Vyhláška č. 88/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-88
Čiastka 37/2002
Platnosť od 28.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.
Znenie 01.03.2002

88

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 30. januára 2002

o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 9 a § 49 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, o špecifikácii budov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú utajované skutočnosti a o technických podmienkach zabezpečenia týchto budov a priestorov fyzickou ochranou.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) objektom budova alebo iný stavebne alebo inak ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory,

b) chráneným priestorom stavebne ohraničený priestor vo vnútri objektu, v ktorom sa nachádzajú utajované skutočnosti,

c) hranicou objektu najmä plášť budovy, oplotenie alebo iné vymedzenie priestoru; hranica objektu môže byť zhodná s hranicou chráneného priestoru.

§ 3

Špecifikácia chráneného priestoru

(1) Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor špecifikuje ako chránený priestor kategórie

a) „PT“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné,

b) „T“ , ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné,

c) „D“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné,

d) „V“, ak sa v ňom nachádzajú utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené.

(2) O určení kategórie chráneného priestoru rozhodne vedúci,1) ktorý určí aj jeho hranicu a podmienky vstupu v organizačných opatreniach.

(3) Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor, okrem chráneného priestoru kategórie „V“, označuje ako chránený priestor triedy prístupu I alebo triedy prístupu II.

(4) Chránený priestor triedy prístupu I je priestor, v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia „D“ alebo vyššieho spracúvajú a uchovávajú takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru je prístupom k utajovaným skutočnostiam. Do tohto priestoru môžu vstupovať iba oprávnené osoby s oprávnením na vstup.

(5) Chránený priestor triedy prístupu II je priestor, v ktorom sa utajované skutočnosti stupňa utajenia „D“ alebo vyššieho spracúvajú a uchovávajú takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru neznamená oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Do tohto priestoru môžu vstupovať bez sprievodu iba oprávnené osoby.

(6) O určení chráneného priestoru triedy prístupu I alebo triedy prístupu II rozhodne vedúci,1) ktorý určí podmienky vstupu v organizačných opatreniach.

§ 4

Špecifikácia objektu

(1) Objekt sa špecifikuje podľa chráneného priestoru, ktorý sa v ňom nachádza, ako objekt kategórie

a) „PT“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Prísne tajné,

b) „T“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Tajné,

c) „D“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Dôverné,

d) „V“, ak sa v ňom nachádza chránený priestor kategórie Vyhradené.

(2) O určení príslušnej kategórie objektu a určení jeho hranice rozhodne vedúci v organizačných opatreniach.

§ 5

Zabezpečenie objektu

(1) Objekt sa zabezpečuje kombináciou opatrení,2) ktoré sú rozpracované v bezpečnostnom štandarde fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „štandard“), uvedenom v prílohe.

(2) Spôsob, podmienky a rozsah ochrany objektu určí vedúci po zhodnotení

a) stupňa utajenia utajovaných skutočností,

b) množstva a formy utajovaných skutočností (napríklad písomná forma, elektronická forma),

c) požiadavky na obmedzenie počtu oprávnených osôb, ktorý je nevyhnutný na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,

d) rizika ohrozenia utajovaných skutočností.

§ 6

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky

(1) Mechanickými zábrannými prostriedkami sú všetky druhy bezpečnostných úschovných objektov a uzamykateľných kovových skríň, uzamykacie systémy, dvere, mreže, bezpečnostné fólie, okná a zasklenia.

(2) Technickými zabezpečovacími prostriedkami sú:

a) elektromechanické zámkové zariadenia a systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie oprávnenosti a totožnosti osôb,

b) zariadenia poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie neoprávneného vstupu do objektu,

c) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu,

d) zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,

e) zariadenia na detekciu látok,

f) zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií,

g) zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúvaniu utajovaných skutočností,

h) iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu.

(3) Na ochranu objektu sa používajú len certifikované mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky3) podľa štandardu.

