Oznámenie č. 744/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších zmien

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-744
Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pôvodný predpis 31.12.2002

744

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 8, § 20 ods. 5, § 31 ods. 3, § 31a ods. 3, § 71a ods. 7, § 96 ods. 5, § 107 ods. 7 a § 144 ods. 9 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ-2081/2002, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších zmien (oznámenie č. 370/1998 Z. z., oznámenie č. 371/2000 Z. z. a oznámenie č.392/2001 Z. z.).

Výnos upravuje zmeny vykonané v oblasti výberového konania, kvalifikačných predpokladov vzdelania na výkon funkcie a na vymenovanie a povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti, služobného hodnotenia, vojenských medailí a vojenskej rovnošaty.

Ustanovuje sa, že služobným orgánom na vyhlásenie výberového konania je prezident Slovenskej republiky, ktorý môže na vyhlásenie výberového konania splnomocniť služobný orgán Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Novým spôsobom sa určuje zloženie výberovej komisie, súčasne sa ustanovuje, že na výberové konanie na funkcie podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa nebudú vzťahovať podmienky výberového konania upravené týmto výnosom.

Výnos ustanovuje podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch vzdelania na funkciu a na vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka do vyššej vojenskej hodnosti a náležitosti služobného hodnotenia profesionálneho vojaka.

Výnos novo konštituuje vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, ktorú bude možné udeliť profesionálnemu vojakovi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý sa významnou mierou podieľal na plnení alebo zabezpečovaní úloh spojených s humanitárnou pomocou.

Transparentnejším spôsobom sa upravuje administratívny proces predkladania žiadosti profesionálneho vojaka prepusteného zo služobného pomeru o povolenie nosiť vojenskú rovnošatu a proces udeľovania riadnej dovolenky, ak by mala pripadnúť na štátny sviatok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos bude uverejnený v čiastke 42/2002 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.