Vyhláška č. 725/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-725
Čiastka 276/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.08.2008
Účinnosť od 24.12.2002 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 24.12.2002

725

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 18. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 5/1999 Z. z. a § 6 ods. 4 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva") na dve stredné školy alebo na dva učebné odbory, alebo na dva študijné odbory tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšiu prihlášku podľa § 5 ods. 6 a podľa § 5 ods. 8.".

2. V § 2 ods. 2 sa v prvej vete číslovka „5" nahrádza číslovkou „15".

3. V § 2 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.".

4. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

a) do 20. februára na študijné odbory a učebné odbory a na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,

1. 5370 3 masér,

2. 7644 6 pedagogická škola - integrovaný odbor,

3. 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

4. 82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

5. 85 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

6. 7902 5 01 gymnázium - matematika,

7. 7902 5 76 gymnázium - telesná výchova,

8. 7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium,

9. 7902 5 78 gymnázium - slovenský jazyk a literatúra,

10. triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

11. triedy športových škôl,

12. športové triedy na stredných školách;".

5. V § 3 ods. 2 sa slová „príslušnej školskej správe" nahrádzajú slovami „zriaďovateľovi školy".

6. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

7. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje určený plán výkonov do začiatku termínu konania prijímacích skúšok. Ak je zriaďovateľom strednej školy samosprávny kraj, tento návrh prerokuje s krajským úradom.".

8. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy1) a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať1a) do tried prvého ročníka, a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 15. januára na výveske školy.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 7 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

1a) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.".

9. V § 4 ods. 2 druhá veta znie:

„Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 5 ods. 7.".

10. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

11. V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

12. V § 5 odsek 7 znie:

(7) Ostatné prijímacie skúšky do gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť sa konajú v dvoch termínoch v prvom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v prvom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Do gymnázií s osemročným štúdiom sa prijímacie skúšky konajú iba v prvom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v stredu.".

13. V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 31. mája okrem gymnázií s osemročným štúdiom. Prijímacia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.".

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

14. V § 5 v novooznačenom odseku 9 sa číslovka „desať" nahrádza číslovkou „päť".

15. V § 6 sa vypúšťajú odseky 1 a 6.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4 a doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

16. § 7 znie:

㤠7

(1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, pri ostatných prijímacích skúškach podľa § 5 ods. 7 do troch dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom4) zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

(2) Riaditeľ strednej školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Pri svojom rozhodnutí prihliada na to, aby uchádzač mal možnosť podať si prihlášku na strednú školu podľa § 5 ods. 8.

(3) Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. Stredná škola uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľ strednej školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu.5)

(4) Uchádzač, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú školu, podáva ďalšiu prihlášku potvrdenú základnou školou, ktorú navštevuje, na štúdium na strednú školu podľa § 5 ods. 8.

(5) Riaditeľ strednej školy na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi; ak ide o uchádzača, ktorý je žiakom základnej školy, aj triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

"4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).".

17. V § 8 odsek 2 znie:

(2) O počte tried prvého ročníka a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne zriaďovateľ každoročne do 30. apríla. Ak je zriaďovateľom samosprávny kraj, túto skutočnosť prerokuje s krajským úradom.".

18. V § 8 ods. 8 sa slová „školská správa (ministerstvo zdravotníctva)" nahrádzajú slovami „krajský úrad".

19. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Riaditeľ základnej školy poskytne samosprávnemu kraju a krajskému úradu požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách.".

20. V § 10 ods. 2 sa slová „školskej správe" nahrádzajú slovami „samosprávnemu kraju a krajskému úradu".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Martin Fronc v. r.