Rozhodnutie č. 713/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-713
Čiastka 273/2002
Platnosť od 21.12.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2004
Znenie 01.01.2003

713

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 26. novembra 2002

o rozsahu regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

(1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) jednotkou elektriny 1 MWh elektriny,

b) regulovaným subjektom držiteľ licencie na rozvod elektriny prevádzkujúci prenosovú sústavu, ktorý vykonáva regulovanú činnosť uvedenú v článku 2,

c) prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, včítane prenosov elektriny spojených s dovozom a vývozom elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a z nej vrátane umožnenia prístupu k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy,

d) prenosovou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení s napätím 220 kV a vyšším a vybraných zariadení s napätím 110 kV, ktoré slúžia na zabezpečenie prenosu elektriny na celom území Slovenskej republiky vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky, s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

e) distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou,

f) distribučnou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení s napätím 110 kV a nižším, ktoré slúžia na zabezpečenie distribúcie elektriny na vymedzenom území vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky, s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

g) dovozom elektriny nákup elektriny vyrobenej mimo územia Slovenskej republiky pre odberateľov nachádzajúcich sa v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky,

h) vývozom elektriny predaj elektriny vyrobenej na území Slovenskej republiky pre odberateľov nachádzajúcich sa mimo tohto územia,

i) regulačným obdobím obdobie účinnosti tohto rozhodnutia,

j) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka,

k) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena,

l) rokom t-1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

m) tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje jednotlivým skupinám odberateľov,

n) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za vykonávanie regulovanej činnosti uvedenej v článku 2,

o) stratami elektriny rozdiel medzi množstvom elektriny na vstupe do prenosovej sústavy, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, a množstvom elektriny na výstupe z tejto prenosovej sústavy, znížený o spotrebu regulovaného subjektu na vlastné účely,

p) systémové služby služby poskytované držiteľom licencie na rozvod elektriny, ktorý prevádzkuje prenosovú sústavu pre užívateľov prenosovej sústavy v rozsahu stanovenom v Kódexe prenosovej sústavy,

q) podporné služby služby poskytované držiteľmi licencie na výrobu elektriny operátorovi elektrizačnej sústavy v rozsahu stanovenom v Kódexe prenosovej sústavy.

Článok 2

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a) prenos elektriny cez prenosovú sústavu,

b) poskytovanie systémových služieb pre užívateľov prenosovej sústavy.

(2) Regulácia cien podľa tohto rozhodnutia sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorého prenos elektriny v roku t-1 bol vyšší ako 1 000 000 MWh.

(3) Regulované subjekty, ktorých prenos elektriny v roku t-1 bol nižší ako 1 000 000 MWh, použijú tarify regulovaného subjektu uvedeného v odseku 2.

(4) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia nepodliehajú ceny za tranzit elektriny cez prenosovú sústavu.

Článok 3

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za prenos elektriny.

(2) Pri návrhu cien na rok t bude regulovaný subjekt dbať na to, aby skutočne dosiahnutý výnos za prenos elektriny v roku t neprekročil maximálny povolený výnos PPt v Sk na rok t vypočítaný podľa vzorca:

,

pričom

PTt = maximálne povolený výnos za prístup k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy v Sk v roku t,

INVt = faktor investícií v Sk v roku t,

KTt = korekčný faktor v Sk v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1,

ZTt = neočakávané zmeny nákladov regulovaného subjektu, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za prenos elektriny v Sk v roku t.

a) Maximálne povolený výnos za prístup k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy PTt v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 01

pričom:

PTt-1 = maximálne povolený výnos za prístup k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy v Sk v roku t-1,

RPIt = aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, spotrebiteľské ceny úhrnom", publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období od októbra v roku t-2 až do septembra v roku t-1,

X = faktor cenovej regulácie.

b) Hodnota faktora investícií INVt v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

1. INVt je rovné nule v prípade, ak

(0,8 x INVPLt-1) ? INVSKt-1,

2. INVt = [INVSKt-1 - INVPLt-1] x (RoR + Depr) v prípade,

ak INVSKt-1 < (0,8 x INVPLt-1),

pričom

INVPLt-1 = celkový plánovaný objem investícií do prenosovej sústavy od začiatku regulačného obdobia do konca roku t-1 v Sk,

INVSKt-1 = celkový skutočný objem investícií do prenosovej sústavy uskutočnený regulovaným subjektom od začiatku regulačného obdobia do konca roku t-1 v Sk,

RoR = povolená miera návratnosti vzťahujúca sa na regulované aktíva pre regulačné obdobie v percentách,