§ 7

Organizačné opatrenia

(1) Organizačnými opatreniami sú:

a) opatrenia určujúce podmienky vstupu a výstupu osôb, vjazdu a výjazdu dopravných prostriedkov, v ktorých sa určí oprávnenie osôb a dopravných prostriedkov na vstup a vjazd do objektu a chráneného priestoru, výstup a výjazd z objektu a chráneného priestoru,

b) opatrenia určujúce podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov a utajovaných skutočností v objekte a v chránenom priestore, a to v pracovnom čase a mimopracovnom čase,

c) opatrenia určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných systémov,

d) opatrenia určujúce podmienky manipulácie s mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami a podmienky ich používania,

e) opatrenia určujúce činnosti pri narušení objektu a chráneného priestoru a pri pokuse o narušenie objektu a chráneného priestoru,

f) opatrenia určujúce činnosti v prípade vzniku mimoriadnej situácie,4)

g) opatrenia určujúce spôsob výkonu kontroly.

(2) Technické podmienky zabezpečenia objektu a chráneného priestoru sa uskutočňujú plnením požiadaviek štandardu, organizačných opatrení a spracovaním dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

(3) Vedúci určí v prevádzkovom poriadku objektu rozsah opatrení zabraňujúcich neoprávnenému oboznamovaniu sa nepovolaných osôb s utajovanými skutočnosťami.

(4) Zoznam osôb oprávnených vstupovať do objektu a zoznam vozidiel oprávnených na vjazd do objektu je súčasťou prevádzkového poriadku objektu.

(5) Oprávnenie na vstup osôb a vjazd dopravných prostriedkov do objektu a chráneného priestoru vydáva a eviduje vedúci.

§ 8

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

(1) Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) obsahuje

a) zhodnotenie stupňa utajenia utajovaných skutočností, množstva a formy utajovaných skutočností, zhodnotenie požiadavky minimalizovať počet oprávnených osôb a rizika ohrozenia utajovaných skutočností,

b) bezpečnostný plán ochrany objektu,

c) technickú dokumentáciu objektu,

d) prevádzkový poriadok objektu,

e) pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu,

f) krízový plán ochrany objektu,

g) knihu kontrol.

(2) Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje

a) adresu a popis objektu,

b) určenie kategórie objektu,

c) určenie kategórie a triedy prístupu chráneného priestoru,

d) určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane popisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, veľkosti okien, výšky okien a podobne a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu hranice objektu a spôsob zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru,

e) grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chráneného priestoru spolu s vyznačením umiestnenia mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov.

(3) Technická dokumentácia obsahuje

a) pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly a údržby, záznamy z vykonaných kontrol,

b) zoznam certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a zoznam certifikovaných technických zabezpečovacích prostriedkov,

c) kópie certifikátov.

(4) Prevádzkový poriadok obsahuje

a) organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až d),

b) spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(5) Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu obsahujú pokyny na výkon fyzickej ochrany objektu.

(6) Krízový plán ochrany objektu obsahuje

a) organizačné opatrenia uvedené v § 7 ods. 1 písm. e) a f),

b) spôsob kontroly týchto organizačných opatrení.

(7) Kontrola a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie sa vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jej obsah, najmenej však raz za rok. O vykonaní kontroly sa uvedie záznam.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


Ján Mojžiš v. r.


Príloha k vyhláške č. 88/2002 Z. z.

BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI

Ochrana objektu sa zabezpečuje kombináciou opatrení na vonkajšiu ochranu objektu a vnútornú ochranu objektu. Vonkajšia ochrana objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu hranice objektu, vstupov do objektu, núdzových východov z objektu a prestupových a prielezových otvorov do objektu. Ak hranica objektu je zároveň aj hranicou chráneného priestoru, použijú sa mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky podľa najvyššej kategórie chráneného priestoru v objekte. V pracovnom čase môžu byť niektoré z mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov vyradené z činnosti, musia sa však prijať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu utajovaných skutočností. Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva ako komplexný systém opatrení na ochranu chráneného priestoru.

