Opatrenie č. 84/2002 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-84
Čiastka 35/2002
Platnosť od 27.02.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.03.2002 do31.12.2002
Znenie 01.03.2002

84

OPATRENIE

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 20. februára 2002,

o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zaraďuje tieto výrobky medzi určené výrobky:

Položka p. č. Číselný kód colného sadzobníka Názov položky
1. ex 3922 Kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže, vane a podobne; ventily radiátorov ústredného kúrenia (okrem ventilov tlakových zariadení primárneho okruhu jadrových zariadení, ktorých súčasťou je jadrový reaktor, a ďalších vybraných tlakových zariadení v jadrových zariadeniach).
ex 8481
2. 7309 Nádrže, cisterny, kontajnery a podobné zásobníky zo železa, z ocele alebo hliníka s objemom presahujúcim 300 l; z toho len na použitie v poľnohospodárstve a potravinárstve (len technologické nádrže, napríklad s miešadlom).
7611
3. 7310 10 Cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom 50 až 300 l okrem káblových bubnov, rakiev a urien.
4. 7310 21 Cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom menším ako 50 l okrem káblových bubnov, rakiev a urien.
7310 29
5. 8403 90 Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia. Z toho len ohrievače úžitkovej vody prietokové a zásobníkové, zabezpečovacie zariadenia ústredného kúrenia.
8419 11
8419 19
ex 8516 10
6. ex 8412 90 Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov. Z toho len prvky na riadenie tlaku a prietoku vzduchu, rozvádzače, prístroje na úpravu vzduchu.
ex 8421
ex 8481
7. 8419 20 Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely.
8. ex 8421 39 Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov. Z toho len odlučovače tuhých častíc zo vzduchu a zmesí plynov, filtre tuhých častíc zo vzduchu a zmesí plynov.
9. 8424 81 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo (postrekovače, zariadenia na ochranu rastlín).
10. 8481 Redukčné, poistné, uzatváracie, spätné ventily.

(2) Na posudzovanie zhody určených výrobkov uvedených v odseku 1 sa uplatní postup posudzovania zhody najmenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona. Iné postupy posudzovania zhody sa môžu dohodnúť s autorizovanou osobou podľa § 11 zákona.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2002 a stráca účinnosť 31. decembra 2002.


Dušan Podhorský v. r.