Oznámenie č. 741/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-741
Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002 do31.12.2010
Účinnosť od 20.03.2009 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.
Znenie 20.03.2009

741

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 22 602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (Poznámka redakcie: Úplné znenie opatrenia vyšlo vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2006 pod poradovým číslom 42).

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. júla 1998 č. 2425/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (oznámenie č. 271/1998 Z. z.) v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 552/99/92 (oznámenie č. 381/1999 Z. z.),

2. čl. I ods. 1 písm. b), čl. I ods. 2, čl. III ods. 5, čl. VIII, čl. XIII ods. 5, čl. XIII ods. 6, čl. XIII ods. 8 prílohy k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1999 č. 21 552/99-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva (oznámenie č. 381/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) a d) zákona.

(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej položiek sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 2

(1) Postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „účtovanie") sa rozumejú všetky účtovné zápisy, ktoré sa týkajú predmetu účtovníctva, napríklad účtovné zápisy v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v ostatných pomocných knihách. Pri účtovaní sa účtovné knihy vedú minimálne v rozsahu podľa § 15 zákona.

(2) Vlastné imanie účtovnej jednotky je tvorené súčtom stavu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, peňažných prostriedkov a cenín, zásob, pohľadávok a finančného majetku, po odpočítaní stavu záväzkov vrátane úverov.

(3) O umeleckých dielach a zbierkach evidovaných podľa osobitných predpisov1) sa v účtovníctve neúčtuje.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti nadobúdateľovi.

(3) Pre výpočet kurzových rozdielov je dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre účtovnú jednotku, ktorá je dodávateľom deň vystavenia účtovného dokladu, pre účtovnú jednotku, ktorá je odberateľom deň doručenia faktúry alebo obdobného dokladu.

§ 4

Postup pri otvorení a uzavieraní účtovných kníh

(1) Pri otvorení účtovných kníh sa v peňažnom denníku prevedú konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, prostriedkov na vkladných knižkách a na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočné stavy. Ďalej sa otvorí kniha pohľadávok, kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy.

(2) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú súhrnné sumy údajov sledovaných v peňažnom denníku, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, na účtoch v banke, príjmy a výdavky celkom,

b) zisťuje základ dane z príjmov a daňová povinnosť za účtovné obdobie, ak účtovná jednotka je daňovníkom,

c) zisťuje suma nevymožiteľných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania, o ktorú sa zníži stav v knihe pohľadávok,

d) uzatvorí kniha pohľadávok a kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy so zreteľným oddelením jednotlivých účtovných období, ak sa pokračuje v účtovných zápisoch aj v ďalšom účtovnom období,

e) zisťujú kurzové rozdiely a zapisujú sa ako nepeňažné operácie do peňažného denníka ako posledné položky,

f) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane kurzových rozdielov podľa písmena e).

(3) Na podklade údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, ostatných pomocných kníh a vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov, sa zostavuje výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Účtovné zásady

§ 5

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo doba splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti") je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný,

b) nehmotný,

c) finančný majetok.

(3) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do užívania a spĺňajú všetky technické funkcie tohto majetku potrebné na jeho užívanie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi1a). Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby1b) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku1c).

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela obstarané za účelom výzdoby a doplnenia interiérov a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie3), ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku,

e) základné stádo a ťažné zvieratá,

(f) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

(5) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

(6) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom2) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(7) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(8) Ako finančný majetok sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere") držané do splatnosti, ako napríklad obligácie a dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy a dlhodobé termínované vklady.

§ 6

Zásady pre členenie majetku, ktorými sú cenné papiere

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere sa členia podľa charakteru výnosov na

a) dlhové cenné papiere

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere") sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, a to na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, v prípade ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, v prípade ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

§ 7

Zásady pre členenie majetku, ktorým sú zásoby

(1) Zásoby sa členia na

a) materiál,

b) nedokončenú výrobu,

c) polotovary vlastnej výroby,

d) výrobky,

e) zvieratá,

f) skladovaný tovar.

(2) Ako materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Ako zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovar vlastnej výroby sa účtujú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

(6) Ako výrobok sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle hydiny, psy a podobne.

(8) Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa zaobstaráva za účelom predaja, vrátane pozemkov, budov a stavieb, ktoré sa obstarávajú za účelom predaja v nezmenenej podobe a účtovná jednotka ich nepoužíva, neprenajíma a nevykonáva na nich technické zhodnotenie.

