Vyhláška č. 753/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-753
Čiastka 283/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003
Aktuálne znenie 01.01.2003

753

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10.decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) bod 2 sa nad slovo „ekvivalent" umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 10 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).".

2. V § 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

3. V § 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až z) sa označujú ako písmená c) až y).

4. V § 2 písm. k) sa slová „kúpiť alebo predať" nahrádzajú slovami „odobrať alebo dodať" a slová „predať alebo kúpiť" sa nahrádzajú slovami „dodať alebo odobrať".

5. V § 2 písm. y) sa slová „zóny A" nahrádzajú slovami „so sídlom v štáte zóny A".

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Opatrenie zo 14. februára 2000 č. 2/2000 (oznámenie č. 96/2000 Z. z.)" nahrádza citáciou „§ 2 písm. j) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)".

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

8. V § 5 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

3. v zmluve o podriadenom dlhu sa riadia právom Slovenskej republiky ustanovenia

3a. o záväzku podriadenosti,

3b. o možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,

3c. o možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d. o možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami dlžníka,

3e. o možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f. o možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g. o zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h. o možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,".

9. V § 5 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

4. sa zmluvne dohodlo, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov dlžníka pod 8 %,".

10. V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) zákonné rezervy, rezervy na kurzové straty a ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb,8)".

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

11. V § 5 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa obchodník s cennými papiermi dohodol s veriteľom na záväzku podriadenosti.".

12. V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa bod 2.

Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4.

13. V § 7 ods. 1 písm. b) bode 4 sa za slovom „právom" vkladajú slová „v skutočnostiach uvedených v § 5 ods.1 písm. a) bode 3".

14. V § 7 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

a) 200 % hodnoty základných vlastných zdrojov znížených o 8 % hodnoty rizikovo vážených aktív podľa § 12,

b) hodnoty potrebnej na krytie tej časti trhového rizika, ktorá nie je krytá kapitálom.".

15. V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3.

16. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Ku dňu, ku ktorému sa nezostavuje účtovná závierka, sa rezervy zahrnú do vlastných zdrojov v hodnote podľa poslednej účtovnej závierky.".

17. § 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa odseku 2, ak ich zostatky sú kreditné, spolu s konsolidovanými položkami podľa § 4 ods. 2 predstavujú základné vlastné zdroje na konsolidovanom základe.

(4) Vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa odseku 2, ak ich zostatky sú debetné, spolu s konsolidovanými položkami podľa § 4 ods. 3 znižujú základné vlastné zdroje na konsolidovanom základe.".

18. V § 10 sa odkaz 7 nad slovom „predpisu" nahrádza odkazom 10a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Opatrenie č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).".

19. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Trhové riziká obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, a jeho aktíva sa podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého vypočítajú podľa osobitného predpisu.10b) Ustanovenia § 11 až 27 sa v takom prípade nepoužijú.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) § 9 až 31 opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).".

20. V § 11 ods. 2 písm. e) sa slová „obchodnej knihy" nahrádzajú slovami „obchodného portfólia".

21. V § 12 ods. 2 sa za slovo „aktív" vkladajú slová „a úverových ekvivalentov podsúvahových položiek".

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 4 a 5 opatrenia zo 14. februára 2000 č. 2/2000 (oznámenie č. 96/2000 Z. z.)" nahrádza citáciou „§ 9 a 10 opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)".

23. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úverový ekvivalent podsúvahovej položky, ktorá je pohľadávkou z termínových obchodov a opcií obchodovaných na regulovanom trhu, sa rovná nule.".

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 5 písm. b) opatrenia zo 14. februára 2000 č. 2/2000 (oznámenie č. 96/2000 Z. z.)" nahrádza citáciou „§ 9 ods. 2 písm. b) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)".

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 5 písm. a) opatrenia zo 14. februára 2000 č. 2/2000 (oznámenie č. 96/2000 Z. z.)" nahrádza citáciou „§ 9 ods. 2 písm. a) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)".

26. V § 22 ods. 1 sa slová „zaznamenaných v obchodnej knihe" nahrádzajú slovami „zaradených do obchodného portfólia".

27. V § 26 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Riziko veľkých majetkových angažovaností vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku vzniku veľkých majetkových angažovaností v pomere k vlastným zdrojom. Riziko veľkých majetkových angažovaností sa vypočítava z prekročenia limitov veľkej majetkovej angažovanosti, ak sa takéto prekročenie týka pozícií zaradených do obchodného portfólia.

(2) Majetkovou angažovanosťou sa rozumejú

a) čisté pozície zaradené do obchodného portfólia,

b) cenné papiere a deriváty, ktoré nie sú súčasťou obchodného portfólia,

c) pohľadávky obchodníka s cennými papiermi vrátane pohľadávok, ktorých vznik sa viaže na splnenie odkladacej podmienky a ktoré nie sú zahrnuté v písmene a) alebo b),

d) budúce pohľadávky obchodníka s cennými papiermi, ktoré vzniknú na základe platných dohôd uzatvorených pri výkone investičných služieb, ak z nich nevyplýva možnosť odstúpenia alebo jednostranného vypovedania a ak nie sú zahrnuté v písmene a) alebo b).".

28. V § 26 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Veľkou majetkovou angažovanosťou sa na účely tejto vyhlášky rozumie majetková angažovanosť obchodníka s cennými papiermi voči jednej osobe alebo skupine hospodársky spojených osôb,14a) ktorá je rovná alebo vyššia ako 10 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Pri výpočte veľkej majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi sa použije postup podľa osobitného predpisu.14b)

(4) Prekročením limitu veľkej majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi je, ak

a) jeho veľká majetková angažovanosť voči materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo voči skupine hospodársky spojených osôb, ktorých členom je vykazujúci obchodník s cennými papiermi, prekročí 20 % vlastných zdrojov,

b) jeho veľká majetková angažovanosť voči inej osobe, skupine hospodársky spojených osôb alebo voči štátom a centrálnym bankám uvedeným v osobitnom predpise14b) prekročí 25 % vlastných zdrojov,

c) súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi prekročí 800 % jeho vlastných zdrojov.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

14a) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14b) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

29. V § 26 ods. 6 sa slová „podľa odseku 3" nahrádzajú slovami „podľa odseku 5".

30. V § 28 ods. 1 a 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich konsolidovaním metódou podľa osobitného predpisu10)".

31. V § 29 ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Ivan Mikloš v. r.