Vyhláška č. 262/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-262
Čiastka 129/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003
Aktuálne znenie 01.08.2003

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. júla 2003,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt FHV-1 v obci Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo.

(2) Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 412 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC, s obsahom plynu CO2 1 335 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,3 l.s-1.

§ 2

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je v okrese Lučenec, v katastrálnom území Fiľakovo. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je v okrese Lučenec, v katastrálnych územiach Biskupice a Fiľakovo. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Lučenci a na Mestskom úrade vo Fiľakove.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 262/2003 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD VO FIĽAKOVE

Obrázek 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 262/2003 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD VO FIĽAKOVE

Obrázek 01

Príloha č. 3 k vyhláške č. 262/2003 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD VO FIĽAKOVE

Ochranné pásmo I. stupňa

Ochranné pásmo I. stupňa je zobrazené v mapovom podklade – Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000, list Jesenské 8-2.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Ochranné pásmo je navrhnuté v bezprostrednom okolí vrtu FHV-1, tvorí ho nepravidelný kosodĺžnik s rozmermi strán 100x70x100x50 m. Západný bod jeho južnej hranice sa nachádza asi v polovici juhovýchodnej hrany ihriska. Západná hranica vedie krížom cez ihrisko v kolmom smere na Ulicu duklianskych hrdinov. Na styku s parcelami rodinných domov na Ulici partizánov sa hranica kolmo lomí a ďalej vedie pozdĺž okraja záhrad asi 100 m severovýchodným smerom. Ďalej sa kolmo lomí na juhovýchod a pokračuje pozdĺž okraja parcely s ihriskom až po Ulicu duklianskych hrdinov, kde sa lomí na západ a po približne 100 m sa spája s východiskovým bodom.

Ochranné pásmo II. stupňa

Ochranné pásmo II. stupňa je zobrazené v mapovom podklade – Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list 46-22 Fiľakovo.

Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú, resp. akumulačno-tranzitnú oblasť. Západnú hranicu tvorí orografická rozvodnica medzi Belinou a Babským potokom v oblasti medzi Biskupicami a Hornou Babou. Pri obci Horná Baba sa hranica stáča na severovýchod a asi po 1 700 m sa napája na miestnu komunikáciu z Ortoviska do Fiľakova. Pri kóte Červená skala – 249 m n. m. pokračuje hranica pásma juhovýchodným smerom pozdĺž toku Beliny. Východná hranica pásma je súbežná s miestnou cestou, ktorá spája Fiľakovo s miestnou časťou Biskupice. Hranica pásma pokračuje súbežne s touto cestou až do Biskupíc, kde v jej priamom pokračovaní nadväzuje na začiatok pásma.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 262/2003 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD VO FIĽAKOVE

Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove sú vymedzené na základe hydrogeologického prieskumu (Vandrová et al., 2002) a návrhu podľa záverečnej správy: Fiľakovo – zdroj prírodnej minerálnej vody (Méryová et al., 2002).

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych vôd vo Fiľakove patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou, akumulačnou a zakrytou výverovou oblasťou.

Na základe súčasných poznatkov o hydrogeologickej štruktúre prírodnej minerálnej vody vo Fiľakove nie je možné určiť infiltračnú oblasť.

Kolektorom podzemnej vody sú pieskovce fiľakovského súvrstvia. Množstvá podzemnej vody sú dopĺňané infiltráciou zrážok. Hrúbka kolektora v oblasti Fiľakova nebola zatiaľ overená, je odhadovaná na 200 – 300 m. Podložie tvoria nízkopriepustné až nepriepustné prachovce lučenského súvrstvia vo funkcii hydrogeologického izolátora. Nadložie kolektora tvoria nízkopriepustné fluviálne sedimenty toku Beliny a eolicko-deluviálne sedimenty. Pieskovce fiľakovského súvrstvia sú kolektorom ako obyčajnej, tak aj minerálnej vody. Rozhodujúcim faktorom v tvorbe genetického typu vôd sú interakcie voda – hornina, rýchlosť prúdenia, litologické zloženie kolektora, podmienky dopĺňania a prítomnosť CO2. Výstupy minerálnej vody sú viazané na križovanie fiľakovského zlomu a zlomu Kajalovej doliny v intraviláne Fiľakova.

Výverová oblasť prírodnej minerálnej vody vo Fiľakove je zakrytá. Nadložie kolektora minerálnej vody tvoria nepriepustné hliny a íly bez akumulácie podzemnej vody, s hrúbkou 7,0 m (v mieste vrtu FHV-1).

Základným procesom tvorby chemického zloženia prírodnej minerálnej vody je rozpúšťanie karbonatickej zložky sedimentov a iónovýmenné procesy v ílovitých sedimentoch v podmienkach hlbšieho obehu. Z genetického hľadiska ide o silikáto-karbonátogénny typ vody s výrazným zastúpením kyseliny kremičitej (62,3 – 100,52 mg.l-1).