Oznámenie č. 720/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-720

(v znení č. 540/2003 Z. z., 714/2004 Z. z.)

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 580/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 540/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 714/2004 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2005.

Znenie 01.01.2005

720

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 10. decembra 2002 č. 21 577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 2022/98-sekr. (oznámenie č. 220/1998 Z. z.), opatrenia č. 20 795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.), opatrenia č. 20 778/2000-92 (oznámenie č. 430/2000 Z. z.) a opatrenia č. 18 175/2001-92 (oznámenie č. 476/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania a účtová osnova pre zdravotné poisťovne,1) Sociálnu poisťovňu2). Účtová osnova pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu je prílohou k tomuto opatreniu.

Postupy účtovania

§ 2

Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtuje a vykazuje účtovná jednotka podľa zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísanie cenných papierov na účet v stredisku cenných papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností4) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.

(3) Pre výpočet kurzových rozdielov je dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre dodávateľa deň vystavenia účtovného dokladu, pre odberateľa deň doručenia účtovného dokladu.

(4) Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom (spotové operácie) a derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.

§ 4

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) opravy nákladov alebo výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov a výnosov, ktorých sa týkajú,

c) náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,

d) náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 381 -Náklady budúcich období a 383 - Výdavky budúcich období,

e) výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 384 - Výnosy budúcich období a 385 - Príjmy budúcich období.

§ 5

Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu podľa § 24 ods. 2 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok a záväzkov a na účtoch finančných investícií, účtoch úverov a finančných výpomocí sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávok a predaji finančných investícií súvzťažne s účtami nákladov, výnosov alebo príslušného fondu účtovnej jednotky podľa charakteru pohľadávky, záväzku alebo finančnej investície.

(3) Kurzové rozdiely sa neúčtujú pri nákupe a predaji cudzej meny za slovenskú menu.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 6 zákona účtuje na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 - Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(5) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 905 - Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov.

(6) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných oceňovacou metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona, sú súčasťou ocenenia oceňovacou metódou vlastného imania.

§ 6

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov a 67 - Vnútroorganizačné prevody výnosov,

c) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa volia účty v rámci voľných účtových tried 7 a 8,

d) prostredníctvom účtu 395 -Vnútorné zúčtovanie,

e) kombináciou postupov podľa písmen a), b), c) a d).

(2) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

§ 7

Postup účtovania pri likvidácii účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou

(1) Ak účtovná jednotka, ktorá je zdravotnou poisťovňou, uzaviera účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, účtuje sa

a) zostatok účtu 381 - Náklady budúcich období na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady alebo na účet 914 - Správny fond, ak sa na úhradu nákladov použili prostriedky správneho fondu účtovnej jednotky alebo na účty účtovej skupiny 31 - Pohľadávky, podľa uzatvorených zmlúv, ak ide o platby platené vopred, napríklad nájomné,

b) zostatok účtu 383 - Výdavky budúcich období v prospech účtu záväzkov podľa uzatvorených zmlúv alebo v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo na účet 914 - Správny fond, ak sa na úhradu výdavkov použili prostriedky správneho fondu účtovnej jednotky,

c) zostatok účtu 384 - Výnosy budúcich období v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo na účet 914 - Správny fond, ak z prijatých prostriedkov mohol byť vytvorený správny fond účtovnej jednotky,

d) zostatok účtu 385 - Príjmy budúcich období na účet pohľadávok podľa uzatvorených zmlúv alebo na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady alebo na účet 914 - Správny fond, ak z prijatých prostriedkov bol vytvorený správny fond účtovnej jednotky,

e) zostatok účtu 388 - Odhadné účty aktívne na účet pohľadávok podľa uzatvorených zmlúv alebo na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady alebo 914 - Správny fond, ak bol účet 388 - Odhadné účty aktívne vytvorený v prospech tohto účtu,

f) zostatok účtu 389-Odhadné účty pasívne na účet záväzkov podľa uzatvorených zmlúv alebo v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo 914 - Správny fond, ak bol účet 389 - Odhadné účty pasívne vytvorený na ťarchu tohto účtu.

(2) Po vstupe účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou, do likvidácie, sa neúčtuje o tvorbe rezerv a o tvorbe opravných položiek.

(3) Otváracia likvidačná súvaha ku dňu vstupu do likvidácie nadväzuje na zostatky účtov súvahy zostavenej podľa odseku 1.

(4) Po zostavení otváracej likvidačnej súvahy sa prvým účtovným zápisom účtujú zostatky účtov 901 - Fond dlhodobého majetku, 911 - Základný fond, 914 - Správny fond, 916 - Rezervný fond, 917 - Účelový fond, 918 - Ostatné fondy, 919 - Účet tvorby fondov, 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov na účet 909 -Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii; tento účet môže mať aktívny zostatok.

(5) Majetok účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou, o ktorom sa neúčtovalo, ale ktorý jej preukázateľne patrí v deň vstupu do likvidácie, sa účtuje na ťarchu príslušného majetkového účtu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 909 - Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii v ocenení podľa odborného odhadu znalca. Zaniknuté záväzky voči veriteľom sa účtujú na ťarchu príslušného účtu záväzkov a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(6) Ku dňu skončenia likvidácie alebo konkurzu sa uzavrú účtovné knihy a zostaví sa účtovná závierka.

Postup pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh

§ 8

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvárajú účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív na účte 962 - Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových položiek aktív a pasív účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 961 -Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk alebo strata účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 -Začiatočný účet súvahový.

(4) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad bežného účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtov účtovej skupiny 93 - Výsledok hospodárenia.

(5) Stav účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa vyrovná po schválení návrhu na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty príslušným orgánom účtovnej jednotky

a) pri dosiahnutí zisku v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky, 92 - Osobitné fondy účtovnej jednotky alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov,

b) pri vzniknutej strate na ťarchu účtu 914 -Správny fond alebo účtu 918 - Ostatné fondy alebo účtu 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov.

§ 9

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavierajú účtovnými zápismi.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú na ťarchu účtu 963 -Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti sa účtujú v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát. Zostatok účtu 963 -Účet ziskov a strát sa podľa toho, či sa dosiahol zisk alebo strata účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(3) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový. Konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(4) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) zisťujú konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,

c) zistí základ dane z príjmov za zdaňovanú činnosť za účtovné obdobie ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť, s výnimkou účtu 591 - Daň z príjmov,

d) zistí účtovný výsledok hospodárenia prevodom nákladových účtov na ťarchu účtu 963 -Účet ziskov a strát a prevodom výnosových účtov v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát,

e) uzavrie účtovníctvo účtovnej jednotky prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 963 - Účet ziskov a strát na účet 962 -Konečný účet súvahový.

(5) Na základe údajov účtu 962 - Konečný účet súvahový, účtu 963 - Účet ziskov a strát a údajov analytickej evidencie sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovné zásady

§ 10

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(2) Rezerva sa účtuje v mene, v ktorej sa uskutoční plnenie. Ak sa účtuje rezerva v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(3) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(4) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Ak je použitie rezervy nižšie ako jej tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa zruší v prospech výnosov.

(5) Rezervy pri vklade majetku v súvislosti so zánikom bez likvidácie sa zrušia v prospech výnosov, ak osobitný predpis neustanoví inak.

§ 11

Zásady pre tvorbu a používanie opravných položiek

(1) V účtovnej jednotke sa vytvárajú opravné položky podľa § 26 ods. 3 zákona.

(2) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie ocenenia majetku, účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov alebo na ťarchu účtu 919 -Účet tvorby fondov.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam,

b) cenným papierom držaným do splatnosti,

c) podielovým cenným papierom a vkladom,

d) hmotnému majetku a nehmotnému majetku,

e) zásobám.

(4) Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu nákladov na základe inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a pri nej zistenom znížení ocenenia majetku, ak takto zistená hodnota je nižšia ako cena majetku zachytená v účtovníctve na príslušných majetkových účtoch.

(5) Opravné položky pri dlhodobom majetku, ktorého hodnota sa znižuje opotrebením, napríklad odpisovaný majetok, sa tvoria, ak jeho hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia, ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, a toto zníženie hodnoty nie je trvalé.

(6) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie.

(7) Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom sa na ne vzťahuje dokladová inventúra.

(8) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(9) Opravné položky sa netvoria

a) na zvýšenie hodnoty aktív nad výšku ocenenia v účtovníctve,

b) k záväzkom,

c) k aktívam oceňovaným reálnou hodnotou alebo oceňovacou metódou vlastného imania.

(10) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(11) Ak sa na niektorý dôvod zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, neúčtuje sa súčasne tvorba opravnej položky.

