Vyhláška č. 109/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-109
Čiastka 50/2003
Platnosť od 28.03.2003 do29.02.2012
Účinnosť od 01.04.2003 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.
Znenie 01.04.2003

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 18. marca 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa slová „úrad, ktorý ju zriadil," nahrádzajú slovami „krajský úrad,1) v ktorého územnom obvode je skúšobná komisia zriadená,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 29 ods. 2 písm. c) zákona.".

2. Text pod označením § 3 znie: „(k § 3 ods. 1 a 2 zákona)".

3. V § 3 ods. 1 sa za slovo „spôsobilá" dopĺňajú slová „hodnotiť písomnú skúšku, rozhodovať o potrebe vykonať ústnu skúšku,".

4. V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:

d) údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky, záver o tom, či sa má vykonať ústna skúška a hodnotenie ústnej skúšky, ak sa uskutočnila,".

5. Text pod označením § 4 znie: „(k § 3 ods. 2 zákona)".

6. V § 4 sa vypúšťajú odseky 1 a 5. Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.

7. Text pod označením § 5 znie: „(k § 3 ods. 1 zákona)".

8. V § 5 odseky 3 až 8 znejú:

(3) Skúška sa skladá z písomnej skúšky, ktorú možno doplniť ústnou skúškou. Písomná skúška, ak ide o osobnú a nákladnú cestnú dopravu okrem taxislužby, trvá najviac dve hodiny. Ak ide o taxislužbu, písomná skúška trvá najviac jednu hodinu. Ústna skúška sa nemusí konať, ak uchádzač v písomnej skúške dosiahol v súčte bodov získaných podľa odsekov 5 a 6 najmenej 60 bodov.

(4) Písomnú skúšku tvorí

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon činnosti dopravcu v cestnej doprave a

b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú musí dopravca v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia").

(5) Test obsahuje otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky musia mať vzťah k druhu cestnej dopravy, v ktorom uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť. Za písomný test možno získať najviac 45 bodov.

(6) Ak ide o skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon dopravcu v taxislužbe, vo vnútroštátnej cestnej osobnej doprave a v nákladnej doprave, súčasťou písomnej skúšky je jedna prípadová štúdia týkajúca sa tohto druhu dopravy. Ak ide o skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v ostatných druhoch cestnej dopravy, súčasťou písomnej skúšky sú tri prípadové štúdie týkajúce sa toho druhu cestnej dopravy, v ktorom sa preukazuje odborná spôsobilosť. Za vyriešenie prípadových štúdií možno získať najviac 35 bodov.

(7) Ústna skúška sa vykonáva formou pohovoru o praxi uchádzača, v ktorom musí uchádzač preukázať schopnosti riešiť právne, ekonomické, organizačné a technické otázky cestnej dopravy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti dopravcu v cestnej doprave.

(8) Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže skúšku zopakovať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa konania neúspešnej skúšky.".

9. Z textu pod označením § 6 sa vypúšťa text „a § 29 písm. d)".

10. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(k § 3a ods. 2 zákona)

(1) Žiadateľ o podnikanie, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, preukazuje finančnú spoľahlivosť súvahou podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

(2) Žiadateľ o podnikanie, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, preukazuje finančnú spoľahlivosť výkazom o majetku a záväzkoch podľa postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovania.

(3) Finančná spoľahlivosť v pravidelnej autobusovej doprave a v medzinárodnej cestnej doprave sa posudzuje podľa počtu motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy a ktoré žiadateľ skutočne vlastní alebo má v nájme (§ 41a zákona), alebo ktoré uvádza v žiadosti o povolenie zvýšiť počet motorových vozidiel (§ 21 ods. 4 zákona). Žiadateľ, ktorý nedisponuje motorovými vozidlami, uvedie v žiadosti ich predpokladaný počet podľa podnikateľského zámeru.".

12. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej 30 mm.".

13. V § 10 ods. 5 písm. c) sa pripájajú slová „a ani číslo spoja".

14. V § 10 ods. 5 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „a uverejnené v každom autobuse".

15. V § 11 ods. 4 prvá veta znie: „Dopravca v podanom návrhu zohľadní opodstatnené prepravné potreby verejnosti, najmä dopravu žiakov a študentov do škôl, obyvateľov obcí do orgánov verejnej správy, do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, zamestnancov rozhodujúcich zamestnávateľov vrátane dopravy späť.".

