Oznámenie č. 159/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-159

(v znení č. 516/2005 Z. z.)

Čiastka 76/2003
Platnosť od 17.05.2003
Účinnosť od 13.10.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. septembra 2002 na základe článku 3.

Aktuálne znenie 13.10.2005

159

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 2000 bola v Štiříne podpísaná Dohoda o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu.

Dohoda nadobudla platnosť 4. septembra 2002 na základe článku 3.

K oznámeniu č. 159/2003 Z. z.

DOHODA

o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu

Vláda Českej republiky, vláda Maďarskej republiky, vláda Poľskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené ustanoveniami Vyšehradského spoločného vyhlásenia podpísaného 14. mája 1999 v Bratislave,

dohodli sa takto:

Článok 1

Medzinárodný vyšehradský fond (ďalej len „fond“) so sídlom v Bratislave sa týmto zriaďuje.

Článok 2

Štatút fondu sa týmto prijíma a tvorí prílohu k tejto dohode.

Článok 3

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom uloženia posledného oznámenia potvrdzujúceho toto schválenie u vlády Slovenskej republiky vykonávajúcej funkciu depozitára.

Článok 4

Táto dohoda sa bude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán predbežne vykonávať odo dňa podpisu a predbežné vykonávanie dohody sa skončí dňom nadobudnutia platnosti dohody.

Článok 5

Vláda Slovenskej republiky vykonávajúca funkciu depozitára oznámi všetkým zmluvným stranám uloženie všetkých oznámení potvrdzujúcich schválenie dohody, nadobudnutie platnosti dohody, ako aj iné úkony týkajúce sa tejto dohody.

Článok 6

Odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany od účasti na fonde alebo zánik fondu v súlade so štatútom fondu sa považuje zároveň za odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto dohody alebo za vypovedanie tejto dohody vo vzťahu k ostatným zmluvným stranám.

Dané v Štiříne 9. júna 2000 v pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku uloženom u vlády Slovenskej republiky. Depozitár zašle všetkým zmluvným stranám overené kópie tejto dohody.

Za vládu Českej republiky: Miloš Zeman v. r.

Za vládu Maďarskej republiky: Viktor Orbán v. r.

Za vládu Poľskej republiky: Jerzy Buzek v. r.

Za vládu Slovenskej republiky: Mikuláš Dzurinda v. r.

PRÍLOHA

ŠTATÚT MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU

HLAVA I

ÚČEL A CIELE

Článok 1

Účelom fondu je podpora

– rozvoja užšej spolupráce medzi zmluvnými stranami,

– posiľňovania vzťahov medzi štátmi zmluvných strán,

– spoločná prezentácia štátov zmluvných strán v tretích krajinách.

Článok 2

Ciele fondu sa uskutočňujú prostredníctvom finančnej podpory jeho aktivít, a to najmä v týchto oblastiach:

– podpora a rozvoj kultúrnej spolupráce,

– podpora a rozvoj vedeckých výmen, výskumu a spolupráce v oblasti vzdelávania uskutočňovaných medzi zmluvnými stranami,

– podpora a rozvoj výmen uskutočňovaných medzi mladými ľuďmi,

– podpora a rozvoj cezhraničnej spolupráce.

– podpora a rozvoj turizmu v zmluvných stranách.

Spolupráca medzi zmluvnými stranami v týchto oblastiach, ktorú upravujú iné medzinárodné zmluvy, sa týmto nevylučuje.

Článok 3

Fond môže podporiť projekty vzniknuté v iných než zmluvných štátoch, ak budú mať najmenej dvoch (2) spoluorganizátorov zo zmluvných strán a ak sa téma projektu bude vzťahovať na oblasť Vyšehradskej skupiny.

HLAVA II

SÍDLO A ČLENSTVO

Článok 4

Zakladajúcimi členmi fondu sú zmluvné strany tejto dohody. Sídlom fondu je Bratislava, Slovenská republika.

HLAVA III

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 5

Riadiacimi orgánmi fondu sú:

Konferencia ministrov zahraničných vecí,

Rada veľvyslancov.

Výkonným orgánom fondu je výkonný riaditeľ.

Výkonný riaditeľ má svojho zástupcu.

Administratívnym orgánom fondu je sekretariát.

