Nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Akreditačnej komisii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-104
Čiastka 49/2003
Platnosť od 28.03.2003
Účinnosť od 01.03.2018 do31.10.2018
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 270/2018 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114d, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z.

Znenie 01.03.2018

104

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. marca 2003

o Akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie

(1) Akreditačná komisia (ďalej len „komisia") je poradný orgán vlády (§ 81 ods.1 zákona).

(2) Návrhy kandidátov na členov komisie (ďalej len „návrh na kandidáta") predkladá ministrovi školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister")

a) verejná vysoká škola,

b) súkromná vysoká škola,

c) štátna vysoká škola prostredníctvom príslušného ústredného orgánu štátnej správy (§ 42 zákona),

d) ústredné orgány štátnej správy,1)

e) Slovenská akadémia vied2) (ďalej len „predkladatelia").

(3) Za kandidáta na člena komisie možno navrhnúť významnú osobnosť z vysokej školy alebo zo Slovenskej akadémie vied, z inej vedeckej ustanovizne a z odbornej ustanovizne a zahraničného odborníka.

(4) Návrh na kandidáta podľa odseku 2 obsahuje tieto údaje:

a) meno a priezvisko, tituly a hodnosti, dátum narodenia a adresu pracoviska,

b) študijný odbor (§ 50 ods. 1 zákona) alebo odbor výskumu a vývoja,3) v ktorom pôsobí,

c) priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov4) a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia,

d) počet a zoznam vedeckých prác, umeleckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc, monografií, pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, publikovaných prác v zborníkoch z vedeckých konferencií,

e) počet udelených patentov, autorských osvedčení, licencií a počet navrhnutých a uskutočnených projektov, technických diel alebo umeleckých diel,

f) členstvo vo vedeckých alebo v umeleckých radách, v orgánoch Slovenskej akadémie vied a iných vedeckých a odborných ustanovizní, čestné doktoráty, pobyty na zahraničných univerzitách a v iných vedeckých a odborných ustanovizniach,

g) počet ohlasov na vytvorené dielo v štruktúre

1. počet citácií v karentovaných časopisoch,

2. počet citácií v nekarentovaných časopisoch,

3. počet iných zahraničných ohlasov na vytvorené dielo,

4. zoznam piatich najvýznamnejších ohlasov podľa hodnotenia kandidáta,

h) iné významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity.

(5) Z predložených návrhov na kandidátov minister vyberie kandidátov v počte a zložení podľa § 81 ods. 2 až 4 zákona a predloží návrh na ich vymenovanie za členov komisie vláde. V návrhu uvedie aj vyjadrenie orgánov reprezentácie vysokých škôl.

§ 2

Obsah a spôsob podávania žiadosti

(1) Žiadosť, ktorú podáva komisii vysoká škola alebo nevysokoškolská inštitúcia (ďalej len „žiadateľ“) obsahuje:

a) názov a sídlo žiadateľa,

b) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa,

c) odtlačok pečiatky žiadateľa,

d) predmet žiadosti.

(2) K žiadosti sa prikladajú formulár a doklady (ďalej len „prílohy“) uvedené

a) v prílohách č. 1 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul; ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program, prikladajú sa prílohy uvedené v prílohách č. 1a a 7,

b) v prílohách č. 2 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu,

c) v prílohách č. 3 a 7, ak ide o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov alebo

d) v prílohe č. 4, ak ide o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej vysokej školy.

(3) Ak ide o komplexnú akreditáciu činností vysokej školy, k žiadosti sa prikladajú prílohy uvedené v prílohách č. 1, 1a, 3, 5 a 7.

(4) Žiadosť sa predkladá v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla komisie. Prílohy k žiadosti sa predkladajú v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla komisie.

(5) K žiadosti podľa § 47 ods. 4 zákona sa prikladajú prílohy uvedené v prílohách č. 1, 1a, 3, 6 a 7. Žiadosť a prílohy podľa prvej vety sa predkladajú v dvoch písomných vyhotoveniach a v dvoch elektronických vyhotoveniach na elektronickom nosiči. Všetky vyhotovenia sú obsahovo totožné.

§ 3

Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri akreditácii jednotlivých činností vysokej školy

(1) Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 2 a zverejní ich na svojom webovom sídle najmenej na desať rokov.

(2) Komisia posúdi úplnosť žiadosti a príloh. Ak žiadosť a prílohy sú neúplné, bezodkladne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a príloh v určenej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, komisia zohľadní túto skutočnosť vo vyjadrení a posúdi predloženú neúplnú žiadosť a prílohy.

(3) Komisia posúdi žiadosť a prílohy v prípade potreby za prítomnosti žiadateľa alebo si preverí ním uvedené údaje u žiadateľa. Komisia písomne oznámi štatutárnemu orgánu žiadateľa dátum a čas konania preverovania najneskôr 15 dní vopred.

(4) Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh stanoviska alebo hodnotiacej správy podľa § 83 ods. 6 zákona štatutárnemu orgánu žiadateľa na vyjadrenie najneskôr 30 dní pred prerokúvaním v komisii. Komisia nemusí prihliadnuť na vyjadrenie žiadateľa, ktoré jej bolo doručené menej ako desať dní pred prerokúvaním.

(5) Na základe návrhu stanoviska alebo hodnotiacej správy a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie štatutárneho orgánu žiadateľa o návrhu stanoviska alebo hodnotiacej správy komisia prijme vyjadrenie, ktoré obsahuje odôvodnenie podľa § 82 ods. 5 zákona, v lehote určenej zákonom.

(6) Lehota na prijatie vyjadrenia komisie o žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď bola komisii doručená úplná žiadosť s prílohami. Ak komisia vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo príloh podľa § 2 ods. 2 a žiadateľ ich v určenej lehote nedoplní, lehota na vyjadrenie komisie začína plynúť odo dňa, keď márne uplynie lehota určená na ich doplnenie.

(7) Komisia zverejňuje na svojom webovom sídle vyjadrenie s odôvodnením podľa § 82 ods. 5 zákona a doručí ho spolu s vyjadrením štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré je prílohou k vyjadreniu komisie, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“); ak ide o žiadosti týkajúce sa štátnych vysokých škôl, aj príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy podľa § 43 až 45 zákona.

(8) Komisia doručí vyjadrenie o návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo sídla fakulty verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy aj rektorovi verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy.

§ 4

Postup pri výkone pôsobnosti komisie pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy

(1) Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a prílohy podľa § 84 ods. 3 zákona a podľa § 2 ods. 3 a zverejní ich na svojom webovom sídle najmenej na desať rokov.

(2) Komisia posúdi predloženú žiadosť a prílohy a vypracuje v lehote podľa § 84 ods. 5 zákona od prvého podania žiadosti, ak je to potrebné, vyžiada si ich doplnenie, preverí v nich uvádzané skutočnosti, doplní informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadkou priestorov a vybavenia vysokej školy a osobným pohovorom s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, s jej zamestnancami a študentmi; ak ide o zahraničné vysoké školy podľa § 49b ods. 5 zákona, aj so štatutárnymi orgánmi alebo nimi splnomocnenými fyzickými osobami, prípadne aj s fyzickými osobami splnomocnenými príslušným orgánom zodpovedným za vysokoškolské vzdelávanie v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore mimo územia Slovenskej republiky, alebo vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát").

(3) Komisia písomne oznámi rektorovi vysokej školy dátum a čas preverovania alebo obhliadky podľa odseku 2 najneskôr 15 dní vopred.

(4) Komisia vypracuje návrh hodnotiacej správy, ktorá obsahuje analýzu stavu na posudzovanej vysokej škole, a návrh odporúčaní.

(5) Po posúdení žiadosti a príloh komisia doručí návrh hodnotiacej správy a odporúčaní rektorovi vysokej školy na vyjadrenie najneskôr 30 dní pred prerokúvaním v komisii. Písomné vyjadrenie rektora vysokej školy o ich obsahu je prílohou k hodnotiacej správe a k odporúčaniam komisie podľa § 84 ods. 5 zákona.

(6) Na základe návrhu hodnotiacej správy a odporúčaní a s prihliadnutím na písomné vyjadrenie rektora príslušnej vysokej školy o návrhu hodnotiacej správy a odporúčaniach komisia schváli hodnotiacu správu a vyjadrenie komisie podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona v lehote podľa § 84 ods. 2 a 5 zákona.

(7) Na zasadnutí komisie, ktoré sa koná v štátnom jazyku, na prerokúvaní hodnotiacej správy a vyjadrenia podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona sa zúčastňuje fyzická osoba poverená príslušnou vysokou školou, ak ide o zahraničnú vysokú školu podľa § 49b ods. 5 zákona, aj rektor z členského štátu jej sídla, prípadne jej splnomocnenec podľa odseku 2, ktorý sa o hodnotiacej správe a o vyjadrení môže vysloviť ústne.

(8) Komisia zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotiacu správu a vyjadrenie a doručí ich ministerstvu školstva alebo inému príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy podľa § 43 až 45 zákona, ktoré poskytnú vyjadrenie komisie rektorovi vysokej školy podľa § 84 ods. 5 zákona, ak ide o zahraničnú vysokú školu podľa § 49b zákona, aj jej rektorovi v členskom štáte jej sídla.

(9) Zahraničná vysoká škola predkladá komisii žiadosť a prílohy v štátnom jazyku.

§ 4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Žiadosti podľa § 2 podané pred 1. januárom 2014 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

FORMULÁR K ŽIADOSTI O VYJADRENIE O SPÔSOBILOSTI VYSOKEJ ŠKOLY USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÝ PROGRAM OPRÁVŇUJÚCI UDELIŤ JEHO ABSOLVENTOM AKADEMICKÝ TITUL

