Vyhláška č. 151/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-151
Čiastka 72/2003
Platnosť od 14.05.2003 do02.12.2009
Účinnosť od 15.05.2003 do02.12.2009
Zrušený 168/1996 Z. z.
Znenie 15.05.2003

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 22. apríla 2003

o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (ďalej len „výkony“) sa za predpokladanú stratu považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov vrátane primeraného zisku1) a tržbami z regulovaného cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony.

(2) Rozdiel nákladov a tržieb podľa odseku 1 sa vypočíta na jednotlivé spoje jednej autobusovej linky (ďalej len „linka“), na jednu linku alebo na súbor liniek dopravcu v rozsahu povinnosti poskytovať výkony podľa dopravnej licencie a zmluvy podľa odseku 1.

(3) Ďalšími výnosmi podľa odseku 1 sú najmä príjmy z reklamy, príspevky zamestnávateľov na dopravu zamestnancov, sponzorské dary, ak sú určené na financovanie výkonov dopravcu na jednotlivých spojoch linky, na jednej linke alebo na súbore liniek, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa odseku 1 alebo ktoré súvisia s výkonmi.

§ 2

(1) Predpokladaná strata sa preukazuje týmito dokladmi dopravcu:

a) prvotná evidencia výkonov, nákladov a tržieb dopravcu za celú skupinu liniek, ak ide o dopravu vykonávanú na území obce alebo o prímestskú autobusovú dopravu, alebo v členení podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov,

b) štvrťročný súhrnný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave; vzor výkazu je uvedený v prílohe,

c) ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutých preddavkov náhrady podľa účtovných výkazov tak, aby bolo možné poskytnuté preddavky zúčtovať.

(2) Vo výkaze podľa odseku 1 písm. b) sa v prímestskej autobusovej doprave uvádzajú údaje o tržbe cestovného a údaje o výkonoch podľa jednotlivých skupín cestujúcich a druhov cestovných lístkov podľa platnej tarify a cenových výmerov týkajúcich sa pravidelnej autobusovej dopravy; neuvádzajú sa tržby a výkony v nepravidelnej autobusovej doprave, v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave ani v diaľkovej pravidelnej autobusovej doprave.

(3) Súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 1 ods. 1 sú aj náklady, ktoré nie sú bezprostredne závislé od výkonov, ale súvisia s nimi, najmä náklady na riadenie a kontrolu dopravy podľa cestovného poriadku a tarify, náklady na obsluhu technickej základne dopravcu a náklady na riadenie a administratívu podniku dopravcu; tieto sa do výkazu o nákladoch dopravcu zarátavajú prepočtom na jednotku výkonov podľa kritéria dohodnutého pri uzatváraní zmluvy podľa § 1 ods. 1. Ako kritérium prepočtu možno použiť pri

a) pohonných látkach a pneumatikách počet najazdených kilometrov,

b) ostatnom priamom materiáli, odpisoch a poistnom počet autobusov,

c) mzdových nákladoch počet zamestnancov alebo počet celkovo odpracovaných hodín, alebo objem mzdových prostriedkov.


§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky zo 4. apríla 1995 č. 5172/M-95 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejnú pravidelnú osobnú cestnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi (oznámenie č. 80/1995 Z. z.).

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2003.


Pavol Prokopovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 151/2003 Z. z.

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

1)
§ 2 ods. 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.