Redakčné oznámenie č. r1/c148/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v čiastke 147 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2002

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-c148-r1
Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Pôvodný predpis 29.06.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v čiastke 147 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2002

1. V záhlaví na titulnej strane čiastky 147 z roku 2002 majú byť namiesto slov „Uverejnená 3. júla 2002“ správne uvedené slová „Uverejnená 29. júna 2002“.

2. V oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 350/2002 Z. z. majú byť namiesto slov „výnos z 1. júla 2002“ správne uvedené slová „výnos z 28. júna 2002“.