Oznámenie č. 131/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-131
Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru sa skončí 24. mája 2003 na základe článku 13.

Pôvodný predpis 25.04.2003

131

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1242 z 13. novembra 2002 schválila vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísaného v Nikózii 29. júna 1972 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 7/1974 Zb.).

Platnosť dohovoru sa skončí 24. mája 2003 na základe článku 13.