16. § 14 a 15 znejú:

㤠14

(k § 20 ods. 9 zákona)

(1) Odborná príprava bezpečnostných poradcov a vodičov v nákladnej cestnej doprave pri preprave nebezpečných vecí sa skladá zo školenia a skúšky.

(2) Školenie je zamerané na prípravu uchádzača na vykonanie skúšky a vykonáva sa formou prednášok a praktických cvičení v rozsahu najmenej 30 hodín o právnych predpisoch, technických predpisoch a medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí v nákladnej cestnej doprave.

(3) Účelom skúšky je preukázanie vedomostí a schopností uchádzača potrebných na zabezpečenie prepravy nebezpečných vecí v nákladnej cestnej doprave a na organizáciu záchranných prác v prípade havárie. Obsah skúšky je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej príprave, ak sú prítomní najmenej traja členovia komisie vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena komisie, ktorý ho zastupuje.

(5) Skúšobná komisia vyhotoví na účely evidencie a vydávania duplikátov osvedčení protokol o skúške (kópie osvedčení), ktorý obsahuje tieto údaje:

a) druh kurzu,

b) dátum a miesto konania skúšky,

c) zoznam úspešných absolventov,

d) rozsah oprávnenia,

e) platnosť osvedčenia o odbornej príprave.

(6) Uchádzačovi, ktorý na skúške uspel, sa osvedčenie o odbornej príprave vydá do 30 dní odo dňa vykonania skúšky.

(7) Vzor osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu je uvedený v prílohe č. 9.

§ 15

(k § 20 ods. 10 a 11 zákona)

(1) Žiadosť o poverenie vykonávať povinné školenie vodičov alebo bezpečnostných poradcov obsahuje

a) údaje o obsahu a organizácii školenia, najmä program školenia, vyučovacie predmety, miesto školenia, počet školiacich sa v skupine a rozvrh hodín, zoznam učebných pomôcok a prostriedkov na praktické cvičenia a

b) zoznam lektorov.

(2) K žiadosti sa pripojí doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, napríklad výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy, a doklady o kvalifikácii a praxi lektorov.

(3) Počet školiacich sa v jednej skupine, ak ide o školenie bezpečnostných poradcov, môže byť najviac 25, ak ide o školenie vodičov, môže byť najviac 40.

(4) Po skončení školenia právnická osoba oznámi ministerstvu zoznam osôb, ktoré absolvovali školenie.".

17. Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15d, ktoré znejú:

㤠15a

(k § 20a ods. 1 zákona)

(1) Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách je preveriť, či sú dodržané požiadavky na prepravu podľa predpisov o preprave nebezpečných vecí, najmä či

a) sa prepravuje nebezpečná vec, ktorú je povolené prepravovať v cestnej doprave,

b) sa nebezpečná vec prepravuje špeciálnym vozidlom, ktoré je vhodné alebo určené, vyrobené a schválené na takúto prepravu, a či jeho technický stav zodpovedá technickým predpisom,

c) osádka vozidla a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečnej veci a na manipulácii s ňou, sú vyškolené,

d) osádka má od odosielateľa nebezpečnej veci všetky potrebné sprievodné doklady a písomné pokyny,

e) vozidlo sprevádzajú odborne spôsobilé osoby, ak ide o prepravu triedy 1,

f) je vozidlo správne označené výstražnými tabuľami, bezpečnostnými značkami a bezpečnostnými nálepkami a vybavené hasiacim prístrojom a osobitnou výbavou.

(2) O vykonanej kontrole podľa odseku 1 sa vyhotoví záznam. Vzor záznamu o kontrole vozidiel je uvedený v prílohe č. 6. Jedno vyhotovenie sa vydá vodičovi.

(3) V evidencii vykonaných kontrol sa zaznamenáva počet

a) vykonaných kontrol pri nakládke, pred začatím prepravy, počas nej a pri vykládke,

b) kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované v členských štátoch Európskej únie a evidované v iných štátoch,

c) a druh zistených priestupkov,

d) a druh uložených sankcií.

§ 15b

(k § 23 ods. 2, 5 a 6 zákona)

(1) Prepravné povolenia sa každoročne odovzdávajú dopravcom v počte, ktorý ministerstvo dohodne a hromadne preberie od orgánov cudzích štátov. Počet prebratých prepravných povolení sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na jeho internetovej stránke a oznamuje sa záujmovému združeniu vnútroštátnych dopravcov.