HLAVA IV

KONFERENCIA MINISTROV ZAHRANIČNÝCH VECÍ

Článok 6

Konferencia ministrov zahraničných vecí je najvyšším orgánom fondu.

Článok 7

Konferenciu ministrov zahraničných vecí tvoria ministri zahraničných vecí zmluvných strán alebo nimi poverení zástupcovia.

Článok 8

Konferencia ministrov zahraničných vecí vymenuje zo svojich členov predsedu, pričom predsedníctvo bude rotovať v anglickom abecednom poradí názvov štátov zmluvných strán.

Článok 9

Funkčné obdobie predsedu Konferencie ministrov zahraničných vecí je jeden rok bez možnosti predĺženia.

Článok 10

Konferencia ministrov zahraničných vecí určuje sumu ročných príspevkov a dátum ich splatnosti pre každú zmluvnú stranu.

Článok 11

Konferencia ministrov zahraničných vecí schvaľuje pravidelné a dlhodobé plány týkajúce sa činnosti fondu.

Článok 12

Konferencia ministrov zahraničných vecí schvaľuje rozpočet fondu, výročné správy a hospodárenie fondu predkladané Radou veľvyslancov.

Článok 13

Konferencia ministrov zahraničných vecí schváli Organizačný poriadok sekretariátu a môže sa dohodnúť na jeho doplnkoch a zmenách.

Článok 14

Konferencia ministrov zahraničných vecí prijíma rozhodnutia jednomyseľne.

Článok 15

Konferencia ministrov zahraničných vecí sa schádza minimálne raz ročne na účel zhodnotenia vykonávania úloh stanovených v tomto štatúte. Predseda Konferencie ministrov zahraničných vecí určuje miesto a čas jej zasadania.

HLAVA V

RADA VEĽVYSLANCOV

Článok 16

Rada veľvyslancov pozostáva

– z veľvyslancov zmluvných štátov akreditovaných u hlavy štátu, ktorého predstaviteľ práve predsedá Konferencii ministrov zahraničných vecí, alebo z osôb dočasne poverených funkciou veľvyslancov a

– zo splnomocnenca zmluvnej strany, ktorej predstaviteľ predsedá Konferencii ministrov zahraničných vecí.

Článok 17

Zasadnutiam Rady veľvyslancov predsedá splnomocnenec zmluvnej strany, ktorej predstaviteľ predsedá Konferencii ministrov zahraničných vecí.

Článok 18

Rada veľvyslancov pripravuje programy aktivít fondu a správy o ich plnení v predchádzajúcom roku a predkladá ich na schválenie Konferencii ministrov zahraničných vecí.

Článok 19

Rada veľvyslancov pripravuje návrh rozpočtu fondu a správy o jeho plnení v predchádzajúcom roku a predkladá ich na schválenie Konferencii ministrov zahraničných vecí.

Článok 20

Rada veľvyslancov prijíma záväzné smernice týkajúce sa činnosti výkonného riaditeľa a pravidlá týkajúce sa prípravy, prijímania a vykonávania projektov predkladaných fondu, pričom prihliada na pravidlá upravujúce práva a povinnosti výkonného riaditeľa prijaté Konferenciou ministrov zahraničných vecí.

Článok 21

Rada veľvyslancov pripravuje programy a návrhy dokumentov na zasadnutia Konferencie ministrov zahraničných vecí.

Článok 22

Rada veľvyslancov prijíma svoje rozhodnutia jednomyseľne.

Článok 23

Rada veľvyslancov sa stretáva minimálne raz za šesť mesiacov a v medziobdobiach, kedykoľvek to bude považovať za potrebné na vykonávanie cieľov upravených v hlave I tohto štatútu. Predseda Rady veľvyslancov určuje miesto a čas jej zasadnutia.

Článok 24

Rada veľvyslancov prijme vlastné procedurálne pravidlá, ktoré budú podliehať schváleniu Konferenciou ministrov zahraničných vecí.

Článok 25

Rada veľvyslancov môže navrhnúť Konferencii ministrov zahraničných vecí zmeny a doplnky Procedurálnych pravidiel sekretariátu, ktoré budú schválené podľa článku 12.

HLAVA VI

VÝKONNÝ RIADITEĽ, ZÁSTUPCA VÝKONNÉHO RIADITEĽA A SEKRETARIÁT

Článok 26

1. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za vykonávanie cieľov fondu a jeho hladké fungovanie. Výkonný riaditeľ je oprávnený reprezentovať fond. Výkonný riaditeľ bude Konferenciou ministrov zahraničných vecí splnomocnený uzavrieť v mene fondu Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom.