§ 7a

Zásady pre členenie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok sa člení na

a) peňažnú hotovosť,

b) ceniny,

c) šeky,

d) účty v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka"),

e) krátkodobé cenné papiere,

f) ostatný krátkodobý finančný majetok.

Účtovné metódy

§ 8

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú

a) náklady na prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,

b) ostatné náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie zábezpeky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého hmotného majetku do užívania,

c) náklady na zabezpečovacie práce, konzervačné práce, udržiavacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov4) a platby za ekologickú ujmu5) v súvislosti s výstavbou,

e) náklady na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia6),

f) vyvolaná investícia, ktorou je obstaranie majetku alebo služby, ktorú nebude účtovná jednotka používať, ale ktorá jej vznikla podľa osobitného predpisu alebo na základe zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku,

g) iné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a jeho uvedením do používania.

(2) Jednotlivé záväzky súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa evidujú v knihe záväzkov. Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa pri zaradení do používania účtujú na základe účtovného dokladu do knihy majetku. Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu6a).

(3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti dlhodobého hmotného majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

(4) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok,

c) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady,

(5) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.2) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom7), môže sa účtovať ako technické zhodnotenie alebo ako výdavok. Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

§ 9

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade podľa § 25 zákona.

(3) Nevyfakturované dodávky zásob sa ocenia podľa zmluvy alebo odhadu.

(4) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty vrátené z výroby alebo inej činnosti sa oceňujú podľa odborného odhadu ich úžitkovej hodnoty.

(5) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo, poistné.

(6) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto činnosti vzťahuje.

(7) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie účtujú, sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa v takejto účtovnej jednotke materiál bez jeho zaúčtovania na sklad.

§ 10

Spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o dosahované úrokové výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov ako sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera; a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje podľa § 27 zákona ako trhová cena vyhlásená najneskoršie ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(5) Reálna hodnota cenného papieru určeného kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku v podielovom fonde, ak ide o podielové listy,

c) súčasnej hodnote cenného papieru, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(6) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(7) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.

(8) Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť (ďalej len „Oceňovacia metóda vlastného imania"). Podielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona metódou vlastného imania. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti.

§ 11

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu evidenčne podľa § 28 zákona.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 8. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre činnosť účtovnej jednotky alebo môže inak slúžiť v činnosti účtovnej jednotky,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Drobný nehmotný majetok a drobný hmotný majetok možno odpísať aj jednorázovo.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Pri odpisovaní zvierat základného stáda alebo ťažných zvierat sa odpisy vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov chovu základného stáda alebo ťažných zvierat.

(7) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.

(8) Odpisy za bežné účtovné obdobie sa vykazujú vo výkaze o príjmoch a výdavkoch v položke prevádzková réžia.

§ 11a

Účtovanie dotácií

(1) Priznanie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia") sa eviduje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky.

(2) O príjme peňažných prostriedkov sa účtuje v peňažnom denníku a zároveň sa táto skutočnosť eviduje v knihe záväzkov.

(3) Použitie dotácie sa účtuje ako výdavok a zároveň sa účtuje zánik záväzku.

(4) V nadväznosti na účel použitia dotácie sa pri uzatváraní peňažného denníka účtujú účtovné operácie s ohľadom na vyčíslenie základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu8).

§ 12

Obsahové vymedzenie peňažného denníka

(1) Peňažný denník je určený na účtovanie

a) príjmov a výdavkov v hotovosti, vrátane prijatých šekov,

b) príjmov a výdavkov vykonávaných prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky,

c) priebežných položiek,

d) na zápis kurzových rozdielov pri účtovnej závierke.

(2) V peňažnom denníku sa neúčtujú pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky.

(3) Zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú v časovom slede podľa účtovných dokladov s rozpisom na príjmy a výdavky tak, aby bol prehľad o príjmoch a výdavkoch najmenej za kalendárny mesiac.

(4) Prehľad o účtovných zápisoch sa zabezpečuje vhodným, prehľadným a zrozumiteľným spôsobom, napríklad číslovaním účtovných dokladov, samostatnými stĺpcami v peňažnom denníku, kódovaním účtovných zápisov.