(2) Prepravné povolenia sa vydávajú na základe písomnej žiadosti dopravcu. Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno dopravcu a adresu jeho sídla,

b) identifikačné číslo dopravcu,

c) druh a počet požadovaných prepravných povolení v členení podľa štátov, v ktorých sa majú použiť,

d) údaj o použití špeciálnej prepravnej technológie,

e) údaje o štruktúre vozidlového parku v medzinárodnej cestnej doprave, najmä počet a typy vozidiel, rok ich výroby, klasifikáciu autobusov.

(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, prílohou žiadosti sú:

a) doklad o certifikátoch vozidiel,

b) doklad o povolení na podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave,

c) doklady o požiadavkách na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu na zabezpečenie významných kultúrnych a športových podujatí,

d) doklady o uskutočňovaní kombinovanej dopravy,

e) doklady o tom, že dopravca nevykazuje nedoplatky na daniach, odvodoch poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na poistení zodpovednosti za škody.

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) netreba priložiť, ak už boli v tom istom roku predložené.

(5) Žiadosť treba doručiť

a) najneskôr 30 dní pred prvým dňom nasledujúceho štvrťroka, ak ide o jednorazové prepravné povolenie,

b) najneskôr 25. novembra, ak ide o trvalé prepravné povolenia a povolenia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom (ďalej len „povolenie medzinárodnej organizácie"), na nasledujúci kalendárny rok.

(6) Ak žiadosť nie je úplná, vráti sa dopravcovi na doplnenie.

(7) Lehota podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje

a) na začínajúceho dopravcu v prvom štvrťroku odo dňa začatia jeho podnikania v medzinárodnej cestnej doprave,

b) na prepravy podľa § 23 ods. 6 písm. b) až e) zákona.

(8) Prepravné povolenia sú neprenosné. Pred ich odovzdaním dopravcovi musia byť vyplnené údaje o dopravcovi a pred ich použitím ostatné údaje podľa predtlače.

(9) O odovzdávaní a využívaní prepravných povolení sa vedie evidencia. Evidenčné záznamy sa uchovávajú tri roky a vrátené použité a nepoužité prepravné povolenia sa uchovávajú jeden rok.

§ 15c

[k § 23 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona]

(1) Celkový ročný počet jednorazových prepravných povolení sa rozdelí na jednotlivé štvrťroky tak, aby sa ich štvrťročne dopravcom odovzdalo

a) v prvom štvrťroku 30 %,

b) v druhom a treťom štvrťroku po 25 % a

c) vo štvrtom štvrťroku 20 %.

(2) Odovzdávanie jednorazových prepravných povolení sa začne najneskôr prvý pracovný deň štvrťroka a skončí sa posledný pracovný deň prvého mesiaca štvrťroka. Po tomto dni sa odovzdávajú už len tie jednorazové prepravné povolenia, ktoré iný dopravca vrátil nevyužité alebo ktoré neprevzal ani tento deň.

(3) Ak jednorazových prepravných povolení je dostatočný počet a možno uspokojiť všetkých dopravcov v rozsahu ich požiadaviek, odovzdá sa ich dopravcom toľko, koľko odovzdajú využitých prepravných povolení z predchádzajúceho štvrťroka, a ďalšie do výšky uvedenej v žiadosti.

(4) Ak jednorazových prepravných povolení nie je dostatočný počet a nemožno uspokojiť všetkých dopravcov v rozsahu ich požiadaviek, rozdelia sa prepravné povolenia medzi dopravcov pomerne. Pritom sa musí zohľadniť

a) využitie predchádzajúcich jednorazových prepravných povolení,

b) počet vrátených jednorazových prepravných povolení,

c) skladba vozového parku dopravcu,

d) časová náročnosť jednotlivých prepráv.

(5) Ak cudzí štát v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom neznížil celoročný počet odovzdaných jednorazových prepravných povolení a ak sa nezmenili okolnosti na strane dopravcu, dostane dopravca pri zohľadnení kritérií podľa odseku 3 štvrťročne najmenej toľko jednorazových prepravných povolení, aby ich celoročný súčet bol 80 % počtu prepravných povolení z predchádzajúceho roka. To platí vtedy, ak dopravca vrátil najmenej dve tretiny využitých jednorazových prepravných povolení prevzatých v predchádzajúcom štvrťroku.

