- africký mor ošípaných,

- mor hovädzieho dobytka, a

bb) v ktorej sa aspoň počas 24 mesiacov pred odoslaním nevyskytla slintačka a krívačka, a kde počas 12 mesiacov pred odoslaním nebolo vykonané očkovanie proti slintačke a krívačke;

c) boli získané zo

ca) zvierat, ktoré zostali na území krajiny pôvodu aspoň počas troch mesiacov pred zabitím alebo od narodenia v prípade zvierat mladších ako tri mesiace;

cb) v prípade surových koží a usní z párnokopytníkov zo zvierat, ktoré pochádzajú z hospodárstiev, kde nedošlo k výskytu slintačky a krívačky počas predchádzajúcich 30 dní, a v blízkosti ktorých sa v okruhu 10 km nevyskytol prípad slintačky a krívačky počas 30 dní;

cc) v prípade surových koží a usní z ošípaných zo zvierat, ktoré pochádzajú z hospodárstiev, kde nedošlo k výskytu vezikulárnej choroby ošípaných počas predchádzajúcich 30 dní, alebo klasického moru ošípaných alebo afrického moru ošípaných počas predchádzajúcich 40 dní, a v blízkosti ktorých sa v okruhu 10 km nevyskytol prípad týchto chorôb počas 30 dní;

cd) zvierat, ktoré prešli zdravotnou kontrolou na bitúnku 24 hodín pred zabitím a nejavili žiadne príznaky slintačky a krívačky, moru hovädzieho dobytka, klasického moru ošípaných, afrického moru ošípaných alebo vezikulárnej choroby ošípaných;

d) boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii patogénnymi látkami;

e) sú sprevádzané osvedčením zodpovedajúcim vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti E I.

(2) Slovenská republika povolí dovoz spracovaných surových koží a usní, ak:

a) boli získané zo zvierat uvedených v § 7 ods.1 písm. b), c) alebo k);

b) ich sprevádza osvedčenie zodpovedajúce vzoru stanovenému v prílohe č. 11 časti E II;

c) pochádzajú

ca) zo zvierat pochádzajúcich z regiónu tretej krajiny alebo z tretej krajiny, ktorá podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva nepodlieha obmedzeniam v dôsledku výskytu závažnej prenosnej choroby, na ktorú sú zvieratá príslušných druhov vnímavé, a boli spracované v súlade s odsekom 2; alebo

cb) zo zvierat pochádzajúcich z iných regiónov tretej krajiny alebo z iných tretích krajín a boli spracované v súlade s odsekom 2 písm. c) alebo d), alebo

ec) z prežúvavcov a boli spracované v súlade s odsekom 2 a držané oddelene počas 21 dní, alebo boli prepravované nepretržite počas 21 dní; v tomto prípade certifikát uvedený v písmene b) sa nahrádza vyhlásením, ktoré zodpovedá vzoru určenému v prílohe č. 11 časti E III, vydaným na účel alebo slúžiacim ako dôkaz splnenia týchto podmienok;

d) v prípade solených surových koží a usní prepravovaných loďou, kože boli solené pred dovozom počas obdobia uvedeného v osvedčení, ktoré sprevádza zásielku; a

e) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi produktmi alebo so živými zvieratami, ktoré predstavujú riziko šírenia závažnej prenosnej choroby.

(3) Čerstvé, chladené alebo spracované surové kože a usne z kopytníkov musia byť dovezené v nádobách, cestných vozidlách, železničných vagónoch alebo v balíkoch zapečatených kompetentným orgánom tretej krajiny odoslania.

ČASŤ G

Požiadavky na lovecké trofeje

I. Surovina

(1) Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s osobitným predpisom5) lovecké trofeje:

a) z kopytníkov a vtákov boli podrobené úplnému preparátorskému spracovaniu zabezpečujúcemu ich konzerváciu pri teplotách vonkajšieho vzduchu; a

b) z druhov okrem kopytníkov a vtákov,

nepodliehajú žiadnemu zákazu alebo obmedzeniu z dôvodov zdravia zvierat.

(2) Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s osobitným predpisom,5) ktoré neboli podrobené spracovaniu uvedenému v odseku 1 písm. a), podliehajú nasledujúcim podmienkam. Musia

a) pochádzať zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu vnímavé; alebo

b) spĺňať podmienky určené v odseku 3 alebo 4, ak pochádzajú zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu náchylné.

