Oznámenie č. 752/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-752
Čiastka 282/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pôvodný predpis 31.12.2002

752

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

výnos z 18. decembra 2002 č. 3723/2002-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny (oznámenie č. 195/2001 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2800/2002-100 (oznámenie č. 635/2002 Z. z.).

Výnosom sa odkladá účinnosť § 8, ktorým sa ustanovujú požiadavky na najmenšie množstvá etanolu v liehovinách určených na priamu ľudskú spotrebu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 1/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.