Oznámenie č. 751/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-751
Čiastka 282/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pôvodný predpis 31.12.2002

751

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 17. decembra 2002 č. 22910/2002-13, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období (oznámenie č. 555/2002 Z. z.).

Výnosom zo 17. decembra 2002 č. 22910/2002-13, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období (oznámenie č. 555/2002 Z. z.), sa vykonávajú zmeny a doplnenia klientov Štátnej pokladnice, a to Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a rozpočtovej organizácie Správy zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky do vyššieho denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Do textu výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003.