Oznámenie č. 179/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júna 1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-179
Čiastka 84/2003
Platnosť od 28.05.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

Pôvodný predpis 28.05.2003

179

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8, § 32 ods. 3, § 45, § 69 ods. 3, § 146 ods. 11, § 147 ods. 3 a § 164 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 20. mája 2003 č. 25 430/02-62, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júna 1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (oznámenie č. 203/1998 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2003.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.