§ 12

Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie

Pri vytváraní analytických účtov a analytickej evidencie sa zohľadňujú potreby účtovnej jednotky najmä z hľadiska členenia, ak toto členenie nezohľadňujú priamo syntetické účty

a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou ako jeden rok,

b) cenných papierov podľa druhov a vrátane podľa emitentov,

c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti") do jedného roku vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roku vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

e) na slovenskú menu a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných papierov a vkladov do základného imania, podielov,

f) podľa položiek účtovnej závierky,

g) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie podľa osobitného predpisu,5)

h) podľa osobitných predpisov.6)

§ 13

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný,

b) nehmotný,

c) finančné investície.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je v sume ustanovenej osobitným predpisom7) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je ustanovené osobitným predpisom7) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(5) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill"), ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom7) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(7) Ako finančné investície sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) dlhové cenné papiere držané do splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad obligácie a dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy a dlhodobé termínované vklady.

d) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

e) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(8) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú

a) zásoby, vrátane náhradných dielcov,

b) krátkodobé finančné investície účtované na účtoch účtovej triedy 2 - Finančné účty,

c) drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby,

d) drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 - Spotreba materiálu.

§ 14

Zásady pre členenie majetku, ktorými sú cenné papiere a deriváty

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere"), a to

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere") sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti,

d) nadobudnuté v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti.

(6) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti.

(7) Na členenie derivátov sa vzťahujú zásady podľa osobitného predpisu8a).

Účtovné metódy

§ 15

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú všetky náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do používania.

(2) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok,

c) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady,

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.7) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,7) môže sa účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08; súčasne sa vykoná oprava odpisového plánu.

(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku; ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

(7) Dlhodobý majetok bezodplatne získaný účtovnou jednotkou pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení sa oceňuje obstarávacou cenou, v ktorej bol doteraz vedený v účtovníctve. Ak obstarávaciu cenu nie je možné zistiť, ocení sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Obdobne sa ocení dlhodobý majetok bezodplatne prevzatý od inej účtovnej jednotky.

§ 16

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade podľa § 25 ods. 3 zákona.

(3) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob sa oceňujú podľa kvalifikovaného odhadu ich hodnoty.

(4) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo, poistné.

(5) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú priamymi nákladmi na ne vynaloženými, alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tejto činnosti vzťahujú. Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov napríklad úroky, sa môžu zahrnúť do vlastných nákladov len vtedy, ak patria do obdobia ich vytvárania.

(6) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.

(7) Nevyfakturované dodávky zásob sa ocenia podľa zmluvy alebo odhadom.

(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.

§ 17

Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papierov určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov, napríklad prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, a to obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera; a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úroky sú súčasťou účtov, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie alebo diskont.

(6) Pri cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na emitované cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje ako trhová cena vyhlásená ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(8) Reálna hodnota cenného papiera určeného kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku v podielovom fonde, ak ide o podielové listy,

c) súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(9) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(10) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.

(11) Podielové cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť (ďalej len „oceňovacia metóda vlastného imania"). Podielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Hodnota goodwillu zahrnutá v obstarávacej cene sa prevedie na účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Podielové cenné papiere sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona oceňovacou metódou vlastného imania. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti.

(12) Na oceňovanie derivátov sa primerane vzťahuje osobitný predpis8b), pričom náklady na derivátové operácie sa účtujú na účte 549 - Iné ostatné náklady, výnosy z derivátových operácií sa účtujú na účte 649 - Iné ostatné výnosy a Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov sa účtujú na účte 905 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

§ 18

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 15. Úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určia podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť účtovnej jednotky alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Dlhodobý drobný nehmotný majetok a dlhodobý drobný hmotný majetok možno odpísať aj jednorázovo.

(5) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Účtovné odpisy sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 -Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. Opotrebenie majetku zakúpeného z prostriedkov správneho fondu účtovnej jednotky alebo darovaného majetku, ktorý sa nepoužíva na zdaňovanú činnosť, sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou sa neodpisuje majetok nakupovaný z prostriedkov základného fondu, účelového fondu a rezervného fondu.9)

(8) Odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 19

V účtovnej jednotke sa účtuje v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1 - Zásoby,

c) Účtová trieda 2 - Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 5 - Náklady na činnosť,

f) Účtová trieda 6 - Výnosy z činnosti,

g) Účtová trieda 7 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

h) Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

i) Účtová trieda 9 - Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty.

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

§ 20

V účtovej triede 0 sa účtuje o

a) dlhodobom hmotnom majetku a technickom zhodnotení, ku ktorému má účtovná jednotka právo vlastníctva, z ktorého plynie účtovnej jednotke ekonomický úžitok alebo o majetku štátu, ktorý má účtovná jednotka v správe,

b) majetku, ktorý nie je vo vlastníctve účtovnej jednotky, z ktorého plynie účtovnej jednotke ekonomický úžitok a ktorý účtovná jednotka odpisuje podľa nájomnej zmluvy,

c) dlhodobom nehmotnom majetku a technickom zhodnotení, ku ktorému účtovná jednotka nadobudla právo užívania za odplatu a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou a obchoduje sa s ním,

d) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

e) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

f) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku,

g) opravných položkách k dlhodobému majetku.

§ 21

(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a majú zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na používanie a spĺňajú všetky podmienky podľa osobitných predpisov v oblasti stavebnej, ekologickej, požiarnej, bezpečnostnej a hygienickej.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtov 623 -Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 -Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, ak na získaný majetok budú vynaložené obstarávacie náklady a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé aj krátkodobé preddavky.

§ 22

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(1) Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.

(2) Ak je súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, účtujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho obstaraním, a ktorý sa hneď uvádza do užívania, je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok.

§ 23

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania,

b) prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technické zhodnotenie,10) dopravné, montáž a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak ide o zastavenie obstarávania majetku.

(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním majetku,

b) penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním majetku,

c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

d) výdavky na vybavenie obstarávaného majetku zásobami,

e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného majetku do používania,

f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

h) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu7) nie sú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

(3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím, a ktorý sa hneď uvádza do používania, sa môže účtovať priamo na príslušný účet účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný alebo 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný.

(4) Náklady, ktorými nájomca podľa zmluvy uvádza po skončení prenájmu prenajatú vec do pôvodného stavu, sa jednorázovo odpíšu na ťarchu nákladov 549 - Iné ostatné náklady. Súčasne sa účtuje použitie zdrojov správneho fondu účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(5) O dlhodobom hmotnom majetku, ktorý účtovná jednotka, ktorá je zdravotnou poisťovňou obstaráva z prostriedkov základného fondu, účelového fondu a rezervného fondu sa neúčtuje v triede 0 - Dlhodobý majetok, ale evidencia o tomto majetku sa vedie na podsúvahových účtoch.

§ 23a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena10a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy, okrem príjmov, z ktorých sa tvoria fondy účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov, so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b) účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 24

Obstaranie finančných investícií

(1) O finančných investíciách sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície, a to na účet

a) 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe,

b) 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

c) 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

d) 067 - Ostatné pôžičky,

e) 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobej finančnej investície sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 - Obstaranie dlhodobých finančných investícií.

(3) Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa účtujú na účtoch 061 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe alebo 062 - Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa podielu účtovnej jednotky na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

(4) Na účte 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú cenné papiere držané do splatnosti a dlhodobé termínované vklady. Účtuje sa tu aj o cenných papieroch držaných do splatnosti so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

(5) Na účte 067 - Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám.

(6) Na účte 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície sa účtujú

a) podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej účtovná jednotka nemá podiel v ovládanej osobe ani nevykonáva podstatný vplyv,

b) dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.

c) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

§ 25

Vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku stavby sa účtuje do nákladov na stavbu.

(2) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku trvalým vyradením veci, bez toho aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania a vyradená vec bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci. Miera odpisovania vyradenej veci je totožná s mierou odpisovania pôvodného majetku. Podobne sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku.

(3) Ak je účtovná jednotka povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok podľa osobitných predpisov,11) jednorázovo sa odpíše obstarávacia cena do nákladov a ako úplne odpísaný sa bezodplatne prevedie nadobúdateľovi, ktorý ho neodpisuje. Súčasne sa účtuje vyradenie majetku na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtov

a) 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri likvidácii,

b) 552 -Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri predaji,

c) 548 - Manká a škody pri manku a škode,

d) 546 - Dary pri darovaní.