Depr = povolená odpisová miera pre nové investície pre regulačné obdobie v percentách.

c) Korekčný faktor KTt v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 02

pričom

TPRt-1 = celkové skutočné výnosy v Sk v roku t-1 z prenosu elektriny s výnimkou výnosov z poplatku za straty elektriny pri prenose elektriny,

PPt-1 = maximálne povolený výnos z prenosu elektriny v Sk v roku t-1,

hodnota It v prípade, ak

a) >>0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 + 5 % a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

b) [TPRt-1 - PPt-1] < 0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

pričom

Vzorec 03

pričom

TPDodt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z prenosu elektriny od dodávateľov elektriny do prenosovej sústavy umiestnených na území Slovenskej republiky,

TPOdbt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z prenosu elektriny od odberateľov elektriny z prenosovej sústavy umiestnených na území Slovenskej republiky,

TPImpt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z prenosu elektriny pri dovoze elektriny s použitím prenosovej sústavy,

TPExpt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z prenosu elektriny pri vývoze elektriny s použitím prenosovej sústavy,

TPTranzt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z tranzitu elektriny cez prenosovú sústavu.

d) Neočakávané zmeny nákladov ZTt v Sk v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

,

pričom:

PNT = celkový objem nákladov v Sk vyvolaných skutočnosťami, na ktoré regulovaný subjekt nemá vplyv a ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za prenos elektriny v roku t na základe návrhu regulovaného subjektu na zmenu cien.

(3) Regulovaný subjekt zároveň účtuje užívateľom prenosovej sústavy poplatky za straty elektriny pri prenose elektriny. Výnos z týchto poplatkov sa nezahŕňa do výnosu za prenos elektriny podľa odseku 2. Výšku poplatku za straty elektriny pri prenose elektriny určí úrad na základe návrhu cien, ktorý predkladá regulovaný subjekt.

(4) Regulovaný subjekt zároveň účtuje držiteľom licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcim distribučnú sústavu, ako aj koncovým odberateľom priamo pripojeným na prenosovú sústavu platby za náklady systému, pričom maximálny výnos z týchto platieb TNSt v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

,

pričom

VNSt = plánované náklady systému povolené úradom pre držiteľov licencie na výrobu elektriny a účtované držiteľovi licencie na rozvod a prevádzkujúcemu prenosovú sústavu v Sk v roku t,

KNSt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 04

pričom

TRNSt-1 = celkový skutočný výnos z platieb za náklady systému uhradených regulovanému subjektu držiteľmi licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcimi distribučnú sústavu, ako aj koncovými odberateľmi napojenými na prenosovú sústavu v Sk v roku t-1,

TNSt-1 = maximálny povolený výnos z platieb za náklady systému v Sk v roku t-1,

hodnota It v prípade, ak:

1. >>0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 + 5 % a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

2. [TRNSt-1 - TNSt-1] < 0, je rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

(5) Regulovaný subjekt pri určovaní platieb za náklady systému v Sk v roku t bude zároveň dbať, aby maximálny výnos z týchto platieb TNSt v Sk v roku t neprekročil hodnotu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 05

pričom

= úradom určený poplatok za náklady systému pre koncových odberateľov napojených na distribučnú sústavu i-teho držiteľa licencie na rozvod elektriny v Sk na jednotku elektriny v roku t,

= celkový plánovaný objem elektriny odobraný koncovými odberateľmi z distribučnej sústavy i-teho držiteľa licencie na rozvod elektriny v jednotkách elektriny v roku t,

m = počet držiteľov licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcich distribučnú sústavu,

= úradom určený poplatok za náklady systému pre koncových odberateľov, ktorí sú priamo pripojení na prenosovú sústavu, v Sk na jednotku elektriny v roku t,

= celkový objem elektriny odobranej koncovými odberateľmi, ktorí sú priamo pripojení na prenosovú sústavu, z prenosovej sústavy v jednotkách elektriny v roku t.

Článok 4

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za poskytovanie systémových služieb regulovaným subjektom pre užívateľov prenosovej sústavy.