príloha 01

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá predkladá žiadosť.
I.2Ak ide o študijný program vytvorený a uskutočňovaný na fakulte vysokej školy, uvádza sa názov fakulty, na ktorej sa bude študijný program uskutočňovať; inak sa uvádza „centrálne pracovisko“.
I.3Ak sa študijný program uskutočňuje v sídle vysokej školy alebo fakulty, uvádza sa „sídlo“. Ak sa na zabezpečovaní študijného programu budú podieľať pracoviská mimo sídla vysokej školy alebo fakulty, uvedú sa aj tieto pracoviská. Pracoviská sa uvádzajú aj ak budú uskutočňovať len vybrané študijné povinnosti, napríklad konzultácie, vybrané cvičenia a podobne. Rozsah zapojenia jednotlivých pracovísk sa špecifikuje v informačných listoch jednotlivých predmetov a v rámci informácií v časti KSP-A2. Pracovisko sa uvádza vo forme názvu obce, v ktorej je umiestnené alebo v ktorej sa nachádzajú priestory, v ktorých majú byť zabezpečené činnosti súvisiace s uskutočňovaním študijného programu, ak sú tieto v inej obci. Ak sa obec nachádza mimo územia Slovenskej republiky, uvádza sa v zátvorke aj názov štátu, v ktorej sa obec nachádza. Napríklad ak sa študijný program uskutočňuje v sídle fakulty a časť študijných povinností študenti absolvujú v Trnave, ktorá nie je jej sídlom, uvádza sa „sídlo, Trnava (vybrané predmety)“.
I.4Uvádza sa číslo a názov študijného odboru podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Ak ide o študijný program v kombinácii dvoch študijných odborov, uvádzajú sa oba študijné odbory. Ak je jeden z nich vedľajší, uvádza sa za názvom vedľajšieho študijného odboru táto skutočnosť v zátvorke, napríklad „6107 a 6835|filozofia – právo (vedľajší študijný odbor)“. Ak ide o spoločné študijné programy, v ktorých sa neudeľuje akademický titul podľa slovenskej právnej úpravy, uvádza sa názov študijného odboru, ktorý je obsahom najbližší obsahu študijného programu, a ktorý má vo svojom opise zahrnutú možnosť príslušného stupňa štúdia. Ako číslo študijného odboru sa uvádza prvé štvorčíslie kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania.
I.5Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu študijného odboru a neobsahuje názov iného študijného odboru.
I.6Uvádza sa stupeň vysokoškolského vzdelania, ktoré sa absolvovaním študijného programu nadobúda ako „prvý“, „druhý“, „tretí“. Ak ide o študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň do jedného celku uvádza sa „spojený prvý a druhý stupeň“, aj keď absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
I.7Počet kreditov, ktorých získanie je potrebné na riadne skončenie štúdia sa uvádza len pre tú formu štúdia, v ktorej sa má študijný program uskutočňovať. Ak ide o dennú formu štúdia počet kreditov je súčinom štandardnej dĺžky štúdia a čísla 60. Ak ide o externú formu štúdia podiel počtu kreditov a štandardnej dĺžky štúdia nesmie byť viac ako 48.
I.8Položka sa vypĺňa iba ak ide o študijné programy prvého alebo druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, uvádza sa minimálny celkový počet hodín výučby študenta zabezpečenej priamym kontaktom študenta a vysokoškolského učiteľa. Minimálny celkový počet sa určí podľa odporúčaného študijného plánu, s konkrétnymi povinne voliteľnými a výberovými predmetmi (vyberú sa také povinne voliteľné a výberové predmety, ktorých absolvovanie umožňuje splniť podmienky na riadne skončenie štúdia a vyžaduje najmenší počet hodín výučby študenta s priamym kontaktom študenta a vysokoškolského učiteľa). Uvádza sa skutočný čas. Ak vyučovacia hodina trvá 50 minút, zohľadní sa ako 50 minút. Predpokladá sa, že všetky predmety odporúčaného študijného plánu budú zabezpečené v plnom rozsahu. Prípadné zrušenie vyučovania s ohľadom na štátny sviatok, či deň pracovného pokoja pripadajúci na pracovný deň sa nezohľadňuje.
I.9Uvádza sa počet hodín odbornej praxe podľa odporúčaného študijného plánu v špecializovaných výučbových zariadeniach vysokej školy. Ak počet hodín závisí od zostavenia študijného plánu študentom, uvádza sa minimálny počet hodín, ktoré absolvuje každý študent bez ohľadu na študijný plán (bez absolvovania aspoň daného počtu odbornej praxe nie je možné splniť podmienky na riadne skončenie štúdia).
I.10Ponecháva sa len „áno“ alebo „nie“, v závislosti od formy štúdia, ktorá charakterizuje študijný program. Najmenej pri jednej z foriem sa uvádza „áno“. „Áno“ pre obe formy štúdia je možné uviesť len ak informačné listy predmetov, ktoré tvoria študijný program, sú zhodné pre obe formy štúdia, to znamená, že sa uskutočňujú v rovnakom rozsahu. Rozdiel môže byť v odporúčanom študijnom pláne pre dennú formu štúdia a externú formu štúdia (ide o akreditáciu dvoch študijných programov, jedného v dennej a druhého v externej forme štúdia).
I.11
až I.14
Položky sa vypĺňajú len pre tú formu štúdia, pre ktorú je uvedené áno v položke I.10.
I.11Štandardná dĺžka štúdia sa uvádza v akademických rokoch, nie počtom semestrov alebo trimestrov.
I.12Ak je v súčasnosti právo vysokej škole k danému študijnému programu priznané s časovým obmedzením, uvádza sa dátum tohto časového obmedzenia. Ak je časové obmedzenie rozdielne pre dennú formu štúdia a externú formu štúdia, uvádza sa samostatne pre jednotlivé formy štúdia. Ak ide o žiadosť o akreditáciu nového študijného programu, alebo je právo priznané bez časového obmedzenia, položka sa nevypĺňa.
I.13Uvádza sa identifikačný kód študijného programu z registra študijných programov. Ak ide o nový študijný program, uvádza sa „nový“. Ak sa podklady týkajú viacerých študijných programov napríklad v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia, uvádzajú sa všetky zodpovedajúce identifikačné kódy s príslušnou špecifikáciou. Napríklad: „12546, slovenský jazyk, 1659, slovenský jazyk“ podľa zodpovedajúcej formy štúdia.
I.14Uvádza sa jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Ak sa študijný program uskutočňuje v štátnom jazyku, ale na niektoré študijné povinnosti je potrebná znalosť iného jazyka, uvádza sa to spojkou „a“: „slovenský jazyk a anglický jazyk“, to znamená, že na absolvovanie štúdia sú potrebné oba jazyky (nie je možné splniť podmienky na riadne skončenie štúdia bez zapísania predmetu, ktorý vyžaduje znalosť príslušného jazyku). Ak sa žiadosť o akreditáciu týka viacerých študijných programov, pričom tieto sa odlišujú v jazyku, v ktorom sa uskutočňujú, uvedie sa jazyk alebo kombinácia jazykov na samostatných riadkoch a s poradovým číslom. Napríklad: „1. Slovenský jazyk a anglický jazyk 2. Anglický jazyk“ znamená že v danej forme štúdia bude vysoká škola poskytovať dva študijné programy, pričom v prvom študijnom programe budú predmety vyučované v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku a v druhom študijnom programe budú všetky predmety vyučované výhradne v anglickom jazyku. Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa predmet vyučuje sa uvádza aj v informačnom liste predmetu. Ak sa študijné programy odlišujú v niektorej z charakteristík (majú inak nastavené podmienky na riadne skončenie štúdia, iné informačné listy predmetov a podobne, predkladá sa samostatná žiadosť o akreditáciu.
I.15Uvádza sa názov a skratka akademického titulu, ktorý sa má udeľovať absolventom študijného programu, napríklad „magister (Mgr.)“.
I.16Uvádza sa „áno“, ak ide o profesijne orientovaný študijný program, inak sa uvádza „nie“. Profesijne orientovaný študijný program je možný len ak ide o bakalársky študijný program.
I.17Uvádza sa „áno“, ak ide o spoločný študijný program, inak sa uvádza „nie“.
I.18Uvádza sa „nový študijný program“, ak ide o žiadosť o akreditáciu nového študijného programu, „existujúci študijný program“, ak ide o podanie žiadosti v súvislosti s predchádzajúcim priznaním práva s časovým obmedzením, napríklad ak ide o študijné programy, v ktorých bolo vysokej škole priznané právo na štandardnú dĺžku štúdia, alebo „zmena v poskytovaní študijného programu“, ak sa zmenili podmienky, za ktorých sa študijný program uskutočňuje – ide napríklad o zmenu materiálnych podmienok, rozšírenie uskutočňovania študijného programu na ďalšie pracoviská, úpravu v skladbe povinných a povinne voliteľných predmetov a podobne. Ak ide o typ žiadosti „zmena študijného programu“, postačuje predložiť len tie dokumenty, ktoré sa týkajú priamo danej zmeny.
II.1Ak komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy a vysoká škola, alebo jej fakulta, na ktorej sa má študijný program uskutočňovať, bola vyhodnotená v príslušnej oblasti výskumu podľa študijného odboru, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať, uvádza sa hodnotenie príslušnej súčasti vysokej školy v predmetnej oblasti výskumu. Ak ide o študijný program, ktorý sa má uskutočňovať v kombinácií dvoch študijných odborov a tieto sú v rôznych oblastiach výskumu, uvádza sa samostatne hodnotenie pre jednotlivé oblasti výskumu. Ak k hodnoteniu zatiaľ nedošlo, uvádza sa „nehodnotené“.
II.2Uvádzajú sa vedecké práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je zamestnanec vysokej školy, alebo umelecké práce zamestnanca vysokej školy. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty. V čase publikovania alebo uskutočnenia výstupu išlo o zamestnanca vysokej školy na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak ide o žiadosť podávanú v rámci žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, je možné uviesť aj diela zamestnancov, ktorí majú zabezpečovať študijný program s tým, že sa uvádza pracovisko, na ktorom daný výstup vznikol. Ak ide o výstupy, ktoré boli hodnotené v rámci hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, uvádza sa hodnotenie komisie z tohto hodnotenia, inak sa uvádza kategória A, ak ide o výstup špičkovej medzinárodnej kvality, kategóriu B, ak ide o výstup medzinárodne uznanej kvality, kategóriu C, ak ide o výstupy národne uznanej kvality a kategóriu D v ostatných prípadoch. Pri zaraďovaní výstupov do jednotlivých kategórií vysoká škola vychádza z kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Ak ide o profesijne orientované študijné programy je možné uviesť aj odborné publikácie.
II.3Viď II.2, ale rok publikovania alebo uskutočnenia výstupu je v niektorom zo šiestich rokov, ktoré predchádzajú roku podania žiadosti.
II.4Uvádzajú sa informácie o projektoch v danej oblasti poznania (v študijnom odbore), ktorých doba riešenia spadá do obdobia šiestich rokov, pred rokom, v ktorom sa podáva žiadosť. Okrem identifikačných údajov o projekte akými sú kód projektu a názov projektu, sa uvádza agentúra alebo grantová schéma, ktorá grant poskytla, suma získaných finančných prostriedkov vrátane prepočtu na euro, ak bol grant získaný v inej mene, rok schválenia financovania projektu, posledný zodpovedný riešiteľ, odkaz na webové sídlo, na ktorom sú podrobnejšie údaje o projekte.
II.5Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch. Autor alebo ­spolu­autor výstupu bol v čase publikovania zamestnanec vysokej školy. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty.
II.13Uvádza sa dátum, ku ktorému sú uvádzané údaje o personálnom zabezpečení platné. Údaje nie sú staršie ako tri mesiace pred podaním žiadosti. Ak ide o žiadosti podávané v rámci žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, uvádza sa dátum začiatku akademického roka, v ktorom je plánované začatie poskytovania študijného programu a údaje sa uvádzajú podľa predpokladaného stavu k tomuto dátumu.
II.14Vychádza sa z informačných listov predmetov študijného programu, nezohľadňujú sa osoby, ktoré zabezpečujú len výberové predmety. Rovnako sa neuvádzajú osoby, ktoré len vedú záverečné práce, sú členmi skúšobných komisií a podobne. Počet osôb sa uvádza podľa dátumu v položke II.13. Vo fyzickom počte sa každá osoba uvádza s váhou 1, v prepočítanom počte podľa podielu jej úväzku na ustanovenom týždennom pracovnom čase vysokej školy k dátumu platnosti údajov. Ak sú s jednou osobou uzatvorené zmluvy na rôzny typ činnosti, napríklad administratívny pracovník a vysokoškolský učiteľ, zohľadňuje sa len veľkosť úväzku ako vysokoškolského učiteľa, výskumného alebo umeleckého pracovníka. Ak ide o vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor, uvádza sa okrem celkového počtu aj počet mimoriadnych profesorov, teda bez titulu profesor. Ak ide o funkcie hosťujúceho profesora, odborného asistenta, asistenta, lektora, výskumného alebo umeleckého pracovníka, uvádza sa okrem celkového počtu aj ich počet s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa; do tejto kategórie sa zaraďujú aj vysokoškolskí učitelia, ktorí majú titul profesor alebo docent bez predchádzajúceho získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. V riadku r8 sa uvádza počet výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, ktorí zabezpečujú niektorý z povinných alebo povinne voliteľných predmetov. V riadku r10 sa uvádza počet doktorandov v dennej forme štúdia, ktorí zabezpečovali vzdelávacie činnosti v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov. V riadkoch r7, r9 a r12 sa uvádza súčet jednotlivých riadkov, osobitne pre vysokoškolských učiteľov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov a celkového počtu fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na zabezpečení povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu. V poslednom stĺpci tabuľky k položke II.14 sa uvádza počet osôb, ktoré z danej skupiny (riadok) pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas. Doktorand v dennej forme štúdia sa započíta v prepočítanom počte ako fyzická osoba zamestnaná na ustanovený týždenný pracovný čas.
II.15Uvádza sa počet študentov študijného programu podľa stavu k dátumu uvedenému v položke II.13. Ak ide o akreditáciu nového študijného programu uvádza sa predpokladaný počet študentov.
II.16Uvádza sa podiel údajov v položke II.15 a II.14 – prepočítaný počet zamestnancov v riadku r12 v stĺpci „Z toho s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa“.
II.17Uvádza sa zoznam predmetov, z ktorých pozostáva študijný program. Najskôr sa uvádzajú povinné predmety a následne povinne voliteľné predmety. Predmety sa v rámci skupín uvádzajú v abecednom poradí. Pre každý predmet sa uvádza osoba, ktorá predmet zabezpečuje v podobe priezvisko a meno bez uvedenia titulov. Ak predmet zabezpečuje viacero osôb, uvádza sa ako prvá osoba, ktorá zodpovedá za obsah predmetu, koordinuje jednotlivé vzdelávacie činnosti a podobne. Každá osoba sa uvádza v samostatnom riadku. V stĺpci funkcia sa uvádza funkcia, v ktorej je osoba zamestnaná, podľa číselníka z registra zamestnancov vysokých škôl (ďalej len „register zamestnancov“):
KódVýznamKódVýznam
1PProfesor (funkcia)6VVýskumný pracovník – výskumník
1HHosťujúci profesor 6TVýskumný pracovník – technik
2DDocent (funkcia)6PVýskumný pracovník – pomocný personál
3OOdborný asistent0SDoktorand v dennej forme štúdia
4AAsistent9UZamestnanec mimo pracovného pomeru vykonávajúci činnosť vysokoškolského učiteľa
5LLektor9VZamestnanec mimo pracovného pomeru vykonávajúci činnosť výskumného pracovníka
V stĺpci kvalifikácia sa uvádza kvalifikácia podľa číselníka z registra zamestnancov:
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent
V stĺpci pracovný úväzok sa uvádza rozsah pracovného úväzku z pohľadu ustanoveného týždenného pracovného času. Ustanovený týždenný pracovný čas = 100. Denný doktorand = 100. Uvádza sa typ zabezpečovanej vzdelávacej činnosti, ktorú daná osoba zabezpečuje, zabezpečenie viacerých vzdelávacích činností, napríklad prednášky aj cvičenia, je možné uviesť v jednej bunke (P = prednáška, C = cvičenie, S = seminár, L = laboratórne práce, X = projektová práca, E = exkurzia, Z = stáž, O = odborná prax, N = iný typ vzdelávacej činnosti), ak predmet zabezpečuje jadro vedomostí z pohľadu opisu študijného odboru, uvádza sa v poslednom stĺpci „áno“, inak „nie“.
II.18položke pracovný úväzok sa uvádza percentuálny podiel na ustanovenom týždennom pracovnom čase, teda práca na ustanovený týždenný pracovný čas sa uvedie ako 100. Ak sa vysokoškolský učiteľ podieľa na zabezpečení aj iných študijných programov ako ich garant alebo je uvedený v rámci Uvádzajú sa mená troch vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor alebo docent, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní študijného programu. Podľa kritérií akreditácie študijného programu majú byť zamestnaní v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a súčasne nie sú v takomto pracovnom pomere na žiadnej inej vysokej škole alebo v obdobnom pracovnom pomere v zahraničí. Uvádza sa aj názov študijného odboru, na ktorý sa viaže ich funkcia. Ak majú titul profesor, uvádza sa, v akom študijnom odbore im bol udelený a rok jeho udelenia. Podobne ak ide o titul docent. V plnenia tohto kritéria, uvádza sa ich zoznam vo forme identifikačného kódu študijného programu podľa registra študijných programov a názvu študijného programu. Ak vysoká škola žiada o akreditáciu študijného programu, ktorý v danom období nemá akreditovaný, uvedie sa namiesto identifikačného kódu študijného programu „nový“. V položke II.19 sa uvádza, či ide o študijné programy v inej forme, stupni a podobne.
II.20