(5) Zostatková cena podľa odseku 4 sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(6) Pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (ďalej len „zrušené obstarávanie") sa výdavky, ktoré boli účtované na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku jednorázovo odpíšu na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Súčasne sa účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

§ 26

Predaj finančných investícií

(1) Pri predaji finančných investícií, cenných papierov a vkladov sa cena, o ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície, účtuje na ťarchu účtu 553 - Predané cenné papiere. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov v cene obstarania na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu príslušného fondu účtovnej jednotky, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané.

(2) Predaj finančných investícií, ktoré účtovná jednotka nadobudla bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 06 - Finančné investície.

§ 27

(1) Na účte 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti sa účtujú úspešné výsledky duševnej práce, ktoré nie sú predmetom priemyselných, autorských a oceniteľných práv. Na tomto účte sa o nich účtuje, ak sa

a) kúpili samostatne a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenia,

b) vytvorili vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo opakovaného predaja, ak nejde o výsledky na zákazku alebo o súčasť dodávky dlhodobého hmotného majetku.

(2) Softvér sa účtuje na účte 013 - Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, a to ak sa kúpil samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia, alebo ak sa vytvoril vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním.

(3) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú predmetom oceniteľných práv.

(4) Na účte 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje iný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 až 3. Na tomto účte sa účtuje aj goodwill.

§ 28

(1) Dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet

a) 021 -Stavby,

b) 022 - Stroje, prístroje a zariadenia,

c) 023 - Dopravné prostriedky,

d) 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov,

e) 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok,

f) 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok,

g) 031 - Pozemky,

h) 032 - Umelecké diela a zbierky.

(2) O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa právnych predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účte 032 - Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(3) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou odseku 2,

a) predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu,12)

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu,13)

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu,14)

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu.15)

(4) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 3 sa vzťahujú osobitné predpisy.16)

§ 29

Účtovanie pri prenájme

(1) Pri účtovaní prenajatého majetku odpisovaného účtovnou jednotkou, ktorá je nájomcom podľa osobitného predpisu,7) sa postupuje takto:

a) majetok prenechaný na užívanie sa u prenajímateľa prevedie z účtu účtových skupín 01, 02, 03, 07 a 08 na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky; ak je k majetku účtovaná opravná položka, zruší sa,

b) majetok prenechaný na užívanie sa v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom účtuje na ťarchu účtov účtových skupín 01, 02 a 03 a v prospech účtu 954 - Záväzky z prenájmu v ocenení majetku u prenajímateľa a uvedenom v zmluve,

c) majetok vrátený po zániku nájomnej zmluvy sa v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom účtuje v prospech účtu účtových skupín 01,02 a 03, na ťarchu účtu účtových skupín 07 a 08 a na ťarchu účtu 954 - Záväzky z prenájmu,

d) majetok vrátený po zániku nájomnej zmluvy sa v účtovnej jednotke, ktorá je prenajímateľom účtuje na ťarchu účtov účtových skupín 01, 02 a 03 a v prospech účtov účtových skupín 07 a 08, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné pohľadávky.

(2) Pri účtovaní nájomného, ak je prenajatý majetok podľa odseku 1, sa postupuje tak, že celková suma za prenájom dohodnutá v zmluve sa rozdelí na dve zložky, a to na zložku

a) zodpovedajúcu výške odpisov alebo sume na budúce odkúpenie majetku, ktorá sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom na ťarchu účtu 954 - Záväzky z prenájmu a u prenajímateľa sa účtuje v prospech účtu 378 - Iné pohľadávky,

b) nájomného, ktorá sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom na ťarchu účtu 516 -Nájomné a v prospech účtu 321 - Dodávatelia; ak boli použité zdroje fondu účtovnej jednotky, účtuje sa súčasne použitie fondu účtovnej jednotky na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy; v účtovnej jednotke, ktorá je prenajímateľom sa účtuje zložka nájomného v prospech účtu 652 -Výnosy z dlhodobých finančných investícií.

(3) Účtovanie záväzkov a pohľadávok podľa odseku 2 po zániku nájomnej zmluvy, ak je zostatok na účtoch 954 - Záväzky z prenájmu a 378 - Iné pohľadávky, sa vykoná v súlade s touto nájomnou zmluvou.

(4) Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu17) sa pri zániku nájomnej zmluvy postupuje takto:

a) v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom sa účtuje zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 -Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku; súčasne sa účtuje na ťarchu účtu 901 -Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy,

b) v účtovnej jednotke, ktorá je prenajímateľom sa účtuje technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok alebo 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 08 -Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku.

Účtová trieda 1- Zásoby

§ 30

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 - Zásoby sa účtuje skladovaný materiál a skladovaný tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 - Materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný dlhodobý hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 13 - Tovar sa účtuje všetko, čo účtovná jednotka obstaráva za účelom predaja, vrátane pozemkov, budov a stavieb, ktoré účtovná jednotka obstaráva za účelom predaja v nezmenenej podobe a sama ich nepoužíva, neprenajíma a nevykonáva na nich technické zhodnotenie.

(4) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob B účtovania zásob sa vzťahuje len na účtovnú jednotku, ktorá nemá povinnosť overenia účtovej závierky audítorom podľa osobitného predpisu18) a účtovná jednotka nie je v likvidácii alebo v konkurze.

(5) Spôsobom A sa účtujú zásoby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; nákup materiálu sa môže účtovať priamo na účet 112 - Materiál na sklade; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 - Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa vykonáva v obstarávacích cenách pri nákupoch, účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade alebo 132 - Tovar na sklade a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu alebo 131 - Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu, predaj materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 554 - Predaný materiál a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 - Predaný tovar,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu, ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky určenej vnútorným predpisom o prirodzených úbytkoch; na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtuje inventarizačný rozdiel nad určené prirodzené úbytky a prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak prebytok vznikol chybným účtovaním na účtoch účtovej triedy 5 v tom istom účtovnom období.

(6) Spôsobom B sa účtujú zásoby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 - Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch účtovej triedy 3 alebo 2; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 - Aktivácia,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 - Materiál na sklade a 132 -Tovar na sklade sa účtujú na ťarchu 501 -Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 - Spotreba materiálu; inventarizačný rozdiel do výšky určenej vnútorným predpisom prirodzených úbytkov sa neúčtuje; inventarizačný rozdiel nad určené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 -Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy a na ťarchu príslušného účtu zásob.

(7) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob v priebehu účtovného obdobia a zložky obstarávacej ceny zásob napríklad na skladových kartách, v dátových súboroch počítača a podobne.

(8) Pri uzavieraní účtovných kníh sa, v spôsobe A aj B účtovania zásob, účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 - Materiál na ceste alebo 139 - Tovar na ceste. Nevyfaktúrované dodávky sa účtujú v prospech účtu 389 - Odhadné účty pasívne.

(9) Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

§ 31

(1) Kalkulačný účet 111 - Obstaranie materiálu slúži na zabezpečenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade.

(2) Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

(3) Na účte 119 - Materiál na ceste sa účtuje faktúra za dodaný materiál, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.19)

(4) Obsahová náplň účtu 131 - Obstaranie tovaru je zhodná s obsahovou náplňou účtu 111 - Obstaranie materiálu.

(5) Na účte 132 - Tovar na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na uvedenom účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

(6) Na účte 139 - Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za dodaný tovar, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.19)

(7) V prospech účtu 191 - Opravná položka k materiálu alebo účtu 196 - Opravná položka k tovaru sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám alebo tovaru so súvzťažným zápisom na účte 559 - Tvorba opravných položiek. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám alebo tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 191 - Opravná položka k materiálu alebo 196 - Opravná položka k tovaru so súvzťažným zápisom na účte 659 - Zúčtovanie opravných položiek.

Účtová trieda 2 - Finančné účty

§ 32

(1) Likvidný majetok, s ktorým možno bezprostredne obchodovať, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je do jedného roka, bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci (ďalej len „finančný majetok") sa účtujú na účtoch účtovej triedy 2.

(2) Účet finančného majetku v cudzích menách sa vedie v účtovníctve v slovenských korunách aj v cudzích menách.

§ 33

(1) Na účte 211 - Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto peňazí v hotovosti a poukážok, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Stav peňazí v pokladnici nemožno nahradzovať potvrdenkami alebo úpismi. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách a depozity, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom. K jednotlivým účtovným prípadom sa vyhotovujú pokladničné doklady.

(2) Na účte 213 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú poštové známky, diaľničné nálepky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu pred ich vydaním, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Ako ceniny sa účtujú i zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené zamestnancom a členom orgánov účtovnej jednotky sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo na účte 378 - Iné pohľadávky. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na druhy cenín, ktoré sa pri zakúpení účtujú priamo do spotreby, s výnimkou kariet a stravných lístkov, možno tieto ceniny účtovať priamo ako prevádzkový náklad.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 - Účty v bankách sa účtuje zostatok a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môže byť ku dňu účtovnej závierky vykázaný na bežnom účte, ak to umožňuje postup banky. V súvahe sa potom pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý bankový úver.

