Oznámenie č. 83/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-83
Čiastka 34/2002
Platnosť od 27.02.2002
Pôvodný predpis 27.02.2002

83

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. februára 2002 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 3 z 18. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 z 21. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretej medzi Zväzom autobusovej dopravy

a

Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy.

3. Dodatok č. 2 z 28. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2001 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.