Zákon č. 250/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-250
Čiastka 126/2003
Platnosť od 24.07.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 652/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Znenie 01.05.2004

250

ZÁKON

z 18. júna 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

2. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister")“.

3. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Vzťahy colnej správy k štátnym orgánom, právnickým osobám, fyzickým osobám a k zahraničiu

§ 3a

(1) Colná správa pri plnení úloh spolupracuje s Policajným zborom a s inými ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, so štátnymi orgánmi, s vyššími územnými celkami a obcami, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

(2) Colná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a s colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo dohodou zúčastnených strán.

(3) Colná správa môže plniť úlohy colnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní colníkov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva.

(4) Minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky môže na plnenie úloh colnej správy v zahraničí vyslať colníkov do medzinárodných organizácií alebo k colným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahraničia do mierových pozorovateľských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky.4a)

§ 3b

(1) Colník je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný na plnenie úloh colnej správy,

a) podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou alebo

b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií.

(2) Na vyslanie colníka do zahraničia podľa § 3a sa vzťahuje osobitný zákon.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Článok 119 Ústavy Slovenskej republiky.“.

4. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister")“.

5. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo „riadi“ vkladajú slová „a kontroluje“.

6. V § 6 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,“.

Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená j) až s).

7. V § 6 ods. 3 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku9a) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskych spoločenstiev, a s tým súvisiace činnosti,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.

8. V § 7 ods. 3 písm. q) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku9a) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskych spoločenstiev, a s tým súvisiace činnosti,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003 s výnimkou článku I bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.