Redakčné oznámenie č. r1/c233/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-c233-r1
Čiastka 233/2002
Platnosť od 24.10.2002 do31.03.2005
Pôvodný predpis 24.10.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prílohe č. 1

1. v systematickej skupine Leporidae v skupine A majú byť namiesto slov „Romelolagus diazi (I)" správne uvedené slová „Romerolagus diazi (I)",

2. v systematickej skupine Lutrinae v skupine B majú byť namiesto slov „Lutrinae spp.*" správne uvedené slová „Lutrinae spp.* (II)",

3. v systematickej skupine Cervidae v skupine A majú byť namiesto slov „Axix porcinus" správne uvedené slová „Axis porcinus",

4. v systematickej skupine Bovidae v skupine B majú byť namiesto slov „cholatka čiernochrbtá" správne uvedené slová „chocholatka čiernochrbtá",

5. v systematickej skupine Bovidae v skupine A majú byť namiesto slov „Neamorhedus caudatus" správne uvedené slová „Naemorhedus caudatus",

6. v systematickej skupine Accipitridae v skupine A majú byť namiesto slov „Pithecophaga jeffereyi (I)" správne uvedené slová „Pithecophaga jefferyi (I)",

7. v systematickej skupine Falconidae v skupine A majú byť namiesto slov „Falco biarmicus (II) sokol tmavý" správne uvedené slová „Falco biarmicus (II) sokol tmavý",

8. v systematickej skupine Psittacidae v skupine A majú byť namiesto slov „Amazona leuocephala (I)"správne uvedené slová „Amazona leucocephala (I)",

9. v systematickej skupine Teiidae v skupine B majú byť namiesto slov „Crocodylurus lacertinus" správne uvedené slová „Crocodilurus lacertinus",

10. v systematickej skupine Xenosauriade má byť namiesto slova „Xenosauriade" správne uvedené slovo „Xenosauridae",

11. v systematickej skupine GNETACEAE v skupine C majú byť slová „Gnetum montanum (III NP) # 1 lianovec" uvedené na úrovni slov GNETACEAE
lianovcovité.

V prílohe č. 3

v kolónke kultúra majú byť namiesto slov „kultúry alebo umelo vypestované rastliny" správne uvedené slová „kultúry z umelo vypestovaných rastlín".

V prílohe č. 5

vo vzore tlačiva Povolenie na dovoz, Povolenie na vývoz, Povolenie na opätovný vývoz v kópii 3 pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu sa za kolónku „14. Účel/Purpose" do nevyplnenej kolónky vkladajú slová „15. Štát pôvodu/Country of origin".

V prílohe č. 7

v dolnej časti tlačiva pred prvým radom štvorčekov majú byť uvedené slová „3. Registračné číslo odosielateľa", pred druhým radom štvorčekov majú byť uvedené slová „5. Registračné číslo príjemcu" a v pozdĺžnom rámčeku majú byť uvedené slová „1. Obsah".