(4) Na účte 231 - Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roku so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného bankového účtu fondu účtovnej jednotky, ktorého sa prijatý úver týka. Ak uhradí banka platobný doklad dodávateľa priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku účtovej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy.

(5) Na účte 232 - Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Účtuje sa tu rozdiel medzi zmenečnou sumou a nákupnou alebo predajnou cenou (ďalej len „diskont") v okamihu nákupu, predaja alebo eskontu súvzťažne s príslušnými účtami výnosov alebo nákladov. V prospech účtu 232 - Eskontné úvery sa účtuje záväzok do doby splatenia bankou eskontovanej zmenky zmenečným dlžníkom, ak trvá záväzok predávajúceho voči banke. Ak ide o záväzok dlhodobý, účtuje sa v prospech účtu 951 - Dlhodobé bankové úvery. Ak čas pre zmenkový záväzok alebo pohľadávku účtovnej jednotky, ktorá vyplýva zo zmenky presahuje jedno účtovné obdobie alebo sa diskont časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie časovo sa rozlíši.

(6) Na účte 241 - Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sa účtujú dlhové cenné papiere emitované účtovnou jednotkou, ktorých zostatková doba splatnosti je do jedného roku.

(7) Na účte 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú prijaté krátkodobé výpomoci alebo pôžičky, ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby, ako banky.

(8) Na účte 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie a na účte 253 - Dlhové cenné papiere na predaj sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov.

(9) Na účte 255 - Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, emitované účtovnou jednotkou, ktoré má v majetku v súlade s osobitnými predpismi.

(10) V priebehu obstarávania krátkodobej finančnej investície sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 259 - Obstaranie krátkodobých finančných investícií.

(11) Účtová skupina 26 - Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa v tejto účtovej skupine účtujú účtovné prípady, ak vzniká časový nesúlad pri prevodoch medzi bankovými účtami účtovnej jednotky. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti alebo šekov účtujú podľa pokladničných dokladov a výpisov z bankových účtov.

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

§ 34

Pohľadávky

(1) Na účte 311 - Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere bankou zinkasované a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.

(3) Na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

(4) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom.

(5) Na účte 316 - Pohľadávky na poistnom sa účtujú pohľadávky voči platiteľom poistného podľa osobitného predpisu22) (ďalej len „poistné") podľa zmluvy alebo iného obdobného dokladu. Pohľadávka na poistnom sa účtuje na základe účtovného dokladu, ak je známa jeho výška. V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa na tomto účte účtujú aj pohľadávky vzniknuté v súvislosti s výplatou nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok a dávok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

(6) Na účte 317 - Preddavky poskytnuté zdravotníckym zariadeniam sa v účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou účtujú preddavky poskytnuté zdravotníckym zariadeniam podľa osobitného predpisu.20)

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtujú na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie pohľadávky voči platiteľom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účtoch 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a 914 – Správny fond.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou sa účtuje na účte 319 - Pohľadávky osobitného účtu povinného zdravotného poistenia nárok na prídel z osobitného účtu povinného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) so súvzťažným zápisom na účte 919 - Účet tvorby fondov.

§ 35

Postup účtovania zmenky

(1) Zmenka ako cenný papier sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou a účtuje sa na účte 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície, na účte 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie alebo na účte 253 - Dlhové cenné papiere na predaj.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom účtuje na účte 312 - Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 - Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 - Zmenky na úhradu alebo 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Predaj zmenky ako platobného prostriedku sa účtuje v prospech účtu 312 - Zmenky na inkaso.

(4) Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou zníženou o diskont. Vzniknutý rozdiel sa účtuje vo vecnom a časovom rozlíšení v prospech výnosov 649 - Iné ostatné výnosy alebo na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom sa súčasne účtuje jej záväzok voči banke v prospech účtu 232 - Eskontné úvery alebo 951 - Dlhodobé bankové úvery až do doby, keď zmenkový dlžník splatí eskontovanú zmenku.

(5) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo prevodom (indosamentom) zmenky, s výnimkou eskontu, sa účtuje na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky.

§ 36

Záväzky

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch, najmenej za kalendárny mesiac. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.

(2) Na účte 322 - Zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vydané účtovnou jednotkou a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom, kde zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je kratší ako jeden rok.

(3) Na účte 324 - Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od účtovnej jednotky, ktorá je odberateľom pred splnením jej záväzku.

(4) Na účte 325 - Ostatné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uplatnené reklamácie odberateľmi.

(5) Na účte 326 - Záväzky z poistných vzťahov sa účtujú záväzky z poistných vzťahov, ktorých zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok, napríklad záväzok voči zdravotníckym zariadeniam, voči platiteľom poistného a záväzky z osobitnej činnosti účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu.22)

(6) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtuje v prospech účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti nárok dôchodkovej správcovskej spoločnosti na príspevky na starobné dôchodkové sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účte 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Na ťarchu účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa účtuje postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou sa účtuje na účte 329 - Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia predpis odvodu na osobitný účet povinného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,21) so súvzťažným zápisom na účte 911 - Základný fond.

§ 37

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

(1) Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane sociálneho zabezpečenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

(2) Na účte 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú iné ostatné záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov, ak sa priamo nepreplácajú.

(3) Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú iné ostatné pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.

(4) V prospech účtu 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni, a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradenej zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524

- Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 - Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 -Zamestnanci. Na ťarchu účtu 336

- Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 331 - Zamestnanci.

§ 38

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

(1) Na účte 341 - Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov platené v priebehu účtovného obdobia. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 - Daň z príjmov.

(2) Na účte 342 - Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

(3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu22a).

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,22b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu,22c) pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.

(6) Na účte 345 - Ostatné dane a poplatky sa účtuje

a) v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 - Odberatelia, 315 -Ostatné pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0,1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb,

b) na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní,

c) na ťarchu tohto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 - Dodávatelia, 325 - Ostatné záväzky, 379 - Iné záväzky, 954 - Záväzky z prenájmu, 959 -Ostatné dlhodobé záväzky,

d) tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči colnému úradu za zdaňovacie obdobie,

e) daň podľa osobitných predpisov,23)

f) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 - Ostatné nepriame dane a poplatky.

(7) Na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje priznanie dotácie poskytovanej zo štátneho rozpočtu účtovnej jednotke, priznanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu.5) Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku. Priznanie dotácie na prevádzku sa účtuje v prospech účtu 691 - Dotácie na prevádzku. Priznanie dotácie sa účtuje súčasne s jej úhradou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci. V prospech účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje preplatok dotácie, povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená rozpočtová disciplína. Na tomto účte sa účtujú ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu.

§ 39

Pohľadávky voči združeniu

Na účte 358 - Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.24) Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 40

Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(1) Na účte 368 - Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.24) Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

(2) Na účte 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti.

§ 41

Iné pohľadávky a záväzky

(1) Na účte 375 - Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je emitentom dlhopisov

a) na ťarchu tohto účtu upísanie dlhodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 953 - Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou a upísanie krátkodobých dlhopisov so súvzťažným zápisom na účte 241 - Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou,

b) v prospech tohto účtu splácanie dlhopisov a odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov znejúcich na meno, pred uplynutím doby ich splatnosti, podľa podmienok emisie, so súvzťažným zápisom na účte 255 - Vlastné dlhopisy.

(2) Na účtoch 378 - Iné pohľadávky a 379 -Iné záväzky sa účtujú krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na účtoch pohľadávok a záväzkov uvedených v § 34 až 40 a v odseku 1, napríklad sa tu účtuje

a) pohľadávka na náhradu škody od zodpovednej osoby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtu 914 - Správny fond, ak bola škoda spôsobená na majetku obstaranom zo správneho fondu účtovnej jednotky,

b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 - Manká a škody,

c) záväzok voči colným orgánom z dôvodu nezaplatenia cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze; v analytickej evidencii sa oddelene účtuje clo, daň z pridanej hodnoty a jednotlivé spotrebné dane pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a ku spotrebnej dani sa účtovanie v rámci analytickej evidencie k účtu 379 - Iné záväzky usporiada tak, aby sa umožnilo preukázanie platenia dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebných daní,

d) pohľadávka alebo záväzok voči členom orgánov účtovnej jednotky, napríklad preddavok na cestovné.

§ 41a

Postup účtovania derivátov a repo obchodov

(1) Deriváty sa účtujú na podsúvahových účtoch a na súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania obchodu, ukončenia obchodu, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.