I. Objekt kategórie „PT“

I.A. Vonkajšia ochrana objektu

I.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Bariéra (napríklad oplotenie, múr) po celom obvode hranice objektu, kde to umožňuje jej charakter, zamedzujúca voľný prístup do objektu,

b) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu podľa slovenskej technickej normy1)s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu,

c) systém zabezpečenia vstupu do objektu so systémom preukazovania totožnosti osôb využívajúcim identifikáciu používateľa a súčasne individuálne osobné identifikačné číslo s priamym dohľadom oprávneného zamestnanca fyzickej ochrany,

d) hranica objektu (ak je ním budova) zvlášť pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej 300 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 150 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

I.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Voľný priestor na vnútornej strane hranice objektu šírky najmenej 25 m s bariérou výšky najmenej 2 150 mm; horná časť bariéry sa opatrí obojstrannými šikmými vzperami vyčnievajúcimi obojstranne pod uhlom 45o s dĺžkou najmenej 400 mm, doplnenými drôtom s oceľovými hrotmi po celej dĺžke.

I.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného priestoru.

I.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej 125 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami, ak je hranica chráneného priestoru (alebo jej časť) hranicou objektu, má spĺňať podmienky uvedené v bode I.A.1 písm. d),

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 4 podľa slovenskej technickej normy,2)

c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru a jeho komponenty bezpečnostnej triedy 4,2)

d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy II alebo vyššej podľa slovenskej technickej normy3) vybavený zámkom typu A3) a trezorovým snímačom, zakotvený v podlahe alebo v stene; ak je bezpečnostný úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné, postúpených Slovenskej republike cudzou mocou, alebo na ukladanie utajovaných skutočností kryptografickej povahy, má byť vybavený dvoma zámkami typu A,3) pričom jeden zo zámkov má byť kombinačný mechanický, najmenej trojpolohový,

e) bezpečnostný úschovný objekt má spĺňať ostatné parametre uvedené v písmene d); ak nemožno zabezpečiť plnenie najviac jedného z opatrení uvedených v písmenách a) až c), má sa použiť bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy II alebo vyššej3) vybavený zámkom bezpečnostnej triedy B3) alebo dvoma nezávislými zámkami typu A,3)

f) poplachový systém na hlásenie narušenia podľa slovenskej technickej normy4) má zabezpečovať priestorovú ochranu celého chráneného priestoru s vyvedením výstupného poplachového signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby; ovládanie systému v danom chránenom priestore má byť nezávislé na ovládaní systému v ostatných chránených priestoroch alebo iných priestoroch,

g) systém zabezpečenia vstupu so systémom preukazovania totožnosti osôb triedy prístupu B a triedy rozpoznania 3 podľa slovenskej technickej normy,5)

h) ochrana rokovacích miestností proti odpočúvaniu s využitím akustického generátora šumu; ak má rokovacia miestnosť okná, musia sa umiestniť piezoelektrické meniče pripojené na generátor šumu; ak do rokovacej miestnosti ústia vývody kanalizácie alebo iné otvory umožňujúce odpočúvanie, musia sa tieto zabezpečiť inštaláciou elektroakustických meničov pripojených na šumový generátor,

i) systém elektrickej požiarnej signalizácie podľa slovenskej technickej normy,6)

j) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby; opatrenie sa nevykonáva, ak ide o rokovacie miestnosti, a nemusí sa vykonať, ak majú pracovníci strážnej služby oprávnenie na vstup do chráneného priestoru,

k) skartovacie zariadenie má spĺňať tieto požiadavky:

1. – druh nosiča informácií: papier, film, kov, plast (napríklad magnetické identifikačné karty),

1.1. – plocha častice do 10 mm2 vrátane,

1.2. – šírka častice do 0,8 mm vrátane,

1.3. – dĺžka častice do 13 mm vrátane,

1.4. – medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 30 mm2;

2. – druh nosiča informácií: film so zmenšenou formou informácie, napríklad mikrofilm, čipové karty,

2.1. – častice do 0,2 mm2 vrátane.

I.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Zariadenie na detekciu látok,

b) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 42) alebo bezpečnostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabuľke:

Tvar otvoru Rozmer
Obdĺžnik 400 mm × 250 mm
Elipsa 400 mm × 300 mm
Kruh priemer 350 mm

c) opatrenie uvedené v bode I.B.2. písm. b) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpečnostnej triedy 42) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu, alebo je možný prístup zo strechy, bleskozvodu alebo iného stavebného prvku a terénnej nerovnosti,

d) okno má byť zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností,

e) stabilné hasiace zariadenie s plynným hasiacim médiom podľa slovenskej technickej normy,7)

f) snímač vlhkosti,

g) detektor na kontrolu listových zásielok,

h) v odôvodnených prípadoch vysokofrekvenčná rušička rádiotelefónneho signálu pre mobilných účastníkov blokujúca používanie telefónov v rokovacej miestnosti a okolí s aktiváciou na čas nevyhnutne potrebný na ochranu utajovaných skutočností.

