Nariadenie vlády č. 127/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-127
Čiastka 60/2003
Platnosť od 15.04.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 15.04.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.
Znenie 15.04.2003

127

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník, sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v stĺpci Merné jedn. sa mení označenie merných jednotiek takto:

Číselné znaky Merné jedn.
0407 00 19 NAR
2402 10 00 NAR
2402 20 10 NAR
2402 20 90 NAR
2402 90 00 NAR
3825 30 00 KGN
4401 10 00 MTQ
4401 21 00 MTQ
4401 22 00 MTQ
4401 30 10 MTQ
4401 30 90 MTQ
4402 00 00 MTQ
8701 30 10 NAR
8701 30 90 NAR
9001 30 00 NAR
9001 40 20 NAR
9001 40 41 NAR
9001 40 49 NAR
9001 40 80 NAR
9001 50 20 NAR
9001 50 41 NAR
9001 50 49 NAR
9001 50 80 NAR
9003 11 00 NAR
9003 19 10 NAR
9003 19 30 NAR
9003 19 90 NAR
9004 10 10 NAR
9004 10 91 NAR
9004 10 99 NAR
9004 90 10 NAR
9004 90 90 NAR
9005 10 00 NAR
9005 80 00 NAR
9006 10 10 NAR
9006 10 90 NAR
9006 20 00 NAR
9006 30 00 NAR
9006 40 00 NAR
9006 51 00 NAR
9006 52 00 NAR
9006 53 10 NAR
9006 53 90 NAR
9006 59 00 NAR
9006 61 00 NAR
9006 62 00 NAR
9006 69 00 NAR
9007 1 1 00 NAR
9007 19 00 NAR
9007 20 00 NAR
9008 10 00 NAR
9008 20 00 NAR
9008 30 00 NAR
9008 40 00 NAR
9009 1 1 00 NAR
9009 12 00 NAR
9009 21 00 NAR
9009 22 00 NAR
9009 30 00 NAR
9010 10 00 NAR
9010 41 00 NAR
9010 42 00 NAR
9010 49 00 NAR
9010 50 10 NAR
9010 50 90 NAR
9010 60 00 NAR
9011 10 10 NAR
9011 10 90 NAR
9011 20 10 NAR
9011 20 90 NAR
9011 80 00 NAR
9012 10 10 NAR
9012 10 90 NAR
9013 10 00 NAR
9013 20 00 NAR
9013 80 20 NAR
9013 80 30 NAR
9013 80 90 NAR
9014 10 10 NAR
9014 10 90 NAR
9014 20 13 NAR
9014 20 18 NAR
9014 20 90 NAR
9014 80 00 NAR
9015 10 10 NAR
9015 10 90 NAR
9015 20 10 NAR
9015 20 90 NAR
9015 30 10 NAR
9015 30 90 NAR
9015 80 11 NAR
9015 80 19 NAR
9015 80 91 NAR
9015 80 93 NAR
9015 80 99 NAR
9017 10 10 NAR
9017 10 90 NAR
9017 20 05 NAR
9017 20 11 NAR
9017 20 19 NAR
9017 20 31 NAR
9017 20 39 NAR
9017 20 90 NAR
9017 30 10 NAR
9017 30 90 NAR
9017 80 10 NAR
9017 80 90 NAR
9018 11 00 NAR
9018 12 00 NAR
9018 13 00 NAR
9018 14 00 NAR
9018 19 10 NAR
9018 19 90 NAR
9018 31 10 NAR
9018 31 90 NAR
9018 39 00 NAR
9018 49 10 NAR
9018 49 90 NAR
9018 90 10 NAR
9018 90 20 NAR
9018 90 30 NAR
9018 90 41 NAR
9018 90 49 NAR
9018 90 50 NAR
9018 90 60 NAR
9018 90 70 NAR
9018 90 75 NAR
9018 90 85 NAR
9021 40 00 NAR
9021 50 00 NAR
9022 12 00 NAR
9022 13 00 NAR
9022 14 00 NAR
9022 19 00 NAR
9022 21 00 NAR
9022 29 00 NAR
9022 30 00 NAR
9024 10 10 NAR
9024 10 91 NAR
9024 10 93 NAR
9024 10 99 NAR
9024 80 10 NAR
9024 80 91 NAR
9024 80 99 NAR
9025 11 10 NAR
9025 11 91 NAR
9025 11 99 NAR
9025 19 10 NAR
9025 19 91 NAR
9025 19 99 NAR
9025 80 15 NAR
9025 80 20 NAR
9025 80 91 NAR
9025 80 99 NAR
9026 10 10 NAR
9026 10 51 NAR
9026 10 59 NAR
9026 10 91 NAR
9026 10 99 NAR
9026 20 10 NAR
9026 20 30 NAR
9026 20 50 NAR
9026 20 90 NAR
9026 80 10 NAR
9026 80 91 NAR
9026 80 99 NAR
9027 10 10 NAR
9027 10 90 NAR
9027 20 00 NAR
9027 30 00 NAR
9027 40 00 NAR
9027 50 00 NAR
9027 80 11 NAR
9027 80 13 NAR
9027 80 17 NAR
9027 80 91 NAR
9027 80 93 NAR
9027 80 97 NAR
9028 10 00 NAR
9028 20 00 NAR
9028 30 11 NAR
9028 30 19 NAR
9028 30 90 NAR
9029 10 10 NAR
9029 10 90 NAR
9029 20 10 NAR
9029 20 31 NAR
9029 20 39 NAR
9029 20 90 NAR
9030 10 10 NAR
9030 10 90 NAR
9030 20 10 NAR
9030 20 90 NAR
9030 31 10 NAR
9030 31 90 NAR
9030 39 10 NAR
9030 39 30 NAR
9030 39 91 NAR
9030 39 99 NAR
9030 40 10 NAR
9030 40 90 NAR
9030 82 00 NAR
9030 83 10 NAR
9030 83 90 NAR
9030 89 10 NAR
9030 89 92 NAR
9030 89 99 NAR
9031 10 00 NAR
9031 20 00 NAR
9031 30 00 NAR
9031 41 00 NAR
9031 49 00 NAR
9031 80 10 NAR
9031 80 32 NAR
9031 80 34 NAR
9031 80 39 NAR
9031 80 91 NAR
9031 80 99 NAR
9032 10 10 NAR
9032 10 30 NAR
9032 10 91 NAR
9032 10 99 NAR
9032 20 10 NAR
9032 20 90 NAR
9032 81 10 NAR
9032 81 90 NAR
9032 89 10 NAR
9032 89 90 NAR
9403 30 11 NAR
9403 30 19 NAR
9403 30 91 NAR
9403 30 99 NAR
9403 40 10 NAR
9403 40 90 NAR
9403 50 00 NAR
9403 60 10 NAR
9403 60 30 NAR
9403 60 90 NAR
9506 70 10 NPR
9506 70 30 NPR
9506 70 90 KGN
".