II.22
Namiesto R/R+1 sa uvedie konkrétny akademický rok, za ktorý sa uvádza počet záverečných prác a počet ich vedúcich alebo školiteľov. Štandardne sa uvádza akademický rok, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť o akreditáciu. Ak v tomto akademickom roku ešte neboli absolventi, uvádza sa počet vedených záverečných prác a počet ich vedúcich alebo školiteľov v akademickom roku, v ktorom sa podáva žiadosť. Ak ide o nový študijný program, uvádza sa predpokladaný počet študentov a vedúcich záverečných prác alebo školiteľov. Ak sa žiadosť týka dennej formy štúdia aj externej formy štúdia, uvádza sa osobitne počet záverečných prác v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia napríklad: „30 (DF), 20 (EF)“. Celkový počet vedúcich záverečných prác alebo školiteľov sa sčítava za obe formy. Ak jedna osoba vedie viac záverečných prác, započíta sa v počte vedúcich záverečných prác alebo školiteľov len raz. Okrem toho sa uvádza aj celkový počet záverečných prác, ktoré sú v danom akademickom roku vedené vedúcimi záverečných prác alebo školiteľmi, teda aj v ostatných študijných programoch a vo všetkých stupňoch, celkový počet záverečných prác vedených osobami započítanými v položke II.21. V počte záverečných prác sa uvádzajú aj počty školených doktorandov v dennej forme štúdia aj v externej forme štúdia v danom akademickom roku. V počte sa neuvádzajú doktorandi, ktorí majú v danom akademickom roku prerušené štúdium. V počte vedúcich záverečných prác alebo školiteľov sa nezohľadňuje ich úväzok, to znamená ide o fyzický počet osôb.
II.23Uvádzajú sa vedúci záverečných prác alebo školitelia v príslušnom študijnom programe za posledné dva akademické roky; údaje o celkovom počte vedených prác sa vzťahujú pre všetky študijné programy, v ktorých vedúci záverečnej práce alebo školiteľ pôsobí; ak vedúci záverečnej práce alebo školiteľ vedie záverečné práce vo viacerých stupňoch štúdia, uvedie sa pre každý stupeň na samostatnom riadku pre všetky študijné programy tak, aby bolo zrejmé koľko záverečných prác vedúci alebo školiteľ vedie v jednotlivých stupňoch štúdia celkovo. Ak ide o školenie doktorandov, uvádza sa počet školených doktorandov v daných dvoch akademických rokoch. V počte sa neuvádzajú doktorandi, ktorí majú v danom akademickom roku prerušené štúdium. Vedúci záverečných prác alebo školitelia sa uvádzajú v abecednom poradí. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov:
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent
 Stupeň štúdia sa uvádza ako „1“ pre študijné programy prvého stupňa, „2“ pre študijné programy druhého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa, „3“ pre študijné programy tretieho stupňa. V stĺpci pracovný úväzok sa uvádza percentuálny podiel pracovného úväzku na ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa stavu k dátumu v položke II.13. Zohľadňuje sa len pracovný čas ako vysokoškolský učiteľ alebo výskumný alebo umelecký pracovník.
II.26Uvádza sa priemer na základe predchádzajúcich dvoch akademických rokov, ktoré predchádzajú akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť. Ak v príslušných akademických rokoch skúšobné komisie neboli vytvárané, uvedie sa to v položke II.27.
II.28Uvádzajú sa informácie o garantovi študijného programu. Ak ide o učiteľský študijný program uvádzajú sa informácie o vysokoškolskom učiteľovi, ktorý garantuje kvalitu pedagogicko-psychologického základu. Ak ide o študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo uvádzajú sa informácie o vysokoškolskom učiteľovi, ktorý garantuje translatologický základ.
II.29Uvádzajú sa informácie o spolugarantovi v doktorandskom študijnom programe alebo o vysokoškolskom učiteľovi, ktorý sa podieľa na garantovaní kvality vo vzťahu k predmetu, na ktorého vyučovanie sa pripravuje študent učiteľského študijného programu, alebo vo vzťahu k jazyku, ak ide o študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ak ide o medziodborový študijný program, uvádzajú sa informácie o garantovi za druhý študijný odbor.
II.30Ak ide o doktorandský študijný program, uvádzajú sa informácie o druhom spolugarantovi.
II.28 až II.30Neuvádza sa dátum narodenia, ale len rok s informáciou, či k narodeniu došlo do konca augusta príslušného roka alebo po začiatku septembra. Uvádza sa funkcia a študijný odbor, na ktorý sa funkcia viaže. Ak bol osobe udelený titul „profesor“, uvádza sa v akom študijnom odbore a rok udelenia. Ak titul profesor udelený zatiaľ nebol, ale návrh na jeho vymenovanie už bol predložený ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), uvedie sa dátum, kedy bol návrh odovzdaný na poštovú prepravu, a pod dátumom sa uvedie „(predložený návrh)“. Obdobne o titule docent. Uvádza sa dátum uzatvorenia zmluvy do predmetnej funkcie, lehota do ktorej je pracovný pomer uzatvorený a percentuálny podiel pracovného času zamestnanca na ustanovenom týždennom pracovnom čase. V závislosti od odpovede na jednotlivé otázky sa ponechá buď „áno“ alebo „nie“, podľa stavu k dátumu v položke II.13.
II.32Ak sa študijný program uskutočňuje na viacerých miestach, odporúča sa uviesť ako je zabezpečený vplyv garanta a spolugarantov na uskutočňovanie študijného programu v jednotlivých lokalitách.
II.33Uvádza sa celkový počet kreditov, ktorých získanie je potrebné na riadne skončenie štúdia. Osobitne sa uvádza počet kreditov, ktoré sa získavajú absolvovaním povinných predmetov, a akú kreditovú hodnotu majú z nich predmety, ktorými sa napĺňa jadro študijného odboru; ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácií dvoch študijných odborov, uvedie sa osobitne počet kreditov pre prvý a osobitne pre druhý študijný odbor, napríklad „50 (etika) + 30 (právo)“. Ak ide o učiteľský študijný program, alebo študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, osobitne sa uvádza počet kreditov spoločného základu pre všetky vytvárané kombinácie, a počet kreditov pre predmety špecifické pre príslušný predmet alebo jazyk, napríklad: „50 (základ) + 40 (anglický jazyk a literatúra)“ (položka II.33e). Podobne sa postupuje, ak ide o povinne voliteľné predmety s tým, že sa osobitne uvádza minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety, a maximálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety ako súčet kreditov za jednotlivé ponúkané povinne voliteľné predmety, a koľko z toho tvoria predmety jadra študijného odboru. Rovnako sa osobitne uvádza počet kreditov za jednotlivé študijné odbory, ak ide o medziodborové študijné programy. Ak nie je možné daný predmet jednoznačne priradiť k niektorému študijnému odboru pri medziodborových študijných programoch, alebo k základu, ak ide o učiteľské študijné programy a študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, kredity za takýto predmet sa polovičnou hodnotou uvedú v jednotlivých skupinách. V celkovom počte kreditov za jadro študijného odboru sa uvádza súčet kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré tvoria jadro študijného odboru. Ak ide o kombináciu študijného odboru, uvádza sa celkový súčet za oba študijné odbory a súčet za jednotlivé študijné odbory. Uvádza sa aj percentuálny podiel kreditov za jadro na celkovom počte kreditov, napríklad „50  %“, ak 90 kreditov pri 180 kreditovom študijnom programe tvorí jadro študijného odboru.
II.37Položka je povinná, ak ide o profesijne orientované študijné programy.
II.38Ak ide o študijný program prvého stupňa, druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa, v zdravotníckych študijných odboroch, vychádza sa zo štandardov vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti určených nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
II.40Zdôvodnenie štandardnej dĺžky štúdia študijného programu nie je potrebné uvádzať, okrem študijného programu prvého stupňa, v ktorom je potrebné na riadne skončenie štúdia získať 240 kreditov, študijného programu druhého stupňa, v ktorom na riadne skončenie štúdia je potrebné získať 180 kreditov alebo študijného programu tretieho stupňa, kde na riadne skončenie štúdia je potrebné získať 240 kreditov.
II.56Uvádza sa miera selektívnosti, ktorú zabezpečujú podmienky prijímacieho konania (len pre formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť, ak sa žiadosť týka študijných programov uskutočňovaných v rôznych jazykoch, uvádzajú sa údaje samostatne pre študijné programy podľa jazyka, v ktorom sa uskutočňujú). Ak ide o akreditáciu nového študijného programu, údaje sa nevypĺňajú. Uvádzajú sa údaje za predchádzajúce dva akademické roky, na ktoré sa uskutočnilo prijímacie konanie. Uvádza sa počet podaných prihlášok na študijný program, počet prijatých a počet zapísaných. Okrem počtu prihlášok, prijatí a zápisov sa uvádza aj percentuálny podiel prijatí na počte prihlášok a percentuálny podiel zápisov na počte prijatých, napríklad: prihlášok 100, prijatých 50 (50,0 %), zápisov 49 (98,0 %).
II.59Ak ide o nový študijný program, položka sa nevypĺňa. V tabuľke sa uvádza počet zapísaných uchádzačov a počet absolventov za posledných šesť rokov, alebo za počet rokov, počas ktorých sa študijný program uskutočňoval, ak je to menej ako šesť rokov. Uvedie sa zvlášť pre dennú formu štúdia a zvlášť pre externú formu štúdia; údaje sa uvádzajú len za formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Ak sa žiadosť týka viacerých študijných programov (z pohľadu jazyka, v ktorom sa uskutočňujú) údaje sa uvádzajú osobitne za jednotlivé študijné programy.
II.60Ak ide o nový študijný program, položka sa nevypĺňa. V tabuľke sa uvádza, koľkí získali jednotlivé hodnotenia záverečnej práce v príslušnom študijnom programe za posledných šesť rokov, alebo za počet rokov, počas ktorých sa študijný program uskutočňoval, ak je to menej ako šesť rokov. Uvedie sa zvlášť pre dennú formu štúdia a zvlášť pre externú formu štúdia; len za formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť. Uvádza sa len konečné hodnotenie v danom akademickom roku, teda ak mal študent aj opravný termín, zohľadní sa len hodnotenie z posledného opravného termínu v danom akademickom roku. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Ak sa žiadosť týka viacerých študijných programov (z pohľadu jazyka, v ktorom sa uskutočňujú), údaje sa uvádzajú osobitne za jednotlivé študijné programy.
IIIUvedie sa počet predložených podkladov daného typu. Ak sa taký podklad neprikladá, uvedie sa nula.
III.1

III.2
Formulár vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky tvorí prílohu č. 7. O jednej osobe sa charakteristika predkladá v rámci jednej žiadosti len raz. Všetky charakteristiky k jednej žiadosti sú zoradené lexikograficky podľa priezviska a mena. V prílohe podkladov k žiadosti sa uvádzajú vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora alebo docenta vyučujúcich povinné predmety alebo povinne voliteľné predmety študijného programu – položka III.1. Charakteristika obsahuje informácie v stručnej a prehľadnej forme vo väzbe na študijný odbor, na ktorý sa viaže ich funkcia. V študijnom programe druhého stupňa a v študijnom programe tretieho stupňa aj s poukázaním na medzinárodný význam vedeckej práce týchto profesorov a docentov vo väzbe na študijný odbor, v ktorom sa uskutočňuje študijný program. Ak sa žiadosť týka doktorandského študijného programu, poskytujú sa aj vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov doktorandov okrem školiteľov z externých vzdelávacích inštitúcií, ak ide o nový študijný program, charakteristika uvažovaných školiteľov. Položka III.2 sa neposkytuje, ak nejde o doktorandský študijný program.
III.3Ak ide o akreditáciu existujúceho študijného programu, v samostatnej prílohe sa uvádza pre jednotlivých vedúcich záverečných prác alebo školiteľov, zoznam vedených záverečných prác v tomto študijnom programe pozostávajúci z názvu práce, priezviska a mena študenta, za dva akademické roky, o ktorých sa poskytujú údaje. Ak ide o akreditáciu študijného programu v dennej forme štúdia aj externej forme štúdia, uvádzajú sa v jednom zozname. Ak ide o doktorandské študijné programy uvádzajú sa témy dizertačných prác, na ktoré boli študenti prijatí. Ak dôjde k ich úprave, uvádzajú sa v ich aktuálnom znení.
III.4Uvádza sa konkrétne zloženie skúšobných komisii na vykonanie štátnych skúšok, ktoré boli vymenované v posledných dvoch akademických rokoch. Ak ide o nový študijný program, ale vysoká škola v danom študijnom odbore a stupni už uskutočňovala iné študijné programy, uvedie sa zoznam z týchto študijných programov. Ak ide o nový študijný program v stupni a v študijnom odbore, v ktorom doteraz vysoká škola neuskutočňovala študijné programy, uvádza sa predpokladané zloženie skúšobných komisií. Okrem priezviska, mena a titulov sa uvádza, či ide o vysokoškolského učiteľa zo žiadajúcej vysokej školy, funkcia, v ktorej pôsobí, alebo ide o odborníka schváleného vedeckou radou vysokej školy alebo fakulty.
III.5Predkladajú sa všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov (§ 12 ods. 1 písm. h) zákona) a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesora (§ 12 ods. 1 písm. i) zákona), ktoré musel garant alebo spolugarant splniť, ak je vo funkcii profesora, s uvedením dátumu ich schválenia.
III.6Poskytuje sa odporúčaný študijný plán rozdelený na jednotlivé časti štúdia - semestre alebo trimestre, s menami vyučujúcich, s rozsahom priamej výučby podľa typu vzdelávacej činnosti, počtom kreditov prideľovaných za absolvovanie predmetu, s osobitným vyznačením povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov. Ak sa formulár vypĺňa pre viacero študijných programov (napr. odlišných z hľadiska formy štúdia), pre každý študijný program sa predkladá odporúčaný študijný plán.
III.7Ak ide o spoločný študijný program, predkladá sa aj dohoda medzi spolupracujúcimi vysokými školami podľa § 54a ods. 2 zákona; inak sa tento doklad nepredkladá.
III.8Ako príloha sa predkladajú charakteristiky predmetov študijného programu vo forme informačných listov predmetov. Informačné listy sa predkladajú len v štátnom jazyku.
III.9Charakteristika študijného programu podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona.
III.10Doklad sa predkladá len ak ide o akreditáciu doktorandského študijného programu.
III.11Ak ide o akreditácie študijných programov, kde sa vyžaduje posúdenie externou inštitúciou, napríklad Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo cirkvou, ako príloha sa predkladá stanovisko alebo súhlas tejto inštitúcie. Vysoká škola môže predložiť aj vyjadrenie príslušnej profesijnej komory, zväzu a podobne, ktorá zastrešuje výkon povolania, na ktoré sú pripravovaní študenti študijného programu, ak je takéto vyjadrenie relevantné.
III.12Počas overovania na mieste sú k predmetom tvoriacim jadro študijného odboru k dispozícií zadania projektov, seminárnych prác, testy a úlohy, ktoré v nich študenti plnili, ich vypracovania a hodnotenia, najmenej za štandardnú dĺžku štúdia, ak ide o existujúci študijný program.

