Oznámenie č. 757/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-757
Čiastka 286/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 18.12.2002
Aktuálne znenie 18.12.2002

757

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2002 nadobudla platnosť zmena článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2000 v Pekingu.

Do textu zmeny článku 1 dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.