(2) Pri pevných termínových operáciách zmeny reálnej hodnoty sa účtujú ako pohľadávka alebo záväzok na účte 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií. Pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte k účtu 378-lné pohľadávky a prijatá opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 379-lné záväzky. Na týchto účtoch sa tiež účtujú zmeny reálnych hodnôt opcií alebo pevných termínových operácií. Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov.

(3) Ak je derivát klasifikovaný ako derivát na obchodovanie, účtuje sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky zmena reálnej hodnoty na samostatných analytických účtoch k účtom 549 - Iné ostatné náklady a 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom s účtami 373, 378 a 379.

(4) Ak sa nakúpená kúpna opcia uplatní, o opčnú prémiu sa zvyšuje obstarávacia cena nadobudnutého majetku, s výnimkou menovej opcie. Ak sa neuplatní nakúpená opcia, opčná prémia sa účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné ostatné pohľadávky. Pri predanej opcii sa opčná prémia účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 379 - Iné ostatné záväzky. Pri nakúpenej opcii sa opčná prémia účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady so súvzťažným zápisom v prospech účtu 378 - Iné ostatné pohľadávky.

(5) Na účtovanie repo obchodov sa vzťahuje účtovanie podľa osobitného predpisu24a).

§ 42

Prechodné účty aktív a pasív

(1) Na účtoch 381 - Náklady budúcich období, 383 -Výdavky budúcich období, 384-Výnosy budúcich období alebo 385 - Príjmy budúcich období sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, ktorých výška, dôvod ich vzniku a účtovné obdobie je účtovnej jednotke známe. Ak účtovnej jednotke nie je známa ich výška, účtuje sa toto časové rozlíšenie na účtoch 388 - Odhadné účty aktívne a 389 - Odhadné účty pasívne v odhadnutej výške nákladov a výnosov v dvoch alebo viacerých po sebe idúcich účtovných obdobiach.

(2) Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

(3) Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, manká a škody.

(4) Na účte 381 - Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na zaradenie väčšieho rozsahu drobného dlhodobého hmotného majetku do používania v dôsledku rozšírenia vybavenia, vopred platené nájomné, predplatné. Náklady budúcich období sa účtujú na príslušný účet nákladov v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

(5) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil. Účtujú sa len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške. Účtuje sa tu napríklad nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí roka.

(6) Na účte 384 - Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov peňažných prostriedkov alebo na ťarchu účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti, ak sa už na tieto účty účtovali. Na tomto účte sa účtuje aj vopred prijaté poistné so súvzťažným zápisom na účte 316 - Pohľadávky na poistnom. Výnosy budúcich období sa účtujú v období, s ktorým hospodársky súvisia.

(7) Na účet 385 - Príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky.

(8) Na účte 388 - Odhadné účty aktívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú aktívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklé pohľadávky a výnos z týchto položiek patrí do tohto účtovného obdobia alebo je tento výnos preukázateľnou protipoložkou k zaúčtovaným nákladom. Ide napríklad o pohľadávku voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí, ak ešte nebola poskytnutá poistná náhrada a poisťovňa nepotvrdila do dátumu uzavierania účtovných kníh konečnú výšku náhrady. Účtujú sa tu aj výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie alebo toto bankové vyúčtovanie bolo chybné, ako aj odhad súm poplatkov za prenájom licencií alebo iných majetkových práv, ak nie je ešte známa výška poplatkov.

(9) Účtovné prípady uvedené v odseku 8 sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtov 649 - Iné ostatné výnosy, 644 - Úroky, 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

(10) Na účte 389 - Odhadné účty pasívne sa k poslednému dňu účtovného obdobia účtujú pasívne odhadné položky, ktoré nie je možné účtovať ako obvyklý záväzok, napríklad nevyfaktúrované dodávky. Účtujú sa tu aj nákladové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za toto účtovné obdobie alebo je bankové vyúčtovanie chybné, záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, ak nie je možné pri uzatváraní účtovných kníh určiť konečnú výšku záväzkov, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 544 - Úroky, 548 – Manká a škody alebo na ťarchu účtov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

§ 43

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet

(1) Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba, zníženie alebo zrušenie opravnej položky k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam na poistnom alebo pohľadávkam podľa osobitného predpisu25) sa účtuje na ťarchu účtu 919 - Účet tvorby fondov. Zníženie opravnej položky sa účtuje v prospech výnosov alebo v prospech účtu 919 - Účet tvorby fondov, ak zanikne riziko, na ktoré bola vytvorená. Stratové pohľadávky, na úhradu ktorých nestačí likvidačná podstata dlžníkov podľa osobitného predpisu26) sa účtujú úplne alebo čiastočne do nákladov alebo na účet 919-Účet tvorby fondov, ak ide o pohľadávky na poistnom alebo pohľadávky podľa osobitného predpisu.25)

(2) Na účte 395 - Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácií účtovného systému účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.

(3) Na účte 396 - Spojovací účet pri združení sa účtujú účtovné prípady pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba a jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Na tomto účte sa účtuje u správcu združenia a jednotlivých účastníkoch združenia o vložených prostriedkoch a o operáciách združenia. Účtovanie na tomto účte sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.

Účtová trieda 5 - Náklady na činnosť

§ 44

(1) Na ťarchu účtov účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť účtovnej jednotky narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

(2) Na účtoch účtovej triedy 5 sa neúčtujú externé náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého majetku a finančných investícií a výdavky účtované na fondoch účtovnej jednotky v účtových skupinách 91 a 92, s výnimkou správneho fondu účtovnej jednotky.

(3) Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 5 možno účtovať ďalšie náklady, ktoré svojou povahou zodpovedajú ekonomickej náplni týchto účtov.

(4) Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov sú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrický prúd a podobne, sa v účtovnej jednotke postupuje takto:

a) ak sa zistia pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr pohľadávky, ktoré majú uhradiť zamestnanci alebo iné účtovné jednotky, sumy týchto pohľadávok sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia sumy pohľadávok podľa písmena a) pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr, účtujú sa na príslušnom účte v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť; o dodatočne prijaté náhrady alebo pohľadávky, na účtoch v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy, sa znížia účtované náklady v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť.

(5) V účtovnej jednotke možno podľa potrieb riadenia podrobnejšie analyticky členiť náklady v účtovej triede 5.

(6) Inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 5 zákona sa účtujú podľa § 30 ods. 7 zákona vždy do nákladov alebo výnosov s výnimkou

a) schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,

b) chýbajúcich cenných papierov, ak je potrebné úbytok z tohto dôvodu uviesť v oddelenej analytickej evidencii "Cenné papiere v umorovacom konaní" a začať umorovacie konanie,

c) prebytku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 01 alebo 02 a v prospech účtu účtovej skupiny 07 alebo 08; neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(7) Ak sa použijú prostriedky správneho fondu účtovnej jednotky na úhradu nákladov, účtuje sa súčasne pri spotrebe použitie týchto prostriedkov na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy, najviac za kalendárny mesiac.

§ 45

Spotrebované nákupy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje spôsobom A alebo B.

(2) Pri použití spôsobu A účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia, spotrebovávané položky materiálu, účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu alebo 504 -Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

b) pri uzavieraní účtovných kníh, rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným pri inventarizácii a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob, účtujú podľa svojej povahy a podľa § 30 ods. 5 písm. d).

(3) Pri použití spôsobu B účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, účtujú na ťarchu účtov 501 -Spotreba materiálu alebo 504 - Predaný tovar,

b) pri uzavieraní účtovných kníh účtuje podľa § 30 ods. 6 písm. b).

(4) Na účtoch 502 - Spotreba energie a 503 -Spotreba ostatných neskladovatelných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy napríklad para, plyn, voda.

§ 46

Služby

(1) Na účtoch 511 - Opravy a udržiavanie, 512 - Cestovné, 514 - Výkony pôšt a telekomunikácii a 516 - Nájomné sa účtujú náklady za externé služby alebo výkony od iných účtovných jednotiek.

(2) Na účte 51 3 - Náklady na reprezentáciu sa účelovo účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie účtovnej jednotky.

(3) Na účte 515 - Poistné sa účtujú sumy uhradené za poistenie majetku a osôb.

(4) Na účte 518 - Ostatné služby sa účtuje drobný dlhodobý nehmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým nehmotným majetkom a ostatné služby.

(5) Na účte 519 - Poukazočné sa účtujú poplatky Slovenskej pošte za poukazovanie dávok sociálneho poistenia príjemcom poštovými poukážkami.

§ 47

Osobné náklady

(1) Na účte 521 - Mzdové náklady sa účtujú všetky príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky zamestnancov. Na tomto účte sa účtujú hrubé mzdy. Do hrubej mzdy sa zahŕňa aj mzda poskytovaná v nepeňažnej forme.