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať profesijne orientovaný bakalársky študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul

Vysvetlivky k vybraným položkám

I.1Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá predkladá žiadosť.
I.2Ak ide o študijný program vytvorený a uskutočňovaný na fakulte vysokej školy, uvádza sa názov fakulty, na ktorej sa bude študijný program uskutočňovať; inak sa uvádza „centrálne pracovisko“.
I.3Ak sa študijný program uskutočňuje v sídle vysokej školy alebo fakulty, uvádza sa „sídlo“. Ak sa na zabezpečovaní študijného programu budú podieľať pracoviská mimo sídla vysokej školy alebo fakulty, uvedú sa aj tieto pracoviská. Pracoviská sa uvádzajú aj vtedy, ak budú uskutočňovať len vybrané študijné povinnosti, napríklad konzultácie, vybrané cvičenia a podobne. Rozsah zapojenia jednotlivých pracovísk sa špecifikuje v informačných listoch jednotlivých predmetov a v rámci informácií v časti KPB-A2. Pracovisko sa uvádza vo forme názvu obce, v ktorej je umiestnené alebo v ktorej sa nachádzajú priestory, v ktorých majú byť zabezpečené činnosti súvisiace s uskutočňovaním študijného programu, ak sú tieto v inej obci. Ak sa obec nachádza mimo územia Slovenskej republiky, uvádza sa v zátvorke aj názov štátu, v ktorej sa obec nachádza. Napríklad, ak sa študijný program uskutočňuje v sídle fakulty a časť študijných povinností študenti absolvujú v Trnave, ktorá nie je jej sídlom, uvádza sa „sídlo, Trnava (vybrané predmety)“.
I.3aUvedú sa spolupracujúce organizácie a ich sídla.
I.4Uvádza sa číslo a názov študijného odboru podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Ak ide o študijný program v kombinácii dvoch študijných odborov, uvádzajú sa oba študijné odbory. Ak je jeden z nich vedľajší, uvádza sa za názvom vedľajšieho študijného odboru táto skutočnosť v zátvorke, napríklad „6107 a 6835 filozofia – právo (vedľajší študijný odbor)“. Ak ide o spoločné študijné programy, v ktorých sa neudeľuje akademický titul podľa slovenskej právnej úpravy, uvádza sa názov študijného odboru, ktorý je obsahom najbližší obsahu študijného programu, a ktorý má vo svojom opise zahrnutú možnosť príslušného stupňa štúdia. Ako číslo študijného odboru sa uvádza číslo, ktoré je uvedené pri danom študijnom odbore v Národnej klasifikácii vzdelania: http://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/.
I.5Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu študijného odboru a neobsahuje názov iného študijného odboru.
I.6Uvádza sa prvý stupeň vysokoškolského štúdia.
I.7Počet kreditov, ktorých získanie je potrebné na riadne skončenie štúdia sa uvádza len pre tú formu štúdia, v ktorej sa má študijný program uskutočňovať. Ak ide o dennú formu štúdia počet kreditov je súčinom štandardnej dĺžky štúdia a čísla 60. Ak ide o externú formu štúdia podiel počtu kreditov a štandardnej dĺžky štúdia nesmie byť viac ako 48.
I.8Položka sa vypĺňa iba ak ide o študijné programy prvého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, uvádza sa minimálny celkový počet hodín výučby študenta zabezpečenej priamym kontaktom študenta a vysokoškolského učiteľa. Minimálny celkový počet sa určí podľa odporúčaného študijného plánu, s konkrétnymi povinne voliteľnými predmetmi a výberovými predmetmi (vyberú sa také povinne voliteľné predmety a výberové predmety, ktorých absolvovanie umožňuje splniť podmienky na riadne skončenie štúdia a vyžaduje najmenší počet hodín výučby študenta s priamym kontaktom študenta a vysokoškolského učiteľa). Uvádza sa skutočný čas. Ak vyučovacia hodina trvá 50 minút, zohľadní sa ako 50 minút. Predpokladá sa, že všetky predmety odporúčaného študijného plánu budú zabezpečené v plnom rozsahu. Prípadné zrušenie vyučovania s ohľadom na štátny sviatok, či deň pracovného pokoja pripadajúci na pracovný deň sa nezohľadňuje.
I.9Uvádza sa počet hodín odbornej praxe podľa odporúčaného študijného plánu v spolupracujúcich organizáciách, alebo špecializovaných výučbových zariadeniach vysokej školy. Ak počet hodín závisí od zostavenia študijného plánu študentom, uvádza sa minimálny počet hodín, ktoré absolvuje každý študent bez ohľadu na študijný plán.
I.10Ponecháva sa len „áno“ alebo „nie“, v závislosti od formy štúdia, ktorá charakterizuje študijný program. Najmenej pri jednej z foriem sa uvádza „áno“. „Áno“ pre obe formy štúdia je možné uviesť len ak informačné listy predmetov, ktoré tvoria študijný program, sú zhodné pre obe formy štúdia, to znamená, že sa uskutočňujú v rovnakom rozsahu. Rozdiel môže byť v odporúčanom študijnom pláne pre dennú formu štúdia a externú formu štúdia (ide o akreditáciu dvoch študijných programov, jedného v dennej a druhého v externej forme štúdia).
I.11 až I.14Položky sa vypĺňajú len pre tú formu štúdia, pre ktorú je uvedené áno v položke I.10.
I.11Štandardná dĺžka štúdia sa uvádza v akademických rokoch, nie počtom semestrov alebo trimestrov.
I.12Ak je v súčasnosti právo vysokej škole k danému študijnému programu priznané s časovým obmedzením, uvádza sa dátum tohto časového obmedzenia. Ak je časové obmedzenie rozdielne pre dennú formu štúdia a externú formu štúdia, uvádza sa samostatne pre jednotlivé formy štúdia. Ak ide o žiadosť o akreditáciu nového študijného programu, alebo je právo priznané bez časového obmedzenia, položka sa nevypĺňa.
I.13Uvádza sa identifikačný kód študijného programu z registra študijných programov. Ak ide o nový študijný program, uvádza sa „nový“. Ak sa podklady týkajú viacerých študijných programov napríklad v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia, uvádzajú sa všetky zodpovedajúce identifikačné kódy s príslušnou špecifikáciou. Napríklad: „12546, slovenský jazyk, 1659, slovenský jazyk“ podľa zodpovedajúcej formy štúdia.
I.14Uvádza sa jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje. Ak sa študijný program uskutočňuje v štátnom jazyku, ale na niektoré študijné povinnosti je potrebná znalosť iného jazyka, uvádza sa to spojkou „a“: „slovenský jazyk a anglický jazyk“, to znamená, že na absolvovanie štúdia sú potrebné oba jazyky (nie je možné splniť podmienky na riadne skončenie štúdia bez zapísania predmetu, ktorý vyžaduje znalosť príslušného jazyku). Ak sa žiadosť o akreditáciu týka viacerých študijných programov, pričom tieto sa odlišujú v jazyku, v ktorom sa uskutočňujú, uvedie sa jazyk alebo kombinácia jazykov na samostatných riadkoch a s poradovým číslom. Napríklad: „1. Slovenský jazyk a anglický jazyk 2. Anglický jazyk“ znamená že v danej forme štúdia bude vysoká škola poskytovať dva študijné programy, pričom v prvom študijnom programe bude časť predmetov vyučovaná v slovenskom jazyku a časť predmetov vyučovaná v anglickom jazyku a v druhom študijnom programe budú všetky predmety vyučované výhradne v anglickom jazyku. Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa predmet vyučuje sa uvádza aj v informačnom liste predmetu. Ak sa študijné programy odlišujú v niektorej z charakteristík, napríklad majú inak nastavené podmienky na riadne skončenie štúdia, iné informačné listy predmetov a podobne, predkladá sa samostatná žiadosť o akreditáciu.
I.16Uvádza sa „áno“, ak ide o spoločný študijný program, inak sa uvádza „nie“.
I.17Uvádza sa „nový študijný program“, ak ide o žiadosť o akreditáciu nového študijného programu, „existujúci študijný program“, ak ide o podanie žiadosti v súvislosti s predchádzajúcim priznaním práva s časovým obmedzením, napríklad ak ide o študijné programy, v ktorých bolo vysokej škole priznané právo na štandardnú dĺžku štúdia, alebo „zmena v poskytovaní študijného programu“, ak sa zmenili podmienky, za ktorých sa študijný program uskutočňuje – ide napríklad o zmenu materiálnych podmienok, rozšírenie uskutočňovania študijného programu na ďalšie pracoviská, úpravu v skladbe povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov a podobne. Ak ide o typ žiadosti „zmena študijného programu“ postačuje predložiť len tie dokumenty, ktoré sa týkajú priamo danej zmeny.
II.1Ak komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy a vysoká škola, alebo jej fakulta, na ktorej sa má študijný program uskutočňovať, bola vyhodnotená v príslušnej oblasti výskumu podľa študijného odboru, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať, uvádza sa hodnotenie príslušnej súčasti vysokej školy v predmetnej oblasti výskumu. Ak ide o študijný program, ktorý sa má uskutočňovať v kombinácií dvoch študijných odborov a tieto sú v rôznych oblastiach výskumu, uvádza sa samostatne hodnotenie pre jednotlivé oblasti výskumu. Ak k hodnoteniu zatiaľ nedošlo, uvádza sa „nehodnotené“.
II.2Uvádzajú sa vedecké práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je zamestnanec vysokej školy alebo umelecké práce zamestnanca vysokej školy. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty. V čase publikovania alebo uskutočnenia výstupu išlo o zamestnanca vysokej školy na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak ide o žiadosť podávanú v rámci žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, je možné uviesť aj diela zamestnancov, ktorí majú zabezpečovať študijný program s tým, že sa uvádza pracovisko, na ktorom daný výstup vznikol. Ak ide o výstupy, ktoré boli hodnotené v rámci hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, uvádza sa hodnotenie komisie z tohto hodnotenia, inak sa uvádza kategória A, ak ide o výstup špičkovej medzinárodnej kvality, kategória B, ak ide o výstup medzinárodne uznanej kvality, kategória C, ak ide o výstupy národne uznanej kvality a kategória D v ostatných prípadoch. Pri zaraďovaní výstupov do jednotlivých kategórií vysoká škola vychádza z kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Je možné uviesť aj odborné publikácie.
II.3Pozri II.2, ale rok publikovania alebo uskutočnenia výstupu je v niektorom zo šiestich rokov, ktoré predchádzajú roku podania žiadosti.
II.4Uvádzajú sa informácie o projektoch v danej oblasti poznania (v študijnom odbore), ktorých doba riešenia spadá do obdobia šiestich rokov, pred rokom, v ktorom sa podáva žiadosť. Okrem identifikačných údajov o projekte akými sú kód projektu a názov projektu, sa uvádza agentúra alebo grantová schéma, ktorá grant poskytla, suma získaných finančných prostriedkov vrátane prepočtu na euro, ak bol grant získaný v inej mene, rok schválenia financovania projektu, posledný zodpovedný riešiteľ, odkaz na webové sídlo, na ktorom sú podrobnejšie údaje o projekte.
II.5Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch. Autor alebo spoluautor výstupu bol v čase publikovania zamestnanec vysokej školy. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty.
II.13Uvádza sa dátum, ku ktorému sú uvádzané údaje o personálnom zabezpečení platné. Údaje nie sú staršie ako tri mesiace pred podaním žiadosti. Ak ide o žiadosti podávané v rámci žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, uvádza sa dátum začiatku akademického roka, v ktorom je plánované začatie poskytovania študijného programu a údaje sa uvádzajú podľa predpokladaného stavu k tomuto dátumu.
II.14Vychádza sa z informačných listov predmetov študijného programu, nezohľadňujú sa osoby, ktoré zabezpečujú len výberové predmety. Rovnako sa neuvádzajú osoby, ktoré len vedú záverečné práce, sú členmi skúšobných komisií a podobne. Počet osôb sa uvádza podľa dátumu v položke II.13. Vo fyzickom počte sa každá osoba uvádza s váhou 1, v prepočítanom počte podľa podielu jej úväzku na ustanovenom týždennom pracovnom čase vysokej školy k dátumu platnosti údajov. Ak sú s jednou osobou uzatvorené zmluvy na rôzny typ činnosti, napríklad administratívny pracovník a vysokoškolský učiteľ, zohľadňuje sa len veľkosť úväzku ako vysokoškolského učiteľa, výskumného alebo umeleckého pracovníka. Ak ide o vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor, uvádza sa okrem celkového počtu aj počet mimoriadnych profesorov, teda bez titulu profesor. Ak ide o funkcie hosťujúceho profesora, odborného asistenta, asistenta, lektora, výskumného alebo umeleckého pracovníka, uvádza sa okrem celkového počtu aj ich počet s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa; do tejto kategórie sa zaraďujú aj vysokoškolskí učitelia, ktorí majú titul profesor alebo docent bez predchádzajúceho získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. V riadku r8 sa uvádza počet výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, ktorí zabezpečujú niektorý z povinných alebo povinne voliteľných predmetov. V riadku r10 sa uvádza počet doktorandov v dennej forme štúdia, ktorí zabezpečovali vzdelávacie činnosti v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov. V riadkoch r7, r9 a r12 sa uvádza súčet jednotlivých riadkov, osobitne pre vysokoškolských učiteľov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov a celkového počtu fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na zabezpečení povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu. V poslednom stĺpci tabuľky k položke II.14 sa uvádza počet osôb, ktoré z danej skupiny (riadok) pracujú na ustanovený týždenný pracovný čas. Doktorand v dennej forme štúdia sa započíta v prepočítanom počte ako fyzická osoba zamestnaná na ustanovený týždenný pracovný čas.
II.15Uvádza sa počet študentov študijného programu podľa stavu k dátumu uvedenému v položke II.13. Ak ide o akreditáciu nového študijného programu uvádza sa predpokladaný počet študentov.
II.16Uvádza sa podiel údajov v položke II.15 a II.14 – prepočítaný počet zamestnancov v riadku r12 v stĺpci „Z toho s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa“.
II.17Uvádza sa zoznam predmetov, z ktorých pozostáva študijný program. Najskôr sa uvádzajú povinné predmety a následne povinne voliteľné predmety. Predmety sa v rámci skupín uvádzajú v abecednom poradí. Pre každý predmet sa uvádza osoba, ktorá predmet zabezpečuje v podobe priezvisko a meno bez uvedenia titulov. Ak predmet zabezpečuje viacero osôb, uvádza sa ako prvá osoba, ktorá zodpovedá za obsah predmetu, koordinuje jednotlivé vzdelávacie činnosti a podobne. Každá osoba sa uvádza v samostatnom riadku. V stĺpci funkcia sa uvádza funkcia, v ktorej je osoba zamestnaná, podľa číselníka z registra zamestnancov vysokých škôl:
KódVýznamKódVýznam
1PProfesor (funkcia)6VVýskumný pracovník – výskumník
1HHosťujúci profesor6TVýskumný pracovník – technik
2DDocent (funkcia)6PVýskumný pracovník – pomocný personál
3OOdborný asistent0SDoktorand v dennej forme štúdia
4AAsistent9UZamestnanec mimo pracovného pomeru vykonávajúci činnosť vysokoškolského učiteľa
5LLektor9VZamestnanec mimo pracovného pomeru vykonávajúci činnosť výskumného pracovníka

V stĺpci kvalifikácia sa uvádza kvalifikácia podľa číselníka z registra zamestnancov:

KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent

V stĺpci pracovný úväzok sa uvádza rozsah pracovného úväzku z pohľadu ustanoveného týždenného pracovného času. Ustanovený týždenný pracovný čas = 100. Denný doktorand = 100. Uvádza sa typ zabezpečovanej vzdelávacej činnosti, ktorú daná osoba zabezpečuje, zabezpečenie viacerých vzdelávacích činností, napríklad prednášky aj cvičenia, je možné uviesť v jednej bunke (P = prednáška, C = cvičenie, S = seminár, L = laboratórne práce, X = projektová práca, E = exkurzia, Z = stáž, O = odborná prax, N = iný typ vzdelávacej činnosti), ak predmet zabezpečuje jadro vedomostí z pohľadu opisu študijného odboru, uvádza sa v poslednom stĺpci „áno“, inak „nie“.