(2) Regulovaný subjekt zároveň účtuje držiteľom licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcim distribučnú sústavu, ako aj koncovým odberateľom priamo pripojeným na prenosovú sústavu platby za systémové služby, pričom maximálny výnos SSTt z týchto platieb v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

,

pričom

PPSt = plánované povolené náklady na zabezpečenie podporných služieb od držiteľov licencie na výrobu elektriny v Sk v roku t,

KSt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 06

pričom

TSSt-1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t-1 z platieb za systémové služby vybraný od držiteľov licencie na rozvod v Sk na jednotku elektriny a prevádzkujúcich distribučnú sústavu a od koncových odberateľov priamo pripojených na prenosovú sústavu,

SSTt-1 = maximálny povolený výnos z platieb za systémové služby v Sk v roku t-1,

PNSTt-1 = celkový výnos z penále, pokút a iných poplatkov, ktoré regulovaný subjekt obdržal od držiteľov licencie na výrobu elektriny za neposkytnutie podporných služieb v rozsahu stanovenom v zmluvách o poskytovaní podporných služieb a v Kódexe prenosovej sústavy, v Sk v roku t-1,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

(3) Regulovaný subjekt pri určovaní platieb za systémové služby v Sk v roku t bude zároveň dbať, aby maximálny výnos z týchto platieb SSTt v Sk v roku t neprekročil hodnotu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 07

pričom

SPKt = úradom určený systémový poplatok pre koncových odberateľov v roku t v Sk na jednotku elektriny,

= celkový plánovaný objem elektriny odobraný koncovými odberateľmi z distribučnej sústavy i-teho držiteľa licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúceho distribučnú sústavu v roku t s výnimkou elektriny odobranej koncovými odberateľmi v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

SPZt = úradom určený systémový poplatok pre držiteľov licencie na výrobu elektriny v roku t v Sk na jednotku elektriny,

= celkový plánovaný objem elektriny vyrobený držiteľmi licencie na výrobu elektriny, ktorí sú napojení na distribučnú sústavu i-teho držiteľa licencie na rozvod elektriny vo vlastnom zariadení a dodaný priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovaný týmito výrobcami bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou elektriny, ktorú títo výrobcovia spotrebujú priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární, v jednotkách elektriny v roku t,

SPOt = úradom určený systémový poplatok pre držiteľov licencie na rozvod elektriny v roku t v Sk na jednotku elektriny,

= celkový plánovaný objem elektriny odobraný i-tym držiteľom licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcim distribučnú sústavu z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prípade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rámec diagramu schváleného v dennej príprave prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, v jednotkách elektriny v roku t,

m = počet držiteľov licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcich distribučnú sústavu,

= celkový plánovaný objem elektriny odobraný koncovými odberateľmi, ktorí sú priamo pripojení na prenosovú sústavu, z prenosovej sústavy v jednotkách elektriny v roku t.

Článok 5

(1) Úrad preverí návrh cien pre rok t, ktorý predloží regulovaný subjekt úradu najmenej tri mesiace pred koncom roku t-1.

(2) Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien zamietne, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú v rozpore s týmto rozhodnutím. Úrad môže návrh cien zamietnuť aj v prípade, že tento návrh obsahuje krížové dotácie medzi jednotlivými kategóriami užívateľov prenosovej sústavy.

(3) V prípade, že úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roku t-1 úrad neschváli návrh cien pre rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny platné v roku t-1 násobené (RPIt-1- X)/100. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t maximálnu cenu pre rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny a taríf podľa článku 3 a 4 tohto rozhodnutia. Takto určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t.

(4) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä nasledujúce skutočnosti:

a) výrazná zmena objemu prenosu elektriny oproti plánovanému objemu prenosu elektriny,

b) výrazná zmena strát elektriny pri prenose oproti plánovanej výške strát,

c) výrazná zmena objemu rezervovaného výkonu v prenosovej sústave,

d) výrazná zmena v počte užívateľov prenosovej sústavy s objemom rezervovaného výkonu nad 50 MW,

e) zmeny daňového systému,

f) živelné udalosti.

(5) Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 3 a 4 úrad určí rozhodnutím, ktoré doručí regulovanému subjektu najneskôr 14 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Článok 6

Držiteľ licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúci distribučnú sústavu nahlási úradu a regulovanému subjektu tieto údaje:

a) objem elektriny odobranej koncovými odberateľmi z jeho sústavy,

b) objem elektriny odobranej koncovými odberateľmi z jeho sústavy v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

c) objem elektriny vyrobenej držiteľom licencie na výrobu elektriny vo vlastnom zariadení a dodanej priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy,

d) objem elektriny pre vlastnú spotrebu držiteľa licencie na výrobu elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou elektriny, ktorá sa spotrebuje priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

e) objem elektriny odobranej držiteľom licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcim distribučnú sústavu z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prípade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rámec diagramu schváleného v dennej príprave prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, a to najneskôr tri mesiace pred koncom roka t-1 pre príslušné plánované objemy v roku t a do 15. dňa každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné objemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

Článok 7

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2004.

Peter Čarakčiev v. r.