I.C. Úschovný objekt kategórie „PT“ – komorový trezor

Komorový trezor kategórie „PT“ má spĺňať požiadavky bezpečnostnej triedy II3) alebo vyššej.

I.C.1 Vonkajšia ochrana

Komorový trezor kategórie „PT“ možno vybudovať v objekte kategórie „PT“, ktorý spĺňa požiadavky na vonkajšiu ochranu uvedené v bodoch I. A.1. a I.A.2.

I.C.2. Vnútorná ochrana

Vnútorný priestor komorového trezoru kategórie „PT“ má spĺňať požiadavky uvedené v bode I.B.1. písm. f), g), i), k) a bode I.B.2. písm. e) a vstup uvedené v bode I.B.1. písm. j).

I.D. Fyzická ochrana objektov kategórie „PT“

(1) Fyzickú ochranu objektov kategórie „PT“ zabezpečujú najmä príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo bezpečnostných zborov. Ak to nemožno zabezpečiť, rozhodne vedúci o tom, kto bude fyzickú ochranu zabezpečovať.8)

(2) Fyzickú ochranu objektov kategórie „PT“ zabezpečujú nepretržite najmenej dve strážiace osoby.

(3) Obhliadky objektu sa musia vykonávať po náhodne vybraných trasách v intervale nie dlhšom ako dve hodiny.

(4) V priebehu výkonu strážnej služby (vrátane času obhliadok) má byť na stanovišti stáleho výkonu strážnej služby trvalo prítomná najmenej jedna osoba.

II. Objekt kategórie „T“

II.A. Vonkajšia ochrana objektu

II.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu,

b) systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach,

c) hranica objektu (ak je ním budova) zvlášť pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej 250 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 100 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

II.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Určí vedúci.

II.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného priestoru.

II.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic hrúbky najmenej 100 mm, alebo z vystuženého betónu hrúbky najmenej 75 mm, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami; ak je hranica chráneného priestoru (alebo jej časť) hranicou objektu, má spĺňať podmienky uvedené v bode II.A.1 písm. c),

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 3,2)

c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru a jeho komponenty bezpečnostnej triedy 3,2)

d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy I alebo vyššej3) vybavený zámkom typu A3), zakotvený v podlahe alebo v stene; ak sa v úschovnom objekte tohto typu ukladajú utajované skutočnosti kryptografickej povahy, má byť vybavený dvoma zámkami typu A,3) pričom jeden zo zámkov má byť kombinačný mechanický, najmenej trojpolohový,

e) bezpečnostný úschovný objekt má spĺňať ostatné parametre uvedené v písmene d); ak nemožno zabezpečiť plnenie najviac jedného opatrenia uvedeného v písmenách a) až c), má sa použiť bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy I alebo vyššej3) vybavený dvoma nezávislými zámkami typu A,3)

f) poplachový systém na hlásenie narušenia4) má zabezpečovať priestorovú ochranu celého chráneného priestoru s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby; ovládanie systému v danom chránenom priestore má byť nezávislé od ovládania systému v ostatných chránených priestoroch alebo v iných priestoroch,

g) systém zabezpečenia vstupu so systémom preukazovania totožnosti osôb triedy prístupu A a triedy rozpoznania 2,5)

h) ochrana rokovacích miestností proti odpočúvaniu s využitím akustického generátora šumu; ak má rokovacia miestnosť okná, musia sa umiestniť piezoelektrické meniče pripojené na generátor šumu; ak do rokovacej miestnosti ústia vývody kanalizácie alebo iné otvory umožňujúce odpočúvanie, musia sa tieto zabezpečiť inštaláciou elektroakustických meničov pripojených na šumový generátor,

i) skartovacie zariadenie má spĺňať tieto požiadavky:

1. druh nosiča informácií: papier, film, kov, plast (napríklad magnetické identifikačné karty),

1.1. – plocha častice do 30 mm2 vrátane,

1.2. – šírka častice do 2 mm vrátane,

1.3. – dĺžka častice do 15 mm vrátane,

1.4. – medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 90 mm2;

2. druh nosiča informácií: film so zmenšenou formou informácie, napríklad mikrofilm, čipové karty,

2.1. – plocha častice do 0,5 mm2 vrátane.