(3) Vzhľadom na lovecké trofeje, ktoré sa skladajú iba z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov, trofeje musia:

a) byť ponorené do vriacej vody na dostatočne dlhý čas, aby sa odstránil akýkoľvek materiál okrem kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov;

b) byť dezinfikované výrobkom povoleným príslušným orgánom, najmä peroxidom vodíka, ak ide o časti pozostávajúce z kostí;

c) musia byť zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do styku s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktorý by ich mohol kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii; a

d) musia byť sprevádzané dokladom alebo osvedčením potvrdzujúcim splnenie uvedených podmienok.

(4) Vzhľadom na lovecké trofeje, ktoré sa skladajú výlučne zo surových koží, trofeje musia:

a) byť buď:

aa) vysušené, alebo

ab) solené nasucho, alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním, alebo

ac) konzervované spracovaním okrem činenia schváleným v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva;

b) byť zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do styku s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii; a

c) byť sprevádzané dokladom alebo osvedčením potvrdzujúcim splnenie uvedených podmienok.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz spracovaných loveckých trofejí z vtákov a kopytníkov, ktoré sa skladajú výlučne z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov, zubov alebo surových koží, z tretích krajín, ak:

a) ich sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v prílohe č. 11 časti F I; a

b) spĺňajú požiadavky odsekov 3 a 4; v prípade koží solených namokro alebo nasucho, ktoré sú prepravované loďou, však tieto kože nemusia byť solené 14 dní pred odoslaním, ak budú solené počas 14 dní pred dovozom.

(2) Slovenská republika povolí v súlade s požiadavkami odseku 3 dovoz loveckých trofejí z vtákov a kopytníkov, ktoré pozostávajú z celých anatomických častí a neboli nijako spracované, z tretích krajín,

a) ktoré sú uvedené na jednom zo zoznamov v prílohe osobitného predpisu;6)

b) z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

(3) Slovenská republika povolí dovoz loveckých trofejí uvedených v odseku 2, ak:

a) pochádzajú zo zvierat pochádzajúcich z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných chorôb, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu vnímavé;

b) boli zabalené okamžite po spracovaní bez toho, aby prišli do kontaktu s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, do samostatných, priehľadných a uzavretých obalov, aby sa zabránilo následnej kontaminácii; a

c) sú sprevádzané osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti F II.

ČASŤ H

Požiadavky na vlnu, srsť, štetiny ošípaných, perie a časti peria

I. Surovina

(1) Nespracovaná vlna, nespracovaná srsť, nespracované štetiny ošípaných a nespracované perie a jeho časti musia byť získané zo zvierat uvedených v § 7 ods.1 písm. c) alebo k). Musia byť bezpečne uložené v obale a suché. Presuny štetín ošípaných z regiónov, v ktorých je endemický výskyt afrického moru ošípaných, sú však zakázané s výnimkou štetín ošípaných, ktoré boli:

a) uvarené, zafarbené alebo vybielené; alebo

b) podrobené inej forme spracovania, ktorá určite zabila patogénne látky, ak bol o tom predložený dôkaz vo forme osvedčenia veterinárneho lekára zodpovedného za miesto pôvodu; umytie v továrni sa nesmie považovať za formu spracovania na účely tohto ustanovenia.

(2) Ustanovenia odseku 1 neplatia pre dekoratívne perie alebo perie

a) nosené cestujúcimi na ich súkromné účely; alebo

b) vo forme zásielok poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz štetín ošípaných z tretích krajín, alebo v prípade regionalizácie podľa legislatívy Európskeho spoločenstva z ich regiónov, ak:

a) štetiny ošípaných boli získané zo zvierat pochádzajúcich a zabitých na bitúnku v krajine pôvodu; a

b) buď:

ba) ak sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov nevyskytol žiaden prípad afrického moru ošípaných, zásielku sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti G I; alebo

bb) ak sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov vyskytol jeden alebo viac prípadov afrického moru ošípaných, zásielku sprevádza osvedčenie, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému v prílohe č. 11 časti G II.

(2) Slovenská republika povolí dovoz nespracovanej vlny, srsti, peria a častí peria, ak sú:

a) bezpečne uložené v obale a suché; a

b) odoslané priamo do technického zariadenia alebo zariadenia na predbežné spracovanie za podmienok zabraňujúcich šíreniu patogénnych látok.