(2) Na účte 523 - Odmeny členom samosprávnych orgánov účtovnej jednotky sa účtujú náklady na odmenu členovi samosprávneho orgánu účtovnej jednotky27) za výkon jeho funkcie.

(3) Na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky zo záväzku voči Sociálnej poisťovni a jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa osobitných predpisov.22)

(4) Na účte 525 - Ostatné sociálne poistenie sa účtuje náklad účtovnej jednotky z poistenia podľa osobitných predpisov.28)

(5) Na účte 527 - Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu podľa osobitného predpisu29) a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov30).

(6) Na účte 528 - Ostatné sociálne náklady sa účtuje odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov30), napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.

§ 48

Dane a poplatky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 53 - Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a platby obdobného charakteru, ak je účtovná jednotka daňovníkom dane, s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 -Daň z príjmov.

(2) Na účte 538 - Ostatné nepriame dane a poplatky sa účtuje aj vyrubenie rozdielu dane za minulé roky, s výnimkou dane z príjmov, ak o toto vyrubenie rozdielu dane už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok a podobne. Ďalej sa tu účtuje vyrubenie rozdielu spotrebnej dane vzťahujúcej sa na vlastnú spotrebu vybraných výrobkov podľa osobitných predpisov.31) Na tomto účte sa účtuje aj odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý je zamestnávateľ povinný odviesť podľa osobitného predpisu.32)

§ 49

Ostatné náklady

(1) Na ťarchu účtu 541 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtuje

a) zmluvná pokuta a úroky z omeškania,

b) poplatok z omeškania,

c) penále alebo iná sankcia zo zmluvných vzťahov,

d) postihová suma podľa osobitného predpisu,33)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.34)

(2) Na ťarchu účtu 542 - Ostatné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú sumy záväzkov podľa príslušných dokladov.

(3) Na ťarchu účtu 543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky sa účtuje odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania a postúpenie pohľadávky. Na tomto účte sa neúčtujú odpísané nevymožiteľné pohľadávky na poistnom alebo pohľadávky podľa osobitného predpisu,25) s výnimkou odpísania nevymožiteľných pohľadávok po vstupe účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou do likvidácie alebo do konkurzu.

(4) Na ťarchu účtu 544 - Úroky sa účtuje podľa výpisu banky úrok pri bankovom úvere, ak ide o pôžičku a finančnú operáciu, napríklad eskontáciu cenného papiera.

(5) Na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 5.

(6) Na ťarchu účtu 546 - Dary sa účtuje dobrovoľné bezodplatné odovzdanie majetku. Účtuje sa sem napríklad zostatková cena darovaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, vrátane dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na toto bezodplatné plnenie. Zostatková cena sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy, ak ide o majetok obstaraný z fondov účtovnej jednotky.

(7) Na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtujú manká na majetku, s výnimkou schodku pokladničnej hotovosti, cenín a sumy chýbajúcich cenných papierov. Manká a škody na zásobách sa súčasne účtujú na ťarchu účtu 914 -Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(8) Na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady sa účtujú ostatné položky, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti neúčtované na účtoch podľa odsekov 1 až 7, na účtoch podľa § 45 až 48 alebo § 50 až 53, napríklad ošatné, náklady peňažného styku, poistné náklady spojené so získavaním bankových záruk a obdobné bankové výdavky, ako i depozitné poplatky s výnimkou, ak sú tieto výdavky súčasťou obstarávacej ceny majetku. Účtuje sa tu jednorázové odpísanie zrušeného obstarávania so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku, a to v deň rozhodnutia o zrušení obstarávania dlhodobého majetku. Po vstupe účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou do likvidácie sa na tomto účte účtujú aj všetky náklady súvisiace s likvidáciou neúčtované na účtoch podľa odsekov 1 až 7, na účtoch podľa § 45 až 48 alebo § 50 až 53.

§ 50

Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového plánu a zostatková cena majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v dôsledku manká a škody sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody. Zostatková cena majetku sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(2) Na účte 553 - Predané cenné papiere sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície alebo 25 - Krátkodobé finančné investície v ocenení vedenom na týchto účtoch. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech príslušného fondu účtovnej jednotky, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané. Zároveň sa zúčtujú opravné položky, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené.

(3) Na účte 554 - Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu ocenený obstarávacou cenou vzniknutý pri predaji tohto materiálu.

(4) Na ťarchu účtu 556 -Tvorba rezerv sa účtuje tvorba rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 941 - Rezervy.

(5) Na ťarchu účtu 557 - Náklady z precenenia cenných papierov sa účtuje zníženie reálnej hodnoty cenného papiera so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch cenných papierov.

(6) Na ťarchu účtu 559 - Tvorba opravných položiek sa účtuje tvorba opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušných opravných účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám alebo účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam, ak sa opravné položky tvoria k pohľadávkam správneho fondu účtovnej jednotky.

§ 51

Náklady zmluvného poistenia a pripoistenia

Na ťarchu účtu 561 - Náklady zmluvného poistenia a pripoistenia sa účtujú náklady súvisiace so zabezpečovaním zmluvného poistenia a pripoistenia.

§ 52

Vnútroorganizačné prevody nákladov

V účtovej skupine 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú vnútroorganizačné náklady vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri prijatí výkonov od inej organizačnej zložky účtovnej jednotky. Úhrn vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 67.

§ 53

Daň z príjmov

(1) Na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania, ako aj daň vyberaná zrážkou napr. daň z úrokov správneho fondu, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov, účtu 342 – Ostatné priame dane alebo účtu 221 – Bankové účty.

(2) Na ťarchu účtu 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov sa účtuje vyrubenie rozdielu dane z príjmov za minulé roky a v prospech tohto účtu vrátenie preplatku dane z príjmov za minulé roky.

Účtová trieda 6 - Výnosy z činnosti

§ 54

(1) V prospech účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti sa účtujú výnosy z činnosti účtovnej jednotky, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Daň z pridanej hodnoty vyznačená na vystavenom daňovom doklade, napríklad faktúre sa účtuje priamo v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

(2) Príjmy, z ktorých sa podľa osobitných predpisov22) tvoria fondy účtovnej jednotky, sa neúčtujú na účtoch účtovej triedy 6.

(3) Opravy výnosov minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 6.

(4) Zľavy a zrážky sa v účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom účtujú ako súčasť tržieb, pričom pre ne možno zriadiť aj samostatné analytické účty. Ako zľavy a zrážky sa účtujú všetky položky bez ohľadu na to, či bol vopred na zľavu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú.

(5) V účtovnej jednotke možno podľa potrieb riadenia podrobnejšie analyticky členiť výnosy v účtovej triede 6.

§ 55

Tržby za vlastné výkony a služby

V prospech účtov účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a služby sa účtujú tržby na základe účtovných dokladov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky, účtu 221 - Bankové účty alebo účtu 211-Pokladnica.

§ 56

Aktivácia

(1) V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu sa účtuje hodnota materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 - Spotreba materiálu podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(2) V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje služba uskutočnená vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, účtovej skupiny 51 - Služby, účtovej skupiny 52 - Osobné náklady, účtu 111 - Obstaranie materiálu, účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účtu 501 - Spotreba materiálu alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak ide o použitie vnútroorganizačných služieb na účely reprezentácie účtovnej jednotky.

(3) V prospech účtu 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

§ 57

Ostatné výnosy

(1) V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania,

b) poplatky z omeškania,

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) postihová suma podľa osobitného predpisu,33)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.34)

(2) V prospech účtu 643 - Platby za odpísané pohľadávky sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tento účet sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok z činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa neúčtujú uhradené pohľadávky, ktoré boli odpísané na ťarchu účtu 919 - Účet tvorby fondov.

(3) V prospech účtu 644 - Úroky sa účtujú úroky prijaté od banky podľa výpisu z banky, úroky prijaté od iných dlžníkov a podobné plnenia. Úroky, o ktoré sa zvyšujú fondy účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov22) sa účtujú v prospech účtu príslušného fondu účtovnej jednotky.

(4) V prospech účtu 645 - Kurzové zisky sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 5.

(5) V prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy sa účtuje nárok na úhradu za manká a škody od fyzických a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok, oprava významných položiek výnosov minulých účtovných období a ostatné výnosy nezaúčtované na účtoch podľa odsekov l až 4, na účtoch podľa § 55 a 56 alebo § 58 až 60. V prospech tohto účtu sa účtuje použitie správneho fondu účtovnej jednotky na prevádzkové náklady hradené zo zdrojov správneho fondu účtovnej jednotky. Ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne, účtuje sa použitie zdrojov správneho fondu účtovnej jednotky pri ich spotrebe. Po vstupe účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou do likvidácie sa na tomto účte účtujú aj všetky výnosy súvisiace s likvidáciou neúčtované na účtoch podľa odsekov 1 až 4, na účtoch podľa § 55 a 56 alebo § 58 až 60.