II.19 až II.21Namiesto R/R+1 sa uvedie konkrétny akademický rok, za ktorý sa uvádza počet záverečných prác a počet ich vedúcich. Štandardne sa uvádza akademický rok, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť o akreditáciu. Ak v tomto akademickom roku ešte neboli absolventi, uvádza sa počet vedených záverečných prác a počet ich vedúcich v akademickom roku, v ktorom sa podáva žiadosť. Ak ide o nový študijný program, uvádza sa predpokladaný počet študentov a vedúcich záverečných prác. Ak sa žiadosť týka dennej formy štúdia aj externej formy štúdia, uvádza sa osobitne počet záverečných prác v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia napríklad: „30 (DF), 20 (EF)“. Celkový počet vedúcich záverečných prác sa sčítava za obe formy. Ak jedna osoba vedie viac záverečných prác, započíta sa v počte vedúcich záverečných prác len raz. Okrem toho sa uvádza aj celkový počet záverečných prác, ktoré sú v danom akademickom roku vedené vedúcimi záverečných prác, teda aj v ostatných študijných programoch a vo všetkých stupňoch, celkový počet záverečných prác vedených osobami započítanými v položke II.20. V počte záverečných prác sa uvádzajú aj počty školených doktorandov v dennej forme štúdia aj v externej forme štúdia v danom akademickom roku. V počte sa neuvádzajú doktorandi, ktorí majú v danom akademickom roku prerušené štúdium. V počte vedúcich záverečných prác sa nezohľadňuje ich úväzok, to znamená ide o fyzický počet osôb.
II.22Uvádzajú sa vedúci záverečných prác v príslušnom študijnom programe za posledné dva akademické roky. Údaje o celkovom počte vedených prác sa vzťahujú pre všetky študijné programy, v ktorých vedúci záverečnej práce pôsobí; ak vedúci záverečnej práce vedie záverečné práce v 1. a 2. stupni, uvedie sa pre každý stupeň na samostatnom riadku pre všetky študijné programy tak, aby bolo zrejmé koľko záverečných prác vedúci vedie celkovo. Vedúci záverečných prác sa uvádzajú v abecednom poradí. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov:
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent

Stupeň štúdia sa uvádza ako „1“ pre študijné programy prvého stupňa, „2“ pre študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvý stupeň a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V stĺpci pracovný úväzok sa uvádza percentuálny podiel pracovného úväzku na ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa stavu k dátumu v položke II.13. Zohľadňuje sa len pracovný čas ako vysokoškolský učiteľ alebo výskumný alebo umelecký pracovník.

II.25Uvádza sa priemer na základe predchádzajúcich dvoch akademických rokov, ktoré predchádzajú akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť. Ak v príslušných akademických rokoch skúšobné komisie neboli vytvárané, uvedie sa to v položke II.26.
II.27Ak ide o medziodborový profesijne orientovaný bakalársky študijný program v prípade ktorého študijné odbory sú obidva hlavné, uvádzajú sa informácie aj o garantovi za druhý študijný odbor.
II.28Ak ide o medziodborový profesijne orientovaný bakalársky študijný program v prípade ktorého študijné odbory sú obidva hlavné, uvádzajú sa informácie aj o spolugarantovi z praxe za druhý študijný odbor. V prípade zdravotníckych profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov sa vyžaduje spolugarant s odbornou spôsobilosťou na výkon povolania, na ktoré sú budúci absolventi pripravovaní.
II.27 a II.28Neuvádza sa dátum narodenia, ale len rok s informáciou, či k narodeniu došlo do konca augusta príslušného roka alebo po začiatku septembra. Uvádza sa funkcia a študijný odbor, na ktorý sa funkcia viaže. Ak bol osobe udelený titul „profesor“, uvádza sa v akom študijnom odbore a rok udelenia. Ak titul profesor udelený zatiaľ nebol, ale návrh na jeho vymenovanie už bol predložený ministrovi, uvedie sa dátum, kedy bol návrh odovzdaný na poštovú prepravu, a pod dátumom sa uvedie „(predložený návrh)“. Obdobne o titule docent. Uvádza sa dátum uzatvorenia zmluvy do príslušnej funkcie, lehota do ktorej je pracovný pomer uzatvorený a percentuálny podiel pracovného času zamestnanca na ustanovenom týždennom pracovnom čase. V závislosti od odpovede na jednotlivé otázky, sa ponechá buď „áno“ alebo „nie“, podľa stavu k dátumu v položke II.13. Profesijný životopis spolugaranta študijného programu z praxe sa prikladá k žiadosti a v položke II.28 sa uvedie „priložený“.
II.30Ak sa študijný program uskutočňuje na viacerých miestach, odporúča sa uviesť ako je zabezpečený vplyv garanta a spolugaranta z praxe na uskutočňovanie študijného programu v jednotlivých lokalitách.
II.31Uvádza sa celkový počet kreditov, ktorých získanie je potrebné na riadne skončenie štúdia. Osobitne sa uvádza počet kreditov, ktoré sa získavajú absolvovaním povinných predmetov, a akú kreditovú hodnotu majú z nich predmety, ktorými sa napĺňa jadro študijného odboru; ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácií dvoch študijných odborov, uvedie sa osobitne počet kreditov pre prvý a osobitne pre druhý študijný odbor, napríklad „50 (etika) + 30 (právo)“. Podobne sa postupuje, ak ide o povinne voliteľné predmety s tým, že sa osobitne uvádza minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety, a maximálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety ako súčet kreditov za jednotlivé ponúkané povinne voliteľné predmety, a koľko z toho tvoria predmety jadra študijného odboru. Rovnako sa osobitne uvádza počet kreditov za jednotlivé študijné odbory, ak ide o medziodborové študijné programy. Ak nie je možné daný predmet jednoznačne priradiť k niektorému študijnému odboru pri medziodborových študijných programoch, kredity za takýto predmet sa polovičnou hodnotou uvedú v jednotlivých skupinách. V celkovom počte kreditov za jadro študijného odboru sa uvádza súčet kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré tvoria jadro študijného odboru. Ak ide o kombináciu študijného odboru, uvádza sa celkový súčet za oba študijné odbory a súčet za jednotlivé študijné odbory. Uvádza sa aj percentuálny podiel kreditov za jadro na celkovom počte kreditov, napríklad „50 %“, ak 90 kreditov pri 180 kreditovom študijnom programe tvorí jadro študijného odboru.
II.32Ak ide o zdravotnícke študijné odbory, aj podľa osobitného predpisu.1)
II.36Položka je povinná.
II.37Ak ide o zdravotnícky študijný odbor, vychádza sa zo štandardov vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti určených nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
II.39Zdôvodnenie štandardnej dĺžky štúdia je potrebné uvádzať vtedy, ak je odlišná od tej, ktorá sa uvádza v kritériách.
II.48Uvádza sa miera selektívnosti, ktorú zabezpečujú podmienky prijímacieho konania (len pre formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť, ak sa žiadosť týka študijných programov uskutočňovaných v rôznych jazykoch, uvádzajú sa údaje samostatne pre študijné programy podľa jazyka, v ktorom sa uskutočňujú). Ak ide o akreditáciu nového študijného programu, údaje sa nevypĺňajú. Uvádzajú sa údaje za predchádzajúce dva akademické roky, na ktoré sa uskutočnilo prijímacie konanie. Uvádza sa počet podaných prihlášok na študijný program, počet prijatých a počet zapísaných. Okrem počtu prihlášok, prijatí a zápisov, sa uvádza aj percentuálny podiel prijatí na počte prihlášok a percentuálny podiel zápisov na počte prijatých, napríklad: prihlášok 100, prijatých 50 (50,0%), zápisov 49 (98,0 %).
II.51Ak ide o nový študijný program, položka sa nevypĺňa. V tabuľke sa uvádza počet zapísaných uchádzačov a počet absolventov za posledných šesť rokov, alebo za počet rokov, počas ktorých sa študijný program uskutočňoval, ak je to menej ako šesť rokov. Uvedie sa zvlášť pre dennú formu štúdia a zvlášť pre externú formu štúdia; údaje sa uvádzajú len za formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Ak sa žiadosť týka viacerých študijných programov (podľa jazyka, v ktorom sa uskutočňujú) údaje sa uvádzajú osobitne za jednotlivé študijné programy.
II.52Ak ide o nový študijný program, položka sa nevypĺňa. V tabuľke sa uvádza, koľkí študenti získali jednotlivé hodnotenia záverečnej práce v príslušnom študijnom programe za posledných šesť rokov, alebo za počet rokov, počas ktorých sa študijný program uskutočňoval, ak je to menej ako šesť rokov. Uvedie sa zvlášť pre dennú formu štúdia a zvlášť pre externú formu štúdia; len za formu štúdia, ktorej sa týka žiadosť. Uvádza sa len konečné hodnotenie v danom akademickom roku, teda ak mal študent aj opravný termín, zohľadní sa len hodnotenie z posledného opravného termínu v danom akademickom roku. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Ak sa žiadosť týka viacerých študijných programov (z pohľadu jazyka, v ktorom sa uskutočňujú) údaje sa uvádzajú osobitne za jednotlivé študijné programy.
IIIUvedie sa počet predložených podkladov daného typu. Ak sa taký podklad neprikladá, uvedie sa nula.
III.1 a III.2Formulár vedecko-pedagogickej charakteristiky alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky tvorí prílohu č. 7. O jednej osobe sa charakteristika predkladá v rámci jednej žiadosti len raz. Všetky charakteristiky k jednej žiadosti sú zoradené lexikograficky podľa priezviska a mena. V prílohe podkladov k žiadosti sa uvádzajú vedecko-pedagogické charakteristiky alebo umelecko-pedagogické charakteristiky vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora alebo docenta vyučujúcich povinné predmety alebo povinne voliteľné predmety študijného programu – položka III.1. Charakteristika obsahuje informácie v stručnej a prehľadnej forme vo väzbe na študijný odbor, na ktorý sa viaže ich funkcia. Ak ide o odborníka z praxe, predkladá sa štandardný štruktúrovaný životopis, prípadne iná charakteristika, z ktorej je zrejmé, že je odborníkom, majúcim možnosť ovplyvňovať kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu.
III.3Ak ide o akreditáciu existujúceho študijného programu, v samostatnej prílohe sa uvádza pre jednotlivých vedúcich záverečných prác, zoznam vedených záverečných prác v tomto študijnom programe pozostávajúci z názvu práce, priezviska a mena študenta, za dva akademické roky, o ktorých sa poskytujú údaje. Ak ide o akreditáciu študijného programu v dennej forme štúdia aj externej forme štúdia, uvádzajú sa v jednom zozname.
III.4Uvádza sa konkrétne zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok, ktoré boli vymenované v posledných dvoch akademických rokoch. Ak ide o nový študijný program, ale vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni už uskutočňovala iné študijné programy, uvedie sa zoznam z týchto študijných programov. Ak ide o nový študijný program v stupni a v študijnom odbore, v ktorom doteraz vysoká škola neuskutočňovala študijné programy, uvádza sa predpokladané zloženie skúšobných komisií. Okrem priezviska, mena a titulov sa uvádza, či ide o vysokoškolského učiteľa zo žiadajúcej vysokej školy, funkcia, v ktorej pôsobí, alebo ide o odborníka schváleného vedeckou radou vysokej školy alebo fakulty.
III.5Predkladajú sa všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesora podľa § 12 ods. 1 písm. i) zákona, ktoré musel garant alebo spolugarant splniť, ak je vo funkcii profesora, s uvedením dátumu ich schválenia.
III.6Poskytuje sa odporúčaný študijný plán rozdelený na jednotlivé časti štúdia - semestre alebo trimestre, s menami vyučujúcich, s rozsahom priamej výučby podľa typu vzdelávacej činnosti, počtom kreditov prideľovaných za absolvovanie predmetu, s osobitným vyznačením povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov. Ak sa formulár vypĺňa pre viacero študijných programov (napr. odlišných z hľadiska formy štúdia), pre každý študijný program sa predkladá odporúčaný študijný plán.
III.7Predkladá sa text zmluvy, ktorý neobsahuje podpisy zástupcov zmluvných strán.
III.8Ak ide o spoločný študijný program, predkladá sa aj dohoda medzi spolupracujúcimi vysokými školami podľa § 54a ods. 2 zákona; inak sa tento doklad nepredkladá.
III.9Ako príloha sa predkladajú charakteristiky predmetov študijného programu vo forme informačných listov predmetov. Informačné listy sa predkladajú len v štátnom jazyku.
III.10Charakteristika študijného programu podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona.
III.11Ak ide o akreditácie študijných programov, kde sa vyžaduje posúdenie externou inštitúciou, napríklad Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo cirkvou, ako príloha sa predkladá stanovisko alebo súhlas tejto inštitúcie. Vysoká škola môže predložiť aj vyjadrenie príslušnej profesijnej komory, zväzu a podobne, ktorá zastrešuje výkon povolania, na ktoré sú pripravovaní študenti študijného programu, ak je takéto vyjadrenie relevantné.
III.12Počas overovania na mieste sú k predmetom tvoriacim jadro študijného odboru k dispozícií zadania projektov, seminárnych prác, testy a úlohy, ktoré v nich študenti plnili, ich vypracovania a hodnotenia, najmenej za štandardnú dĺžku štúdia, ak ide o existujúci študijný program.

1) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu

príloha 02

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1Uvádza sa úplný názov nevysokoškolskej inštitúcie.
I.3Uvádza sa číslo a názov študijného odboru, v ktorom sa má posúdiť spôsobilosť. Názov študijného odboru zodpovedá názvu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Ako číslo študijného odboru sa uvádza prvé štvorčíslie kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania.
I.4Ak ide o žiadosť o vyjadrenie, na základe ktorého sa má nevysokoškolskej inštitúcii priznať nové právo, uvádza sa „akreditácia novej činnosti“. Ak má nevysokoškolská inštitúcia v čase podania žiadosti priznané zodpovedajúce právo, uvádza sa „akreditácia existujúcej činnosti“.
I.5Ak nejde o novú žiadosť, uvádza sa dátum, v ktorom bolo príslušné právo priznané. Právo muselo byť priznané na rovnaký študijný odbor. Ak bolo právo priznané s časovým obmedzením, uvádza sa aj dátum, ku ktorému priznanie práva uplynie. Napríklad: „Priznané 5. 5. 2013 do 31. 8. 2015“ alebo „Priznané 5. 5. 2013 bez časového obmedzenia“.
I.6Uvádza sa dátum, ku ktorému sú údaje v žiadosti platné. Údaje sa nepovažujú za relevantné, ak rozdiel medzi uvedeným dátumom a podaním žiadosti je väčší ako 30 dní.
II.3Ak bol garantovi udelený titul docent, uvádza sa študijný odbor, v ktorom mu bol udelený, rok jeho udelenia a názov vysokej školy, ktorá ho udelila.
II.4Ak bol garant vymenovaný za profesora, uvádza sa študijný odbor, v ktorom bol vymenovaný, rok vymenovania, názov vysokej školy, ktorá navrhla vymenovanie za profesora. Ak sa vymenovanie doposiaľ neuskutočnilo, údaje sa nevypĺňajú. Ak bol predložený návrh na vymenovanie, uvedie sa táto skutočnosť v zhrnutí plnenia kritéria.
II.5Ak bola garantovi udelená vedecká hodnosť doktor vied, uvádza sa vedný odbor, v ktorom mu bola udelená, rok udelenia a názov vysokej školy alebo inštitúcie, ktorá mu ju udelila.
II.6Uvádza sa podiel pracovného času garanta na ustanovenom týždennom pracovnom čase pre žiadateľa. Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas sa vyjadruje ako 100 %. Ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, uvádza sa dátum, do ktorého je pracovný pomer uzatvorený, inak sa uvádza „neurčito“.
II.7Ak je garant garantom študijných programov na niektorej vysokej škole v rámci iného pracovného pomeru, uvádzajú sa študijné programy, ktoré garantuje.
II.11Uvádza sa študijný odbor, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo odbor, na ktorý sa viaže získaná vedecká hodnosť rovnocenná vysokoškolskému vzdelaniu tretieho stupňa. Ak vedeckú hodnosť doktor alebo kandidát vied neudelila vysoká škola, uvedie sa názov inštitúcie, ktorá ju udelila.
II.12Pozri II.3
II.13Pozri II.4
II.14Pozri II.5
II.15Ak bol zamestnancovi priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I, uvedie sa rok jeho priznania.
II.16Ak bol zamestnancovi priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa, uvedie sa rok jeho priznania.
II.17Pozri II.6
II.18Pozri II.7
II.20Ak ide o akreditáciu existujúceho práva, uvádza sa priemerný počet doktorandov za dva akademické roky, ktoré predchádzajú akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť o akreditáciu. Počet doktorandov sa určuje ­po­dľa stavu k 31.10. príslušného akademického roka. Doktorandi, ktorých štúdium bolo v tom čase prerušené, sa nezohľadňujú. Uvádzajú sa len doktorandi v študijnom odbore, ktorého sa týka žiadosť.
II.21Uvádzajú sa školitelia v príslušnom študijnom odbore za posledné dva akademické roky, kde najmenej v jednom z nich viedli najmenej jedného doktoranda, teda údaje o celkovom počte školených doktorandov v daných dvoch akademických rokoch. V počte sa neuvádzajú doktorandi, ktorí majú počas akademického roku prerušené štúdium. Školitelia sa uvádzajú v abecednom poradí. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov.
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent
 Percentuálny podiel pracovného úväzku sa uvádza podľa stavu k dátumu uvedenému v základných informáciách o žiadosti podľa podielu pracovného času danej osoby na ustanovenom týždennom pracovnom čase. Počet riadkov sa vo formulári upraví tak, aby bol každý školiteľ uvedený na samostatnom riadku. Poradové číslo školiteľa sa uvedie v prvom stĺpci.
II.22Uvádza sa názov vysokej školy alebo fakulty, na ktorej doktorandských študijných programoch sa chce žiadateľ podieľať. Identifikačný kód študijného programu zodpovedá identifikačnému kódu v registri študijných programov. Osobitne sa uvádza denná forma štúdia a externá forma štúdia, ich štandardná dĺžka štúdia. Ak medzi žiadateľom a vysokou školou neexistuje predchádzajúca spolupráca v príslušnom študijnom programe, uvádza sa v stĺpci stav „nová“, ak ide o akreditáciu existujúcej spolupráce, uvádza sa „existujúca“. V rámci jedného formulára je možné uviesť všetky študijné programy v danom študijnom odbore, aj za viacero vysokých škôl. Počet použitých riadkov zodpovedá počtu študijných programov, ktorých sa žiadosť týka.
III.1Uvádzajú sa vedecké práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je zamestnanec žiadateľa, alebo umelecké práce zamestnanca žiadateľa. Publikácie sa zohľadňujú ako výstup, len ak je pri mene autora uvedený názov žiadateľa. V čase publikovania alebo uskutočnenia výstupu išlo o zamestnanca žiadateľa na ustanovený týždenný pracovný čas. Uvádza sa aj kategória výstupu. Kategória A, ak ide podľa žiadateľa o výstup špičkovej medzinárodnej kvality, B – ak ide o výstup medzinárodne uznanej kvality, C – ak ide o výstupy národne uznanej kvality a inak D. Pri zaraďovaní výstupov do jednotlivých kategórií sa vychádza z kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Okrem kategórie sa uvádzajú základné bibliografické údaje ako názov diela, meno autora, vydavateľstvo, rok vydania a podobne.
III.2Pozri III.1, ale rok publikovania alebo uskutočnenia výstupu je niektorý zo šiestich rokov, ktoré predchádzajú roku podania žiadosti.
III.3Uvádzajú sa informácie o projektoch v danej oblasti poznania (v študijnom odbore), ktorých doba riešenia patrí do obdobia šiestich rokov pred rokom, v ktorom sa podáva žiadosť. Okrem identifikačných údajov o projekte ako kód projektu a názov projektu, sa uvádza agentúra alebo grantová schéma, ktorá grant poskytla, suma získaných finančných prostriedkov vrátane prepočtu na eurá, ak bol grant získaný v inej mene, rok schválenia financovania projektu, posledný zodpovedný riešiteľ, odkaz na webové sídlo, na ktorom sú podrobnejšie údaje o projekte.
III.4Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch. Autor alebo spoluautor v čase publikovania výstupu bol zamestnancom žiadateľa. Ak ide o publikáciu, tak pri mene autora je uvedený názov žiadateľa.
VUvedie sa počet predložených podkladov daného typu. Ak sa taký podklad neprikladá, uvedie sa nula.
V.1 a V.2Formulár vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky tvorí prílohu č. 7. O jednej osobe sa charakteristika predkladá v rámci jednej žiadosti len raz. Všetky charakteristiky k jednej žiadosti sú zoradené lexikograficky podľa priezviska a mena. V prílohe podkladov k žiadosti sa uvádzajú vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky zamestnancov, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní študijného programu, vypisujú témy dizertačných prác v danom študijnom odbore, garantujú alebo sa podieľajú na garantovaní rozvoja študijného odboru. Charakteristika obsahuje informácie v stručnej a prehľadnej forme vo väzbe na zodpovedajúci študijný odbor s poukázaním na medzinárodný význam vedeckej práce týchto zamestnancov.
V.3Ak nejde o novú žiadosť, uvedie sa zoznam tém dizertačných prác, ktoré boli vypísané v predchádzajúcich dvoch rokoch žiadateľom pred rokom podania žiadosti alebo v ktorých boli v týchto rokoch školení doktorandi. Ku každej téme sa uvádza aj školiteľ vrátane informácie o jeho kvalifikácii. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov.
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa31Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent
Uvádza sa aj, či na danú tému bol alebo nebol prijatý uchádzač.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

príloha 03

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá žiada o vyjadrenie.
I.2Ak sa má príslušné právo uskutočňovať na fakulte, uvádza sa názov fakulty, inak sa položka nevypĺňa.
I.3Uvádza sa číslo a názov študijného odboru, v ktorom sa má posúdiť spôsobilosť. Ako číslo sa používa prvé štvorčíslie kódu zo štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. Názov študijného odboru zodpovedá názvu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky.
I.4Ak ide o žiadosť o vyjadrenie, na základe ktorého sa má priznať vysokej škole nové právo, uvádza sa „nová žiadosť“. Ak ide o akreditáciu už priznaného práva, uvádza sa „akreditácia existujúceho práva“.
I.5Ak nejde o novú žiadosť, uvádza sa dátum, v ktorom bolo príslušné právo priznané. Právo muselo byť priznané na rovnaký študijný odbor a súčasť vysokej školy. Ak bolo právo priznané s časovým obmedzením, uvádza sa aj dátum, ku ktorému platnosť priznaného práva uplynie. Napríklad „priznané 10. 10. 2013 do 31. 8. 2016“ alebo „priznané 12. 1. 2014 bez časového obmedzenia“.
I.6Uvádzajú sa príbuzné študijné odbory, v ktorých má vysoká škola alebo fakulta, ak ide o žiadosť na fakultu, priznané zodpovedajúce právo. Príbuznosť študijných odborov je vymedzená v sústave študijných odborov.
II.1Uvádza sa študijný program v rovnakom študijnom odbore, v ktorom chce vysoká škola uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Ak v danom študijnom odbore nie je možné uskutočňovať študijný program tretieho stupňa, uvádza sa doktorandský študijný program, ktorý je v nadväzujúcom študijnom odbore. Za nadväzujúci študijný odbor sa podľa kritérií akreditácie považujú študijné odbory, v ktorých sa uskutočňujú výhradne študijné programy tretieho stupňa a sú príbuzné k študijným odborom nižšieho stupňa. Napríklad matematika – analytická matematika, právo – ústavné právo a podobne.
Identifikačný kód študijného programu sa uvádza podľa registra študijných programov. Ak je zodpovedajúce právo k uvedenému študijnému programu priznané s časovým obmedzením, uvádza sa dátum, ku ktorému má zodpovedajúce právo uplynúť, inak sa uvedie „bez časového obmedzenia“. Ak ide o pozastavenú platnosť priznaného práva k uvedenému študijnému programu, uvedie sa namiesto dátumu informácia „pozastavené právo“.
II.2Ak sa žiadosť týka študijného odboru, v ktorom nie je možné uskutočňovať doktorandské študijné programy, ako napríklad právo, matematika a podobne, uvedú sa informácie o študijnom programe druhého stupňa, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore, ktorého sa týka žiadosť o vyjadrenie. Identifikačný kód študijného programu sa uvádza podľa registra študijných programov. Ak je zodpovedajúce právo k uvedenému študijnému programu priznané s časovým obmedzením, uvádza sa dátum, ku ktorému má zodpovedajúce právo uplynúť, inak sa uvedie „bez časového obmedzenia“. Ak ide o pozastavenú platnosť priznaného práva k uvedenému študijnému programu, uvedie sa namiesto dátumu informácia „pozastavené právo“.
II.3Ak komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy a vysoká škola alebo jej fakulta, na ktorej sa má zodpovedajúce právo uskutočňovať, bola vyhodnotená v príslušnej oblasti výskumu, uvedie sa hodnotenie príslušnej súčasti vysokej školy v predmetnej oblasti výskumu. Ak k hodnoteniu zatiaľ nedošlo, uvádza sa „nehodnotené“.
II.4Uvádzajú sa vedecké práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je zamestnanec vysokej školy alebo umelecké práce zamestnanca vysokej školy. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty. V čase publikovania alebo uskutočnenia výstupu išlo o zamestnanca vysokej školy na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak ide o žiadosť podávanú v rámci žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, je možné uviesť aj diela zamestnancov, ktorí majú zabezpečovať študijný program s tým, že sa uvádza pracovisko, na ktorom daný výstup vznikol. Ak ide o výstupy, ktoré boli hodnotené v rámci hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, uvádza sa hodnotenie komisie z tohto hodnotenia, inak sa uvádza kategória A, ak ide o výstup špičkovej medzinárodnej kvality, kategória B, ak ide o výstup medzinárodne uznanej kvality, kategória C, ak ide o výstupy národne uznanej kvality a kategória D v ostatných prípadoch. Pri zaraďovaní výstupov do jednotlivých kategórií sa vychádza z kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Ak ide o profesijne orientované študijné programy, je možné uviesť aj odborné publikácie.
II.5Pozri II.4, ale rok publikovania alebo uskutočnenia výstupu je niektorý zo šiestich rokov, ktoré predchádzajú roku podania žiadosti.
II.6Uvádzajú sa informácie o projektoch v danej oblasti poznania (v študijnom odbore), ktorých doba riešenia patrí do obdobia šiestich rokov pred rokom, v ktorom sa podáva žiadosť. Okrem identifikačných údajov o projekte, ako sú kód projektu a názov projektu, sa uvádza agentúra alebo grantová schéma, ktorá grant poskytla, suma získaných finančných prostriedkov vrátane prepočtu na eurá, ak bol grant získaný v inej mene, rok schválenia financovania projektu, posledný zodpovedný riešiteľ, odkaz na webové sídlo, na ktorom sú podrobnejšie údaje o projekte.
II.7Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch. Autor alebo spoluautor výstupu bol v čase publikovania zamestnancom vysokej školy a jeho pôsobenie na vysokej škole je vo výstupe uvedené.
II.10Uvedie sa počet konaní za šesť rokov, ktoré predchádzajú roku, v ktorom je podaná žiadosť o akreditáciu, a v ktorých bol žiadateľovi udelený titul docent.
II.11O každom žiadateľovi sa uvedie jeho priezvisko, meno a tituly, študijný odbor, v ktorom pedagogicky pôsobil a rok udelenia titulu docent (schválenia príslušnou vedeckou radou). Ak ide o konania, ktoré skončili po 1. januári 2013, uvádza sa aj odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné informácie o habilitačnom konaní podľa § 76 ods. 10 zákona uvedením odkazu na konkrétne konanie o danej osobe, nie všeobecný odkaz na webové sídlo vysokej školy alebo fakulty. Do formulára sa vloží potrebný počet riadkov o jednotlivých konaniach.
II.12Uvedie sa počet konaní za šesť rokov, ktoré predchádzajú roku, v ktorom je podaná žiadosť o akreditáciu, a v ktorých vedecká rada vysokej školy rozhodla o udelení titulu profesor žiadateľovi.
II.13O každom žiadateľovi sa uvedie jeho priezvisko, meno a tituly, študijný odbor, v ktorom pedagogicky pôsobil, informácie o doktorandoch, ktorých žiadateľ školil v čase podania jeho žiadosti o vymenúvacie konanie alebo o počte absolventov doktorandského štúdia, ktorých vyškolil pred začatím vymenúvacieho konania, informácia o jednej vysokoškolskej učebnici alebo dvoch učebných textoch; ak ide o umelecký študijný odbor, informácia o vedení tvorivej dielne alebo umeleckého sympózia, rok, v ktorom vedecká rada vysokej školy schválila jeho vymenovanie za profesora. Ak ide o konania, ktoré skončili po 1. januári 2013, uvádza sa aj odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné informácie o vymenúvacom konaní podľa § 76 ods. 10 zákona uvedením odkazu na konkrétne konanie o danej osobe, nie všeobecný odkaz na webové sídlo vysokej školy alebo fakulty. Do formulára sa vloží potrebný počet riadkov o jednotlivých konaniach. Ak ide o konania, ktoré začali po 1. apríli 2013, uvádza sa aj počet publikovaných vedeckých prác a vedeckých výstupov v kategórii A podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy.
II.14 až II.16Uvádzajú sa informácie o garantovi a spolugarantoch. Neuvádza sa dátum narodenia, ale len rok s informáciou, či dátum narodenia je pred 31. augustom vrátane alebo po 31. auguste príslušného roka. Uvádza sa funkcia a študijný odbor, na ktorý sa funkcia viaže. Ak bol osobe udelený titul „profesor“, uvádza sa, v akom študijnom odbore a rok udelenia. Ak titul profesor udelený zatiaľ nebol, ale návrh na jeho vymenovanie už bol predložený ministrovi, uvedie sa dátum, kedy bol návrh odovzdaný na poštovú prepravu, a pod dátumom sa uvedie „(predložený návrh)“. Obdobne o titule docent. Uvádza sa dátum uzatvorenia zmluvy v súvislosti s predmetnou funkciou, lehota, do ktorej je pracovný pomer uzatvorený, a percentuálny podiel pracovného času zamestnanca na ustanovenom týždennom pracovnom čase. V závislosti od odpovede na jednotlivé otázky sa ponechá buď „áno“, alebo „nie“ podľa stavu k dátumu platnosti údajov uvedenom v žiadosti.
II.18O jednotlivých členoch vedeckej rady sa uvádza ich priezvisko, meno a tituly, oblasť, v ktorej sú výskumne aktívni, vyjadrená študijným odborom. Ak ide o vysokoškolských učiteľov, názov študijného odboru, na ktorý sa viaže funkcia docent alebo profesor, ak v nej pôsobia, inak študijný odbor, v ktorom boli vymenovaní za profesora, docenta alebo v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Uvádza sa najvyšší dosiahnutý titul. Uvádza sa aj názov vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorej je člen vedeckej rady zamestnaný, ak nejde o členov akademickej obce vysokej školy, inak sa uvádza názov žiadateľa.
II.19Uvádza sa, len ak sa majú konania uskutočňovať na fakulte. Na údaje o jednotlivých členoch vedeckej rady sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na údaje o členoch vedeckej rady vysokej školy.
III.Uvedie sa počet predložených podkladov daného typu. Ak sa taký podklad neprikladá, uvedie sa nula.
III.1Životopis sa predkladá len pre ukončené konania, pre neúspešné konania sa nepredkladajú. Životopisy sa osobitne zoskupia pre habilitačné konania a konania na vymenovanie profesora, a to v lexikografickom poradí. Životopis sa predkladá podľa vzoru uvedeného vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. Ak konanie skončilo pred januárom 2012, predkladá sa životopis vo forme, ako bol predložený žiadateľom.
III.2Formulár vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky tvorí prílohu č. 7. Charakteristika obsahuje informácie v stručnej a prehľadnej forme vo väzbe na študijný odbor, na ktorý sa viaže funkcia garanta alebo spolugaranta, aj s poukázaním na medzinárodný význam vedeckej práce týchto profesorov a docentov.
III.3Predkladajú sa všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov [§ 12 ods. 1 písm. h) zákona] a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesora [§ 12 ods. 1 písm. i) zákona], ktoré musel garant alebo spolugarant splniť, ak je vo funkcii profesora, s uvedením dátumu ich schválenia.
III.4Predkladá sa čestné vyhlásenie garanta a spolugaranta o tom, že negarantuje habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na inej vysokej škole ani nevykonáva obdobnú činnosť v zahraničí.
III.5Ak sa konania majú uskutočňovať na fakulte, uvádza sa aj rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, inak len vysokej školy. V dokumente je uvedené, kto a kedy ho schválil. Ak vysoká škola má ďalšie vnútorné predpisy, ktoré upravujú priebeh habilitačného konania alebo konania na vymenúvanie profesorov, poskytnú sa vo forme osobitnej prílohy aj tieto dokumenty.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej vysokej školy