ČASˇŤ I

Požiadavky na včelárske výrobky

I. Surovina

(1) Včelárske výrobky určené výlučne na použitie vo včelárstve:

a) nesmú pochádza z oblasti, pre ktorú platí zákaz v súvislosti s výskytom moru včelieho plodu alebo roztočovej nákazy včiel, ak v prípade roztočovej nákazy včiel oblasť určenia získala ďalšie záruky v súlade s osobitným predpisom,7) a

b) musia spĺňať podmienky uložené osobitným predpisom;8) každá výnimka musí byť určená, ak je potrebná, v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

II. Dovoz

(1) Slovenská republika povolí dovoz včelárskych výrobkov určených na použitie vo včelárstve, ak:

a) obchodný doklad sprevádzajúci zásielku obsahuje nasledujúce informácie:

aa) názov krajiny pôvodu,

ab) názov výrobného zariadenia,

ac) registračné číslo výrobného zariadenia,

ad) typ výrobkov a

ae) poznámku: „Včelárske výrobky určené výlučne na použitie vo včelárstve pochádzajúce z chovu, ktorý nepodlieha obmedzeniam z dôvodu výskytu chorôb včiel, a ktoré boli získané v strede regiónu s polomerom 3 kilometre, ktorý nepodlieha obmedzeniam z dôvodu moru včelieho plodu, ktorý je chorobou podliehajúcou oznámeniu, aspoň počas 30 dní."; a

b) príslušný orgán, ktorý vykonáva dozor nad registrovaným výrobným zariadením, opečiatkoval obchodný dokument.

ČASŤ J

Požiadavky na kosti a výrobky z kostí (okrem kostnej múčky), rohy a výrobky z rohov (okrem rohovej múčky) a kopytá a výrobky z kopýt (okrem kopytovej múčky) určené na iné použitie ako krmivo, organické hnojivá alebo tzv. zúrodňovače pôdy

(1) Slovenská republika povolí dovoz kostí a výrobkov z kostí (okrem kostnej múčky), rohov a výrobkov z rohov (okrem rohovej múčky) a kopýt a výrobkov z kopýt (okrem kopytovej múčky) na účel výroby technických výrobkov, ak:

a) tieto výrobky budú pred vývozom vysušené a nie chladené alebo mrazené;

b) tieto výrobky budú prepravené zo svojej krajiny pôvodu iba po zemi a po mori priamo na miesto hraničnej kontroly v Európskom spoločenstve a nebudú preložené v žiadnom prístave alebo na mieste mimo Európskeho spoločenstva;

c) po kontrolách dokumentov požadovaných v osobitnom predpise9) tieto výrobky budú prepravené priamo do technickej prevádzkarne.

(2) Každú zásielku musí sprevádzať

a) obchodný doklad opečiatkovaný príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zariadením pôvodu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

aa) názov krajiny pôvodu,

ab) názov výrobného zariadenia,

ac) typ výrobku (sušené kosti/výrobok zo sušených kostí/sušené rohy/výrobky zo sušených rohov/sušené kopytá/výrobky zo sušených kopýt), a

ad) skutočnosť, že výrobok bol

- získaný zo zdravých zvierat zabitých na bitúnku, alebo

- sušený počas 42 dní pri priemernej teplote aspoň 20 oC, alebo

- ohrievaný počas jednej hodiny na teplotu aspoň 80 oC pred vysušením, alebo

- spopolňovaný počas jednej hodiny na teplotu aspoň 80 oC pred vysušením, alebo

- podrobený procesu okysľovania, pričom pH bolo udržiavané na hodnote nižšej ako 6 aspoň počas jednej hodiny pred vysušením, a

nemá byť v žiadnej etape použitý v potravinách, krmive, organických hnojivách alebo v tzv. zúrodňovačoch pôdy; a

b) nasledujúce vyhlásenie dovozcu, ktoré musí byť aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, cez ktorý zásielka prvý raz vstúpi na územie Európskeho spoločenstva, a aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu určenia:

Vzor 01

(3) Pri odoslaní na územie Európskeho spoločenstva materiál musí byť uložený v zapečatených nádobách alebo vo vozidlách, alebo prevážaný ako hromadný náklad na lodi. Ak je prepravovaný v nádobách, nádoby a v každom prípade všetky sprievodné doklady musia uvádzať názov a adresu technickej prevádzkarne.

(4) Po hraničnej kontrole požadovanej v smernici 97/78/ES a v súlade so zásadami ustanovenými v článku 9 ods. 4 tejto smernice materiál musí byť prepravený priamo do technickej prevádzkarne.

(5) Počas výroby sa musia viesť záznamy o množstve a type materiálu spôsobom, ktorý zabezpečí, aby materiál bol skutočne použitý na plánované účely.