§ 15d

[k § 23 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) zákona]

(1) Ak cudzí štát alebo medzinárodná organizácia v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom neznížil celoročný počet odovzdaných trvalých prepravných povolení ani nezmenil ich štruktúru, trvalé prepravné povolenie sa odovzdá tomu istému dopravcovi, ktorý ho mal v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ho v predchádzajúcom kalendárnom roku náležite využíval a ak oň znovu požiadal.

(2) Náležitým využívaním trvalého prepravného povolenia sa rozumie za celý kalendárny rok

a) uskutočnenie 80 prepráv do Maďarska, 40 prepráv do Francúzska, 20 prepráv do Španielska, 80 prepráv do Rakúska a 40 prepráv do Nemecka na základe dvojstranného trvalého prepravného povolenia,

b) uskutočnenie 40 prepráv do cudziny, ak ide o dvojstranné trvalé prepravné povolenie viazané len na určitý druh tovaru alebo na použitie špeciálneho nákladného vozidla,

c) uskutočnenie 40 prepráv na povolenie medzinárodnej organizácie.

(3) Na účely odseku 2 písm. c) sa body udeľujú takto:

a) za uskutočnenie každej prepravy do tretieho štátu alebo z neho - tri body,

b) za uskutočnenie každej prepravy do Belgicka, Francúzska alebo Rakúska alebo prepravy z nich alebo cez ich územie - tri body,

c) za uskutočnenie každej prepravy do členského štátu medzinárodnej dohody - jeden bod.

(4) Za kalendárny rok musí dopravca dosiahnuť najmenej 81 bodov v súčte bodov podľa odseku 3.

(5) Dokladom o uskutočnení prepravy je

a) podľa odseku 2 písm. a) a b) Nákladný list CMR,

b) podľa odseku 2 písm. c) vyplnený Záznam CEMT.

(6) Novému dopravcovi možno odovzdať len trvalé prepravné povolenie alebo povolenie medzinárodnej organizácie, ktoré zostalo po odovzdaní dopravcom uvedeným v odseku 1, ak oň požiadal a ak je predpoklad, že ho bude náležite využívať, alebo ak došlo k zvýšeniu počtu prepravných povolení, alebo ak bolo prepravné povolenie dopravcovi odobraté orgánom cudzieho štátu v priebehu kalendárneho roku a opätovne doručené ministerstvu na nové odovzdanie.

(7) Trvalé prepravné povolenie a povolenie medzinárodnej organizácie musí dopravca prevziať najneskôr do 15. januára, inak ho možno odovzdať inému dopravcovi.".

18. V § 16 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a okresných".

19. V § 16 ods. 1 písmeno d) znie:

d) iné osoby poverené ministerstvom, prednostom krajského úradu, predsedom samosprávneho kraja alebo starostom obce.".

20. Prílohy č. 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

ŠKOLY, KTORÝCH DOKLADY O VZDELANÍ PREUKAZUJÚ SPLNENIE POŽIADAVKY VZDELANIA

Vysoké školy:

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline a Žilinská univerzita v Žiline, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy.

Stredné odborné školy:

Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave, Trnave, Zlatých Moravciach, Martine, Tvrdošíne, Žiline, Snine, vo Zvolene, v Čaklove, Košiciach a v Strážskom, študijný odbor cestná doprava,

Stredné odborné učilište dopravné v Košiciach, študijný odbor cestná a mestská doprava,

Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, Spišskej Novej Vsi a v Trnave,

Stredné odborné učilište železničné v Čiernej nad Tisou, Trenčíne a vo Zvolene, študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky v doprave a komerčný pracovník v doprave,

Stredná odborná škola v Považskej Bystrici a v Brezovej pod Bradlom,

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola v Bernolákove, Rimavskej Sobote a v Moldave nad Bodvou, študijný odbor doprava.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

OBSAH SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

I . OBSAH SKÚŠKY V CESTNEJ NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

A. Občianske právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na základe nich vznikajú,

2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu, najmä so zreteľom na prepravné podmienky.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy, alebo za jeho oneskorené doručenie a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie,

2. v medzinárodnej doprave okrem toho poznať predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo ich batožiny pri nehode počas prepravy alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie,

2. v medzinárodnej doprave okrem toho poznať predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej osobnej doprave (CVR).