príloha 04

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá žiada o vyjadrenie.
I.5Uvádza sa zoznam akreditovaných študijných programov a priznaných práv na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora, na ktoré má navrhovaná zmena vplyv. Navrhovaná zmena má vplyv najmä, ak dochádza k presunu zamestnancov, ktorí garantujú alebo spolugarantujú príslušné právo, zabezpečujú vzdelávacie činnosti v príslušnom študijnom programe, na inú súčasť vysokej školy, mení sa miesto poskytovania študijného programu, menia sa podmienky na tvorivú činnosť zamestnancov a podobne.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Formulár na predloženie podkladov na účely komplexnej akreditácie činností vysokej školy

príloha 05

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Ak sa príloha alebo podklad vzťahuje len na niektorú fakultu a oblasť výskumu, názov fakulty a oblasti výskumu sa uvádza v hlavičke na jednotlivých stranách dokumentu. Strany jednotlivých dokumentov sú číslované.

Označenie R sa nahrádza konkrétnym rokom, rovnako R+1, R+2 a podobne.

Ak ide o zahraničné vysoké školy, poskytované údaje sa vzťahujú len na činnosť zamestnancov a študentov v Slovenskej republike. Zahraničná vysoká škola predkladá aj základnú informáciu o vysokoškolskom systéme v štáte jej sídla, kvalifikačných požiadavkách na zamestnancov a pravidlá, podľa ktorých zaraďovala jednotlivých zamestnancov do jednotlivých kategórií z pohľadu funkcie a kvalifikácie, ale aj spôsobe identifikovania relevantných oblastí výskumu. Rovnako dlhodobý zámer zahraničnej vysokej školy sa predkladá len z pohľadu pôsobenia v Slovenskej republike.

