Redakčné oznámenie č. r1/c31/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 48/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-c31-r1
Čiastka 31/2002
Platnosť od 20.02.2002
Pôvodný predpis 20.02.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. III v piatom bode majú byť namiesto slov „Za § 30 sa vkladá paragraf 30a“ správne uvedené slová „Za § 30a sa vkladá § 30b“ a namiesto označenia paragrafu „§ 30a“ má byť správne uvedené označenie „§ 30b“.