(5) O pohybe peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje v denníku podľa výpisov z banky alebo pobočky zahraničnej banky. Zápisy v denníku sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých bankových účtov, prípadne pokladníc alebo vkladných knižiek.

(6) Peňažné prostriedky v cudzej mene v denníku sa sledujú v mene euro a v cudzej mene. Pri uzatváraní účtovných kníh zahraničná mena sa prepočítava na menu euro podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona. Kurzový rozdiel vyplývajúci z prepočtu sa zapisuje ako posledný zápis v denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdaj.

(7) Zostatky peňažných prostriedkov a priebežných položiek sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(8) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch medzi pokladnicou a bankovými účtami, pri prevodoch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi bankovými účtami. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. Na stranu príjmu sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorých nie je účtovný doklad o príjme, na stranu výdavku sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

(9) Peňažný denník obsahuje

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c) prehľad o príjmoch v členení na príjmy

1. z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,

2. z majetku,

3. z darov a príspevkov,

4. z členských príspevkov,

5. z podielu zaplatenej dane z príjmov,

6. z verejných zbierok,

7. z hazardných hier,

8. z dedičstva,

9. z organizovania podujatí,

10. z dotácií,

11. z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,

12. z predaja majetku,

13. z poskytovania služieb,

14. fondu prevádzky, údržby a opráv,

15. ostatné,

d) prehľad o výdavkoch v členení na

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy,

4. platby do poistných fondov,

5. prevádzková réžia,

6. použitie sociálneho fondu,

7. ostatné,

e) prehľad o použití fondu prevádzky, údržby a opráv,

f) prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov,

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek.

§ 13

Obsahové vymedzenie pomocnej knihy o zložkách majetku

(1) Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa vedie podľa jednotlivých zložiek

a) v pomocnej knihe majetku alebo,

b) na skladových kartách.

(2) V knihe majetku uvedenej v odseku 1 alebo na kartách sa uvádza

a) názov alebo popis dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku , prípadne jeho číselné označenie,

b) ocenenie a druh financovania,

c) dátum obstarania, prípadne uvedenia do užívania, ak ide o dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok obstarávaný postupne, najmä pri stavbách, budovách, halách obstarávaných výstavbou,

d) údaje o účtovných odpisoch podľa odpisového plánu,

e) dátum a spôsob vyradenia.

(3) Finančný majetok sa vedie v knihe finančného majetku podľa časového hľadiska, druhu, meny a emitentov.

(4) Zvieratá v základnom stáde, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa v knihách vedú podľa jednotlivých kusov a spôsobom, aby bola zabezpečená riadna evidencia ich stavu, prírastkov a úbytkov. Evidencia zvierat sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva s uvedením ceny za kus alebo hmotnostnú jednotku.

(5) Zásoby materiálu obstarané nákupom alebo iným spôsobom sa vedú v knihe materiálových zásob podľa jednotlivých druhov materiálu, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Ak sú zásoby materiálu uložené na viacerých miestach, uvádzajú sa v knihe materiálových zásob nielen podľa druhov, ale tiež podľa miesta uloženia.

(6) Materiálové zásoby prijaté na sklad sa zapisujú do knihy materiálových zásob na základe dodacích listov, faktúr prípadne iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa zapisuje na základe výdajok.

(7) V knihe materiálových zásob sa spravidla nevedú drobné nákupy materiálu za hotové, s výnimkou potravín určených na spoločné stravovanie alebo predaj, ak je ich nákup potvrdený na nákupných paragónoch.

(8) Ceniny sa evidujú v knihe cenín. Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť po ich vydaní do používania čerpať. Ako cenina sa tiež účtujú zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania.

(9) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome9) sa vedie kniha fondu prevádzky, údržby a opráv, v ktorej sa účtuje tvorba a použitie fondu. Ďalej sa vedú v knihe pohľadávok a knihe záväzkov najmä pohľadávky a záväzky podľa osobitného predpisu10). Tieto evidencie sa vedú osobitne za každý dom.

(10) V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v mene euro a niekoľko pokladníc v cudzej mene, otvorí sa pre každú pokladnicu pokladničná kniha pre každý druh meny. V pokladničnej knihe, otvorenej pre príslušnú menu, sa účtuje v mene euro a v cudzej mene.

§ 14

Obsahové vymedzenie ostatných účtovných kníh

(1) Kniha pohľadávok a kniha záväzkov sa vedú aspoň v rozsahu ustanovenom zákonom.