B. Obchodné právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať podmienky a formality spojené s výkonom profesie, so všeobecnými povinnosťami dopravcov (evidencia, obchodné knihy, atď.) a s následkami bankrotu,

2. mať primerané znalosti o rôznych formách obchodnej spoločnosti a o predpisoch, ktorými sa riadi ich založenie a činnosť.

C. Sociálne právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať úlohu a funkciu rôznych sociálnych inštitúcií, ktoré majú zabezpečovať rešpektovanie práv zamestnancov cestnej dopravy (odborových organizácií, podnikových rád, zástupcov cechov, inšpektorov práce),

2. poznať povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa sociálneho poistenia,

3. poznať predpisy upravujúce uzavieranie a obsah pracovných zmlúv rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy, atď.),

4. v medzinárodnej cestnej doprave okrem toho poznať aj predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o práci osádok (AETR).

D. Daňové právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy o

1. dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony dopravy,

2. dani z motorových vozidiel (cestnej dani),

3. daniach z niektorých nákladných vozidiel a o mýtnom a poplatkoch za používanie infraštruktúry,

4. dani z príjmu.

E. Obchodné a finančné riadenie podniku

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,

2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, úver na cenné papiere, kaucie, hypotéky, lízing, nájom, faktoring, atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,

3. poznať, čo je to súvaha, ako je usporiadaná a ako jej rozumieť,

4. byť schopný čítať a rozumieť účtu zisku a strát,

5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,

6. byť schopný vypracovať rozpočet,

7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu alebo tonu,

8. byť schopný vypracovať organizačnú štruktúru podniku vzhľadom na personál podniku ako celok a organizovať plány práce atď.,

9. poznať zásady marketingu, reklamy a propagácie vrátane podpory predaja dopravných služieb a zostavovania kartoték zákazníkov atď.,

10. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,

11. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v cestnej doprave.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný používať predpisy týkajúce sa fakturovania služieb v nákladnej doprave a v medzinárodnej doprave, poznať význam a dôsledky Incotermsu,

2. poznať rôzne kategórie živnostníkov zabezpečujúcich vedľajšie činnosti v doprave, ich úlohu, funkcie a prípadne ich štatút.

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného a cenotvorby vo verejnej osobnej doprave,

2. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb v osobnej doprave.

F. Prístup na trh

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa cestnej dopravy v prenájme alebo za odmenu, používania prenajatých vozidiel, zadávania objednávok subdodávateľom, a najmä predpisy, ktorými sa riadi podnikanie v cestnej doprave, povolenia na dopravu, kontroly a sankcie,

2. poznať predpisy týkajúce sa založenia dopravného podniku,

3. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu vo vozidle a v podniku.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy o organizácii trhu v cestnej nákladnej doprave, manipulácii s tovarom a logistike; v medzinárodnej doprave poznať medzivládne dohody,

2. poznať pohraničné formality, úlohu a význam T-dokumentov a karnetov TIR a povinnosť a zodpovednosť, ktorá vyplýva z ich používania.

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy o organizácii trhu v cestnej osobnej doprave; v medzinárodnej doprave poznať medzivládne dohody,

2. poznať predpisy o zavedení služieb v cestnej osobnej doprave a byť schopný zostaviť prepravné plány (cestovné poriadky).

G. Technické normy a aspekty prevádzky

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov tvoriacich výnimku z týchto predpisov,

2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,

3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,

4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,

5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať rôzne typy manipulácie s nákladom a nakladacie zariadenia (sklopná zadná časť, kontajnery, výmenné nadstavby, palety atď.) a byť schopný zaviesť postupy a vydať pokyny pre nakládku a vykládku tovaru (rozloženie tovaru, stohovanie, zakladanie, zaistenie a zaklinovanie atď.),

2. poznať rôzne techniky kombinovanej dopravy „piggy-back“, „roll-on“, „roll-off“, „rolling road“,

3. byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave nebezpečného tovaru,

4. v medzinárodnej doprave okrem toho byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave skaziteľných potravín, a to najmä tie, ktoré vyplývajú z Dohody o medzinárodných prepravách potravín podliehajúcich skaze a špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP),

5. byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave živých zvierat.

H. Bezpečnosť cestnej dopravy

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),

2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, cestné značky atď.),

3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia a nákladu, ako aj prijatých preventívnych opatrení,

4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,

5. poznať Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí mať základné vedomosti o geografii európskej cestnej siete.