ČASŤ K

Živočíšne vedľajšie produkty na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, farmaceutických a iných technických výrobkov

Slovenská republika povolí dovoz živočíšnych vedľajších produktov určených na výrobu krmiva pre domáce zvieratá, farmaceutických a iných technických výrobkov, ak

(1) pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe č. 12 časti G;

(2) pozostávajú výlučne zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a);

(3) boli hlboko zmrazené v zariadení pôvodu;

(4) boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii patogénnymi látkami;

(5) boli vložené do nového obalu brániaceho úniku;

(6) sú sprevádzané osvedčením, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému v prílohe č. 11 časti H; a

(7) po hraničnej kontrole požadovanej v osobitnom predpise9) a v súlade so zásadami stanovenými v osobitnom predpise10) budú prepravené

a) priamo do zariadenia na výrobu krmiva pre domáce zvieratá alebo technickej prevádzkarne, ktoré poskytli záruku, že tieto živočíšne vedľajšie produkty budú použité iba na povolený účel a neopustia príslušné zariadenie alebo prevádzkareň nespracované; alebo

b) do zariadenia na predbežné spracovanie.

ČASŤ L

Kafilerické tuky na oleochemické účely

Slovenská republika povolí dovoz kafilerických tukov určených na spracovanie metódou, ktorá spĺňa normy aspoň jedného z procesov opísaných v prílohe č. 7 časti C, ak:

(1) výrobok bude prepravený iba po zemi a po mori z krajiny pôvodu priamo na miesto hraničnej kontroly v Európskom spoločenstve;

(2) po kontrole dokladov požadovaných v osobitnom predpise9) a v súlade so zásadami ustanovenými v osobitnom predpise10) výrobky budú prepravené do oleochemického zariadenia, kde budú spracované;

(3) každú zásielku sprevádza vyhlásenie dovozcu; toto vyhlásenie musí uvádzať, že výrobky dovážané v súlade s touto kapitolou nebudú použité na iný účel než na ďalšie spracovanie pomocou metódy, ktorá spĺňa normy aspoň jedného z procesov opísaných v prílohe č. 6 časti C; toto vyhlásenie musí byť predložené kompetentnému orgánu a anotované kompetentným orgánom na mieste hraničnej kontroly, kde tovary prvý raz vstupujú na územie Európskeho spoločenstva, a potom sprevádzať zásielku až do zariadenia na spracovanie tukov.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

PREDPISY NA POUŽÍVANIE NIEKTORÝCH MATERIÁLOV KATEGÓRIE 2 A KATEGÓRIE 3 NA KŔMENIE NIEKTORÝCH ZVIERAT V SÚLADE S § 23 ods. 2

(1) Táto príloha platí iba pre užívateľov a zberné strediská autorizované a registrované podľa § 24 ods. 2 písm. b) bodov 4, 6 a 7. Na účely tejto prílohy „relevantný materiál" znamená živočíšne vedľajšie produkty, uvedené v § 24 ods. 2 písm. b) a výrobky z nich.

(2) Relevantný materiál musí byť prepravený k užívateľom alebo do zberných stredísk v súlade s prílohou č.3.

(3) Zberné strediská musia:

a) spĺňať aspoň tieto požiadavky prílohy č. 6:

aa) časti A ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) a ods. 2, 3 a 4, a

ab) časti B ods. 1, 2, 4, 5 a 9; a

b) mať vhodné zariadenia na likvidáciu nepoužitého nespracovaného príslušného materiálu, alebo ho poslať do spracovateľského zariadenia alebo do spaľovne, alebo spoločnej spaľovne v súlade s týmto nariadením.

Slovenská republika povolí použitie spracovateľského zariadenia kategórie 2 ako zberného strediska.

(4) Okrem záznamov požadovaných v súlade s prílohou č. 3 sa musia viesť nasledujúce záznamy o príslušnom materiáli:

a) v prípade konečných užívateľov použité množstvo a dátum použitia; a

b) v prípade zberných stredísk:

ba) množstvo spracované v súlade s odsekom 5;

bb) meno a adresa každého konečného užívateľa kupujúceho materiál;

bc) priestory, do ktorých je materiál prepravený na účely použitia;

bd) odoslané množstvo; a

be) dátum odoslania materiálu.

(5) Prevádzkovatelia zberných stredísk, ktoré dodávajú príslušný materiál okrem rybích vnútorností konečným užívateľom, musia zabezpečiť, aby:

a) bol podrobený jednému z nasledujúcich spracovaní (buď v zbernom stredisku, alebo na bitúnku schválenom príslušným orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky):

aa) enaturácii roztokom farbiva schváleným príslušným orgánom; roztok musí byť dosť silný, aby farba na zafarbenom materiáli bola jasne viditeľná a celý povrch všetkých častí materiálu musí byť pokrytý uvedeným roztokom buď ponorením materiálu do roztoku, alebo nastriekaním, alebo inou aplikáciou roztoku;

ab) sterilizácii, t. j. vareniu alebo pareniu pod tlakom, až kým sa neprevarí každá časť materiálu; alebo

ac) inému spracovaniu schválenému príslušným orgánom; a

b) bol vložený po spracovaní a pred distribúciou do obalu, jasne a čitateľne označeného názvom a adresou zberného strediska a slovami: „nie je určený na ľudskú spotrebu".

