Vyhláška č. 89/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-89

(v znení č. 373/2003 Z. z.)

Čiastka 37/2002
Platnosť od 28.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 30.09.2003 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

§ 2 nadobúda účinnosť 1. októbra 2003. § 2 na základe predpisu č. 373/2003 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Znenie 30.09.2003

89

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002,

ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad") podľa § 50 ods. 7 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov.

§ 3

Druhy certifikácie

Druhy certifikácie mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku sú tieto:

a) certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia typu"),

b) certifikácia jednotlivého mechanického zábranného prostriedku a certifikácia jednotlivého technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia prostriedku").

§ 4

Certifikácia typu

(1) Certifikácia typu je druh certifikácie, ktorým sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s požiadavkami bezpečnostného štandardu.2)

(2) O certifikáciu typu žiada výrobca, dovozca alebo distribútor3) (ďalej len „žiadateľ") štátny orgán alebo právnickú osobu, ktorej úrad vydal súhlas s autorizáciou (ďalej len „autorizovaná osoba").

(3) Náležitosti žiadosti o certifikáciu typu sú uvedené v prílohy č. 1.

(4) Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe dokumentáciu v rozsahu uvedenom v žiadosti o certifikáciu typu podľa prílohy č. 1 a vzorky typu mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku.

(5) Autorizovaná osoba uzná výsledky skúšok vydané zahraničným poskytovateľom certifikačných služieb, ak

a) to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo inej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) má uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní certifikátov a výsledkov skúšok,

c) rozhodne o tom úrad.

(6) Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich zistení záverečný protokol s jednoznačným záverom, ktorý obsahuje výrok komentujúci zhodu vlastností mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom.

(7) Autorizovaná osoba poskytne záverečný protokol spolu s kópiou žiadosti o certifikáciu typu úradu.

(8) Certifikát typu udeľuje úrad.

(9) Žiadateľ prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa úradne overený rovnopis certifikátu typu.

(10) Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky, pre ktoré je vydaný certifikát typu, sa môžu použiť iba v súlade s bezpečnostným štandardom.

§ 5

Certifikácia prostriedku

(1) Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok, na ktorý nebol vydaný certifikát typu úradom, sa certifikuje tak, že sa overuje a osvedčuje zhoda jeho vlastností s bezpečnostným štandardom.2)

(2) O certifikáciu prostriedku žiada autorizovanú osobu užívateľ.

(3) Náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Užívateľ poskytne autorizovanej osobe požadovanú technickú dokumentáciu a v odôvodnených prípadoch aj vzorku mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku.

(5) Na certifikáciu prostriedku platia primerane ustanovenia § 4 ods. 5 až 10.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ján Mojžiš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 89/2002 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 89/2002 Z. z.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

2) § 5 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 88/2002 Z. z.

3) § 2 písm. b) až d) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.