II. OBSAH SKÚŠKY V TAXISLUŽBE

A. Občianske právo

Žiadateľ musí najmä

1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,

2. byť schopný dohodnúť právoplatnú prepravnú zmluvu najmä so zreteľom na prepravné podmienky,

3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy, alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

B. Sociálne právo

Žiadateľ musí poznať predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

C. Daňové právo

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy

1. o dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,

2. o cestnej dani,

3. o dani z príjmu.

D. Obchodné a finančné riadenie podniku

Žiadateľ musí najmä

1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,

2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,

3. poznať, čo je súvaha, ako je usporiadaná a ako jej treba rozumieť,

4. byť schopný rozumieť účtu zisku a strát,

5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,

6. byť schopný vypracovať rozpočet,

7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,

8. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,

9. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,

10. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,

11. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

E. Prístup na trh

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,

2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu, vo vozidle a v podniku.

F. Technické normy a aspekty prevádzky

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,

2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,

3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,

4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,

5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

G. Bezpečnosť cestnej dopravy

Žiadateľ musí najmä

1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),

2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),

3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,

4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,

5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.".

21. V prílohe č. 4 sa slová „Okresný úrad" nahrádzajú slovami „Krajský úrad" a slovo „Prednosta" sa nahrádza slovami „Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby".

22. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Príloha 06

23. Za prílohu č. 7 sa pripájajú prílohy č. 8 a 9, ktoré znejú:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

OBSAH SKÚŠKY BEZPEČNOSTNÉHO PORADCU ALEBO VODIČA

VEDOMOSTI VYŽADOVANÉ NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA

I. Všeobecné preventívne a bezpečnostné opatrenia

- vedomosti o druhoch následkov, ktoré môže spôsobiť nehoda súvisiaca s nebezpečným tovarom,

- vedomosti o hlavných príčinách nehôd.

II. Ustanovenia týkajúce sa druhu dopravy, použité podľa vnútroštátneho práva, noriem spoločenstva, medzinárodných dohovorov a dohôd, najmä

1. klasifikácia nebezpečných vecí

- postup klasifikácie roztokov a zmesí,

- štruktúra opisu látok,

- triedy nebezpečných vecí a zásady ich klasifikácie,

- charakter prepravovaných nebezpečných látok a predmetov,

- ich fyzikálne, chemické a toxické vlastnosti,

2. všeobecné požiadavky na balenie vrátane kontajnerov, cisterien atď.

- typ balenia, kódovanie a označovanie,

- požiadavky na balenie a predpisy na skúšanie obalov,

- stav obalov a pravidelné kontroly,

3. bezpečnostné značky a nálepky označujúce nebezpečenstvo

- označenia na bezpečnostných nálepkách,

- umiestnenie a odstránenie bezpečnostných nálepiek,

- označenie štítkami a nálepkami,

4. záznamy v prepravných dokumentoch

- informácie v prepravných dokumentoch,

- vyhlásenie odosielateľa o zhode,

5. odosielateľské postupy a obmedzenia pri odoslaní

- celovozidlová zásielka,

- preprava voľne naloženého materiálu,

- preprava voľne naložených látok v kontajneroch,

- kontajnerová preprava,

- preprava v nesnímateľných a snímateľných cisternách,

6. preprava cestujúcich (osôb),

7. zákazy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa rozličného nákladu,

8. oddeľovanie látok,

9. limity prepravovaných množstiev a výnimky,

10. manipulácia a uskladnenie

- nakládka a vykládka (plniace percento),

- uskladňovanie a oddeľovanie,

11. čistenie a/alebo odplyňovanie pred nakládkou a po vykládke,

12. posádka: odborné školenie,

13. dokumenty vozidla

- prepravný dokument,

- písomné pokyny,

- osvedčenie o schválení vozidla,

- osvedčenie o školení vodiča vozidla,

- kópie všetkých výnimiek a odchýlok,

- iné dokumenty,

14. písomné pokyny: implementácia pokynov a výbava na ochranu vodiča,

15. požiadavky na dozor: parkovanie,

16. dopravné predpisy a obmedzenia pri premávke,

17. náhodné úniky nebezpečných vecí pri prevádzke vozidla a pri nehode,

18. požiadavky týkajúce sa dopravného vybavenia.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 01

Vzor 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.


Pavol Prokopovič v. r.