Vysvetlivky k vybraným položkám

I.1Názov vysokej školy, ktorá predkladá podklady na komplexnú akreditáciu svojich činností.
I.2Priezvisko, meno a tituly osoby, ktorá je v pozícii štatutárneho orgánu vysokej školy.
I.3Priezvisko, meno, tituly a funkcia osoby, ktorú je možné operatívne kontaktovať vo veciach komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
I.4 a I.5Podklady budú verejne prístupné prostredníctvom webového sídla komisii.
III.Zahraničné vysoké školy vypĺňajú len položky III.3 a III.4.
III.1Uvádza sa sumár žiadostí o akreditáciu študijných programov, ktoré vysoká škola predkladá v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Údaje sú zoradené podľa jednotlivých oblastí výskumu, uvádza sa číslo a názov príslušnej oblasti výskumu a v rámci nich abecedne podľa názvu študijného odboru, uvádza sa číslo a názov študijného odboru, ako číslo študijného odboru sa uvádza prvé štvorčíslie kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie, ak ide o kombináciu dvoch študijných odborov, ako prvý sa uvádza hlavný študijný odbor, názov študijného programu, identifikátor študijného programu podľa registra študijných programov, ak ide o nový študijný program, uvádza sa „nový“, stupeň vysokoškolského vzdelania, ktoré sa absolvovaním študijného programu získa (1 = študijný program prvého stupňa, 2 = študijný program druhého stupňa, 3 = študijný program tretieho stupňa, 1 + 2 = študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň), formy štúdia (D = denná, E = externá). Štandardná dĺžka študijného programu sa uvádza v akademických rokoch. Namiesto názvu vysokej školy je možné použiť skratku vysokej školy alebo skratku fakulty, ak ide o fakultu. O garantovi alebo spolugarantovi sa uvádzajú jeho tituly pred menom, meno a priezvisko, tituly za menom. V jednom riadku sa uvádza len jeden študijný program a jeden identifikátor. Samotné žiadosti sa predkladajú podľa fakúlt a oblastí výskumu formou samostatných dokumentov.
III.2Uvádza sa sumár žiadostí o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré vysoká škola predkladá v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Zoznam sa zoraďuje abecedne podľa oblastí výskumu, uvádza sa číslo a názov príslušnej oblasti výskumu a názvov študijných odborov, uvádza sa číslo a názov študijného odboru, ako číslo študijného odboru sa uvádza prvé štvorčíslie kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. V stave sa uvádza „nové“ alebo „existujúce“ podľa toho, či na základe žiadosti má byť priznané nové právo alebo predĺžená platnosť existujúceho práva. Namiesto názvu vysokej školy je možné použiť skratku vysokej školy alebo skratku fakulty, ak sa konania majú uskutočňovať na fakulte. O garantovi alebo spolugarantovi sa uvádzajú jeho tituly pred menom, meno a priezvisko, tituly za menom. Samotné žiadosti sa predkladajú podľa fakúlt a oblastí výskumu formou samostatných dokumentov. V jednom riadku je možné uviesť aj habilitačné konanie, aj konanie na vymenúvanie profesorov.
III.3Oblasti výskumu sú vymedzené v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Pre jednotlivé oblasti výskumu sa uvedú všetky fakulty, ktoré v nich uskutočňujú alebo v hodnotenom období uskutočňovali výskumnú činnosť. Ak bol v hodnotenom období na príslušnej súčasti vysokej školy akreditovaný študijný program, fakulta je hodnotená v oblasti výskumu, do ktorej je zaradený študijný odbor, v ktorom sa získava štúdiom študijného programu vysokoškolské vzdelanie. Vysoká škola môže rozšíriť hodnotenie aj o oblasti výskumu, v ktorých príslušná súčasť vysokej školy žiadny študijný program neuskutočňuje alebo neuskutočňovala. Na účely hodnotenia sa za fakultu považujú aj pracoviská, ktoré nie sú organizačnou súčasťou žiadnej fakulty. Tieto sa na účely hodnotenia, ak sa na nich uskutočňuje výskumná činnosť, považujú na účely hodnotenia za osobitnú fakultu a označujú sa ako „centrálne pracoviská“. To platí aj pre vysoké školy, ktoré sa nečlenia na fakulty. Ak pracovisko nespĺňa podmienky na hodnotenie, uvádza sa to v poznámke. V jednom riadku sa uvádza jedna oblasť výskumu, číslo a názov oblasti a jedna fakulta. V závislosti od toho, či mala fakulta v danej oblasti výskumu v hodnotenom období absolventa študijného programu v niektorom stupni vysokoškolského vzdelávania, sa v príslušnom stĺpci uvádza „áno“ alebo „nie“. Ak mala fakulta v hodnotenom období akreditovaný doktorandský študijný program, priznané zodpovedajúce právo, uvádza sa v poslednom stĺpci „áno“, inak „nie“; nezohľadňuje sa, či na týchto študijných programoch bol zapísaný v hodnotenom období študent.
III.4V poznámke sa uvádza relevantná skutočnosť k hodnoteniu, napríklad existencia fakulty kratšia ako šesť rokov, zrušenie fakulty a podobne.
IVPredmetná časť formulára sa samostatne predkladá za jednotlivé fakulty a oblasti výskumu, v ktorých je vysoká škola hodnotená. Zahraničné vysoké školy sa hodnotia len v oblastiach, v ktorých poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v Slovenskej republike.
IV.3Vymedzenie akademického zamestnanca je v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
R je prvým rokom hodnoteného obdobia. R+5 je rokom, ktorý predchádza roku, v ktorom vysoká škola predložila podklady na vykonanie komplexnej akreditácie svojej činnosti. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Stav počtu akademických zamestnancov zodpovedá stavu k 31. 12. daného roka.
IV.4Počet výstupov za akademických zamestnancov vo funkcii profesor zodpovedá priemernému počtu akademických zamestnancov vo funkcii profesora za hodnotené obdobie.
Počet predkladaných výstupov za ostatných akademických zamestnancov zodpovedá jednej tretine priemerného počtu akademických zamestnancov, ktorí nie sú vo funkcii profesora. Ak je tento počet menší ako 20, počet predkladaných výstupov je 20.
IV.5Uvádza sa zoznam akademických zamestnancov zaradených na príslušnej fakulte a v oblasti výskumu. Uvádza sa aktuálna funkcia, v ktorej pôsobia; ak sa ich pracovný pomer už skončil, funkcia, v ktorej pôsobili v čase jeho skončenia, dátum začiatku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru – len obdobie, v ktorom bol zaradený na príslušnej fakulte, a podiel úväzku zamestnanca na ustanovenom týždennom pracovnom čase k 31.12. posledného roka hodnoteného obdobia, ak sa pracovný pomer skončil, uvádza sa nula. Funkcia sa uvádza podľa kódov z číselníka používaného v registri zamestnancov:
KódVýznamKódVýznam
1PProfesor (funkcia)6VVýskumný pracovník – výskumník
2DDocent (funkcia)6TVýskumný pracovník – technik
3OOdborný asistent6PVýskumný pracovník – pomocný personál
4AAsistent
Jeden zamestnanec môže byť uvedený ako akademický zamestnanec len na jednej fakulte a len v jednej oblasti výskumu.
IV.6Tituly a vedecké hodnosti sa vyhodnocujú podľa stavu k 31.12. daného roka.
Index kvality (IKA) je A, ak vážený priemer kvalifikácie akademických zamestnancov je viac alebo rovných 1,50, B, ak je vážený priemer kvalifikácie akademických zamestnancov v intervale <1,20;1,50), C, ak je vážený priemer kvalifikácie akademických zamestnancov v intervale <1,00;1,20) a D, ak je vážený priemer kvalifikácie akademických zamestnancov menej ako 1,00. Váhy jednotlivých kvalifikácií akademických zamestnancov sú uvedené v položke IV.7 – Index kvality IKA.
R sa nahradí konkrétnym rokom, za ktorý sa údaje poskytujú.
IV.7Vypočíta sa index kvality IKA. Kódy kvalifikácie akademického zamestnanca majú nasledujúci význam:
KódVýznam (titul)KódVýznam (titul)
10Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied30Vedecká hodnosť DrSc.
11Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa31Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
12Profesor32Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
20Docent s vedeckou hodnosťou doktor vied33Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
21Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa99Bez vysokoškolského vzdelania
22Docent
 Priemerný počet zamestnancov vychádza z údajov v položke IV.6.
IV.9Výstupy sa zoraďujú chronologicky podľa roku zverejnenia. Publikácie ako výstup sa zohľadňujú, len ak je pri mene autora uvedený aj názov vysokej školy alebo fakulty. Ak sú viacerí doktorandi spoluautormi výstupu, výstup je možné uviesť len pri jednom z nich. Ak ide o výstupy doktorandov v umeleckých študijných odboroch, výstupy sa zohľadňujú, len ak ide o umelecké diela alebo výkony prvýkrát zverejnené v čase ich doktorandského štúdia.
Za každého absolventa doktorandského štúdia v hodnotenom období na príslušnej fakulte a oblasti výskumu sa predkladá jeden výstup, ktorého je absolvent autorom alebo spoluautorom. Rok zverejnenia výstupu je v hodnotenom období alebo v hodnotenom období bol prijatý na zverejnenie.
Ak bol doktorand prijatý na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie sa v stĺpci EVI „áno“, inak „nie“.
Vysoká škola navrhne kategóriu zaradenia výstupu, kde A znamená špičkovú medzinárodnú kvalitu, B medzinárodne uznávanú kvalitu, C národne uznávanú kvalitu a D ostatné. Pri návrhu kategórie sa postupuje podľa Kritérií hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
Hodnotenie výstupov doktorandov po dizertačnej skúške sa nepoužíva pri hodnotení atribútu prostredia, ale je podkladom pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy. Za každého doktoranda, ktorý v hodnotenom období vykonal dizertačnú skúšku a riadne neskončil štúdium, sa uvádza jeden výstup zverejnený v hodnotenom období alebo prijatý v hodnotenom období na zverejnenie. Je postačujúce spoluautorstvo doktoranda.
Ak ide o výstupy za roky 2008 až 2012, ktoré boli upravené smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, sa uvádza štandardný bibliografický záznam podľa uvedenej smernice. Ak ide o výstupy za rok 2013 a ďalšie, uvádza sa štandardný bibliografický záznam podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Ak ide o ostatné výstupy, uvádza sa najmä názov výstupu, rok zverejnenia, teda rok, v ktorom sa stal výstup verejne prístupným, typ výstupu, napríklad patent, softvér, umelecká prezentácia, výstava a podobne, autor a spoluautori, ďalšie významné podrobnosti umožňujúce kategorizovanie výstupu. Uvádza sa aj rok začiatku doktorandského štúdia a rok jeho skončenia, ak ide o absolventov, meno a priezvisko školiteľa, názov dizertačnej práce.
IV.10Pri určení výslednej kategórie na príslušný rok alebo za celé hodnotené obdobie sa postupuje podľa Kritérií hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
IV.12Počet akademických zamestnancov zodpovedá počtu v položke IV.6. Namiesto R sa uvádza konkrétny rok. Suma sa uvádza v eurách.
IV.14Údaje sa nevypĺňajú pre oblasť výskumu umenie.
Počet najcitovanejších akademických zamestnancov je jedna desatina z priemerného počtu akademických zamestnancov za hodnotené obdobie.
Uvádza sa počet citácií s vylúčením autocitácií, akademických zamestnancov započítaných v počte najcitovanejších akademických zamestnancov (desatina priemerného počtu). Ak je pre príslušnú oblasť výskumu v podrob­ných pravidlách na jej hodnotenie vymedzený zoznam databáz, v ktorých sa evidujú ohlasy na výstupy, uvádzajú sa v počte citácií len tie, ktoré spĺňajú podmienku pre príslušnú oblasť výskumu. Nie je vymedzený rok, v ktorom bola citácia zaznamenaná, alebo rok zverejnenia výstupu, z ktorého je citované.
Výsledná kategória sa určí podľa pravidiel pre príslušnú oblasť výskumu uvedených v Kritériách hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
IV.15Vysoká škola zaradí jednotlivé ocenenia do kategórií podľa Kritérií hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a podľa podrobných pravidiel v príslušnej oblasti výskumu určí výslednú kategóriu. Počet hodnotených ocenení je šestina z priemerného počtu akademických zamestnancov k 31.12. v hodnotenom období; najmenej však 15. Ocenenie muselo byť získané v hodnotenom období, v čase dosiahnutia ocenenia išlo o zamestnanca zaradeného na príslušnej fakulte alebo študenta takého zamestnanca, viacnásobný výsledok pre ten istý výbor alebo tú istú edičnú radu a podobne sa za jedno hodnotené obdobie ­zo­hľadní len raz. Najmenej tretina predložených ocenení pochádza z druhej polovice hodnoteného obdobia.
Namiesto R sa uvádza konkrétny rok.
IV.17Výstupy sa zoraďujú chronologicky podľa roku zverejnenia. Publikácia sa ako výstup zohľadňuje, ak pri mene autora je uvedený názov vysokej školy alebo fakulty. Najmenej 40 % výstupov je z druhej polovice hodnotiaceho obdobia, rok zverejnenia R+3 až R+5. Na jedného akademického zamestnanca môže pripadať najviac 5 prepočítaných výstupov. Ak ide o výstupy za akademických zamestnancov vo funkcii profesora, je podmienkou, aby vo funkcii profesora boli v čase zverejnenia výstupu.
Prepočítaný počet zodpovedá súčtu autorských podielov akademických zamestnancov. Autorský podiel je 1, ak je jediným autorom výstupu akademický zamestnanec vysokej školy z príslušnej fakulty zaradený do príslušnej oblasti výskumu. Ak je autorov viac a je určený ich autorský podiel, zohľadní sa súčet autorských podielov akademických zamestnancov vysokej školy a študentov vysokej školy v študijnom programe v študijnom odbore zaradenom v danej oblasti výskumu. V počte autorov sa zohľadňujú len autori z vysokých škôl v Slovenskej republike, teda napríklad ak je autorom výstupu akademický zamestnanec vysokej školy a organizácie vedy a výskumu, autorský podiel vysokej školy je 1.Vysoká škola navrhne kategóriu zaradenia výstupu, kde A znamená špičkovú medzinárodnú kvalitu, B medzinárodne uznávanú kvalitu, C národne uznávanú kvalitu a D ostatné. Pri návrhu kategórie sa postupuje podľa Kritérií hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
Ak ide o výstupy za roky 2008 až 2012, ktoré boli upravené smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R, uvádza sa štandardný bibliografický záznam podľa uvedenej smernice. Ak ide o výstupy za rok 2013 a ďalšie, uvádza sa štandardný bibliografický záznam podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z. Ak ide o ostatné výstupy, uvádza sa najmä názov výstupu, rok zverejnenia, teda rok, v ktorom sa stal výstup verejne prístupným, typ výstupu, napríklad patent, softvér, umelecká prezentácia, výstava a podobne, autor a spoluautori, ďalšie ­vý­znamné podrobnosti umožňujúce jednoznačné kategorizovanie výstupu. Autori, ktorých autorský podiel sa ­zo­hľadňuje v prepočítanom počte výstupov, sú uvedení boldom.
IV.18Vážený priemer prepočítaného počtu výstupov nie je zhodný s hodnotením atribútu výstupu podľa Kritérií hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
V.2Každá fakulta a oblasť výskumu sa započítava samostatne. To znamená, že ak v jednej oblasti výskumu v poslednom roku hodnoteného obdobia mali dve fakulty akreditovaný študijný program, v celkovom počte hodnotených oblastí výskumu sa to zohľadní počtom dva. Ak v danej oblasti výskumu je len doktorandské štúdium, v celkovom počte oblastí výskumu sa nezohľadňuje, ale nezohľadňuje sa ani v počte oblastí výskumu, v ktorých má vysoká škola doktorandské štúdium.
VI.Zahraničná vysoká škola túto časť nevypĺňa.
VII.2Žiadosti o akreditáciu jednotlivých činností sa predkladajú podľa § 2 tohto nariadenia vlády.
VII.3Uvádza sa zoznam výskumných projektov alebo umeleckých projektov riešených v hodnotenom období na fakulte, na ktoré fakulta získala v hodnotenom období domáce alebo zahraničné granty, pripísanie finančných prostriedkov na účet, suma získaných finančných prostriedkov, názov agentúry alebo poskytovateľa grantu, názov výzvy, v rámci ktorej sa uchádzali o financovanie projektu, priezvisko a meno zodpovedného riešiteľa projektu, trvanie projektu a webová stránka, kde je možné získať doplňujúce informácie o projekte a jeho výsledkoch. Ak je projekt interdisciplinárny alebo sa na jeho riešení podieľali viaceré fakulty, celková suma grantu sa rozpíše medzi jednotlivé fakulty a oblasti výskumu podľa nákladov, ktoré predstavovali v rámci riešenia projektu; za sumou sa uvádza percentuálny podiel na celkovej sume získanej na riešenie projektu v danom roku. Uvádzajú sa len výskumné a umelecké projekty. Pre jednotlivé fakulty a oblasti výskumu sa vyhotovujú samostatné prílohy.
VII.4Uvádza sa zoznam citácií zaznamenaných na výstupy desatiny najcitovanejších akademických zamestnancov fakulty v danej oblasti výskumu. Citácie sa členia na citácie evidované vo Web of Science, Scopus, ERIH, knižné a ostatné.
VII.5Pre jednotlivé ocenenia sa uvádza, kým, kedy a komu boli udelené, charakteristika ocenenia, napríklad cena, členstvo a podobne, a informácie, na základe ktorých je možné určiť kategóriu ocenenia, návrh kategórie (A – špičková medzinárodná kvalita, B – medzinárodne uznávaná kvalita, C – národne uznávaná kvalita, D – ostatné). Ocenenia sa členia podľa rokov ich získania. Pre jednotlivé fakulty a oblasti výskumu sa vypracúvajú samostatné prílohy.
VII.6Zahraničná vysoká škola tento doklad nepredkladá.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

príloha 06

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám
II.Ak sa má súkromná vysoká škola členiť na fakulty, uvádza sa zoznam samostatne pre jednotlivé fakulty.
III.1
Uvádza sa stav v čase podania žiadosti o udelenie štátneho súhlasu.
Jednorazové výdavky sú výdavky spojené s prvotnou úpravou alebo prípravou priestorov na vykonávanie činností vysokej školy. Ide najmä o nákup zariadenia ako nábytok, výpočtová technika, didaktická technika a iné, ktoré majú niekoľkoročnú životnosť a neobnovujú sa na ročnej báze.
Výdavky sa uvádzajú za kalendárny rok.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.

Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby

príloha 07

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)

Vysvetlivky k vybraným položkám

I.3Uvádza sa konkrétna adresa pracoviska, v ktorom je vykonávaná práca pre vysokú školu, obvykle ide o adresu, na ktorej sa nachádza kancelária zamestnanca. Ak je výkon práce na viacerých miestach, ako napríklad sídlo vysokej školy a detašované pracoviská, uvádzajú sa všetky miesta. Viac lokalít sa neuvádza, ak má zamestnanec kanceláriu na jednej adrese, ale v rámci vysokej školy alebo fakulty zabezpečuje predmety v budovách vysokej školy na inej adrese v rámci tej istej obce.
II.Uvádza sa názov vysokej školy alebo inštitúcie, na ktorej získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tretieho stupňa, rok získania, študijný odbor a študijný program. Ak bolo vzdelanie získané v zahraničí, uvádza sa originálny názov študijného odboru a v zátvorke jeho preklad do štátneho jazyka.
Obdobne sa uvádza názov vysokej školy a fakulty, na ktorej bol udelený titul docent, a rok jeho udelenia, názov vysokej školy, ktorá navrhla vymenovanie za profesora, a rok, v ktorom sa tak stalo, a názov vysokej školy alebo inštitúcie, ktorá udelila vedeckú hodnosť doktor vied, a vedný odbor, v ktorom sa tak stalo.
Ak je to relevantné, uvádza sa aj ďalšie vzdelávanie súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie súvisiace s absolvovaným vysokoškolským štúdiom. Ide najmä o špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov. Uvádza sa rok, v ktorom bolo získané príslušné osvedčenie alebo certifikát, a názov absolvovaného vzdelávania.
III.1Uvádza sa počet záverečných prác, ktoré boli vedené z pozície školiteľa a ktoré boli úspešne obhájené.
IV.1 Rok sa posudzuje v závislosti od roku vydania, ak ide o ohlasy, posudzuje sa od roku vydania publikácie, ktorá je ohlasom na výstup, ak ide o projekty, posudzuje sa v závislosti od roku, v ktorom sa začal projekt uskutočňovať.
Výstupy kategórie A sú výstupy, ktoré je možné považovať za výstupy špičkovej medzinárodnej kvality podľa podrobných pravidiel hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu v rámci komplexnej akreditácie. Obdobne pre kategóriu B a ohlasy.
Uvádzajú sa len projekty, o ktorých financovaní rozhodla externá agentúra alebo inštitúcia, teda neboli financované v rámci grantovej schémy financovanej zo zdrojov vysokej školy. Výzva, v rámci ktorej bol projekt podporený, musela byť otvorená, t. j. každý, kto splnil zverejnené všeobecné kritériá, musel mať možnosť požiadať o grant. Uvádzajú sa len projekty, kde bola osoba, o ktorej je charakteristika, zodpovedným riešiteľom alebo jeho zástupcom.
IV.2 až
IV.5
Uvádza sa v rámci pracovného pomeru, s ktorou právnickou osobou predmetné výstupy vznikli, boli publikované, teda či ide o tvorbu v rámci vysokej školy, ktorá podáva žiadosť.
IV.4 Uvádzajú sa len projekty v pozícii zodpovedného riešiteľa a jeho zástupcu.
IV.5Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch.
V.1Táto položka je súčasťou vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky na účely poskytnutia informácií o garantovi alebo spolugarantovi študijného programu.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.

3) § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4) Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

7) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

1) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

2) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

1) § 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

1*) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1) § 28 písm. j) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.