§ 58

Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) V prospech účtu 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú tržby z predaja majetku, ako aj odhad čiastok poplatkov za prenajímanie licencií alebo iných majetkových práv, ak nie je známa výška poplatkov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky, účtu 311 - Odberatelia alebo účtu 388 - Odhadné účty aktívne. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku obstaraného z prostriedkov správneho fondu účtovnej jednotky sa účtujú v prospech účtu 914 - Správny fond.

(2) V prospech účtu 652 - Výnosy z dlhodobých finančných investícií sa účtujú dividendy, nájomné alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobých finančných investícií so súvzťažným zápisom na účte 315 - Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 - Bankové účty.

(3) V prospech účtu 653 - Tržby z predaja cenných papierov sa účtuje predaj cenných papierov, účtovaných na účtoch účtovej skupiny 06 - Finančné investície a 25 - Krátkodobé finančné investície, so súvzťažným zápisom na účte 315 - Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 -Bankové účty.

(4) V prospech účtu 654 -Tržby z predaja materiálu sa účtujú čiastky vyúčtované odberateľom za predaný materiál. Predaj materiálu nakúpeného z prostriedkov správneho fondu účtovnej jednotky sa účtuje v prospech účtu 914 - Správny fond.

(5) V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobých finančných investícií sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva krátkodobých finančných investícií účtovaných na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobé finančné investície.

(6) V prospech účtu 656 - Zúčtovanie rezerv sa účtuje rozpustenie rezervy, použitie rezervy alebo zníženie rezervy, ak pominuli dôvody, na ktoré bola vytvorená, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 941 - Rezervy.

(7) V prospech účtu 657 - Výnosy z precenenia cenných papierov sa účtuje zvýšenie reálnej hodnoty cenných papierov so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch cenných papierov.

(8) V prospech účtu 658 – Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti.

(9) V prospech účtu 659 - Zúčtovanie opravných položiek sa účtuje čiastočné alebo úplné rozpustenie opravných položiek, keď pominuli dôvody, pre ktoré boli vytvorené, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtových skupín 09 -Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 -Opravné položky k zásobám alebo na ťarchu účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam.

(10) V prospech účtu 661 -Výnosy zmluvného poistenia a pripoistenia sa účtujú výnosy získané zo zmluvného poistenia a pripoistenia.

§ 59

Vnútroorganizačné prevody

Na účtoch účtovej skupiny 67 - Vnútroorganizačné prevody výnosov sa účtujú vnútroorganizačné výnosy vzniknuté v organizačnej zložke účtovnej jednotky pri odovzdaní výkonov inej organizačnej zložke účtovnej jednotky. Úhrn vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách účtovnej jednotky je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách účtovnej jednotky účtovaných v účtovej skupine 57.

§ 60

Dotácie na prevádzku

V prospech účtu 691 - Dotácie na prevádzku sa účtuje priznanie dotácie na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Účtová trieda 9 - Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty

§ 61

Fond dlhodobého majetku

(1) Po vstupe účtovnej jednotky, ktorá je zdravotnou poisťovňou do likvidácie sa v prospech účtu 909 - Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii účtujú zostatky účtov 901 - Fond dlhodobého majetku, 919 - Účet tvorby fondov, 911 - Základný fond, 914 - Správny fond, 916 - Rezervný fond, 917 - Účelový fond, 918 - Ostatné fondy, 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a 932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov.

(2) V prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku sa účtujú najmä prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 91 - Fondy účtovnej jednotky, ak sa použili na nadobudnutie dlhodobého majetku. V prospech tohto účtu sa účtuje aj bezodplatné prevzatie dlhodobého majetku, prijatá dotácia alebo príspevok na nadobudnutie dlhodobého majetku, reprodukčná obstarávacia cena novozisteného neodpisovaného a v účtovníctve dosiaľ neúčtovaného dlhodobého majetku, majetok štátu, ktorý má účtovná jednotka v správe, tvorba zdrojov vyfinancovaného dlhodobého majetku vo výške splatených investičných úverov.

(3) Na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku sa účtujú najmä zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení z používania pre opotrebenie, v dôsledku vzniknutých mánk a škôd a pri predaji, zostatková cena dlhodobého majetku pri bezodplatnom odovzdaní, opotrebenie majetku vo výške zaúčtovaných oprávok alebo zrušené obstarávanie. Bezodplatný prevod dlhodobého majetku na inú osobu, ktorý účtovná jednotka používala pri činnosti, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov, sa účtuje ako dar a obstarávacia cena znížená o vyúčtované oprávky sa účtuje na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady.

(4) V prospech účtu 902 - Fond prevádzkových prostriedkov sa ku koncu účtovného obdobia v účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou účtujú zostatky príslušných účtov aktív, napríklad zásoby, ceniny, pohľadávky a na ťarchu účtu 914 - Správny fond. V priebehu účtovného obdobia sa na tomto účte účtuje vysporiadanie pohľadávok, ktoré vznikli v predchádzajúcich účtovných obdobiach a zásoby, ak sa použil spôsob A účtovania zásob podľa § 30 ods. 5.

(5) Zmena reálnej hodnoty podielového cenného papiera a vkladu v obchodnej spoločnosti sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa podielové cenné papiere oceňujú oceňovacou metódou vlastného imania v prospech alebo na ťarchu účtu 905 -Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov so súvzťažným zápisom na príslušnom účte účtovej skupiny 06 - Finančné investície.

§ 62

Fondy účtovnej jednotky

(1) Na účtoch účtových skupín 91 - Fondy účtovnej jednotky a 92 - Osobitné fondy účtovnej jednotky sa účtuje tvorba a použitie fondov účtovnej jednotky tvorených podľa osobitných predpisov22) a fondy účtovnej jednotky tvorené zo zisku.

(2) Fondy účtovnej jednotky tvorené podľa osobitných predpisov22) sa účtujú na týchto účtoch:

a) 911 - Základný fond,

b) 914 - Správny fond,

c) 916 - Rezervný fond,

d) 917- Účelový fond,

e) 922 - Základný fond nemocenského poistenia,

f) 923 - Základný fond starobného poistenia,

g) 924 - Základný fond invalidného poistenia,

h) 925 - Základný fond garančného poistenia,

i) 926 - Základný fond poistenia v nezamestnanosti,

j) 927 - Základný fond úrazového poistenia,

k) 921 - Osobitný účet povinného zdravotného poistenia.

l) 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

(3) V prospech účtov uvedených v odseku 2 písm. a) až j) sa účtuje tvorba fondov účtovnej jednotky zo zaplateného poistného a ostatných príjmov podľa osobitných predpisov,22) z ktorých sa tvoria všetky fondy účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 919 - Účet tvorby fondov. Na ťarchu účtov fondov účtovnej jednotky sa účtuje použitie fondov účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov.22) Pri použití správneho fondu účtovnej jednotky sa postupuje podľa odsekov 5 a 6.

(4) Na účte 916 – Rezervný fond sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou o rezervnom fonde solidarity.

(5) Na účte 918 - Ostatné fondy sa účtuje stav a pohyb ostatných fondov účtovnej jednotky tvorených zo zisku, napríklad fond zdravotného pripoistenia.

(6) Obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje ako použitie správneho fondu účtovnej jednotky na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(7) Prevádzkové náklady sa účtujú v triede 5 - Náklady na činnosť a súčasne na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy. Ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne účtuje sa použitie zdrojov fondov účtovnej jednotky pri ich spotrebe.

(8) Účelový vklad zriaďovateľa účtuje účtovná jednotka, ktorá je zdravotnou poisťovňou v oddelenej analytickej evidencii k účtu 914 -Správny fond. V prospech účtu 914 - Správny fond sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou aj príjmy z majetku, ktorý sa obstaral zo správneho fondu účtovnej jednotky.