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

VZOROVÉ VETERINÁRNE OSVEDČENIA NA DOVOZ NIEKTORÝCH ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A VÝROBKOV Z NICH Z TRETÍCH KRAJÍN

Príloha 01

Příloha 02

Příloha 03

Příloha 04

Příloha 05

Příloha 06

Příloha 07

Příloha 08

Příloha 09

Příloha 10

Příloha 11

Příloha 12

Příloha 13

Příloha 14

Příloha 15

Příloha 16

Příloha 17

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 279/2003 Z. z.

ZOZNAMY TRETÍCH KRAJÍN, Z KTORÝCH ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU POVOLIŤ DOVOZ ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Zaradenie krajiny na jeden z nasledujúcich zoznamov je nevyhnutnou, ale nie jedinou podmienkou na dovoz relevantných výrobkov z tejto krajiny. Dovoz musí spĺňať aj relevantné požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat a verejnosti.

ČASŤ A

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz mlieka a mliečnych výrobkov

Tretie krajiny uvedené v stĺpci B alebo stĺpci C prílohy rozhodnutia 95/340/ES.

ČASŤ B

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz spracovaných živočíšnych bielkovín (okrem rybej múčky)

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ C

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz rybej múčky a rybieho oleja

Tretie krajiny uvedené v prílohe rozhodnutia 97/296/ES.

ČASŤ D

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz rozpustených tukov (okrem rybieho oleja)

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ E

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krvných produktov na krmivo

A. Krvné produkty z kopytníkov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Krvné produkty z iných druhov

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ F

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krvných produktov (s výnimkou koní) určených na technické a farmaceutické použitie

A. Krvné produkty z kopytníkov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Krvné produkty z iných druhov

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ G

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz nespracovaných materiálov na výrobu krmiva pre domáce zvieratá a technických výrobkov

A. Nespracovaný materiál z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

B. Nespracovaný materiál z hydiny

Tretie krajiny, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa.

C. Nespracovaný materiál z iných druhov

Tretie krajiny alebo časti krajín uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ H

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz nespracovaných štetín z ošípaných

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

ČASŤ I

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz hnoja na obrábanie pôdy

A. Výrobky zo spracovaného hnoja

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS.

B. Spracovaný hnoj z koní

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS pre živé kone.

C. Nespracovaný hnoj z hydiny

Tretie krajiny, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz čerstvého hydinového mäsa.

ČASŤ J

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz krmiva pre domáce zvieratá a psie žuvačky

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS a nasledujúce krajiny: (LK) Srí Lanka1)

(JP) Japonsko2)

(TW) Taiwan3).

ČASŤ K

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz želatíny, hydrolyzovanej bielkoviny a fosforečnanu vápenatého

Tretie krajiny uvedené v časti I prílohy rozhodnutia 79/542/EHS a nasledujúce krajiny:

(KR) Republika Kórea4)

(MY) Malajzia5)

(PK) Pakistan6)

(TW) Taiwan7).

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 4 ods. 1. písm. c) a d) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z.

5) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

7) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

8) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 6 ods. 2 písm. i) bod 4 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných.

12) § 8 ods. 3 písm. k) zákona č. 488/2002 Z. z.

13) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.

14) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

15) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

1) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 4 ods. 1. písm. c) a d) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z.

5) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

7) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.

8) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 6 ods. 2 písm. i) bod 4 zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných.

12) § 8 ods. 3 písm. k) zákona č. 488/2002 Z. z.

13) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.

14) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

15) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

1) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. októbra 2002 č. 39/1/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách.

3) § 23 až 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283 z 11. júna 2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

4) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100.

1) „Nasýtená para“ znamená, že všetok vzduch sa odsaje a nahradí parou v celej sterilizačnej komore.

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100.

2) § 24 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) § 20 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých, pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.

5) Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 14 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.

8) § 8 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

10) § 9 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.

1) Psie žuvačky vyrobené iba zo surových koží kopytníkov.

2) Spracované krmivo iba pre akvarijné rybičky.

3) Spracované krmivo iba pre akvarijné rybičky

4) Iba želatína.

5) Iba želatína.

6) Iba želatína.

7) Iba želatína.