Zákon č. 243/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-243
Čiastka 122/2003
Platnosť od 19.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.
Znenie 01.08.2003

243

ZÁKON

z 27. júna 2003,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 449/2002 Z. z. a zákona č. 641/2002 Z. z. sa mení takto:

§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzby dane

Sadzby dane z tabakových výrobkov sa ustanovujú takto:

Číselný znak colného sadzobníkaOpis tovaruSadzba dane
2401 30 00tabakový zvyšok1 350,00 Sk/kg
2402 a 2403cigary, cigarky1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou nad 70 mm1,40 Sk/kus
2403cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet1 350,00 Sk/kg
2403ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku1 350,00 Sk/kg
2403žuvací tabak a šnupací tabak1 350,00 Sk/kg.".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.