II.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)

b) kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1)s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby (opatrenie sa nevyžaduje, ak ide o rokovacie miestnosti),

c) zariadenie na detekciu látok,

d) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 32) alebo bezpečnostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabuľke:

Tvar otvoru Rozmer
Obdĺžnik 400 mm × 250 mm
Elipsa 400 mm × 300 mm
Kruh priemer 350 mm

e) opatrenie uvedené v bode II.B.2. písm. d) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpečnostnej triedy 32) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku a terénnej nerovnosti,

f) okno má byť zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností,

g) stabilné hasiace zariadenie s plynným hasiacim médiom,7)

h) snímač vlhkosti,

i) detektor na kontrolu listových zásielok.

II.C. Úschovný objekt kategórie „T“ – komorový trezor

Komorový trezor kategórie „T“ má spĺňať požiadavky bezpečnostnej triedy I3)alebo vyššej.

II.C.1 Vonkajšia ochrana

Komorový trezor kategórie „T“ možno vybudovať v objekte kategórie „T“, ktorý spĺňa požiadavky na vonkajšiu ochranu uvedené v bode II.A.1.

II.C.2. Vnútorná ochrana

Vnútorný priestor komorového trezoru kategórie „T“ má spĺňať požiadavky uvedené v bode II.B.1. písm. f), g), i) a bode II.B.2. písm. a) a vstup uvedené v bode II.B.2. písm. b).

II.D. Fyzická ochrana objektov kategórie „T“

(1) Fyzickú ochranu objektov kategórie „T“ zabezpečujú najmä príslušníci ozbrojených síl ozbrojených bezpečnostných zborov alebo bezpečnostných zborov. Ak to nemožno zabezpečiť, rozhodne vedúci o tom, kto bude fyzickú ochranu zabezpečovať.8)

(2) Fyzickú ochranu objektov kategórie „T“ zabezpečujú nepretržite najmenej dve strážiace osoby.

(3) Obhliadky objektu sa majú vykonávať po náhodne vybraných trasách v intervale nie dlhšom ako štyri hodiny.

(4) V priebehu výkonu strážnej služby (vrátane času obhliadok) má byť na stanovišti stáleho výkonu strážnej služby trvalo prítomná najmenej jedna osoba.

III. Objekt kategórie „D“

III.A. Vonkajšia ochrana objektu

III.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

a) Systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach,

b) hranica objektu (ak je ním budova) pevnej stavebnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic, alebo z iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

III.A.2. Doplňujúce opatrenia vonkajšej ochrany

Kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu1) s vyvedením výstupného signálu na stanovište stáleho výkonu strážnej služby alebo detekčný systém hranice objektu s vývodom poplachového signálu na stredisko registrácie poplachu.

III.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného priestoru.

III.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Hranica chráneného priestoru, ktorá nie je súčasne hranicou objektu, pevnej konštrukcie z tehál alebo tvárnic, alebo z iného stavebného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami,

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 2,2)

c) uzamykací systém určený na uzamknutie chráneného priestoru bezpečnostnej triedy 2,2)

d) bezpečnostný úschovný objekt bezpečnostnej triedy 0 alebo vyššej3) vybavený zámkom typu A;3) ak nemožno zabezpečiť plnenie najviac jedného opatrenia uvedeného v písmenách a) až c), má sa použiť bezpečnostný úschovný objekt vyššej bezpečnostnej triedy,

e) poplachový systém na hlásenie narušenia4) so zapojením výstupného poplachového signálu na stredisko registrácie poplachu alebo akustického hlásiča umiestneného na stanovišti stáleho výkonu strážnej služby,

f) snímač údajov z prideleného predmetu obsahujúceho údaje jednoznačne identifikujúce užívateľa alebo vstup kontrolovaný určeným zamestnancom na základe preukazu s fotografiou,

g) skartovacie zariadenie má spĺňať tieto požiadavky:

1. – druh nosiča informácií: papier, film, kov a podobne,

1.1. – plocha častice do 320 mm2 vrátane,

1.2. – šírka častice do 4 mm vrátane,

1.3. – dĺžka častice do 80 mm vrátane,

1.4. – šírka pruhu do 2 mm vrátane, plocha do 594 mm2 vrátane,

1.5. – medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 800 mm2;

2. – druh nosiča informácií: plast (napríklad magnetické identifikačné karty),

2.1. – plocha častice do 320 mm2 vrátane,

2.2. – šírka častice do 4 mm vrátane,

2.3. – dĺžka častice do 80 mm vrátane,

2.4. – medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 800 mm2.

III.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)

b) zariadenie na detekciu látok,

c) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 22) alebo bezpečnostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabuľke:

Tvar otvoru Rozmer
Obdĺžnik 400 mm × 250 mm
Elipsa 400 mm × 300 mm
Kruh priemer 350 mm

d) opatrenie uvedené v bode III.B.2. písm. c) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpečnostnej triedy 22) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku a terénnej nerovnosti,

e) okno má byť zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie, ak sa spodný okraj okna nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu alebo možno doň jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností.

III.C. Fyzická ochrana objektu kategórie „D“

Vedúci rozhodne o spôsobe a forme výkonu fyzickej ochrany.

IV. Objekt kategórie „V“

IV.A. Vonkajšia ochrana objektu

IV.A.1. Záväzné opatrenia vonkajšej ochrany

Systém zabezpečenia vstupu spracovaný v organizačných opatreniach.

IV.B. Vnútorná ochrana objektu

Vnútorná ochrana objektu sa vykonáva súborom bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti chráneného priestoru.

IV.B.1. Záväzné opatrenia vnútornej ochrany

a) Ľahká stavebná konštrukcia z pórobetónu, priečkovej tehly, dreva, drevotriesky, plastických tvrdených látok, profilového alebo vlnitého plechu a podobne,

b) okná, dvere a uzávery bezpečnostnej triedy 1,2)

c) uzamykateľná nerozoberateľná plechová skriňa; jej špecifikáciu je nutné uviesť v dokumentácii objektovej bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti,

d) systém zabezpečenia vstupu do chráneného priestoru cez uzamykateľné dvere s použitím kľúčov individuálne pridelených oprávneným osobám,

e) skartovacie zariadenie má spĺňať tieto požiadavky:

1. – druh nosiča informácií: papier, film, kov a podobne,

1.1. – plocha častice do 800 mm2 vrátane,

1.2. – šírka pruhu do 6 mm vrátane, dĺžka pruhu neobmedzená,

1.3. – medzná hodnota plochy častíc (najviac 10 % z celkového množstva) 2 000 mm2.

IV.B.2. Doplňujúce opatrenia vnútornej ochrany

a) Systém elektrickej požiarnej signalizácie,6)

b) zabezpečenie okien a ostatných otvorov chráneného priestoru mrežami bezpečnostnej triedy 12), alebo bezpečnostnými fóliami zodpovedajúcich parametrov, ak je otvor chráneného priestoru väčší, ako je uvedený v tabuľke:

Tvar otvoru Rozmer
Obdĺžnik 400 mm × 250 mm
Elipsa 400 mm × 300 mm
Kruh priemer 350 mm

c) opatrenie uvedené v bode IV.B.2. písm. b) je záväzné, ak okná, dvere a uzávery nespĺňajú požiadavky bezpečnostnej triedy 12) alebo spodný okraj okna alebo iného otvoru sa nachádza pod úrovňou 5,5 m od okolitého terénu, alebo je možný jednoduchý prístup zo strechy, bleskozvodu či iného stavebného prvku a terénnej nerovnosti,

d) okná zabezpečené prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

IV.C. Fyzická ochrana objektov „V“

Vedúci rozhodne o spôsobe a forme výkonu fyzickej ochrany.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 49 ods. 1 zákona č. 241/2001 Z. z.

3) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov.

4) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

1) STN EN 50 132-2-1

2) STN P ENV 1627

3) STN EN 1143

4) STN 334590

5) STN EN 50133

6) STN EN 54

7) TN ISO 6183

8) Napríklad § 3 písm. a), c), k) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).