(2) V knihe pohľadávok a knihe záväzkov sa účtuje zvýšenie alebo zníženie pohľadávok a záväzkov z titulu kurzových rozdielov.

(3) Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch.

(4) Predpokladom pre zápisy v mzdových listoch sú účtovné záznamy, z ktorých je zrejmý

a) výpočet mzdy,

b) výpočet poistného hradeného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne,

c) výpočet zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) výška vyplateného preddavku na mzdu.

(5) Vyplatenie mzdy zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

(6) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu11) sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastky a úbytky sociálneho fondu. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, príspevky do sociálneho fondu sa účtujú v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka. V ostatných prípadoch sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje ako výdavok v peňažnom denníku.

§ 15

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona.

(2) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(3) Na predkladanie účtovnej závierky sa vzťahujú osobitné predpisy12).

(4) Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v celých eurách.

(5) Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v celých eurách.

§ 15a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia a príjem nakúpených euromincí v štartovacom balíčku za protihodnotu v slovenských korunách sa účtuje ako príjem v peňažnom denníku.

(2) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia bez protihodnoty v slovenských korunách sa účtuje ako príjem v peňažnom denníku a v knihe záväzkov.

(3) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účtovné knihy otvoria v eurách a informatívne aj v slovenských korunách. V peňažnom denníku sa prevedú konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, prostriedkov na vkladných knižkách a na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítané na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent13) ako začiatočné stavy. Ďalej sa otvorí kniha pohľadávok, kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy, v ktorých sa jednotlivé pohľadávky, záväzky a ostatné zložky majetku prepočítajú konverzným kurzom na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent13) s výnimkou podľa odseku 4.

(4) Ku dňu zavedenia eura sa záväzky z prijatých preddavkov a pohľadávky z poskytnutých preddavkov vyjadrené 31. decembra 2008 v eurách vykážu v pomocných knihách v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase ich prijatia.

(5) Kurzový rozdiel a vzniknutý rozdiel zo zaokrúhľovania peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá a počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa vykáže v peňažnom denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdavok. Kurzový rozdiel z prepočtu a rozdiel zo zaokrúhľovania záväzkov a majetku okrem peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá sa účtujú v knihe záväzkov, v knihe pohľadávok a v pomocných knihách.

(6) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, uzavrú účtovné knihy a zistia sa

a) súhrnné sumy údajov sledovaných v peňažnom denníku, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, peňažné prostriedky na účtoch v banke, príjmy celkom , výdavky celkom a priebežné položky,

b) konečné stavy pohľadávok v knihe pohľadávok a konečné stavy záväzkov v knihe záväzkov,

c) konečné stavy zásob v knihe zásob, ako aj konečné stavy v ostatných pomocných knihách,

d) kurzové rozdiely, ktoré sa uvedú v peňažnom denníku ako nepeňažná operácia.

(7) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa ku dňu zavedenia eura postupuje podľa odsekov 3 až 5. Pri zostavovaní účtovnej závierky po dni zavedenia eura sa do výkazu príjmov a výdavkov zahrnú aj príjmy a výdavky, ktoré boli účtované od začiatku účtovného obdobia do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 16

(1) Účtovná závierka podľa tohto opatrenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 16a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2008 sa účtuje od účtovného obdobia začínajúceho najskôr 1. januára 2008 a účtovná závierka sa zostavuje po prvýkrát za rok 2008.

§ 16b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. marca 2009

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania najneskôr 28. februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom2), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho odpisovaní sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu, ak sa nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.

§ 17

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. júla 1998 č. 2425/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (oznámenie č. 271/1998 Z. z.) v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 552/99/92 (oznámenie č. 381/1999 Z. z.),

2. čl. I ods. 1 písm. b), čl. I ods. 2, čl. III ods. 5, čl. VIII, čl. XIII ods. 5, čl. XIII ods. 6, čl. XIII ods. 8 prílohy k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1999 č. 21 552/99-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva (oznámenie č. 381/1999 Z. z.).

§ 18

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 22 602/2002-92

VZOR 01 - Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Príloha č. 2 k opatreniu č. 22 602/2002-92

VZOR 02 - Výkaz o majetku a záväzkoch

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

1a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

1c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

4) Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).

7) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

8) § 17 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

10) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

13) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.