Rozhodnutie č. 714/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-714
Čiastka 273/2002
Platnosť od 21.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003
Aktuálne znenie 01.01.2003

714

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 3. decembra 2002

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:

Článok 1

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 637/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa upravujú maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné od 1. októbra 2002 podľa výmeru Ministerstva financií repSlovenskej ubliky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 takto:

1. V odseku 17 „Konštrukcia cien" sa v rovnici na výpočet ročného prenájmu použije koeficient D (sadzba DPH) 1,14. V rovnici na výpočet ceny za 1 hodinu vysielania sa použije koeficient D (sadzba DPH) 1,14.

2. Položky P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06, P.09, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.21 sa upravia násobiacim koeficientom 114/110.

Článok 2

Regulovaná cena za ročný nájom sa zaokrúhľuje na celé koruny do 0,50 Sk nadol a nad 0,50 Sk vrátane smerom nahor.

Regulovaná cena sa zaokrúhľuje v prípade hodinovej ceny na desať halierov do 0,05 Sk nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.

Článok 3

Súčasťou regulovaných cien nie je úhrada podľa ustanovení § 31 ods. 7 a § 37 ods. 7 písm. f) zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.

Článok 4

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 85/2002 Z. z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení sa zrušuje k 31. decembru 2002.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. januára 2003.

Milan Luknár v. r.