2. Výkonný riaditeľ stojí na čele sekretariátu.

3. Zástupca výkonného riaditeľa vykonáva úlohy uvedené v Pravidlách upravujúcich práva a povinnosti výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.

Článok 27

Každá zmluvná strana tejto dohody má právo navrhnúť svojho kandidáta na post výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa bude vymenovaný Konferenciou ministrov zahraničných vecí. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa je tri roky a môžno ho raz predĺžiť.

Článok 28

Konferencia ministrov zahraničných vecí prijme pravidlá týkajúce sa práv a povinností výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa, spôsobu ich vykonávania, ako aj funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.

Článok 29

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady veľvyslancov s hlasom poradným.

Článok 30

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za fungovanie sekretariátu a určuje pracovné podmienky zamestnancov sekretariátu v súlade s právnymi predpismi štátu, na ktorého území má fond sídlo, a s pravidlami prijatými Konferenciou ministrov zahraničných vecí.

Článok 31

Výkonný riaditeľ pravidelne informuje predsedu Rady veľvyslancov o spôsobe, akým sa program činností fondu vykonáva, a pripravuje výročné správy a rozpočtové vyúčtovania fondu.

Článok 32

Sekretariát je zodpovedný za poskytovanie služieb počas zasadnutí Rady veľvyslancov a služieb súvisiacich so zasadaniami Konferencie ministrov zahraničných vecí, ako aj za iné služby týkajúce sa fungovania fondu.

Článok 33

Zodpovednosť výkonného riaditeľa má výlučne medzinárodný charakter.

V rámci vykonávania svojich povinností výkonný riaditeľ dodržiava pravidlá definované Konferenciou ministrov zahraničných vecí a neprijíma inštrukcie od tretej strany.

Článok 34

Oficiálnym jazykom fondu je anglický jazyk.

HLAVA VII

PRÁVNE POSTAVENIE FONDU

Článok 35

Fond má úplnú právnu subjektivitu nevyhnutnú na plnenie cieľov spojených s jeho aktivitami.

HLAVA VIII

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE FONDU

Článok 36

Činnosť fondu je financovaná z príspevkov poskytnutých zmluvnými stranami a z finančných príspevkov z iných zdrojov schválených Radou veľvyslancov.

Článok 37

Každá zmluvná strana pravidelne prispieva do fondu, pričom dátum splatnosti jej príspevku určuje Konferencia ministrov zahraničných vecí.

Prvý ročný príspevok do fondu je jeden milión eúr a je rozdelený rovnakým dielom medzi zmluvné strany.

Výšku ďalšieho ročného príspevku určí Konferencia ministrov zahraničných vecí.

Článok 38

Pravidlá upravujúce použitie finančných zdrojov fondu stanovuje Konferencia ministrov zahraničných vecí.

Článok 39

Na území štátu, kde má fond sídlo, fond otvorí bankový účet, na ktorom bude mať uložené finančné prostriedky fondu. Finančné zdroje sú spravované výkonným riaditeľom.

HLAVA IX

UKONČENIE ČLENSTVA

Článok 40

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek vypovedať členstvo vo fonde oznámením o vypovedaní členstva zaslaným depozitárovi dohody. Jej členstvo sa skončí 12 mesiacov po prijatí tohto oznámenia depozitárskou vládou.

Článok 41

Po vypovedaní členstva vo fonde zmluvnou stranou sa uskutoční záverečné vyporiadanie medzi zmluvnou stranou a fondom na základe vzájomnej dohody na najbližšom zasadnutí Konferencie ministrov zahraničných vecí.

HLAVA X

ZÁNIK FONDU

Článok 42

Fond môže výnimočne zaniknúť na základe jednomyseľného rozhodnutia Konferencie ministrov zahraničných vecí prijatého na základe predchádzajúceho súhlasu zmluvných strán.

Článok 43

V prípade prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 41 tohto štatútu výkonný riaditeľ okamžite ukončí všetky aktivity okrem aktivít spojených s tvorbou a likvidáciou aktív a pasív.

Článok 44

Pri likvidácii aktív pasíva fondu majú prednosť pred vrátením príspevkov.