(9) V prospech účtu 919 - Účet tvorby fondov alebo účtu 384 - Výnosy budúcich období, sa účtuje, podľa časovej a vecnej súvislosti, pohľadávka poistného a ostatné príjmy podľa osobitných predpisov,22) z ktorých sa tvoria všetky fondy účtovnej jednotky, ak je známa výška pohľadávky, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 316 - Pohľadávky na poistnom. Zaplatenie pohľadávky sa účtuje na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 316 - Pohľadávky na poistnom a súčasne sa najmenej jedenkrát mesačne účtuje zníženie na ťarchu účtu 919 - Účet tvorby fondov a v prospech účtov 911, 914, 916, 917, 922, 923, 24, 925, 926 alebo 927. Na ťarchu účtu 919 -Účet tvorby fondov sa účtuje tiež odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania a postúpenie pohľadávky podľa osobitného predpisu.35)

(10) V prospech účtu 921 - Osobitný účet povinného zdravotného poistenia sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa ako správca osobitného účtu povinného zdravotného poistenia pohľadávka voči zdravotným poisťovniam podľa osobitného predpisu21) a na ťarchu účtu 319 - Pohľadávky osobitného účtu povinného zdravotného poistenia. Na ťarchu účtu 921 - Osobitný účet povinného zdravotného poistenia sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa ako správca osobitného účtu povinného zdravotného poistenia záväzok voči zdravotným poisťovniam podľa osobitného predpisu21) a v prospech účtu 329 - Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia.

§ 63

Rezervy

(1) V prospech účtu 941 - Rezervy sa účtuje tvorba rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 556 - Tvorba rezerv.

(2) Na ťarchu účtu 941 - Rezervy sa účtuje rozpustenie rezervy, použitie rezervy alebo zníženie rezervy, ak pominuli dôvody, pre ktoré bola vytvorená so súvzťažným zápisom v prospech účtu 656 - Zúčtovanie rezerv.

§ 64

Dlhodobé bankové úvery a záväzky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 95 - Dlhodobé bankové úvery a záväzky sa účtuje o

a) úveroch, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) dlhodobých bankových úveroch, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek,

c) dlhodobých pôžičkách a záväzkoch z obchodného a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

(2) Na účte 951 - Dlhodobé bankové úvery sa účtuje stav a pohyb dlhodobých úverov poskytovaných účtovnej jednotke.

(3) V prospech účtu 952 - Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu so súvzťažným zápisom na účte 346 -Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Splátka návratnej finančnej výpomoci sa účtuje na ťarchu účtu 952 - Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu. Ak je návratná finančná výpomoc zmenená na nenávratnú účtuje sa na ťarchu účtu 952 - Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu a v prospech príslušného účtu fondu účtovnej jednotky, ktorému bola návratná finančná výpomoc poskytnutá.

(4) Na účte 953 - Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sa účtujú dlhové cenné papiere emitované účtovnou jednotkou, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(5) Na účte 954 - Záväzky z prenájmu sa účtuje záväzok, ktorý vznikne účtovnej jednotke pri prenájme dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý vytvára súbor zahrňujúci zároveň veci hnuteľné a nehnuteľné, a ktorý je využívaný na základe písomnej zmluvy nájomcom ako celok. Výška záväzku k prenajímateľovi sa účtuje vo výške zostatkovej ceny prenajatého príslušného dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku a znižuje sa vo výške odpisov vyúčtovaných za príslušný dlhodobý majetok do nákladov s prihliadnutím k platobným podmienkam podľa zmluvy. V prospech tohto účtu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01, 02 alebo 03 sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech tohto účtu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech tohto účtu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 - Úroky.

(6) Na účte 955 - Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú preddavky prijaté od odberateľov pred splnením záväzku voči odberateľovi.

(7) V prospech účtu 956 - Sociálny fond sa účtuje tvorba sociálneho fondu účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu29) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Ďalšie zdroje sociálneho fondu účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu36) sa účtujú v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu37) sa účtuje v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(8) Na účte 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky emitované účtovnou jednotkou a cudzie zmenky akceptované účtovnou jednotkou.

(9) Na účte 959 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v účtovej skupine 95 - Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet.

§ 65

Závierkové účty

Na závierkových účtoch 961 - Začiatočný účet súvahový, 962 - Konečný účet súvahový a 963 - Účet ziskov a strát, na ktorých sa účtuje pri uzatváraní účtovných kníh a otváraní účtovných kníh sa účtuje podľa § 9 a 10.

§ 66

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 sa vykazujú dôležité skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva, ale sú podstatné na posúdenie majetkovo-právnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov.

(2) Na podsúvahových účtoch sa vykazujú najmä

a) prijaté depozity a hypotéky,

b) prenajatý majetok, ktorý sa neodpisuje v účtovnej jednotke, ktorá je nájomcom,

c) majetok zverený do úschovy,

d) prísne zúčtovateľné tlačivá,

e) materiál ktorého obstaranie, uchovanie, udržovanie a vykazovanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál na špecifické použitie,

f) program 222,

g) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

h) ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, účtované na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky; ručenie sa znižuje o splatné sumy pri čiastočnom splácaní,

i) majetok, ktorý účtovná jednotka, ktorá je zdravotnou poisťovňou obstaráva z prostriedkov základného fondu, účelového fondu a rezervného fondu.

j) deriváty, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

k) opcie v členení na kúpené opcie a predané opcie,

l) kolaterál prijatý v obrátenom repo obchode.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 67

V účtovných jednotkách sa ku dňu účinnosti tohto opatrenia vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 024 - Inventár sa prevedie na účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia,

b) z účtu 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície sa prevedie suma zodpovedajúca budovám na účet 021 - Stavby, suma zodpovedajúca pozemkom na účet 031 - Pozemky, suma zodpovedajúca umeleckým dielam a zbierkam na účet 032 - Umelecké diela a zbierky z dôvodu zmeny náplne účtu 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície,

c) zostatok účtu 084 - Oprávky k inventáru sa prevedie na účet 082 - Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam,

d) zostatky účtov 251 - Majetkové cenné papiere a 253 - Dlžné cenné papiere sa prevedú na účet 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie, na účet 253 - Dlhové cenné papiere na predaj alebo 063 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti, a to podľa zámeru účtovnej jednotky v súlade s § 14,

e) zostatok pohľadávky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia podľa analytického členenia na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa v účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou prevedie na účet 319 - Pohľadávky osobitného účtu povinného zdravotného poistenia,

f) zostatok záväzku voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia podľa analytického členenia na účte 325 - Ostatné záväzky sa v účtovnej jednotke, ktorá je zdravotnou poisťovňou prevedie na účet 329 -Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia,

g) zostatok účtu 386 - Kurzové rozdiely aktívne sa prevedie na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty, zostatok účtu 387 - Kurzové rozdiely pasívne sa prevedie v prospech účtu 645 -Kurzové zisky alebo príslušného fondu z dôvodu zmeny metódy účtovania kurzových rozdielov,

h) zostatok účtu 900 - Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii sa prevedie na účet 909 -Imanie zdravotnej poisťovne v likvidácii,

i) v účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa prevedie zostatok účtu 911 - Základný fond na účet 927 - Základný fond poistenia zodpovednosti za škodu,

j) zostatky účtov 912 - Základný fond nemocenského poistenia, 913 - Základný fond dôchodkového poistenia, 915 - Garančný fond, 918 - Sociálny fond, 919 -Ostatné fondy a 920 - Účet tvorby fondov sa prevedú na účty 922 - Základný fond nemocenského poistenia, 923 - Základný fond dôchodkového zabezpečenia, 925 - Garančný fond, 956 - Sociálny fond, 918 - Ostatné fondy a 919 - Účet tvorby fondov,

k) zostatok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu podľa analytického členenia na účte 959 - Ostatné dlhodobé záväzky sa prevedie na účet 952 - Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu.

§ 67a

(1) Ku dňu účinnosti tohto opatrenia sa z účtov 031 - Pozemky a 032 - umelecké diela a zbierky prevedie časť zostatku, ktorý zodpovedá sume dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov na účet 069 - Ostatné dlhodobé finančné investície.

(2) O majetku obstaranom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzavretej do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak nedôjde k zmene zmluvných podmienok pri odpisovaní.

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 2022/98-sekr. (oznámenie č. 220/ 1998 Z. z.), opatrenia č. 20795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.), opatrenia č. 20778/ 2000-92 (oznámenie č. 430/2000 Z. z.) a opatrenia č. 18175/2001-92 (oznámenie č. 476/2001 Z. z.).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92
Účtová osnova pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

4) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z., zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 489 až 496 Obchodného zákonníka.

8a) § 14a 17 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).

8b) § 23 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).

9) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

10) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.

10a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/ 2003 Z. z.

11) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

14) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

15) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

16) Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z. Zákon č. 49/2002 Z. z. Zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

17) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

18) Napríklad § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

20) § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) § 55 a 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z.

22a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

22b) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

22c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

23) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

24) § 829 Občianskeho zákonníka.

24a) § 6 a 16 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 359/2002-92 (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).

25) Napríklad § 22, 23, § 24 ods. 1 a 2 alebo § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

27) Napríklad § 41 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) Napríklad zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.

29) § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

32) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

34) § 355 Obchodného zákonníka.

35) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

37) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.