2. V prílohe č. 7 pri poradovom čísle colnej kvóty 15 v stĺpci Číselné znaky sa číslo „2939 91 90" nahrádza číslom „2939 99 90".

3. V prílohe č. 10 v časti A sa údaje v stĺpci HR menia a dopĺňajú takto:

Číselný znak HR
0210 91 00 20,0
0210 92 00 20,0
0210 93 00 20,0
0705 11 00 S
1205 10 90
1205 90 00 5)0,0
1704 10 11 K 0,0
1704 10 11 12,0
1704 10 19 K 0,0
1704 10 19 12,0
1704 10 91 K 0,0
1704 10 91 12,0
1704 10 99 K 0,0
1704 10 99 12,0
1704 90 10 K 0,0
1704 90 10 12,0
1704 90 30 K 0,0
1704 90 30 12,0
1704 90 51 K 0,0
1704 90 51 12,0
1704 90 55 K 0,0
1704 90 55 12,0
1704 90 61 K 0,0
1704 90 61 12,0
1704 90 65 K 0,0
1704 90 65 12,0
1704 90 71 K 0,0
1704 90 71 12,0
1704 90 75 K 0,0
1704 90 75 12,0
1704 90 81 K 0,0
1704 90 81 12,0
1704 90 99 K 0,0
1704 90 99 12,0
1806 90 11 K 0,0
1806 90 19 K 0,0
1806 90 31 K 0,0
1806 90 39 K 0,0
1806 90 50 K 0,0
1806 90 60 K 0,0
1806 90 70 K 0,0
1806 90 90 K 0,0
5) - ostatné na siatie".

4. V prílohe č. 10 v časti B pri poradovom čísle 9 pre číselný znak 0705 11 00 sa dopĺňa sezónna preferenčná colná sadzba pre Chorvátsko takto:

"
Por. č. Číselné znaky Sezóna od - do Preferenčná colná sadzba Krajina pôvodu
1 2 3 4 5
9 0705 11 00 od 1. apríla do 30. novembra 5,0 K Chorvátsko
".

5. V prílohe č. 11 časť tabuľky označená HR znie:

Krajina
HR
171 0406 90 200 000 KGN bez cla
172 0409 150 000 KGN 5,0
173 705 11 00 od 1. apríla do 30. novembra 500 00 KGN 5,0
174 0808 10 10 300 000 KGN 10,0
175 1601 00 150 000 KGN bez cla
176 1602 32 150 000 KGN bez cla
177 1704 100 000 KGN bez cla
178 1806 31 100 000 KGN bez cla
179 1806 32 500 00 KGN bez cla
180 1806 90 100 000 KGN bez cla
181 1901 350 000 KGN bez cla
182 1902 30 100 000 KGN 10,0
183 2005 90 200 000 KGN bez cla
184 2103 90 90 1 500 000 KGN bez cla
185 2105 350 000 KGN bez cla
186 2106 90 98 400 000 KGN bez cla
187 2203 500 000 LTR bez cla
188 2204 400 000 LTR 10,0
189 2205 200 000 LTR 5,0
190 2206 200 000 LTR 5,0
191 2208 20 500 00 LTR 10,0
192 2208 70 500 00 LTR 25,0
193 2208 90 100 000 LTR 25,0
194 2209 100 000 KGN bez cla
195 2401 20 200 000 KGN bez cla
".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.