Vyhláška č. 8/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-8

(v znení č. 278/2005 Z. z., 209/2007 Z. z.)

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.05.2007 do31.12.2009
Zrušený 186/2009 Z. z.
Znenie 01.05.2007

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. decembra 2001

o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:


§ 1

Obsahom odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb (ďalej len „skúška“) je preverenie vedomostí žiadateľa o

a) právnych predpisoch upravujúcich

1. nakladanie a obchodovanie s finančnými nástrojmi,

2. činnosti subjektov podľa § 61 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch,

3. zdaňovanie v oblasti finančných nástrojov,

b) slovenskom finančnom trhu.

§ 2

Úhrada za vykonanie skúšky je 3 000 Sk.

§ 3

Skúška je neverejná a má písomnú časť a ústnu časť, vykonáva sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má sedem členov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.