Vyhláška č. 261/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-261
Čiastka 129/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003
Aktuálne znenie 01.08.2003

261

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. júla 2003,

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt PM-1 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany.

(2) Prírodný liečivý zdroj podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, sulfánová, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sulfidická, so zvýšeným obsahom fluóru a horčíka, slabo alkalická, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 457 mg.l-1, s teplotou vody 41,1 oC, s obsahom plynu CO2 39,6 mg.l-1, H2S 4,2 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,8 l.s-1.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Zajac v. r.