Zákon č. 73/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-73
Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do31.01.2009
Účinnosť od 22.02.2002 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.
Znenie 22.02.2002

73

ZÁKON

z 30. januára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 490/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 30 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „viditeľnosti" vkladajú slová „a v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého dňa".

2. V § 36 ods. 5 prvá veta znie: „V cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách je na používanie zvláštnych motorových vozidiel s výnimkou traktorov povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom potrebné povolenie príslušného okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru (ďalej len „okresný dopravný inšpektorát"), ktorý určí trasu, čas a ďalšie podmienky potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.".

3. V § 40 odsek 4 znie:

(4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané a vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,

b) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.".

4. V § 79 ods. 2 sa slová „o vodičskom oprávnení" nahrádzajú slovami „vo vodičskom preukaze".

5. § 90 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Okresný dopravný inšpektorát nevykoná zmenu držiteľa vozidla a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak je proti vlastníkovi alebo držiteľovi vedené exekučné konanie34a) alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu.35)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 35 znejú:

34a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

35) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.