Nariadenie vlády č. 143/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-143
Čiastka 68/2003
Platnosť od 01.05.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.05.2003 do30.04.2004
Zrušený 220/2004 Z. z.
Znenie 01.05.2003

143

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „významných investícií“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a.

2. § 7 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) na účely stavieb významných investícií,13a)

j) na účely zriadenia a vybudovania technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselných parkov.13b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.

13b) § 1 až 3 a § 13 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.